Europejska Inicjatywa Komunistyczna w sprawie podwyżek cen

Europejska Inicjatywa Komunistyczna wydała oświadczenie, które dotyczy stałych podwyżek cen energii elektrycznej, paliw i towarów powszechnego użytku, które uderzają w klasę robotniczą i lud pracujący.

W ostatnim okresie zauważa się gwałtowny wzrost cen różnych podstawowych dóbr, w tym energii elektrycznej, paliw i innych niezbędnych towarów. Ta sytuacja, szczególnie niepokojąca u progu sezonu zimowego, dotyka klasę robotniczą i warstwy ludowe naszych krajów, które padły ofiarą rządów burżuazyjnych oraz ich antyspołecznego zarządzania ostatnim kryzysem.

Podwyżki cen podstawowych towarów nie są zaskoczeniem ani niechcianą konsekwencją kryzysu, nie spadły z nieba. Wynikają z nasilenia samego wyzysku, dążenia do maksymalnego zysku, konkurencji, która prowadzi do wzrostu cen produktów, a także z „ekstensywnej polityki”, dostarczającej miliardy euro wielkiemu kapitałowi zwiększającemu inflację.

Wynikają one z faktu, że rynki energii i żywności zostały stworzone po to, by zaspokajać interesy kapitalistów, a nie potrzeby ludzi. Całkowita liberalizacja rynków, tzw. strategia „zielonej transformacji” z handlem zanieczyszczeniami, „monokulturą” bardzo drogich i niestabilnych odnawialnych źródeł energii oraz spekulacją dobrami podstawowymi powoduje, że ich ceny są wysokie, a nie niższe jak twierdzą reprezentanci interesów kapitału.

Ten wzrost cen energii elektrycznej i paliw wpływa na produkcję innych towarów, co przyczynia się do ogólnego wzrostu cen, pogłębiającego już istniejące problemy rosnącego ubóstwa i jeszcze bardziej utrudnia zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników i ich rodzin. Jednocześnie narasta ryzyko konfrontacji między mocarstwami imperialistycznymi o kontrolę źródeł energii, rynków i szlaków transportowych, wynikające z faktu, że państwa i sojusze imperialistyczne nie będą milczeć, gdy są zagrożone interesy monopoli, które reprezentują. W rzeczywistości zależność UE od zasobów energetycznych pochodzących z krajów trzecich została już wskazana jako „strategiczna słabość”, która zostanie rozwiązana poprzez bardziej agresywne działania we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego. Ofiarami imperialistycznych planów znów będą ludzie.

Mocarstwa UE już teraz wykorzystują tę sytuację do wzmocnienia agendy „zielonego kapitalizmu”, co w rzeczywistości oznacza tworzenie warunków dla nowych opłacalnych inwestycji promowanych przez państwa kapitalistyczne. Ogromna kampania propagandowa promująca tzw. „Nowy Zielony Ład” nie dotyczy interesów ludzi ani ochrony środowiska, ale ma na celu obronę interesów różnych sektorów wielkiego kapitału.

Zarówno kapitalistyczne kryzysy, jak i napędzany zyskiem wzrost mają poważne konsekwencje dla klasy robotniczej, a warstwy ludowe ujawniają, jak niezrównoważony jest ten system. W kapitalizmie nie ma przyszłości korzystnej dla ludzi. Codzienna walka o uwolnienie od dotkliwych problemów jest połączona z walką o zaspokojenie ludzkich potrzeb poprzez naukowe centralne planowanie gospodarki oparte na władzy robotników i społecznej własności skoncentrowanych środków produkcji.

Stanowisko Sekretariatu Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej przeciwko Szczytowi NATO w Brukseli

W dniach 11-12 lipca w Brukseli odbył się szczyt głów państw NATO, z niebezpiecznym planem działania na koszt społeczeństw.

Poprzednie szczyty tego typu były wykorzystywane do wprowadzania reakcyjnej polityki oraz zapraszania nowych członków do NATO. W ostatnich latach NATO przedstawiło propozycję stworzenia wielostronnych formacji militarnych wokół granic Rosji, nowych sił szybkiego reagowania w imię imperializmu, szerszej kooperacji z UE pomimo rosnącej rywalizacji USA z UE w sprawie przeznaczania przez kraje członkowskie 2% PKB na wydatki zbrojeniowe.

Zeszłoroczne spotkanie zbiegło się z kontrowersyjnym włączeniem do Sojuszu Czarnogóry, dokonanym wbrew woli Czarnogórców, a także intencjami rozszerzenia euroatlantyckiej kontroli na Zachodnie Bałkany i Morze Czarne, wyrażanymi w przygotowywanym akcesie Macedonii, a także Ukrainy i Gruzji.

Porozumienie rządów greckiego i macedońskiego jest przepustką do przyjęcia Macedonii, która wspiera niebezpieczne plany EU-NATO na Bałkanach.

Od rozwiązania ZSRR, NATO stopniowo rozszerza się w Europie i poza nią, wbrew deklaracjom o obronie stabilności pogłębia sprzeczności między imperialistyczne i ośmiela stowarzyszone państwa graniczne, bez względu na to czy należą do Sojuszu, do nasilania antyspołecznej polityki.

Rządy związane z NATO były w stanie prowadzić politykę podsycania konfliktów etnicznych na przykład na Bałkanach, w krajach bałtyckich, Gruzji, na Ukrainie, aby służyć interesom monopoli oraz ich dążeniu do kontrolowania zasobów naturalnych, szlaków komunikacyjnych i rynków.

Państwa członkowskie NATO niedawno zobowiązały się do przeznaczania 20% wydatków wojskowych na zakup wyposażenia, gwarantując znaczące wpływy dla monopoli. Kolumbia, deklarując się niedawno jako „globalny partner” NATO, przyczyniła się nie tylko do wzmocnienia przyczółków USA w Ameryce Południowej, ale także stworzyła nowe perspektywy dla monopoli na rynkach środkowo i południowoamerykańskich.

Obecna konkurencja w ramach imperialistycznego sojuszu jest znacząca. W praktyce przejawia się w wojnie handlowej głównie między USA i innymi członkami Sojuszu. W tym kontekście intensyfikacja militaryzacji UE i jej Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obronności oraz „strategia międzynarodowa” wprowadzają niebezpieczne plany takie jak Stała Współpraca Strukturalna (PESCO), Europejska Inicjatywa Interwencyjna i tak zwana Mobilność Militarna w ramach współpracy z NATO, ale również wspomagającą imperialistów z UE w niezależnym narzucaniu ich interesów za granicami – na kontynencie afrykańskim i Bliskim Wschodzie, które są głównymi obszarami zaangażowania wojskowego UE i jej państw członkowskich.

W świetle tych zmian jasne jest, że sojusze imperialistyczne stają się coraz bardziej chwiejne, nie mogą być stałe, a kapitalizm, na którym się opierają jest coraz bardziej reakcyjny i niebezpieczny. Powtarzający się burżuazyjny mit UE jako projektu pokojowego w rzeczywistości okazał się czymś zupełnie odwrotnym.

Wzmocnijmy walkę przeciwko imperialistycznej wojnie, UE, NATO i wszystkim imperialistycznym sojuszom!

Zlikwidujmy system wyzysku tworzący konflikty, kryzysy, emigrację i wyzysk!

Niech żyje socjalizm!

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej

28.02.2018: Oświadczenie ECI w obronie KPP

OŚWIADCZENIE SEKRETARIATU EUROPEJSKIEJ INICJATYWY KOMUNISTYCZNEJ PRZECIWKO PRZEŚLADOWANIOM KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI I JEJ CZŁONKÓW

Wznowienie antykomunistycznego procesu przeciwko KPP i jego członkom zostało zaplanowane na 1 marca.

To jest proces sądowy, który ciągnie się już 2 lata, z prowokacyjnym oskarżeniem o „szerzenie propagandy komunistycznej” w miesięczniku „Brzask” i na stronie KPP, za co grozi kara więzienia do 2 lat.

Polskie władze, które zainicjowały ten proces, próbują zdelegalizować KPP. Nowe prawo dot. dekomunizacji zostało wprowadzono po to, aby usunąć pomniki i nazwy ulic, które kojarzą się lub są związane z historią ruchów robotniczego i komunistycznego. Te antykomunistyczne metody [którymi polskie władze się posługują] są częścią większego procesu pisania historii na nowo.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna stanowczo potępia te niedopuszczalne prześladowania wobec Komunistycznej Partii Polski i wobec jej członków. Represje te są tylko elementem antykomunistycznych środków i zakazów rządów burżuazyjnych popieranych przez kilka krajów UE i aktywnie promowanych w oficjalnej ideologii antykomunistycznej Unii Europejskiej. Działania te są częścią prowokacyjnej i antyhistorycznej propagandy, która traktuje komunizm jako totalitaryzm i fałszuje, zrównując komunizm z potworem faszyzmu, faszyzmu stworzonego właśnie przez kapitalizm i jego barbarzyństwo.

Te restrykcje i zakazy, dotyczące Partii Komunistycznych, symboli komunistycznych, prawnemu ograniczaniu aktywności komunistów, represji ruchu robotniczego, są tylko kolejnymi cechami zintensyfikowanego ataku na prawa klasy pracowniczej i innych warstw ludowych.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna żąda:

 • Natychmiastowego zaprzestania ataku na prawa klasy robotniczej (pracowniczej) i innych warstw ludowych.

 • Zniesienia wszystkich praw antykomunistycznych i reakcyjnych podstaw i ram prawnych w Polsce i we wszystkich krajach, w których Partie Komunistyczne są prześladowane.

 • Solidarności z komunistami i klasowo zorientowanym ruchem pracowniczym Polski od wszystkich partii i organizacji, uznających się za postępowe!

Europejska Inicjatywa Komunistyczna oświadcza:

 • Antykomunizm i zakazy nie wygrają!

 • Nasze partie nasilą protesty w naszych krajach przeciwko machinacjom polskiego rządu i polskich władz.

 • Ręce precz od komunistów!

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej 20/02/2018

WERSJA ANGIELSKA/ ENGLISH VERSION

STATEMENT OF THE EUROPEAN COMMUNIST INITIATIVE SECRETARIAT AGAINST THE ANTICOMMUNIST PERSECUTIONS OF THE COMMUNIST PARTY OF POLAND AND ITS CADRES

The repetition of the anticommunist trial against the CP of Poland and its cadres is scheduled for March 1st.

It is a trial that has been continuing for the last two years, with the provocative accusation of “propaganda of communist ideology” in the newspaper “Brzask” and the website of the CP of Poland, with threats of sentences of up to two years in prison.

The Polish authorities, which set up this trial, are attempting to outlaw the CP of Poland. A new law on de-communisation was also introduced to remove monuments and the names of the streets associated with the history of the workers’ and communist movement. These anti-communist measures are created as part of a process of rewriting history.

The European Communist Initiative condemns and denounces such unacceptable persecutions against the CP of Poland and its cadres. These repressions are part of the anti-communist measures and prohibitions of the bourgeois governments endorsed by various EU countries and actively promoted under the official anti-communist ideology of the EU. These acts are part of the provocative and anti-historical propaganda regarding totalitarianism and the false attempts to equate communism with the monster of fascism, which is created by capitalism and its barbarity.

These restrictions and prohibitions at the expense of the Communist Parties and communist symbols, the limitation of the communists’ activity, the repression of the labour movement are yet another feature of the intensification of the attack against the rights of the working class and the other popular strata.

The European Communist Initiative demands:

 • An immediate cessation of all persecutions against the CP of Poland, its members and cadres.

 • The abolition of all anti-communist laws and the reactionary legislative framework in Poland and in all countries where Communist Parties are persecuted.

 • Solidarity with the communists and the class-oriented labour movement of Poland!

The European Communist Initiative declares:

 • Anti-communism and the prohibitions will not succeed!

 • Our parties will escalate the protests in our countries against the machinations of the Polish government and authorities.

 • Hands off the communists!

The Secretariat of the European Communist Initiative
20/2/2018