Młodzi Socjaliści z Chorwacji w obronie KPP

16 stycznia Młodzi Socjaliści z Chorwacji zorganizowali w Zagrzebiu pikietę przeciwko represjom wobec komunistów w Polsce. Przesłali również list protestacyjny do ambasady RP w Chorwacji.

Młodzi Socjaliści z Chorwacji napisali, że ich akcja:

jest aktem symbolicznym w duchu proletariackiego internacjonalizmu i międzynarodowej współpracy w celu zwarcia szeregów przeciwko antykomunistycznej nagonce oraz wspólnej walki o bardziej sprawiedliwy świat!Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!.

XIV Zjazd czeskich Młodych komunistów wspiera KPP

19 grudnia 2020 r. KPP otrzymała deklarację poparcia wraz ze sprzeciwem wobec prób delegalizacji naszej partii udzieloną przez XIV Zjazd czeskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (KSM).

Prezentujemy list protestacyjny KSM przeciwko antykomunizmowi w Polsce, skierowany do polskiej ambasady w Pradze. XIV Zjazd KSM obradował w Pradze 19 grudnia.

Szanowny Panie Ambasadorze,

W tym liście wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec prób delegalizacji Komunistycznej Partii Polski (KPP) i całego ruchu komunistycznego.

Ataki sądowe na redakcję „Brzasku” były próbą uciszenia komunistycznej opinii w debacie publicznej. To szczególnie cyniczny krok podejmowany przez władzę, która swoją legitymizację czerpie między innymi z rzekomego braku wolności słowa w czasach systemu socjalistycznego.

Polscy komuniści odegrali kluczową rolę w najnowszej historii Polski, potrafiąc odbudować zniszczony wojną kraj tworząc nowoczesne społeczeństwo przemysłowe. Dzisiejsza kapitalistyczna Polska opiera się na tych socjalistycznych fundamentach, rzeczywistości, której nie da się pominąć, nawet podejmując ku temu największe wysiłki.

Dołączamy do międzynarodowego apelu i domagamy się zaprzestania prześladowań polskich komunistów i prób kryminalizacji ideologii komunistycznej. Apelujemy o natychmiastowe zakończenie prób delegalizacji KPP oraz zakończenie wymazywana pamięci o chlubnej przeszłości Polski Ludowej.

Z poważaniem, Delegaci na XIV. Zjazd Komunistycznego Związku Młodzieży

Rosyjscy komuniści w obronie KPP

27 grudnia Komitet Centralny Komunistycznej Partii Rosji RKRP-KPSS zakomunikował w geście solidarności z KPP swój protest przeciwko dążeniom Prokuratury Generalnej Zbigniewa Ziobry do delegalizacji KPP.

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Robotniczej Rosji (RKRP) zdecydowanie protestuje przeciwko dążeniom Prokuratury Generalnej RP i władz polskich do zakazania działalności Komunistycznej Partii Polski za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego RP. Władze starają się uzasadnić to żądanie twierdzeniem, że ideologia komunistyczna i ustrój socjalistyczny są oparte na totalitaryzmie i przemocy, tak samo jak faszyzm. Na podstawie zrównania faszyzmu z komunizmem żądają zakazania głoszenia zarówno idei faszystowskich, jak i komunistycznych.

To stwierdzenie jest nie tylko fałszywe naukowo, ale także polityczne i ma na celu wybielenie faszyzmu. Ideologia komunizmu jest całkowitą odwrotnością faszyzmu. Faszyzm głosi własność prywatną i dominację kapitału, wyjątkowość poszczególnych narodów i ich wyższość nad innymi, a także prawo do rozwiązywania problemów za pomocą przemocy. Z drugiej strony komunizm oznacza własność publiczną, równość wszystkich ludzi pracy, internacjonalizm oraz pokojowe współistnienie państw i narodów.

To Hitler powołał w 1936 roku. pakt antykominternowski, forsowany przez główne mocarstwa zachodniego imperializmu, przyspieszając wybuch II wojny światowej. Komunistyczny Związek Radziecki i komuniści ze wszystkich krajów stali na czele ruchu oporu, a przede wszystkim złamali kręgosłup nienawidzącemu człowieka nazistowskiemu systemowi oraz ludobójczej ideologii. Stroną najbardziej dotkniętą „sowieckim totalitaryzmem” jest Hitlerowski faszyzm. Tak więc dzisiejsi bojownicy z „totalitaryzmem komunistycznym” są w istocie obrońcami nazistów i ich ideologii. Oświadczamy wprost, że obecne polskie władze, usiłując zakazać działalności Komunistycznej Partii Polski, walcząc z prawdą historyczną i niszcząc pomniki żołnierzy radzieckich, w istocie same zajęły już stanowisko pro-faszystowskie.

Walka z faszyzmem to obowiązek i sprawa honoru wszystkich porządnych ludzi we wszystkich krajach świata. Nie pozwólmy na odrodzenie faszyzmu w naszych czasach!

RKRP wyraża braterską solidarność z Komunistyczną Partią Polski i żąda zakończenia faszystowskich ataków na komunistów.

W imieniu Komitetu Centralnego RKRP-KPSS

Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego Stepan Malentsov

Leningrad, 21 grudnia 2020 r.

PCTE solidaryzuje się z KPP

Solidarność i poparcie wyraziła również Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii, która przypomina m.in. o serii ataków na polskich towarzyszy z KPP i Brzask w ostatnich latach.

21 grudnia 2020 r.

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski (KPP)!

Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii (PCTE) pragnie wyrazić solidarność z Komunistyczną Partią Polski (KPP), która jest prześladowana przez polskie władze. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do polskiego Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zdelegalizowanie KPP.

Należy pamiętać, że jest to najnowszy z trwających od dłuższego czasu ataków. W ostatnim dziesięcioleciu liderzy KPP i redaktorzy gazety „Brzask” wielokrotnie stawali przed sądami za „promocję systemu totalitarnego”, przerwano organizowaną przez uniwersytet konferencję naukową na temat Karola Marksa, wykorzystywano instytucje publiczne takie jak Instytut Pamięci Narodowej (IPN) do rozpowszechniania antykomunistycznej propagandy i tworzenia ram prawnych dla prześladowań komunistów, w tym „ustawy dekomunizacyjnej” z 2017 r. – mającej na celu wyeliminowanie wszelkich śladów ruchu robotniczego w Polsce – oraz próby zmiany kodeksu karnego – a dokładniej jego art. 256 – polegającej na nałożeniu na komunistów za propagowanie idei kar do 3 lat więzienia.

Wszystkie te ataki są przeprowadzane przez rządzącą od 2015 roku, skrajnie prawicową partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Jawnie kontroluje ona wymiar sprawiedliwości, większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego została mianowana nielegalnie po dojściu PiS do władzy.

Jednak wspomniane ataki są popierane również przez inne partie nazywające się „demokratami”, a równie winne antykomunistycznych prześladowań. Te prześladowania, oparte na fałszywym zrównywaniu komunizmu i nazizmu-faszyzmu pod etykietą „reżimów totalitarnych”, są uznawane przez Unię Europejską, imperialistyczny sojusz, który chroni, wspiera i zachęca do antykomunizmu w szeregu państw członkowskich, takich jak Słowacja, Łotwa, Litwa czy Polska oraz w sąsiednich krajach, takich jak Ukraina. Nie zapominamy, że sama UE przyjęła w zeszłym roku antykomunistyczną rezolucję opartą na takiej argumentacji, jakiej polski rząd używa do prześladowania komunistów.

PCTE domaga się natychmiastowego zaprzestania prześladowań KPP i innych partii komunistycznych oraz bratnich ruchów pracowniczych w Europie. Pomimo wszystkich ataków nie przestaniemy walczyć o zbudowanie społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na niesprawiedliwość i wyzysk.

Antykomunizm nie przejdzie!

Solidarność z KPP!

Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) solidaryzuje się z KPP

Słowaccy towarzysze wydali stanowisko, w którym potępiają działania władz państwowych Polski zmierzające do zdelegalizowania Komunistycznej Partii Polski. Represje antykomunistyczne rozpoczęły się niedawno również na Słowacji.

Przekazujemy polskim towarzyszom przesłanie, które cały świat rozumie do dziś: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! – dodają.

Słów parę o wniosku Ziobry o delegalizację KPP

O wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację naszej partii dowiedzieliśmy się z mediów 6 grudnia. Nie znamy jeszcze pełnej wersji złożonego wniosku, więc teraz możemy odnieść się tylko do doniesień medialnych.

Pogłoski, że prokuratura bada działalność Komunistycznej Partii Polski docierały do nas od lat, także w świetle procesu członków redakcji ”Brzasku” i strony internetowej oskarżanych o propagowanie totalitaryzmu. Teraz, zapewne w związku ze znikomymi osiągnięciami rządu, masowymi protestami oraz pogarszającą się sytuacją służby zdrowia i rosnącym bałaganem prawnym, minister Ziobro postanowił „poprawić” swój wizerunek, zgodnie z życzeniami skrajnej prawicy. Liczy zapewne, że po raz pierwszy od dłuższego czasu osiągnie jakiś sukces. Jest pewny, że ustanowiony przez PiS skład TK bezwarunkowo spełni jego życzenie. Widać to w kategorycznym stwierdzeniu: „Musi zostać uznane za niezgodne z konstytucją”. Zapomina, że o tym można rozstrzygnąć dopiero po zakończeniu postępowaniu z uwzględnieniem stanowisk obu stron.

Pamiętamy, że wszelkie totalitaryzmy, niemiecki, włoski czy hiszpański faszyzm zaczynały prześladowania od komunistów, a kończyło się na prześladowaniach wszystkich niezgadzających się z polityką reżimu, likwidacji wszelkiej opozycji i ludobójstwie.

Zarzuty wobec Programu KPP, które ujawniły media traktujemy jako kuriozalne i nie odpowiadające rzeczywistości. Dla porównania treść Programu KPP dostępna jest na na naszej stronie TUTAJ

Całkowicie absurdalny jest główny zarzut, że KPP rzekomo „odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu”. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Program partii ma charakter głęboko demokratyczny. Ustanowienie „demokratycznych rządów ludowych”, jak formułuje to nasz program, traktujemy jako fundamentalny cel naszej partii. Jeden z podrozdziałów Programu KPP nosi znamienny tytuł „Socjalizm czyli demokracja”.

Dwa lata temu pisaliśmy w tekście KPP – ostatnim szańcem wolności, iż:

Dnia 9 października 2002 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Komunistyczną Partię Polski jako partię polityczną, która została wpisana do krajowego rejestru Państwowej Komisji Wyborczej. Rokrocznie uczciwie i otwarcie KPP składa swoje sprawozdania finansowe i nigdy nie miała żadnych problemów ani zaległości. Komunistyczna Partia Polski powstała na gruzach zlikwidowanego Związku Komunistów „Proletariat”, uwzględniając (po decyzji o delegalizacji ZKP wraz z jej uzasadnieniem) obowiązujące ramy prawne i koncentrując się na propagowaniu komunizmu nietotalitarnego (tj. propagowanie komunizmu, które nie łączy się z propagowaniem totalitaryzmu). (…) Komunistyczna Partia Polski ponadto spełnia wszystkie stawiane wymogi i standardy, które nakłada na nią ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz.604), toteż przysługują jej takie same prawa, jak każdej innej partii politycznej. KPP jest partią polityczną równą w prawach wobec wszystkich innych podmiotów politycznych.

Domagamy się pogłębienia demokracji w naszym kraju, ponieważ dotychczasowe jej formy uważamy za ułomne i niewystarczające w warunkach nowoczesnego społeczeństwa. „Demokracja to coś więcej niż możliwość oddawania głosu raz na 4 lata i to w warunkach, w których realnie nie ma się żadnego wpływu na kształt polityki i podejmowane decyzje. Demokracja musi być realizowana na co dzień, w szczególności w zakładach pracy, w samorządach, w najbliższym otoczeniu” – głosi program naszej partii.

W związku z tym domagamy się dopełnienia instytucji demokracji przedstawicielskiej o demokratyczny samorząd w miejscu pracy. „Dlatego niezbędne jest ustanowienie rad robotniczych w zakładach pracy. Demokratycznej instytucji władzy ludu, zorganizowanej tak samo jak sam proces produkcji” – czytamy dalej w programie.

Podkreślamy konieczność obrony praw i swobód obywatelskich: „Musimy przeciwstawiać się dalszemu ograniczaniu wolności słowa, prawa do zgromadzeń i dostępu do informacji, wykazywać i publicznie potępiać łamanie praw obywatelskich, korupcję i arogancję władzy. (…) Należy bronić praw do swobody wypowiedzi, wyrażania swoich poglądów, odmienności i do protestu. Niedopuszczalne jest zakazywanie lub ograniczanie przez państwo z powodów ideologicznych działalności partii politycznych”.

Całkowicie gołosłowne są zarzuty jakoby celem KPP była „nacjonalizacja i kolektywizacja dokonane pod przymusem”. Owszem, głosimy potrzebę „nacjonalizacji, czyli przejęcia przez państwo na własność kapitalistycznego przemysłu, handlu, banków i zasobów naturalnych”, wyraźnie odżegnując się jednak od prób osiągnięcia tego środkami pozaprawnymi. „Władzę należy przejąć nie po to, żeby zmienić formę wyzysku, lecz aby go ostatecznie znieść.

Nie oznacza to przejęcia władzy przemocą, a świadomą ingerencję za pomocą środków politycznych w sferę prywatnej własności przedsiębiorstw, która stanowi podstawę podzielonego klasowo społeczeństwa. Jej istotą jest zasadnicza zmiana stosunków społecznych, w tym politycznego i gospodarczego ustroju państwa”.

Dążenia takie mieszczą się w ramach art. 21 pkt 2 Konstytucji RP, który dopuszcza możliwość dokonania wywłaszczeń na cele publiczne („Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”).

Konstytucja RP dopuszcza także możliwość zmiany politycznego i gospodarczego ustroju państwa poprzez zmianę konstytucji przez Sejm i Senat RP.

Partia nie głosi także kolektywizacji. W kwestii rolnictwa program zakłada jedynie „przejęcie przez państwo wielkich majątków ziemskich, włącznie z terenami wodnymi i leśnymi oraz utworzenie na ich bazie przedsiębiorstw produkcyjnych” oraz „tworzenie warunków do rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych zakładów przetwórstwa rolnego”.

Postulujemy także „wprowadzenie jednolitych cen na środki produkcji i usługi dla rolnictwa i stworzenie sprawnego systemu kontraktacji, transportu i magazynowania produktów rolnych; ograniczenie obrotu ziemią i państwowe pośrednictwo w tym obrocie”.

Nasze poglądy są zawarte nie tylko w Programie, ale też w wydawanych przez lata stanowiskach dotyczących sytuacji politycznej i praw obywateli w Polsce. Nigdzie też nie twierdziliśmy że negujemy inne niż nasze poglądy czy systemy.

Przedstawiamy i komentujemy kilka sformułowań z wniosku ministra Ziobry. Odnosimy się do jego fragmentów poznanych za pośrednictwem PAP. Pierwszy z nich to: „W programie KPP wyrażany jest zachwyt nad systemem politycznym Związku Radzieckiego”.

W programie naszej partii ZSRR jest wymienione tylko raz w części dotyczącej sytuacji światowej: „Walce narodowo-wyzwoleńczej sprzyjało jednak istnienie Związku Radzieckiego i krajów demokracji ludowej, które niezależnie od postępującej degeneracji budownictwa socjalistycznego, były klasowymi państwami proletariatu i do końca swojego istnienia stanowiły strategicznego przeciwnika dla mocarstw imperialistycznych”.

Wielokrotnie pisaliśmy krytycznie o błędach gospodarczych systemu socjalistycznego, które w konsekwencji doprowadziły między innymi do jego upadku. Podkreślaliśmy też konieczność wyciągania wniosków z historii oraz modyfikacji poglądów w reakcji na postęp nauki, techniki i pojawienie się nowych gałęzi wiedzy nieistniejących w XIX wieku, gdy powstawała idea komunizmu.

Zbigniew Ziobro zarzuca nam: „Wszystko, co sowieckie, jest w działalności programowej KPP gloryfikowane i usprawiedliwiane, w tym również radzieccy dowódcy, którzy wsławili się między innymi zwalczaniem polskiego podziemia niepodległościowego, atakiem ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, czy działaniami Armii Czerwonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku”.

KPP nie zajmuje się w działalności programowej ocenianiem wydarzeń historycznych, usprawiedliwianiem „wszystkiego co sowieckie”. Traktujemy to jako zadanie dla historyków i publicystów parających się historią, a nie dla partii politycznej. Natomiast Ziobro i PiS narzucają swoją narrację historyczną i postulują życie i działanie w przeszłości, w uwikłaniu w spory, które dziś są anachroniczne.

We wniosku Z. Ziobro czytamy, że: „Członkowie partii wskazują na wyższość ustroju panującego w ZSRR w okresie »czerwonego terroru«, wielkiego głodu i terroru stalinowskiego, nad wolnorynkowym ustrojem demokratycznym. Wychwalają oni także stopień demokratyzacji życia publicznego w ZSRR, krzewienie kultury przez bolszewików i utrwalanie powszechnego dobrobytu”.

Nie znaleźliśmy w naszych dokumentach żadnych pochwał dla terroru. Jego ofiarą padali też polscy komuniści w ZSRR, między innymi niemal całe kierownictwo przedwojennej KPP. Pisaliśmy, że w Związku Radzieckim wspierano kulturę, także regionalną czego dowodem były setki filharmonii, teatrów, kin, muzeów i domów kultury utrzymywanych przez państwo i dostępnych dla każdego. We wszystkich republikach popierano i utrzymywano „artystów ludowych”. Troszczono się o byt obywateli, nie było bezrobocia, budowano mieszkania, przyznawano je według potrzeb itp.

Minister Ziobro zarzuca nam, że: „Gloryfikowani są również tacy zbrodniarze komunistyczni jak Józef Stalin czy Feliks Dzierżyński. O tym ostatnim KPP pisze w oficjalnym czasopiśmie tak: „Proletariat całego świata chyli głowę przed niezmordowanym rewolucjonistą, którego życie określił Józef Stalin mianem Wiecznego Płomienia. Feliks Dzierżyński – kontynuator najpiękniejszych tradycji braterstwa proletariatu polskiego i rosyjskiego – rozumiał, że walcząc o zwycięstwo Rewolucji Październikowej, broniąc jej zdobyczy, a następnie budując socjalizm w Kraju Rad, walczy zarazem o przyszłość i szczęście narodu polskiego”.

Nie można uznawać cytatów z tekstów źródłowych „gloryfikujących” Stalina czy Dzierżyńskiego za dowód, że chcemy wprowadzić ustrój totalitarny. Oddają one atmosferę i styl oficjalnej propagandy tamtych lat. To tak samo naciągane jakby załączyć historyczny panegiryk na cześć cesarzy czy królów i przypisać cytującemu zamiar wprowadzenia feudalizmu.

Zarzuca się nam nie tylko to, co zdaniem ministra Ziobro KPP jakoby robi. Oskarża nas też o to, czego z kolei nie robimy: „W ocenie Prokuratury Krajowej «KPP nie potępia nawet tak traumatycznych dla Narodu Polskiego zdarzeń, jak Zbrodnia Katyńska»”.

KPP potępia wszystkie zbrodnie, więc wymordowanie polskich oficerów w Katyniu też. W sprawie stanowiska partii zasadnicze i wiążące znaczenie mają jedynie jej dokumenty programowe. Nie podejmowaliśmy uchwał dotyczących historii. Odnosiliśmy się do wydarzeń bieżących.

Czy partie polityczne mają obowiązek potępiania przeszłości historycznej? Czy inne partie, z Solidarną Polską włącznie, podejmowały uchwały potępiające faszyzm, ludobójstwo amerykańskich Indian, mordowania ludności Konga, angielskich obozów koncentracyjnych podczas wojen burskich, czy wyrzynania ludności całych miast przez Mongołów, czy dziesiątków innych zbrodni, tu wymienionych przykładowo i przypadkowo? Nie! Więc i KPP nie ma takiego obowiązku.

Greccy komuniści w obronie KPP

Delegacja Komunistycznej Partii Grecji (KKE) i jej młodzieżówki KNE złożyła w poniedziałek 12 października list protestacyjny w ambasadzie RP w Atenach przeciwko represjom wymierzonym w polskich komunistów. W delegacji wziął udział deputowany KKE do Parlamentu Europejskiego Lefteris Nikolaou-Alavanos.


Interwencja związana była z zaplanowaną na wtorek 13 października kolejną rozprawą sądową przeciwko działaczom Komunistycznej Partii Polski i redaktorom jej organu prasowego Brzask.

W komunikacie KKE czytamy:

KKE żąda od władz Polski natychmiastowego oddalenia wszystkich zarzutów i zniesienia wszelkich oskarżeń przeciwko działaczom Komunistycznej Partii Polski oraz zagwarantowania nieograniczonego prawa udziału partii komunistycznej w życiu społecznym i politycznym kraju. Delegacja KKE-KNE zaznaczyła, że ​​greccy komuniści będą zdecydowanie kontynuować swoje inicjatywy i interwencje, aż do całkowitego uniewinnienia polskich komunistów.

Stanowisko Komunistycznej Partii Belgii wobec wyroku skazującego komunistów z KPP

Komunistyczna Partia Belgii (PCB-CPB) dowiedziała się, że Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w wyniku procedury apelacyjnej ze strony prokuratury wydał nowy wyrok w sprawie działaczy Komunistycznej Partii Polski.

Wyrok, ogłoszony bez obecności oskarżonych w wyniku procedur będących rezultatem epidemii koronawirusa, pokazuje jak zaciekła jest władza. Wyrok skazuje towarzyszy z redakcji „Brzasku” na grzywny, ale można spodziewać się, że prokuratura ponownie złoży apelację do wyższej instancji.

PCB-CPB potwierdza swoją solidarność z polskimi towarzyszami. KPP jest ofiarą antykomunizmu rozpętanego przez jeden z najbardziej reakcyjnych rządów w Europie. To prawo nie jest wyjątkiem. Jest zgodne ze stanowiskiem Unii Europejskiej, która przyjęła rezolucję zrównującą komunizm z nazizmem. Wpisuje się w światowy nurt reprezentowany m.in. przez Bolsonaro w Brazylii i partię frankistowską w Hiszpanii, aby zakazać działalności partii komunistycznych. Podobnie jest w Belgii z propozycją, aby w szkołach nauczać o „niebezpieczeństwie komunizmu”. Prawa te zmierzają do kryminalizacji ruchów społecznych, ludowych i robotniczych i mają złamać ich rewolucyjną awangardę, gdyż partie burżuazyjne wiedzą, że wskutek kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa napięcia społeczne doprowadzą do eksplozji jak tylko masy zdadzą sobie sprawę z prawdziwej natury kapitalizmu.

PCB włącza się w światowy ruch wsparcia na rzecz KPP i jest gotowa ponownie manifestować przed polską ambasadą w Brukseli.

Niech żyje KPP!

Niech żyje proletariacki internacjonalizm!

Niech żyje socjalizm i komunizm!

30.03.2020 r.

Nie skazano ale ukarano redakcję Brzask

17 marca ogłoszono kolejny werdykt w sprawie długoletniego procesu redaktorów Brzasku, pisma KPP i jej strony internetowej, oskarżanych o propagowanie totalitarnego ustroju państwa.

W tej sprawie już dwukrotnie Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej odrzucał zarzuty i po apelacjach prokuratury sprawa powróciła do ponownego rozpatrzenia. Tym razem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej był pod naciskiem niekorzystnych dla oskarżonych orzeczeń sądu wyższej instancji, Sądu Okręgowego w Katowicach.

Wyrok został ogłoszony bez obecności oskarżonych, gdyż wprowadzono ograniczenia dostępu w związku z epidemią. Wszystkim trzem oskarżonym warunkowo umorzono postępowanie, ale jednocześnie zobowiązano każdego do wpłacenia 1000 zł na „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym” i obciążono częścią kosztów sądowych. Czyli nie skazano…. ale ukarano finansowo.

Wyrok jest nieprawomocny i może zostać zaskarżony zarówno przez prokuraturę jak i oskarżonych.

Oczekujemy na uzasadnienie i pisemną formę wyroku.

W razie odwołania sprawę będzie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Katowicach, który już dwukrotnie uważał ze oskarżeni są winni. Powyższy sąd wsławił się też tym, że jego pracownicy udzielali pomocy ugrupowaniom neofaszystowskim, które urządziły obchody urodzin Adolfa Hitlera.

Niezależnie od dalszego przebiegu sprawy i następnych wyroków skazujących jesteśmy zdecydowani walczyć aż do wyczerpania możliwości prawnych w kraju. Po uprawomocnieniu wyroku będziemy składać skargę do Trybunału Europejskiego w Strasburgu z wnioskiem o odszkodowanie za wieloletnie nękanie Partii i jej członków, wskazując na liczne precedensy i uchybienia wskazujące na stronniczość wymiaru sprawiedliwości, realizującego polityczne zapotrzebowanie rządzącej w Polsce nacjonalistycznej i antykomunistycznej partii PiS.

/podpisano/

Przewodniczący KKW Komunistycznej Partii Polski

Krzysztof Szwej

Sąd nad komunistami za głoszenie poglądów [wpis na bieżąco aktualizowany]

3 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko działaczom Komunistycznej Partii Polski, redakcji pisma „Brzask” i partyjnej strony internetowej oskarżonym o „promowanie totalitarnego ustroju państwa”. Oskarżonym grozi do 2 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 256 kodeksu karnego.

W 2013 r. swoją krucjatę przeciwko redakcji Brzask oraz przeciwko naszej Partii rozpoczął Bartosz Kownacki z PiS, zawiadamiając prokuraturę o możliwość popełnienia przestępstwa o propagowanie systemu totalitarnego i wnioskując o delegalizację KPP. Wówczas Elżbieta Tkaczewska-Kuk, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, stwierdziła: Zawiadomienie było enigmatyczne, zbadaliśmy statut i program tej organizacji i nie dopatrzyliśmy się znamion przestępstwa, umarzając sprawę.

Kilka miesięcy później Prokuratura Okręgowa w Katowicach, na polecenie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przeprowadziła analizę wszystkich spraw prowadzonych w regionie związanych z nienawiścią rasową, wyznaniową czy propagowaniem systemów totalitarnych. Nakazała wtedy śledczym wznowić postępowanie i zbadać treści znajdujące się na starej stronie internetowej KPP kompol.org. Pod lupę wzięto zwłaszcza Brzask i sprawdzono numery wydawane w latach 2008-2014.

Śledczy część z tych materiałów wysłali do IPN-u z prośbą o opinię, która początkowo była niejednoznaczna. Adam Dziurok z tej placówki stwierdził tylko: publiczne głoszenie i propagowanie wartości komunistycznej w formie prezentowanej przez KPP jest co najmniej kontrowersyjne, nawet jeśli w otwarty sposób nie odwołuje się do totalitarnych metod i praktyk (Pismo z dnia 21-05-2015, sygn. 1 Ds. 104/15).

Dlatego też powołano dodatkowo biegłego sądowego, religioznawcę i politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rafał Łętocha) i na podstawie jego tendencyjnej opinii w czerwcu 2015 r. postawiono w stan oskarżenia 4 towarzyszy, zarzucając im „zamieszczanie publikacji odwołujących się do idei komunistycznego ustroju państwa, marksizmu i leninizmu”.

Sąd w 2016 r. wydał wyrok skazujący dla 4 towarzyszy w trybie nakazowym (o czym sami skazani dowiedzieli się z mediów, gdyż nie zostali wezwani na wokandę i nie mieli żadnych szans złożenia wyjaśnień), ale towarzysze od niego się odwołali. Tow. Krzysztof Szwej – red. naczelny Brzasku – stwierdził wówczas: Działamy legalnie, jesteśmy zarejestrowani, jesteśmy przeciwni totalitaryzmowi oraz przemocy w polityce. Ten wyrok jest niedorzeczny i będziemy tego dowodzili w procesie. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał postanowienie o umorzeniu, ale prokuratura odwołała się w 2017 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach i ten nakazał przeprowadzenie procesu ponownie (przez Sąd Rejonowy) wobec 3 towarzyszy, gdyż w styczniu zmarł jeden z oskarżonych towarzyszy (tow. red. Marian Indelak).

Sprawa oskarżenia redaktorów Brzasku – najprawdopodobniej – ma wymiar polityczny. Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu pisze w swoim artykule z 27.02.2020 r.:

Długa historia tego procesu pozwala przyjąć, że wymiar sprawiedliwości miał zarówno dość czasu, jak i sposobności, aby zapoznać się z materiałem dowodowym, zeznaniami świadków i opiniami biegłych. Przed rokiem sąd podjął decyzję o uniewinnieniu, w której uzasadnieniu stwierdzono, że zarzuty są ogólnikowe, zaś oskarżenie w swojej argumentacji, iż stanowiły one przejawy „promowania totalitarnego ustroju” odwoływało się do kategorii zdroworozsądkowych, nie przedstawiając choćby definicji owego „totalitaryzmu”.

W marcu 2018 r. z rozkazu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (w jednej osobie) Zbigniewa Ziobry wszczęto dochodzenie by znaleźć jakieś kruczki prawne, by móc zdelegalizować Partię Razem i KPP (podobno jest już gotowy materiał pod wniosek do pisowskiego Trybunału Konstytucyjnego). 30 kwietnia dokonano bezprawnej rewizji w mieszkaniu jednego z redaktorów portalu „Władza Rad”, 11 maja policja zakłóciła konferencję naukową o marksizmie w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. W tym samym czasie na podstawie nieuzasadnionych oskarżeń anonimowych donosicieli tymczasowo zniknęły strony Brzasku i KPP na facebooku. Dzięki staraniom towarzyszy z redakcji udało się je przywrócić do pełnej funkcjonalności (oskarżenia anonimów okazały się bezpodstawne).

18 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej uniewinnił członków redakcji pisma KPP „Brzask” oraz partyjnej strony internetowej od zarzutu „promowania totalitarnego ustroju państwa” (art. 256 kodeksu karnego). Sąd uznał, że zarzuty sformułowane przez prokuraturę i materiał dowodowy nie wskazują na popełnienie przestępstwa. Dodał również, że nie można orzekać o propagowaniu totalitaryzmu na podstawie wyrwanych z kontekstu zdań oraz fragmentów artykułów. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że należy odróżnić propagowanie totalitarnego ustroju państwa od propagowania komunistycznych poglądów.

Prokurator w marcu 2019 r. złożył apelację od wyroku uniewinniającego redakcję „Brzask”. Prokurator utożsamił marksizm-leninizm z totalitaryzmem, a odwołania do rewolucji społecznej potraktował jako nawoływanie do siłowego obalenia władzy. Zarzucił oskarżonym redaktorom także krytykę reformizmu oraz odwoływanie się do przedwojennej KPP. Sądowi natomiast prokurator zarzucił przekroczenie „zasady swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów” oraz uznanie zeznań złożonych przez oskarżonych za wiarygodne.

10 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora, który złożył apelację od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Termin wyznaczono na 3 marca 2020 r.

Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu tak komentuje ten proces sądowy:

Niestety – czeka nas kolejny odcinek tego serialu. Nie sposób nie zwrócić uwagę na zmieniające się okoliczności, w jakich toczy się proces. Przede wszystkim nasila się represyjność prawa karnego, gęstnieje atmosfera nagonki politycznej, nasila się dążenie rządzących do zakazania działalności partii komunistycznej. Przywykliśmy już niemalże do eliminowania z przestrzeni publicznej i pamięci społecznej wszystkiego, co odnosi się do historii Polski Ludowej czy też historii ruchu robotniczego. Jedyną wykładnię dziejów ma dla nas produkować IPN ze skrajnymi prawicowcami na pokładzie, ewentualnie pokrewne instytuty.

SOLIDARNI Z KPP

W odpowiedzi na apel KPP o wsparcie prześladowanych członków redakcji „Brzasku”, 29 lutego o godzinie 18 w Paryżu przed polską ambasadą odbędzie się pikieta przeciwko represjom politycznym wobec komunistów w Polsce. Protest organizuje Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji (PRCF). Pikietę zaplanowano na sobotę zgodnie z tradycją francuskich protestów społecznych, zgodnie z którą wiele manifestacji odbywa się właśnie w ten dzień tygodnia. Akcja będzie częścią międzynarodowej kampanii protestów przeciwko represjom politycznym w Polsce. Podobne protesty w innych krajach odbędą się 2 marca, dzień przed wznowieniem procesu członków redakcji „Brzasku”.


Nowa Komunistyczna Partia Holandii i Komunistyczny Związek Młodzieży zorganizowały dziś demonstrację przed polską ambasadą w Hadze, w proteście przeciwko prześladowaniom komunistów w Polsce. Drzwi ambasady pozostały zamknięte przed chętnymi do podjęcia rozmowy komunistami. Manifestujący przekazali jednak list protestacyjny. W akcji solidarnościowej z KPP udział wzięli również członkowie Komunistycznej Partii Grecji i Komunistycznej Młodzieży Grecji, którzy przebywają na emigracji w Holandii.


Pikieta Komunistycznej Partii Meksyku pod ambasadą RP w Meksyku przeciwko represjom polskiego reżimu wymierzonym w działaczy Komunistycznej Partii Polski.


Koniec z fałszowaniem historii i prześladowaniami komunistów! Solidarność z KPP! – głosili protestujący towarzysze z Komunistycznej Partii Austrii pod polską ambasadą w Wiedniu.


Towarzysze z Hiszpanii również protestowali pod polską ambasadą w Madrycie przeciwko prześladowaniom politycznym. Nagrali film z wystąpienia. Podczas pikiety odczytano stanowisko PCTE przeciwko antykomunistycznej kampanii oraz fałszowaniu historii odbywającym się w Polsce i innych państwach Europy. PCTE domaga się natychmiastowego zaprzestania represji politycznych oraz wycofania zarzutów stawianych członkom KPP.


Liga Młodych Komunistów zorganizowała pikietę pod polską ambasadą w Londynie w proteście przeciwko działaniom antykomunistycznym polskiego rządu. Amy Field mówiła: Uciszanie komunistów, sił postępowych i lewicy jest tak naprawdę atakiem na ruch polityczny klasy robotniczej.


W piśmie protestacyjnym Socjalistycznej Chorwackiej Partii Robotniczej do Ambasadora RP w Chorwacji napisano:

W ubiegłych latach było wiele wypadków prześladowania Komunistycznej Partii Polski (KPP), a identyczne, represyjne metody stosowano dla zakazania „wywrotowej działalności komunistycznej”. Polskie władze już ograniczyły swobody w zakresie organizacji strajków i demonstracji a delegalizacja KPP byłaby dopełnieniem tego „pakietu” represji. Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza stale śledzi bieżącą aktywność antykomunistyczną, która wraz z rozszerzeniem art. 256 KK celują w zakazanie komunistycznej aktywności i której jedynym celem jest penalizacja tejże. Prześladowania komunistów są częścią szerszej narodowej strategii, która wpisuje się w politykę UE, aby poprzez serię zmian prawnych i propagandę zrównać komunizm z nazizmem – jako dwoma obliczami totalitaryzmu. Obrona KPP to więcej niż obrona prawa do istnienia jednej partii. To walka o zachowanie szerokich obywatelskich i pracowniczych praw, takich jak również i prawa do zmiany ustroju społeczno – gospodarczego, który, co oczywiste, nie może zadowolić szerokich warstw społecznych Polski. Jako proletariaccy internacjonaliści, my Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza protestujemy przeciw prześladowaniu towarzyszy z KPP i redaktorów gazety „Brzask”. Żądamy natychmiastowego zakończenia wymierzonych przeciw nim procesów sądowych oraz ich rehabilitacji i poszanowania. Żądamy wstrzymania wszystkich prześladowań wymierzonych w komunistów.


2 marca, w przededniu wznowienia procesu sądowego przeciwko KPP, w tym redakcji „Brzasku”, w ramach międzynarodowego dnia akcji protestacyjnej przeciwko represjonowaniu komunistów w Polsce, w wielu krajach odbyły się demonstracje przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Demonstracje przed ambasadami i konsulatami RP zorganizowano w: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Meksyku, Niemczech, Niderlandach, Rosji, Serbii oraz we Włoszech. Ponadto listy protestacyjne przekazano do placówek dyplomatycznych RP na Białorusi, w Chile, Chorwacji, Danii, na Filipinach, w Irlandii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

ATENY
Przedstawiciele Komunistycznej Partii Grecji (KKE) i Komunistycznej Młodzieży Grecji (KNE) protestowali przed ambasadą RP aby wyrazić solidarność z prześladowanymi działaczami KPP i redaktorami „Brzasku”. W demonstracji uczestniczył deputowany Parlamentu Europejskiego – Lefteris Nikolaou-Alavanos. Pikietujący pod transparentem „Ręce precz od polskich komunistów”domagali się zakończenia prześladowań polskich komunistów, aby partia komunistyczna mogła swobodnie działać w Polsce. Radcy ambasady przekazano list protestacyjny.

BELGRAD
Przed polską ambasadą w Belgradzie demonstrowali członkowie Nowej Komunistycznej Partii Jugosławii (NKPJ) oraz Związku Komunistycznej Młodzieży Jugosławii (SKOJ).
W oświadczeniu NKPJ napisano: „Domagamy się tu i teraz, aby położyć kres wszelkim antykomunistycznym prześladowaniom! Domagamy się, aby nie podejmowano żadnych innych środków, takich jak zakaz symboliki lub niszczenie pomników, wspierane przez polski rząd. Będziemy nadal mocno wyrażać naszą solidarność z polskimi komunistami. Ręce precz od komunistów!” Zwrócono także uwagę, że represje wobec komunistów mają miejsce w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

BERLIN
Protest przed ambasadą RP w Berlinie zorganizowała Komunistyczna Partia Niemiec (KPD). Demonstrowano pod hasłem „Ręce przecz od KPP!”

BRUKSELA
Organizatorem protestu przez ambasadą RP była Komunistyczna Partia Belgii. Obecni byli również przedstawiciele działających w Belgii struktur KKE. Odczytano list protestacyjny, który został wręczony przedstawicielom ambasady. Julien Hannotte Morais, sekretarz polityczny KP Belgii powiedział m.in.: „Ten nowy proces w Polsce ma na celu przepisanie i wymazanie historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze zbiorowej świadomości. Atakując w ten sposób redakcję „Brzasku”, prokurator atakuje nie tylko polskich towarzyszy, ale cały światowy roboczy i ruch komunistyczny….”

HAGA
1 marca przed ambasadą RP w Hadze demonstrowała delegacja Nowej Komunistycznej Partii Holandii (NCPN) oraz Komunistycznego Związku Młodzieży (CJB). Uczestnicy pikiety trzymali transparent, na którym napisano: „Walka ludzi pracy o lepszą przyszłość nie jest przestępstwem. Powstrzymać represje wobec komunistów!”. W trakcie wiecu potępiono prześladowania wobec komunistów w Polsce a także postawę władz RP, które próbują usunąć lub zmienić wszystkie nazwy ulic i pomniki, mające związek z historią socjalizmu. Zwrócono uwagę także na powiązania antykomunistycznej postawy polskiego rządu z polityką UE.

MOSKWA I KALININGRAD
W Kaliningradzie przed konsulatem RP protest zorganizowała Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza (RKRP). Domagano się powstrzymania represji wobec KPP.

W ramach akcji solidarności z represjonowanymi członkami KPP, na początku marca przed polskimi placówkami dyplomatycznymi w Moskwie i Kaliningradzie odbyły się pikiety pod hasłami „Zatrzymać prześladowania polityczne wobec KPP!” oraz „NIE dla faszyzmu!”, zorganizowane przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej (KPRF). Przemawiający w trakcie protestu przed polską ambasadą w Moskwie Denis Panfionow – deputowany KPRF oraz Jurij Daszkow – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego zażądali natychmiastowego zaprzestania prześladowań politycznych członków KPP. Podkreślali, że polityczne represje w Polsce występują w połączeniu z antyrosyjską propagandą wspieraną przez władze. Prowadzi to do odrodzenia ruchów neofaszystowskich. Zwrócono uwagę, że polscy komuniści pozostają jednak wierni swoim ideałom, a polskie władze boją się takiej postawy oraz prawdy historycznej. Podczas pikiety przed konsulatem RP w Kaliningradzie Maksym Bułanow, pierwszy sekretarz organizacji regionalnej KPRF powiedział, że polskie władze prowadzą oburzającą politykę zrównywania komunizmu z faszyzmem. Przypomniał również o ogromnej daninie krwi i poświęceniu żołnierzy Armii Czerwonej walczących w obronie przodków tych, którzy teraz niszczą pomniki. KPRF wezwała wszystkie partie komunistyczne do wyrażenia poparcia dla KPP w walce o prawdę, sprawiedliwość i socjalizm.

MADRYT
Pikietę przed polska ambasadą w Madrycie zorganizowała Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii (PCTE) wraz z Kolektywem Młodych Komunistów (CJC). Domagano się zakończenia represji politycznych w Polsce. Potępiono również zrównywanie przez Unię Europejską komunizmu z faszyzmem.

MEKSYK
W mieście Meksyk pod polską ambasadą demonstrowali członkowie Komunistycznej Partii Meksyku (PCM). Odczytano list protestacyjny przeciwko represjom politycznym.

NICEA
Przed konsulatem RP w Nicei 2 marca demonstrowali Młodzi Komuniści (JC) oraz przedstawiciele Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF).

PARYŻ
Protest przed polską ambasadą odbył się 29 lutego, zgodnie z francuską tradycją organizowania akcji protestacyjnych w sobotę. Manifestacja została zwołana z inicjatywy Bieguna Odrodzenia Komunistycznego we Francji (PRCF). W trakcie wiecu przemawiała m.in. znana prof. historii Annie Lacroix-Riz a także polscy działacze pracujący we Francji.

PRAGA
Komunistyczny Związek Młodzieży (KSM) wraz z towarzyszami z Praskiej organizacji Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM).

RZYM
Komunistyczna Partia Włoch (PCI) zorganizowała pikiety przeciwko represjom wobec polskich komunistów przed ambasadą RP w Rzymie, a także przed konsulatem RP w Ankonie.Odbyły się one pod hasłem „Solidarność z Komunistyczną Partią Polski”.

WIEDEŃ
„Dość fałszowania historii i prześladowań politycznych w Polsce! Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!” to główne hasło na wiecu Partii Pracy Austrii (PdA), który odbył się 2 marca w Wiedniu. W swoim przemówieniu lider partii Tibor Zenker wspomniał o prowadzonej przez polskie władze polityce fałszowania historii i oczerniania socjalizmu, której częścią są prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Zenker podkreślił, że „prawdy nie można zabronić” i że „nie można zabronić walki o pokój, międzynarodową przyjaźń, prawa kobiet i postęp społeczny”.

Europejskie Spotkanie Komunistyczne w walce przeciwko antykomunizmowi i fałszowaniu historii

Tegoroczne Europejskie Spotkanie Komunistyczne obradowało 9 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli na temat „Partie komunistyczne i robotnicze w Europie przeciwko antykomunizmowi i fałszowaniu historii przez UE oraz rządy państw członkowskich, o przebudowę ruchu pracowniczego jako podstawowe walki o obalenie kapitalizmu i socjalizm”. W Spotkaniu zorganizowanym przez eurodeputowanego Komunistycznej Partii Grecji (KKE) uczestniczyli przedstawiciele 33 partii komunistycznych i robotniczych, w tym Komunistycznej Partii Polski, z 32 krajów Europy.

W wystąpieniu inaugurującym Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego KKE Dimitris Koutsumbas skrytykował rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski we wrześniu br., która w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej obarcza ZSRR winą za wybuch konfliktu. Mówił również o niedopuszczalności zrównywania komunizmu z nazizmem oraz represjach, jakie obecnie spotykają komunistów w różnych państwach Unii Europejskiej. Dodał iż wiele sił uznających się za ”lewicowe i postępowe” również bierze udział w antykomunistycznej kampanii. Koutsumbas podkreślił jak ważną rolę w walce z fałszowaniem historii i antykomunizmem odgrywa edukacja.

Delegat KPP w swoim wystąpieniu oprócz oceny ww. rezolucji PE omówił sytuację w Polsce, między innymi problem fałszowania historii i jego konsekwencje oraz ustawę dekomunizacyjną z 2016 roku. Poruszona została również sprawa toczącego się od 4 lat procesu sądowego członków partii i redakcji pisma „Brzask”. Do represji wobec KPP odnosili się też przedstawiciele innych partii, wyrażając poparcie dla naszej partii.

Spotkanie przyjęło wspólne stanowisko, które prezentujemy:

Partie komunistyczne oraz Spotkanie Komunistyczne wzywają narody i robotników Europy do potępienia antykomunistycznej rezolucji Parlamentu Europejskiego.

O zdecydowane poparcie dla partii komunistycznych i robotniczych!

Komunistyczne i robotnicze partie Europy, uczestniczące w Europejskim Spotkaniu Komunistycznym 2019 r., potępiają niedawną oburzającą antykomunistyczną rezolucję Parlamentu Europejskiego. Dokument ten, którego celem jest niszczenie prawdy historycznej, kładzie podwaliny pod rehabilitację faszyzmu, który podnosi głowę w Europie. Czerwony sztandar na Reichstagu jest niepodważalnych dowodem na to kto pokonał nazizm – faszyzm.

Decydujący wkład Związku Radzieckiego w zniszczenie faszyzmu – nazizmu i wieczne potępienie ich zbrodni, kosztował krew milionów zabitych, milionów rannych, niezliczonych ofiar poniesionych w antyfaszystowskiej walce narodów Europy. Tego nie da się wymazać, nie można go zniekształcić historyczną nikczemnością, taką jak rezolucja, która prowokacyjnie próbuje zrównać komunizm z faszyzmem – systemem który rodzi się i ewoluuje z kapitalizmu.

Ludzie pracy, narody Europy doskonale wiedzą, że nowe antyspołeczne i antydemokratyczne środki, represje wobec ruchu robotniczego idą zawsze w parze z nasileniem się antykomunizmu.

Wzywamy do potępienia i walki z antykomunistyczną rezolucją Parlamentu Europejskiego!

Wzywamy do odwrócenia się od antykomunizmu i zablokowania go, działania przeciwko antykomunistycznej histerii oraz wzmocnienia różnymi sposobami partii komunistycznych i robotniczych w Europie!

red., 14 grudnia 2019 r.

Konferencja Walka z dekomunizacją oraz obrona historii ruchu robotniczego

Redakcja „Brzasku” oraz KPP włączyły się w organizację konferencji „Walka z dekomunizacją oraz obrona historii ruchu robotniczego”, która odbyła się 30 listopada w Warszawie. Wydarzenie nawiązywało do zorganizowanej przez „Brzask” 5 listopada 2016 r. konferencji pod hasłem „Dekomunizacja nie przejdzie”, która rozpoczęła cykl corocznych konferencji historycznych.

W pierwszym panelu prowadzonym przez redakcję „Brzasku” przedstawiono wyjaśnienie czym jest czym jest dekomunizacja i dlaczego trzeba z nią walczyć. Zwrócono uwagę na przebieg tego zjawiska od początku lat 90. do czasów współczesnych, omówiono poszczególne etapy oraz jego instytucjonalizację. Poruszono kwestię programów szkolnych oraz medialnej propagandy. Omówiono również rolę IPN i poszerzające się kompetencje tej instytucji.

Nasza redakcja zwróciła także uwagę na zapisy ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o przymusowej zmianie nazw ulic i jej późniejsze zmiany, w tym rozszerzenie na pomniki. Podkreśliliśmy sprzeciw lokalnych społeczności wobec dekomunizacji oraz przeanalizowaliśmy jego główne źródła. Wspomnieliśmy też o zagranicznym oburzeniu z powodu niszczenia w Polsce pamięci o bohaterach antyfaszystowskiego ruchu oporu oraz o upamiętniających ich inicjatywach.

W drugim panelu konferencji zaprezentowano lokalne działania przeciwko dekomunizacji prowadzone w poszczególnych miastach na przykładzie obrony ulic Dąbrowszczaków w Gdańsku, Olsztynie oraz Warszawie. Referatom towarzyszył pokaz zdjęć z protestów, pikników oraz pikiet przeciwko dekomunizacji ulic.

Do problematyki niszczenia pomników odniósł się prelegent z Kostrzyna. Omówił on działania samorządów dążących do zachowania pomników żołnierzy Armii Czerwonej oraz zaprezentował zestawienie zdjęć monumentów.

Ostatni element omawiany w tym panelu dotyczył prawnego aspektu problemu zmiany nazw ulic, a szczególnie orzeczeń sądów administracyjnych, które w niektórych przypadkach uchyliły zmiany nazw zaproponowane przez wojewodów.

W ostatnim panelu zaprezentowana została działalność Kampanii Historia Czerwona, istniejącej od 2013 roku oraz poruszono kwestię wykorzystywania mediów społecznościowych do promowania historii ruchu robotniczego.

Konferencja stworzyła możliwość wymiany informacji i poznania się osób walcząc w obronie prawdy historycznej oraz przyczyniła się do integracji środowiska. „Brzask” będzie aktywnie wspierał i uczestniczył w kolejnych tego typu inicjatywach.

Brzask, 2 grudnia 2019 r.

Krótkie sprawozdanie ze spotkania komunistów czeskich, niemieckich i polskich 31.08.2019 r. na Okraju u stóp Karkonoszy

Było to wielkie wydarzenie międzynarodowe, w którym wzięło 150-200 uczestników z Czech, głównie organizacji i okręgów przygranicznych, Niemiec, w tym z Berlina, Drezna, Lipska, Torgau i wielu innych miejsc.

Z Polski było kilku przedstawicieli SLD-Lewica z Lubania, którzy od kilku lat utrzymują kontakty z okręgiem Liberec a Komunistyczną Partię Polski reprezentował niżej podpisany, który zabrał głos.

Spotkanie prowadził tow. J.Ondracek, głos zabierali przedstawicieli organizacji okręgowych KPCM z Hradec Kralove, Liberec i innych. Wystąpienie polityczne miał poseł na Sejm Republiki Czeskiej tow. Z.Ondracek. Towarzysze czescy mówili o sytuacji polityczno-gospodarczej w Republice, zagrożeniach wewnętrznych i międzynarodowych. Podkreślali konieczność budowy nowego frontu lewicy wobec odradzania się faszyzmu.

Z.Wiktor przekazał pozdrowienia od naszej Partii, Przewodniczącego i Sekretarz naszej KPP i życzył czeskim komunistom wielu dalszych sukcesów w walce z kapitalizmem i o socjalizm.

Jednocześnie naświetlił sytuację polityczną w Polsce, wskazując na zagrożenia odradzającego się faszyzmu i niebezpieczeństwo wojny. Więcej uwagi poświecił sądowemu procesowi politycznemu przeciwko liderom naszej partii (art. 256/1 kk), co daje się odczytać jako początek procesu delegalizacji KPP w Polsce.

Zebrani wielokrotnie dawali wyrazy sympatii i poparcia dla naszej Partii, co potwierdzone było oklaskami.

Generalnie było wiele pytań i wyrazów solidarności.

Spotkanie na Okraju było ważnym wydarzeniem pogłębiania współpracy i poparcia między naszymi partiami. Czest Prace!

Zbigniew Wiktor, 3.IX.2019 r.

Eurodeputowani KKE w obronie KPP i KPU w Parlamencie Europejskim

Eurodeputowani Komunistycznej Partii Grecji (KKE) aktywnie wystąpili przeciwko antykomunistycznym represjom i przepisywaniu historii, a także w obronie wolności słowa. Potępili narastanie antykomunizmu w państwach Europy Środkowej, w tym represje wobec Komunistycznej Partii Polski i KP Ukrainy oraz ich gazet, a także zakaz działalności komunistycznej w państwach bałtyckich. Przypomnieli, że w krajach tych gloryfikuje się członków SS, a także niszczy pomniki zwycięstwa nad faszyzmem.

28 sierpnia eurodeputowany KKE Lefteris Nikolaou-Alavanos zadał Komisji Europejskiej pytanie o jej stosunek do antykomunistycznych represji na Ukrainie. Po wydanym 16 lipca przez Trybunał Konstytucyjny Ukrainy zakazie działalności KPU, 19 sierpnia Sąd Administracyjny w Kijowie zakazał wydawania „Gazety Robotniczej” – organu prasowego KPU.

„Te decyzje stanowią dalszą eskalację antykomunizmu. Zakazują komunistom działalności politycznej oraz łamią prawo do propagowania poglądów. Dowodzą jaką hipokryzją są deklaracje o „prawach i wolnościach człowieka” oraz „wolności prasy” wykorzystywane przez UE przeciwko państwom, których nie lubi i w obronie unijnych interesów.” – stwierdził eurodeputowany. Dodał, iż działania władz Ukrainy, Polski czy państw bałtyckich wymierzone w komunistów nie wywołują oburzenia organów władzy Unii.

Wcześniej eurodeputowany KKE Kostas Papadakis zabrał głos podczas odbywającej się w ramach działań Komisji swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych, debaty z udziałem Komisarz Unii Europejskiej Very Jourovej. Wypomniał Komisji Europejskiej hipokryzję w podejściu do kwestii swobody poglądów politycznych.

Na pytanie eurodeputowanych KKE o stanowisko KE w sprawie antykomunistycznych represji w Polsce i na Ukrainie. Komisja odpowiedziała, że jest świadoma iż „w niektórych krajach istnieje ustawodawstwo zakazujące używania symboli komunistycznej przeszłości”. Podczas debaty komisarz stwierdziła, że „każdy kraj członkowski znalazł swój sposób pamiętania o historii”.

Papadakis odpowiedział, iż takie podejście jest ahistorycznym zrównywaniem komunizmu z faszyzmem. Ponadto w debatach o systemie prawnym w Polsce, będących wyrazem rosnących sprzeczności w ramach UE, pomija się kwestie antykomunistycznych represji oraz prawodawstwa. Przypomniał ponadto o zakazie działalności KPU.

„Wygląda na to iż UE pamięta o prawach człowieka i wolnościach politycznych, gdy są one narzędziem do interwencji zabezpieczających interesy tych, którym służy Unia” dodał. Przypomniał również o wspieraniu antykomunistycznych kampanii w krajach członkowskich i promowaniu fałszowania historii poprzez programy takie jak „Europa dla Obywateli”. Papadakis dodał, iż antykomunizmowi towarzyszy antyspołeczna i antypracownicza polityką władz poszczególnych państw, a także samej UE.

Eurodeputowani KKE potępili także promowanie inicjatyw takich jak “Europejski dzień pamięci ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych”, obchodzony w UE 23 sierpnia, jako jeden z elementów fałszowania historii poprzez zrównywanie komunizmu z faszyzmem.

„Mylą się [Komisarze UE] twierdząc, że mogą przepisać historię wielkiego antyfaszystowskiego zwycięstwa ludów. Martwią się, ponieważ ludy byłych państw socjalistycznych, w badaniach opinii, wciąż wyrażają nostalgię za tym co miały, a co utraciły. Ma to miejsce wbrew propagandzie, antykomunizmowi, zakazom, represjom wobec partii komunistycznych i prowokacyjnemu wypaczaniu historii skierowanemu szczególnie do młodzieży” napisali eurodeputowani w oświadczeniu.

Przypomnieli również, że to komuniści przyczynili się do zwycięstwa nad faszyzmem, a ZSRR utracił w tej walce 20 milionów ludzi. Z kolei przedwojenna polityka Francji i Wielkiej Brytanii przyczyniła do wzmocnienia faszyzmu.

KKE zapowiedziała, że nadal będzie bronić prawa komunistów do propagowania poglądów oraz występować przeciwko antykomunistycznym represjom na różnych forach, w tym w Parlamencie Europejskim.

red. 01.09.2019r.

Stanowisko Organizacji Komunistycznej z Niemiec (Kommunistische Organisation)

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Polski rząd od dawna próbuje zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski (KPP) oraz chce zabronić wszelkiej działalności komunistycznej. Wielokrotnie zarówno członkowie KPP jak i redaktorzy gazety „Brzask” byli stawiani przed sądem pod absurdalnymi zarzutami, niezależnie od statusu prawnego ich partii i publikacji. Nowe prawo uchwalone przez polski parlament ma na celu dalsze zrównywanie komunizmu z faszyzmem oraz kolejne kryminalizowanie działalności komunistycznej.

Wszystko to na tle stale rosnącej antykomunistycznej retoryki rządu i partii burżuazyjnych w Polsce oraz coraz odważniejszych fałszerstw polskiej historii. Wspomnienia o społecznych, gospodarczych i politycznych osiągnięciach socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wciąż zachowane w pamięci starszych pokoleń Polski, są aktywnie usuwane.

Młode pokolenia są wychowywane w kłamstwie, że socjalistyczna Polska była reżimem i terrorem, który uciskał klasę robotniczą. Historyczny rewizjonizm polskich (i innych) nacjonalistów, faszystów, liberalnych antykomunistów oraz kościoła katolickiego jest doktryną państwową. Ci, którzy wspominają o odpowiedzialności niektórych Polaków w Holokauście – jest to udowodniony i dobrze udokumentowany fakt historyczny – spotykają się z latami więzienia. Chociaż miliony Żydów oraz Polaków zostały zamordowanych przez niemieckich faszystów podczas II wojny światowej i chociaż to Armia Czerwona, której żołnierze stali ramię w ramię z polskimi komunistami i antyfaszystami, często płacąc za to wysoką cenę, aby uwolnić Polskę od faszyzmu, to i tak dzisiaj faszyści są wspierani przez polski rząd, podczas gdy komuniści są prześladowani.

Unia Europejska zdecydowanie popiera reakcyjne rządy w Europie Wschodniej i innych krajach w ich próbach kryminalizacji organizacji, działań i symboli komunistycznych. To pokazuje, że UE nie jest bliska bycia „demokratycznym projektem pokoju”, jak twierdzi, ale raczej jest instrumentem korporacji przeciwko narodom Europy. To, że faszyzm jest niczym innym jak najpaskudniejszą twarzą kapitalizmu, próbuje się ukryć za pomocą nienaukowych, niedemokratycznych teorii „totalitaryzmu” lub „dwóch skrajności” komunizmu i faszyzmu, albo poprzez stawianie Stalina i Hitlera na równi ze sobą.

Antykomunizm jest zbrodniczym pojęciem, w imieniu którego miliony ludzi zostało zamordowanych w XX wieku, a coraz więcej praw demokratycznych jest niszczonych.

Prześladowanie naszych polskich towarzyszy po raz kolejny pokazuje, że burżuazyjna „demokracja” jest tylko fasadą dla rządów kapitału i że prawa walczących z kapitalizmem zawsze można odebrać według uznania klasy rządzącej. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania prześladowań antykomunistycznych w Polsce i zniesienia wszelkich przepisów antykomunistycznych!

Solidarność z towarzyszami z Komunistycznej Partii Polski!

12.08.2019r.

W Parlamencie Europejskim przeciwko represji wobec komunistów

Kostas Papadakis, eurodeputowany z ramienia Komunistycznej Partii Grecji (KKE) podczas debaty z komisarzem Vĕrą Jourovą poruszył sprawę represji spadających na komunistów w Polsce i na Ukrainie.

Debata odbywała się 25 lipca na forum Komisji Swobód Obywatelskich i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Poseł Papadakis określić w swoim wystąpieniu nazwał stanowisko Komisji Europejskiej hipokryzją.

Pani komisarz, odpowiadając na niedawno postawione pytanie w sprawie nieakceptowalnych działań przeciwko Komunistycznej Partii Polski i członków redakcji jej pisma, powiedziała pani, że Komisja przyjmuje do wiadomości, że pewne państwa członkowskie przyjęły ustawodawstwo zakazujące użycia symboli z czasów komunistycznej przeszłości i że Komisja zawsze była oddana sprawie pamięci o reżimach komunistycznych. Powiedziała pani, że każde państwo członkowskie znajduje swój własny sposób upamiętnienia swojej historii.

Tymczasem zrównanie komunizmu z faszystowskim potworem jest ahistoryczne i bezpodstawne.

Równocześnie, UE robi zamieszanie wokół sytuacji w wymiarze sprawiedliwości w Polsce (…) i przechodzi do porządku dziennego nad prześladowaniami antykomunistycznymi w tym kraju.

Europoseł Papadakis poruszył również sprawę wydania przez ukraiński Trybunał Konstytucyjny zakazu działania Komunistycznej Partii Ukrainy:

Wychodzi na to, że Unia Europejska pamięta o prawach człowieka i politycznych wolnościach jako o użytecznych narzędziach do interweniowania w sytuacjach, gdy służy to ochronie konkretnych interesów.

Wtedy może występować w roli zatroskanego nieproszonego adwokata praw człowieka, mieszając się w wewnętrzne sprawy państw z całego świata, a godzi się przymykać oczy na eskalację antykomunizmu w państwach członkowskich, któremu towarzyszy intensyfikacja antypracowniczej i antyludowej polityki.

W tym samym czasie usiłuje się oczernić w świadomości robotników osiągnięcia socjalizmu. Osiągnięcia, które narody tych krajów pamiętają, pomimo całego błota i pomówień, jakimi się je obrzuca.

KKE jest obecnie najsilniejszą legalnie działającą partią komunistyczną w Europie, posiadającą swoich przedstawicieli w PE i krajowym parlamencie. Greccy komuniści często zabierają głos w obronie partii komunistycznych innych państw, które nie mają możliwości wypowiadać się w swoim imieniu na forach instytucji Unii Europejskiej.

red. 30 lipca 2019r.

Proces redaktorów pisma Brzask wraca na wokandę

Sąd okręgowy w Katowicach 10 lipca postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora, który złożył apelację od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie procesu, trwającego od ponad 3,5 roku, sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej dwukrotnie odrzucał oskarżenia prokuratury. W styczniu 2017 r. podejmując decyzję o umorzeniu postępowania, a dwa lata później wydając wyrok uniewinniający.

Jednak na wniosek prokuratury sąd okręgowy w Katowicach dwukrotnie, w czerwcu 2017 r. i lipcu br. zwracał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy.

red. 15-16 lipca 2019

Na świecie protestują w obronie KPP

 

Od 12 czerwca b.r. w Europie i na świecie trwa akcja protestacyjna, która została zainicjowana w Warszawie, przeciwko ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce, przeciwko antykomunistycznej poprawce 88.

Protest Komunistycznej Partii Grecji przeciwko antykomunizmowi w Polsce

10 czerwca przed ambasadą RP w Atenach delegacja Komunistycznej Partii Grecji (KKE), kierowana przez członka Komitetu Centralnego KKE i eurodeputowanych z KKE, Kostasa Papadakisa, protestowała przeciwko narastaniu antykomunizmu w Polsce. Protest odbył się w ramach międzynarodowej kampanii zorganizowanej przez partie komunistyczne dla potępienia nowej fali antykomunizmu i kryminalizacji idei komunistycznych w Polsce tym razem przy okazji zmian w kodeksie karnym.

Najbardziej charakterystyczna jest poprawka do art. 256 kodeksu karnego, dotycząca zakazu ideologii komunistycznej, oparta na niedopuszczalnym zrównaniu komunizmu i faszyzmu poprzez określenie ich fałszywie rozumianym terminem „totalitaryzm”. Ponadto zakazuje ona propagowania ideologii, używania symboli oraz innych materiałów (publikacji, audycji), a także posiadania symboli lub podobnych materiałów i przewiduje za te przestępstwa surowsze kary do 3 lat więzienia.

Delegacja KKE spotkała się z doradcą politycznym i rzecznikiem polskiej ambasady Jolantą Wójcik-Niedzielską aby potępić nową falę niedopuszczalnych prześladowań Komunistycznej Partii Polski. Systematyczne prześladowania, rozpoczęły się dziesięć lat temu, kiedy podjęto próbę zakazania symboli komunistycznych. W 2011 roku w wyniku protestów krajowych i międzynarodowych, ustawa ta została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny.

K. Papadakis przypomniał, że w styczniu br., po trwającym ponad 3 lata procesie, obalono oskarżenie wobec członków Komunistycznej Partii Polski i redaktorów jej gazety „Brzask”. W końcu podkreślił, że KKE i inne partie komunistyczne będą kontynuować walkę z antykomunistyczną kampanią w Polsce, przeciwko fałszowaniu historii i wyrażają swoją solidarność z polskimi komunistami, żądając natychmiastowego zaprzestania ich prześladowań.

Rzecznik ambasady stwierdziła, że antykomunizm i poprawki do kodeksu karnego opierają się na art. 13 Konstytucji, który dotyczy „zwalczania totalitaryzmu”. Oczywiście to niedopuszczalne porównanie komunizmu do faszyzmu, jest wynikiem kapitalistycznej propagandy. UE stara się, bezskutecznie, wymazać z pamięci ludzi ogromny wkład, jaki socjalizm, komunizm i ZSRR – pierwsze państwo robotnicze, wniosły w historię XX wieku.

Brzask, 14 czerwca 2019

Deklaracja Partii Pracy Austrii

Przeciwko antykomunizmowi w Polsce. Solidarność z KPP! Deklaracja Partii Pracy Austrii, Wiedeń, 11 czerwca 2019 r.

Rząd i dwie izby parlamentarne w Polsce przygotowują obecnie przyjęcie ustawy, która zgodnie z nienaukową i rewizjonistyczną doktryną „totalitaryzmu” zawiera nowe represje wobec rewolucyjnego ruchu robotniczego. Celem jest całkowita delegalizacja organizacji i działań komunistycznych w Polsce. Po zakazie zgłaszania pogromów zorganizowanych przez polskich obywateli i udziału ich w zbrodniach podczas okupacji faszystowskiej, po próbie podporządkowania władzy sądowniczej większościowej partii PiS, stanowi to kolejny krok w kierunku budowy państwa autorytarnego i związanej z nim struktury, by uciskać własną ludność.

Zakaz mówienia o faktach jest wyrazem obecnych stosunków władzy, ale nie zmienia faktów historycznych.

Władze państwa polskiego przygotowują się do zrównania morderczego reżimu okupacyjnego niemieckiego hitlerowskiego faszyzmu 1939-1945 z czasem PRL 1944-1989 i ogólnie starają się umieścić faszyzm na tym samym poziomie, co socjalizm-komunizm. Takie podejście zawsze oznacza, że faszyzm powinien zostać zrehabilitowany, a socjalizm zdyskredytowany.

Faktem jest, że niemieccy naziści zamordowali sześć milionów obywateli polskich w latach 1939-1945, w tym Żydów, katolików i socjalistów/komunistów – tylko ZSRR i Chiny poniosły więcej ofiar w czasie II wojny światowej. Kolejne miliony ludzi różnych narodowości straciły życie w niemiecko-faszystowskich obozach koncentracyjnych i zagłady, które nazistowski reżim ustanowił na ziemiach polskich, wśród nich ponownie byli głównie Żydzi, ale także Romowie, homoseksualiści, antyfaszystowscy bojownicy ruchu oporu, prześladowani politycznie i inne grupy ofiar. W latach 1939-1945 istniał w Polsce kryminalny system terroru, który arbitralnie deportował, więził, torturował i mordował cywilów.

System ten był zwalczany przez polski, żydowski i komunistyczny opór, ostatecznie obalony przez Armię Czerwoną. 17 stycznia 1945 r. Armia Czerwona (wraz z 1 Armią Polską) wyzwoliła Warszawę od nazistów, 19 stycznia Kraków a 27 stycznia Auschwitz. Były to przesłanki do dalszej ofensywy na Niemcy i zdobycia na początku maja 1945 r. Berlina, w którym niemiecki faszyzm został pokonany i druga wojna światowa w Europie zakończyła się. Armia Czerwona i komunistyczne grupy oporu wyzwoliły w tym czasie większość Europy, ponieważ byli najbardziej zdeterminowanymi przeciwnikami faszyzmu.

Tak więc dzisiejsza niepodległa Polska zawdzięcza swoje wyzwolenie od faszyzmu hitlerowskiego zasadniczo historycznym zasługom socjalistycznego Związku Radzieckiego i niezliczonym ofiarom w szeregach zwycięskiej Armii Czerwonej.

Nowy polski projekt kodeksu chce postawić faszyzm i jego najbardziej gorzkiego przeciwnika na tym samym poziomie. Udaje, że nazistowski reżim terroru i ci, którzy wyzwolili od niego Europę, są nie do odróżnienia. Jest to niedopuszczalne i wysoce niemoralne, niehistoryczne zniekształcenie, które służy dezinformacji, analfabetyzmowi i podżeganiu ludzi – w realnych warunkach politycznych, do dalszego tłumienia polskich komunistów. Ich działalność a nawet samo istnienie teraz zasadniczo będzie uznawane za nielegalne. To także stanowi atak na podstawowe prawa obywatelskie.

Protestujemy przeciwko tej ustawie i oczekujemy starannego zbadania jej przez polski Trybunał Konstytucyjny oraz instytucje Unii Europejskiej, jednak nie mamy w tym względzie wielkich nadziei.

Antyfaszyzm i walka o świat bez kapitalistycznego wyzysku i ucisku bez imperialistycznych i faszystowskich wojen nie są zbrodniami. Protestujemy przeciwko wypaczeniu prawdy historycznej oraz niszczeniu antyfaszystowskich pomników w Polsce a także domagamy się uznania zasług Armii Czerwonej i komunistycznego ruchu oporu. Protestujemy przeciwko oszczerczej kampanii historycznej przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która do tej pory była największym osiągnięciem polskiej klasy robotniczej.

Przede wszystkim jednak protestujemy przeciwko ciągłemu prześladowaniu Komunistycznej Partii Polski, która nosi dziedzictwo walki antyfaszystowskiej, wyzwolenia społecznego, marksistowskiego światopoglądu i internacjonalistycznej przyjaźni. Deklarujemy naszą pełną solidarność z KPP i jesteśmy przekonani, że nasi polscy towarzysze nie skapitulują przed represjami nacjonalistycznych, reakcyjnych i prawicowych sił ekstremistycznych. Walka trwa – ostateczne zwycięstwo socjalizmu na rzecz ludzkości jest nieuniknione.

Nie dla antykomunistycznych represji i wypaczenia historii!

O Polskę klasy robotniczej, bez ucisku i wyzysku!

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Brzask,17 czerwca 2019

 

Protest Socjalistycznej Partii Pracy Chorwacji

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Ambasador, Pan Andrzej Jasionowski

List protestacyjny 11 czerwca 2019 r.

Szanowny Panie Ambasadorze,

W ostatnich latach podjęto kilka prób ścigania Komunistycznej Partii Polski i te same represje zastosowano do likwidowania działań wszystkich „wywrotowych komunistów”. Polski rząd już ograniczył swobody, jeśli chodzi o strajki pracownicze oraz spotkania obywatelskie, a zakaz działania KPP dopełniłby wyczerpania takowych środków. Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji obserwuje bieżące działania antykomunistyczne, które wraz ze zmianą kodeksu karnego (art. 256) powodują zakaz działalności komunistycznej i stawiają karanie przestępstwa jako cel.

Prześladowanie komunistów jest częścią szerszej narodowej strategii, która wpisuje się w politykę UE, która poprzez konkretne prawa, propagandę, otwarcie utożsamia komunizm i faszyzm z dwiema twarzami totalitaryzmu.

Obrona Komunistycznej Partii Polski jest czymś więcej niż tylko obroną prawa do istnienia jednej partii. Jest to walka o zachowanie szerszych praw demokratycznych i pracowniczych, a także prawo do zmiany systemu społeczno-gospodarczego, który oczywiście nie może zaspokoić interesów szerszych warstw narodowych Polski.

Jako proletariaccy internacjonaliści, my, Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji, protestujemy przeciwko prześladowaniu towarzyszy z Komunistycznej Partii Polski oraz redaktora ich gazety „Brzask”.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkich środków egzekwowania tych przepisów prawnych, rehabilitacji i szacunku do ich członków oraz sympatyków!

Domagamy się natychmiastowego zatrzymania wszystkich oskarżeń przeciwko komunistom!

Dziękujemy za uwagę, z nadzieją na przekazanie naszego listu protestacyjnego rządowi Rzeczypospolitej Polskiej!

Z poważaniem,

Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji – Departament stosunków międzynarodowych

Kristofor Štokić

Brzask, 18 czerwca 2019

ZATRZYMAĆ KAMPANIĘ ANTYKOMUNISTYCZNĄ W POLSCE

Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii z wielkim niepokojem śledzi wydarzenia w Polsce i wyraża braterską, międzynarodową solidarność z towarzyszami z Komunistycznej Partii Polski ze zdecydowanym przekonaniem, że pomimo wszystkich przeszkód, zwycięstwo socjalizmu będzie nieuniknione.

Prześladowania antykomunistyczne w Polsce nabierają nowego rozpędu z powodu działań władz państwowych, które całkowicie kryminalizują każdą formę działalności komunistycznej, zmieniając polskie prawo karne. W rzeczywistości ta jednoznacznie antykomunistyczna kampania ma na celu delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

Propozycja zmian prawnych w prawie karnym kontynuuje polityczne prześladowania, takie jak trwający od 3,5 roku proces członków Komunistycznej Partii Polski i redakcji „Brzasku”, pomimo że w styczniu zostali uniewinnieni od wszystkich zarzutów. Jednocześnie polskie władze nakładają inne przeszkody na działalność komunistyczną, a także otwarcie fałszują historię i niszczą wszystko związane z socjalistycznym dziedzictwem PRL.

Dla przypomnienia, burżuazyjne polskie władze zniszczyły 450 pomników zbudowanych podczas istnienia PRL, z których połowa była poświęcona Armii Czerwonej, która pokonała faszyzm.

Projekt nowelizacji związany ze zmianą prawa karnego, w tym zakaz działalności komunistycznej (art. 256), został przedstawiony zaledwie dziesięć dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przewiduje bardziej surowe i niedopuszczalne wyroki oraz szerszy zakres potencjalnie ukrytych przestępstw. Zmiany są liczne i obejmują 105 spośród 360 artykułów kodeksu. Rząd umiejętnie wykorzystał pedofilski skandal w szeregach kościoła katolickiego w Polsce, aby przedstawić go jako główny powód zmiany prawa karnego, chociaż w rzeczywistości tylko kilka poprawek naprawdę dotyczy zachowań przestępczych.

Nawet wśród polskich prawodawców dominują opinie, że zmiany w prawie karnym, naruszają konstytucję i prawa człowieka, a wszystkie instytucje, które mogą wpływać na odrzucenie zmian prawa karnego, są pod kontrolą burżuazyjnych struktur rządzących.
Po zmianach kodeksu karnego, komunizm jest utożsamiany z nazizmem i faszyzmem.

To druga tego typu próba w Polsce. Dziesięć lat temu rząd próbował zakazać symboliki komunistycznej, co spowodowało wewnętrzne i międzynarodowe protesty i doprowadziło do unieważnienia tej ustawy przez polski Trybunał Konstytucyjny. Nowa wersja prawa zabrania ideologii komunistycznej, symboli i innych treści (nagrań wideo i audio), a także posiadania jakiegokolwiek komunistycznego symbolu pod groźbą trzyletniej kary więzienia.

NKPJ wzywa do natychmiastowego zaprzestania wszystkich represji komunistów w Polsce!

Antykomunizm nie przejdzie!

Zapraszamy wszystkich komunistów, ludzi o wolnych sercach, antyfaszystów, lewicowców do wysłania listu protestacyjnego z Ambasady RP w Belgradzie, przy ul. Kneza Milosa 38, 11000 Belgrad lub e-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Delegacja naszej partii złoży jutro, 13 czerwca 2019 roku. nasz list protestacyjny w Ambasadzie RP w Belgradzie.

Sekretariat NKPJ,
Belgrad, 12.06.2019.

Brzask, 19 czerwca 2019

Stanowisko Partii Komunistycznej z Włoch

W Polsce nacjonalistyczny rząd zmienia kodeks karny w celu zrównania komunizmu z nazizmem, zgodnie z zaciekłą antykomunistyczną kampanią rozpoczętą przez UE w imię walki z „totalitaryzmem”.

Komuniści w Polsce od lat cierpią prześladowania, które idą w parze z nieludzkimi działaniami, których celem jest zakaz strajków i mobilizacji pracowników. UE mówi o wolności, ale zna tylko wolność kapitału, rynków i władzy. UE, która atakuje komunistów, mruga do faszyzmu, tak jak na Ukrainie, gdzie wspierała dojście do władzy sił jawnie neonazistowskich.

Solidarność z polskimi towarzyszami.

Antykomunizm nie przejdzie.

Partito Comunista

Brzask, 20 czerwca 2019

Stanowisko Nowej Partii Komunistycznej Holandii i Ruchu Młodzieży Komunistycznej

Nowa Partia Komunistyczna Holandii i Ruch Młodzieży Komunistycznej potępiają kolejną próbę kryminalizacji komunizmu i myśli komunistycznej przez reakcyjny polski rząd. Od wielu lat polska burżuazja prowadzi antykomunistyczną kampanię mającą na celu delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

Próba zmiany kodeksu karnego, która zrównywałaby komunizm z nazizmem i faszyzmem, jest po części rezultatem procesu przeciwko redakcji pisma „Brzask”, organu prasowego KPP. Zmiana w art. 256 kk doprowadziłaby do zakazania komunizmu i groziłaby komunistom karą pozbawienia wolności do lat 3.

Polska burżuazja stosuję tę kampanię w celu wymazania jakichkolwiek pozytywnych wspomnień o Polskiej Republice Ludowej. Czyni to ponieważ obawia się, że Polacy uciskani przez kapitalizm będą używać Polski Ludowej jako przykładu do kolejnego jej obalenia. Stąd biorą się ataki władzy przeciwko komunistom oraz ich partii, która prowadzi walkę przeciwko zgniłemu systemowi kapitalistycznemu.

Zniszczenie socjalizmu w Polsce przyniosło polskim robotnikom, rolnikom i młodym jedynie cierpienie, biedę, wyzysk i odrodzenie się faszyzmu. Na ironię zakrawa fakt, że polski rząd, który jawnie używa neonazistów i faszystów dla swoich nacjonalistycznych celów, stawia na równi komunistów z psami łańcuchowymi kapitału.

My, holenderscy komuniści, deklarujemy solidarność z naszymi polskimi towarzyszami. Domagamy się, by reakcyjny polski rząd zaprzestał prześladowań komunistów i zakończył antykomunistyczną kampanię.

Brzask, 23 czerwca 2019

Pikieta w obronie komunistów polskich przed polską ambasadą w Paryżu

21 czerwca przed polską ambasadą w Paryżu odbyła się pikieta przeciwko represjom wobec komunistów w Polsce i zmianie prawa kryminalizującej komunizm. Protest zorganizował Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji (PRCF). W pikiecie wzięli udział również polscy komuniści mieszkający w Paryżu. Uczestnicy wyrażali poparcie dla Komunistycznej Partii Polski.

Podczas pikiety przemawiał Georges Gastaud – lider PRCF, określił działania polskich władz jako niedemokratyczne i wymierzone w tych, którzy kwestionują system kapitalistyczny. Podkreślił, że Unia Europejska milcząco akceptuje represje polityczne w Polsce.

Mówcy przypominali, że kryminalizacja idei komunistycznych w Polsce wiąże się z tendencją do wybielania faszystów i przepisywania historii. Podobne procesy postępują również w innych krajach UE, czy na Ukrainie.

Brzask, 25 czerwca 2019

Protest w obronie polskich komunistów w Brukseli

Protest przeciwko nowemu antykomunistycznemu prawu w Polsce odbył się 24 czerwca przed polską ambasadą w Brukseli. Uczestnicy protestu zorganizowanego przez Komunistyczną Partię Belgii (PCB) wyrażali solidarność z represjonowanymi komunistami w Polsce.

Odczytano międzynarodowy apel przeciwko prześladowaniom politycznym wobec Komunistycznej Partii Polski oraz nowelizacji polskiego kodeksu karnego zrównującej komunizm z faszyzmem i nazizmem.

Brzask, 27 czerwca 2019

Wyrazy poparcia dla KPP od Partii Pracy Austrii i Komunistycznej Młodzieży Austrii

Poparcie dla Komunistycznej Partii Polski w walce z antykomunistycznymi represjami po raz kolejny wyraziły Partia Pracy Austrii (PdA) oraz Komunistyczna Młodzież Austrii (KJO).

19 czerwca przed polską ambasadą w Wiedniu odbyła się pikieta przeciwko represjom politycznym w Polsce. Tibor Zenker, przewodniczący PdA potępił działania polskich władz opierających się na ideologii katolickiego fundamentalizmu, autorytaryzmu i kapitalizmu. Dodał, że Unia Europejska przyzwala na represje wobec komunistów.

Potępił zrównywanie komunizmu z faszyzmem jako fałszowanie historii. Dodał, że nie może być znaku równości między ludobójczą polityką nazistów, a komunistami, którzy wyzwolili Europę od faszyzmu. Wyraził też nadzieję, iż wysiłki zmierzające do delegalizacji KPP nie przyniosą skutku, a Polacy będą mogli korzystać z wolności słowa i walczyć o zmianę systemu.

PdA i KJO już wcześniej wystąpiły w obronie polskich komunistów, przesyłając listy poparcia dla protestujących w Polsce przeciwko zmianie art. 256 kodeksu karnego.

Brzask, 29 czerwca 2019

Pikieta w obronie polskich komunistów w Meksyku

W międzynarodowej akcji w obronie KPP udział wzięła także Komunistyczna Partia Meksyku (PCM), która 12 czerwca w mieście Meksyk zorganizowała pikietę pod ambasadą RP. Zebrani wyrażali sprzeciw wobec antykomunistycznych represji w Polsce. Ambasadorowi przekazali list protestacyjny potępiający prześladowania komunistów oraz kryminalizowanie propagowania idei komunistycznych w Polsce.

“Komunizm od samego początku stanowi siłę reprezentującą interesy klasy pracującej, a także konsekwentną walkę o wolność i demokrację. Doprowadził również do pokonania nazizmu w czasie II wojny światowej. PCM potępia więc wszystkie próby kryminalizowania komunizmu przez siły burżuazyjne” – napisali autorzy listu.

Zwrócili oni uwagę również na fałszowanie historii Polski oraz oczernianie komunistów, w które włączyły się zarówno siły prawicowe, jak i socjaldemokraci.

Brzask, 3 lipca 2019

Czeski Komunistyczny Związek Młodzieży (KSM) wystąpił przeciwko represjonowaniu komunistów w Polsce

12 czerwca zorganizował przed polską ambasadą w Pradze pikietę przeciwko zmianie kodeksu karnego, wprowadzającej kryminalizowanie propagowania komunizmu. Podczas demonstracji zbierano podpisy pod listem protestacyjnym. Domagano się zaprzestania antykomunistycznych represji, potępiono zrównywanie komunizmu z faszyzmem i nazizmem. Czesi zaapelowali także do innych partii komunistycznych o wsparcie międzynarodowej kampanii solidarności z KPP.

Kilkanaście lat temu młodzi czescy towarzysze sami także doświadczyli represji. W 2006 roku KSM został zdelegalizowany. Międzynarodowy ruch komunistyczny odpowiedział wówczas ogólnoświatową kampanią protestacyjną. Solidarność z KSM wyraziła między innymi KPP. W Warszawie, przed czeską ambasadą odbyło się wówczas kilka pikiet. Po długim procesie sądowym decyzja o delegalizacji KSM została uznana za bezprawną i unieważniona.

Brzask, 7 lipca 2019

Wspólne stanowisko 6 francuskich organizacji komunistycznych

Nie dla zakazu działalności partii komunistycznej w Polsce

Nasze organizacje komunistyczne zwracają się do władz Rzeczypospolitej Polskiej z wyrazem protestu przeciwko mnożącym się w Polsce działaniom antykomunistycznym, zmierzającym do kryminalizacji ideologii i użycia symboli komunistycznych, przejawiającym się w niszczeniu pomników ku czci radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, a w końcu zmierzającym do zakazania działalności Komunistycznej Partii Polski.

Zrównanie komunizmu z faszyzmem jest antyhistoryczną potwornością. Jak pokazują to dobitnie walki toczone w XX wieku, komunizm był pierwszym celem faszyzmu i jego głównym przeciwnikiem. Któż może negować wkład ZSRR, państwa komunistycznego, w wyzwolenie Polski i ofiarę 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległych na terenach Polski aby powstrzymać hitlerowskie ludobójstwo i odbudować niepodległość Polski?

Mimo to, władze polskie intensyfikują swoją antykomunistyczną kampanię, wspierane w jej prowadzeniu przez fakt, iż Unia Europejska uczyniła z antykomunizmu swoją oficjalną ideologię, prześladując redakcję czasopisma „Brzask” i zmierzając do delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Przypomnijmy, że prześladowania te, które rozpoczęły się dziesięć lat temu wraz z próbą wprowadzenia zakazu używania komunistycznej symboliki, zablokowaną przez Trybunał Konstytucyjny w 2011 r. w następstwie licznych protestów w kraju i za granicą. W lutym bieżącego roku, po trzech latach procesu przeciwko kierownictwu KPP i redakcji „Brzasku” zarzuty zostały oddalone (Nie zamyka to sprawy, gdyż prokuratura wystąpiła z wnioskiem apelacyjnym – przyp. red.).
Rząd polski, wprowadzając poprawkę do art. 25 kodeksu karnego, stara się zakazać propagowania ideologii komunistycznej, zrównując komunizm z faszyzmem przy użyciu falsyfikującego terminu „totalitaryzm”.

Z naszego punktu widzenia jedyny „totalitaryzm”, który ma znaczenie, to ten, który utrwala dyktaturę klasy wyzyskiwaczy nad milionami pracowników, to kapitalizm!

Reakcyjne stanowisko rządu polskiego w stosunku do praw kobiet, w odniesieniu do imigracji, usiłowanie podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości, ograniczanie wolności prasy są demaskowane regularnie przez międzynarodowy ruch komunistyczny. Nasi towarzysze z Komunistycznej Partii Polski prowadzą przeciwko tej polityce modelową walkę, wskazując na związki pomiędzy polskimi kapitalistami i Unią Europejską, Bronią odważnie pamięci po socjalistycznej przeszłości, o czasach gdy fabryki pracowały, gdy nie było bezrobocia ani nędzy, przeciwko fałszowaniu historii.

Francuskie organizacje komunistyczne wyrażają całkowita solidarność i wsparcie dla komunistów polskich i domagają zaprzestania ich represjonowania.

Jesteśmy przekonani, że naród polski nie będzie dłużej tolerował zamachów na swobody demokratyczne, które wpisują się w reakcyjną politykę prowadzoną wbrew jego interesom.

Apelujemy do sił postępu, tak w Polsce, jak i w Europie, aby zwalczały antykomunistyczne prawa, które – jak to pokazuje historia – otwierają drogę do faszystowskiego barbarzyństwa.

Czerwiec 2019 r.
ANC – Krajowe Stowarzyszenie Komunistów
CC Polex – Kolektyw Komunistyczny POLEX
PRCF – Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji
RC – Zgromadzenie Komunistyczne
PCRF – Rewolucyjna Partia Komunistów Francji
Sieć na rzecz Odbudowy PCF

Brzask, 18 lipca 2019

Pikieta przeciwko nowelizacji art. 256 Kodeksu Karnego

12 czerwca pod Sejmem w Warszawie odbyła się pikieta przeciwko nowelizacji art. 256 kodeksu karnego, która penalizuje działalność komunistyczną, a nawet samo posiadanie symboli czy innych komunistycznych. Akcję zorganizowano w ramach kampanii Historia Czerwona. Uczestniczyła w niej także Komunistyczna Partia Polski.

W pierwszym wystąpieniu Piotr Ciszewski z kampanii Historia Czerwona stwierdził, że nowelizacja kodeksu karnego zagraża swobodzie działalności politycznej i wolności wyrażania poglądów. Dodał, że pretekst, pod którym znowelizowano art. 256, czyli walka z faszyzmem, jest fałszywy, ponieważ władze gdyby chciały mogłyby rozbić ruch faszystowski na podstawie dotychczasowego prawa, tymczasem go wspierają.

Przedstawicielka Komunistycznej Partii Polski powiedziała, że artykuł 256 kk jest narzędziem walki politycznej. Przypomniała, że artykuł ten został zmieniony 10 lat temu, gdy próbowano zakazać symboliki komunistycznej, jednak wówczas zmiany te zablokował Trybunał Konstytucyjny. Obecna nowelizacja to dalsze zaostrzanie prawa poprzez wymienienie komunizmu wśród systemów totalitarnych, na równi z faszyzmem i nazizmem, dodanie zakazu propagowania ideologii czy symboliki, a nawet posiadania druków czy innych przedmiotów z powyższą treścią oraz podniesienie kary z 2 do 3 lat więzienia.

Przedstawicielka KPP opowiedziała także o procesie, jaki został wytoczony członkom redakcji pisma ”Brzask” przy wykorzystaniu obecnego brzmienia artykułu 256. Proces trwa już 3,5 roku, obecnie jest na etapie apelacji złożonej przez prokuraturę od wyroku uniewinniającego wydanego w styczniu przez sąd w Dąbrowie Górniczej.

Na zakończenie przemawiająca zwróciła uwagę, że protesty przeciwko antykomunistycznemu prawu mają miejsce nie tylko w Warszawie.
W Atenach i Pradze pikietowano pod polskimi ambasadami, do kilku innych placówek dyplomatycznych przesłano listy protestacyjne. W trakcie pikiety pod Sejmem odczytano fragmenty listów wystosowanych w związku z nowelizacją art. 256 kk przez zagraniczne partie i organizacje młodzieżowe.

Demonstrujący zapowiedzieli, że jeśli nowe prawo wejdzie w życie, będą organizować dalsze protesty.

red.

NIE dla represji za poglądy, nie dla nowelizacji art. 256 KK – protest pod Sejmem! Dzisiaj!

Zapraszamy na ul. Wiejską 4/6/8 w Warszawie na protest organizowany przez Kampanię Czerwoną – „NIE dla represji za poglądy, nie dla nowelizacji art. 256 KK!” – dzisiaj o godz. 18:00. Bądźmy tam razem! Wyraźmy sprzeciw wobec drastycznemu ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce!

Jak piszą organizatorzy protestu, przyjęcie poprawki 88

oznacza zagrożenie dla demokracji i kryminalizowanie propagowania idei lewicowych, z których każdą władza będzie mogła uznać za „komunizm”, a nowe prawo stanowi również zagrożenie dla wszelkich lewicowych ruchów protestu, czy organizacji społecznych

O skandalicznej i antywolnościowej poprawce 88, nowelizującej art. 256 Kodeksu Karnego, która penalizuje głoszenie poglądów komunistycznych (sic!) pisaliśmy tydzień temu w artykule NIE dla antywolnościowej poprawki 88!

Gdyby jednak komuś nie udało się dotrzeć na protest, będzie transmisja na żywo na Facebooku:

Na świecie pojawiły się już pierwsze głosy poparcia i solidarności z Komunistyczną Partią Polski a także w obronie wolności słowa i sumienia w Polsce

Anti-communist persecution in Poland intensifies as the state authorities attempt to criminalize the communist activity by changes of the penal code. This is an element of the anti-communist campaign aimed at banning the Communist Party of Poland. The legal changes are also a part of the persecution such as a trial of the members of the CPP and the „Brzask” editorial board, lasting for about 3,5 years, despite the fact that the court on January declared them as innocent. At the same time the Polish authorities raise other obstacles to the communist activity as well as falsifying the history and destroying anything connected with communism and the Peoples’ Poland.

A perseguição anti-comunista intensifica-se na Polónia agora que as autoridades estatais tentam criminalizar a actividade comunista através de mudanças no código penal. Isto é um elemento da campanha anti-comunista com o objectivo de banir (ilegalizar) o Partido Comunista da Polónia. As mudanças na lei são também parte da perseguição tal como tem sido o julgamento dos camaradas do PC da Polónia e da redacção editorial do “Brzask”, que dura há 3 anos e meio, apesar da decisão do tribunal em Janeiro de declará-los inocentes. Ao mesmo tempo as autoridades polacas impõem outros obstáculos à actividade política comunista assim como falsificam a história e destroem tudo o que esteja ligado ao comunismo e à Polónia Popular.

The amendments to the penal code, including the ban of communist activity (article 256) were made just 10 days before the elections to the European Parliament. They mean heavier, unacceptable punishments and widening scope of punishable crimes. The changes are numerous and concern 105 out of 360 articles of the code. The government presented the changes as a reaction on the paedophilia scandal among the Catholic priests and related to this crime. However, just a few amendments concern it.

As emendas ao código penal, que incluem a proibição da actividade comunista (artigo 256), foram feitas apenas 10 dias antes das últimas eleições para o Parlamento Europeu. Elas significam castigos mais pesados e inaceitáveis e o alargar do âmbito dos crimes puníveis. As mudanças são numerosas e dizem respeito a 105 dos 360 artigos do código. O governo apresentou as mudanças como uma reacção ao escândalo de pedofilia entre os padres católicos e relacionado com este crime. Contudo, apenas algumas emendas dizem respeito a isso.

The reactionary changes have been proceded very hastily. On the 14th of May, the project was sent by the government to the parliament. The next day the Sejm (the lower chamber) started the legislative procedure and on 16th of May, it was voted and passed by the Sejm. Later it was passed to the upper chamber – Senate, which added further 43 amendments, and now returns to be voted in Sejm. The government has the majority in both chambers so it would not have any problems with passing the amendments. Next, the new law should be signed by the president. There is a widespread opinion of lawyers that changes of the code violate the constitution and human rights. However, the Constitutional Court is currently controlled by the judges nominated by the government.

As mudanças reaccionárias estão a ser tramitadas de forma acelerada. No dia 14 de Maio o projecto foi enviado do governo para o parlamento. No dia seguinte o Sejm (a câmara de deputados) começou o procedimento legislativo e no dia 16 de Maio o projecto foi votado e passou no Sejm. Mais tarde passou na câmara alta – o senado – que acrescentou umas 43 emendas adicionais e agora volta para ser votado no Sejm. O governo tem maioria em ambas as câmaras de forma que não teria problemas em passar as emendas. Depois, a nova lei deveria ser promulgada pelo presidente. Existe uma opinião generalizada dos advogados que as mudanças do código violam a constituição e os direitos humanos. Contudo, o Tribunal Constitucional está neste momento controlado por juízes nomeados pelo governo.

Amended article 256* bans communism and equates it with Nazism and fascism. Previously it penalised the promotion of the „fascist or other totalitarian systems of the state”. 10 years ago there was already an attempt to ban the communist symbols with the same article, it was met with internal and international protests and in 2011 it was cancelled by the Constitutional Court. However, in recent years the law was used very widely as shows the history of the trial of the CPP and „Brzask”. The new version of the law bans the ideology, symbols or any other contents (prints, recordings), as well as presentation and possession of any symbol of this content. The new code also increases the penalty from 2 to 3 years of imprisonment.

O artigo 256 emendado* proíbe o comunismo e coloca-o ao mesmo nível que o nazismo e o fascismo. Anteriormente o mesmo artigo penalizava a promoção de “sistemas de Estado fascistas ou outros totalitários”. 10 anos atrás já houve uma tentativa de proibir os símbolos comunistas com o mesmo artigo. Essa tentativa foi enfrentada com protestos internos e internacionais e em 2011 foi cancelada pelo Tribunal Constitucional. Contudo em anos recentes esta lei foi usada abundantemente como mostra a história do julgamento do PC da Polónia e do “Brzask”. A nova versão da lei proíbe a ideologia, os símbolos e outros conteúdos (impressões, gravações), assim como a apresentação e a posse de qualquer símbolo com este conteúdo. O novo código aumenta também a pena de 2 para 3 anos de prisão.

We demand all the prosecutions against the communists to be stopped immediately.

We call the communist parties to oppose the anti-communist campaign and penalization of communist ideas in Poland.

We ask you to organize the international protests in front of Polish embassies or send protest letters, preferably on the 12th of June, when the new law is planned to be finally passed by the parliament.

*We include the new version of the article which bans the communist activity in Poland:

Nós exigimos que todos os processos judiciais contra os comunistas parem imediatamente.

Nós apelamos aos partidos comunistas para se oporem à campanha anti-comunista e à penalização das ideias comunistas na Polónia.

Nós pedimos a vocês para organizarem protestos internacionais em frente das embaixadas polacas e para enviar cartas de protesto, de preferência até 12 de Junho quando a lei está planeada para finalmente passar no parlamento.

“Art 256

1. Who publicly promotes Nazi, communist, fascist or other totalitarian state system or calls for hatred on the basis of national, ethnic, racial or denominational differences, or because of lack of a religious denomination, is subjected to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.
1a. The same punishment is imposed on who publicly propagates nazi, communist and fascist ideologies or an ideology calling for use of violence to influence political or social life.
2. The same penalty shall be imposed on anyone who, for the purpose of dissemination, produces, records or imports, acquires, sells, offers, stores, holds, presents, transports or transmits a print, recording or other object containing the content specified in § 1 or 1a or which is the carrier of the Nazi, communist, fascist or other totalitarian symbolism, used in a way that propagates the content.

*Artigo 256

1. Quem publicamente promover os sistemas de Estado nazi, comunista, fascista e outros totalitários ou apelar ao ódio sobre a base de diferenças de carácter nacional, étnico, racial ou religioso ou pela falta de religião está sujeito à pena de privação da liberdade até 3 anos.
1a. A mesma punição é imposta a quem publicamente propagar as ideologias nazi, comunista, fascista ou uma ideologia apelando ao uso da violência para influenciar a vida política ou social.
2. A mesma pena será imposta em qualquer pessoa que, com o propósito de propagação, produz, grava ou importa, adquire, vende, oferece, armazena, mantém na sua posse, apresenta, transporta ou transmite uma impressão, gravação ou outro objecto que contém o conteúdo especificado na alínea 1 ou que é portador de símbolos de carácter nazi, comunista, fascista ou outros totalitários, usados de uma forma que propaguem o seu conteúdo.

Pelo Anti-Imperialismo

Si intensifica nei paesi dell’UE la persecuzione anticomunista con nuovi strumenti e modifiche legislative che mirano a mettere al bando l’ideologia, l’organizzazione e l’attività comunista. Lettonia, Lituania, Estonia, Romania, Ungheria, Moldavia, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina hanno già in vigore una legislazione che mette fuorilegge ogni forma di organizzazione, propaganda e attività comunista o pone pesanti limitazioni all’esistenza dei partiti comunisti, promuove la persecuzione, l’azione penale e la condanna dei comunisti, divieti dei simboli e nomi comunisti, ecc.

In questi giorni, le autorità polacche stanno procedendo ad una modifica del codice penale che esplicita l’equiparazione del comunismo con il nazifascismo sulla scia delle varie risoluzioni del Parlamento Europeo, come quelle del 2006 e del 2009 fino all’istituzione da parte dell’Unione Europea della “Giornata europea di ricordo delle vittime dei regimi totalitari” il 23 agosto di ogni anno. A dimostrazione di come la persecuzione anticomunista vada di pari passo con le politiche antipopolari e la promozione della reazione ad ogni livello.

I comunisti polacchi da anni subiscono la persecuzione giudiziaria, con un processo a carico di membri del KPP e del comitato editoriale del loro giornale “Brzask”, durato circa 3 anni e mezzo (conclusosi con l’assoluzione) e altri ostacoli all’attività comunista, attraverso la falsificazione della storia e la manipolazione della memoria collettiva fino all’azione di decomunistizzazione attraverso la distruzione di monumenti e la cancellazione della toponomastica riferita al comunismo, alla Polonia Popolare, alla Resistenza antifascista e all’Armata Rossa. Emblematica fu l’anno scorso l’irruzione della polizia all’Università di Szczecin per interrompere una conferenza scientifica su Marx in occasione del bicentenario della sua nascita.

Secondo quando denunciato dal Partito Comunista Polacco (KPP), membro della Iniziativa Comunista Europea, i cambiamenti reazionari della legislazione stanno procedendo molto rapidamente. Il 14 maggio, il progetto è stato inviato dal governo al parlamento. Il giorno successivo la Sejm (la camera bassa) ha avviato la procedura legislativa e il 16 maggio è stato approvato. Successivamente è passato alla camera alta – Senato, che ha aggiunto ulteriori 43 emendamenti, e ora ritorna alla Sejm per esser votato. Il governo – guidato dal Partito nazionalista di destra Diritto e Giustizia (PiSlegato alla Chiesa Cattolica – ha la maggioranza in entrambe le camere, quindi non avrà problemi con il passaggio degli emendamenti. Il parlamento si appresta ad approvare definitivamente il progetto il prossimo 12 giugno.

In particolare, la modifica dell’articolo 256 mette al bando il comunismo e lo equipara al nazismo e il fascismo. In precedenza puniva la promozione del “sistema fascista o di altri sistemi totalitari dello stato“; 10 anni fa c’era già stato un tentativo di mettere al bando i simboli comunisti con lo stesso articolo, ma venne accolto con proteste interne e internazionali e nel 2011 fu annullato dalla Corte costituzionale. Tuttavia, negli ultimi anni la legge è stata utilizzata in modo molto ampio, come dimostra la storia del processo al KPP e “Brzask” in cui l’accusa si basava su un articolo dedicato all’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, nel quale si parlava della necessità della rivoluzione sociale. Il Pubblico Ministero, sottoposto al Ministro degli Interni, in quella occasione avanzò lo schema dell’equiparazione tra comunismo e fascismo sotto il titolo di “totalitarismo”.

Nonostante non abbia avuto successo nell’aule di tribunale, la campagna anticomunista del governo reazionario (con l’appoggio anche dell’opposizione liberale), al servizio della borghesia polacca, ha portato quindi a nuova versione della legge che vieta l’ideologia, l’attività, i simboli o qualsiasi altro contenuto (stampe, registrazioni), così come la presentazione, la propaganda e il possesso di qualsiasi simbolo e materiale di contenuto comunista. Il nuovo codice aumenta anche le pene da 2 a 3 anni di reclusione.

In una intervista dello scorso anno, Beata Karon, dirigente del KPP, dichiarava che «l’obiettivo di questa campagna è proibire l’attività rivoluzionaria perché offre un’alternativa ai vuoti slogan del partito di governo. Il KPP è l’unico partito marxista di orientamento chiaramente di classe. È per questo che cercano di bandirlo. È parte di un progetto più ampio di limitazione delle libertà. La legislazione lavorativa polacca, ad esempio, è stata modificata per rendere quasi impossibili gli scioperi legali, attraverso ostacoli burocratici. Inoltre la legge sulle riunioni si è fatta più restrittiva, ostacolando l’organizzazione delle proteste[…] La maggioranza del popolo non è anticomunista. Coloro che hanno vissuto ai tempi del socialismo ricordano le conquiste sociali, maggiori livelli di vita e prospettive per la classe lavoratrice, senza disoccupazione e senza preoccupazione di avere un alloggio. È per questo che la propaganda anticomunista è diretta principalmente ai giovani attraverso le scuole e centri di propaganda come l’Istituto della Memoria Nazionale (IPN)».

«[…] La persecuzione – prosegue – riflette anche l’ideologia anticomunista dominante nei paesi dell’UE. Non è un caso che questo accada mentre l’Unione Europea adotta una politica di distorsione della storia del continente, ad esempio, annunciando che il comunismo è equiparabile al nazismo. Le istituzioni europee promuovono, ad esempio, il ricordo delle “vittime dei totalitarismi” marcando il comunismo come uno di essi. Inoltre cancella il ruolo del comunismo nella lotta contro il fascismo e la vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Questo avviene in un momento in cui il neofascismo è in crescita e l’Europa sta soffrendo la crisi del capitalismo. L’anticomunismo è una delle forme di difesa del capitalismo e l’appoggio all’ultradestra anticomunista è una misura di sicurezza per i capitalisti. […]»

«La Polonia – conclude – è uno Stato capitalista che recentemente ha limitato le libertà che la società ha conquistato dopo le lotte sociali […] L’attuale primo ministro, Mateusz Morawiechi, che è stato per molto tempo manager di grandi banche, rappresenta gli interessi del settore finanziario. Il suo principale obiettivo è assicurare le istituzioni internazionali che la Polonia non danneggerà i monopoli transnazionali.»

La Riscossa

red.