Apel XX Międzynarodowego Spotkania Partii Komunistycznych i Robotniczych [PL] [ENG] [RUS] [ESP] [ARAB] [POR]

Partie komunistyczne i robotnicze wzywają do opracowania wspólnych i zbieżnych działań w następnym okresie na następujących głównych osiach:

1) Przeciwko imperialistycznej wojnie, interwencjom i militaryzacji

2) Bronić historii ruchu komunistycznego i wartości internacjonalizmu proletariackiego

3) Aby wzmocnić solidarność międzynarodową z walczącymi narodami, które borykają się z okupacją, groźbami i interwencjami imperialistycznymi

4) Wielostronna solidarność klasowa z walką robotników o prawa pracownicze, społeczne, związkowe – przeciwko ofensywie kapitalizmu

5) Prawa kobiet i emancypacja

6) Walka o wolność polityczną i związkową oraz o prawa demokratyczne przeciwko siłom faszystowskim, reżimom reakcyjnym, rasizmowi, ksenofobii, fanatyzmowi religijnemu i uciskowi społecznemu

Przeciwko imperialistycznej wojnie, interwencjom i militaryzacji

Działania przeciwko NATO – którego 70. rocznica przypada 4 kwietnia 2019 r. – oraz UE, która jest dalej zmilitaryzowana przez PESCO i inne mechanizmy.

Przeciwko broni nuklearnej i zagranicznym bazom wojskowym, wykorzystując rocznicę nuklearnego holokaustu w Hiroszimie – Nagasaki (6 i 9 sierpnia) po 80 latach od wybuchu II wojny światowej (1 września).

Bronić historii ruchu komunistycznego i wartości internacjonalizmu proletariackiego

Wielostronne wydarzenia z okazji 100. rocznicy Międzynarodówki Komunistycznej (2 marca), działania przeciwko antykomunizmowi, prześladowania i zakazy partii komunistycznych i robotniczych.

Wykorzystanie 102. rocznicy październikowej Rewolucji Socjalistycznej, aby podkreślić osiągnięcia socjalizmu i pogłębić dyskusję teoretyczną i działania praktyczne przeciwko kapitalizmowi i jego wyzyskującemu, uciskającemu, agresywnemu, drapieżnemu i nieludzkiemu charakterowi.

Aby wzmocnić solidarność międzynarodową z walczącymi narodami, które borykają się z okupacją, groźbami i interwencjami imperialistycznymi

Wzmocnienie internacjonalistycznej solidarności i walki domagającej się zakończenia amerykańskiej blokady przeciwko Kubie oraz interwencji i gróźb przeciwko boliwariańskiej Wenezueli.

Wspierać walkę narodu palestyńskiego pod koniec okupacji i samostanowienia, ustanawiając narodowe, niezależne państwo ze Wschodnią Jerozolimą jako swoją stolicą, zgodnie z rezolucjami ONZ, wspierając opór Palestyńczyków i potępiając politykę kryminalną Izraela.

Potępić imperialistyczne interwencje na Półwyspie Koreańskim i wyrazić solidarność z narodem koreańskim za niezależne i pokojowe zjednoczenie.

Wyrażać solidarność z uchodźcami i wszystkimi narodami stojącymi przed okupacją, interwencją i blokadami imperializmu.

Wielostronna solidarność klasowa z walką robotników o prawa pracownicze, społeczne, związkowe – przeciwko ofensywie kapitału.

Rozwój działań walki w miejscach pracy, w szczególności w Międzynarodowym Dniu Robotniczym 1 maja, podkreślając awangardową rolę komunistów.

Prawa kobiet i emancypacja

Rozwój działań walczących w dniu 8 marca, Międzynarodowego Dnia Kobiet, w obronie praw kobiet i ich pełnej równości w pracy i życiu.

Walka o wolność polityczną i związkową oraz o prawa demokratyczne przeciwko siłom faszystowskim, reżimom reakcyjnym, rasizmowi i ksenofobii, fanatyzmowi religijnemu i uciskowi społecznemu.

Rozwój działań walki w dniu zwycięstwa ludu nad faszyzmem-nazizmem.

Rozwój działań na rzecz ochrony środowiska

Wersje angielska, rosyjska, hiszpańska, arabska i portugalska

The Communist and Workers’ parties call for the development of common and convergent actions in the next period along these main axes:

Against imperialist war, interventions and militarization.

Actions against NATO – whose 70th anniversary is on April 4, 2019 – and the EU, which is being further militarized with PESCO and other mechanisms. Against nuclear weapons and foreign military bases, utilizing the nuclear holocaust anniversary in Hiroshima – Nagasaki (on August 6 and 9) and the 80 years since the start of the Second World War (on September 1).

To defend the history of the communist movement and the values of proletarian internationalism

Multi-faceted events for the 100th anniversary of the Communist International (on March 2), actions against anti-communism, persecutions and bans of Communist and Workers’ Parties. Utilization of the 102nd anniversary of the October Socialist Revolution to highlight the achievements of socialism and deepen the theoretical discussion and practical action against capitalism and its exploitative, oppressive, aggressive, predatory and inhuman nature.

To strengthen Internationalist Solidarity with the struggling peoples, which face occupation, imperialist threats and interventions

To strengthen internationalist solidarity and struggle demanding the end of the US blockade against Cuba and the interventions and threats against Bolivarian Venezuela.  To support the struggle of Palestinian people for the end of the occupation and self-determination, establishing a national, independent state with East Jerusalem as its capital, in accordance with the UN resolutions, supporting the resistance of the Palestinian people and condemning the criminal policy of Israel. To denounce imperialist interventions in the Korean Peninsula and express solidarity with the Korean people for independent and peaceful reunification. To express solidarity with refugees and with all peoples facing occupation, intervention and blockades by imperialism.

Multi-faceted class solidarity with workers’ struggles for labor, social, trade union rights, against the offensive of capital.

Development of actions of struggle in workplaces and in particular on International Workers’ Day on May 1st, highlighting the vanguard role of the communists.

For Women’s Rights and Emancipation

Development of actions of struggle on March 8, International Women’s Day, to defend women’s rights and their full equality in work and life.

Struggle for political and trade union freedoms and democratic rights against fascist forces, reactionary regimes, racism and xenophobia, religious fanaticism and social oppression.

Development of actions of struggle on the day of the People’s Victory over Fascism-Nazism.

Development of actions to protect the environment

Коммунистические и рабочие партии призывают к проведению совместной и схожей деятельности в последующий период по следующим основным направлениям: 

Против империалистической войны, интервенций и милитаризации.

Деятельность против НАТО, который 4 апреля 2019 года отмечает свое 70-летие, и против ЕС, который все больше милитаризируется путем создания PESCO и других механизмов. Воспользовавшись годовщиной со дня ядерной катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, 6 и 9 августа соответственно, и 70-летием со дня начала 2-й мировой войны – 1-го сентября провести мероприятия против ядерного оружия и иностранных военных баз.

В защиту истории коммунистического движения и ценностей пролетарского интернационализма.

Разнообразные мероприятия, приуроченные к 100-летию Коммунистического Интернационала 2 марта, акции протеста против антикоммунизма, преследований и запретов коммунистических и рабочих партий. Использование 102-й годовщины Октябрьской социалистической революции для демонстрации достижений социализма, а также для углубления теоретической дискуссии и практической деятельности против капитализма и его эксплуататорского, угнетающего, агрессивного, грабительского и бесчеловечного характера.

Укреплять интернациональную солидарность с народами, борющимися против оккупации, империалистических угроз и интервенций.

Укреплять интернациональную солидарность и борьбу, требуя прекращения блокады США против Кубы, вмешательств и угроз против Боливарианской Венесуэлы. Поддерживать борьбу палестинского народа за прекращение оккупации и за самоопределение путем создания национального независимого палестинского государства  со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с резолюцией ООН,  а также поддерживать сопротивление палестинского народа, осуждая преступную политику Израиля.  Осуждение империалистических интервенций на Корейском полуострове и солидарность с корейским народом в борьбе за независимое и мирное воссоединение страны. Солидарность с беженцами и всеми народами, борющимися против оккупации, интервенции и блокады со стороны империализма. 

Всесторонняя классовая солидарность с борьбой трудящихся за трудовые, социальные, профсоюзные права, против нападок капитала.

Проведение акций протеста на рабочих местах, в частности, в Международный день труда – 1 мая, выделяя и подчеркивая авангардную роль коммунистов.

За права и эмансипацию женщин.

Проведение акций к Международному женскому дню 8 марта, в защиту прав женщин и за полное равноправие в работе и жизни. 

Борьба за политические и профсоюзные свободы и демократические права, против фашистских сил, реакционных режимов, расизма и ксенофобии, религиозного фанатизма и социального угнетения.

Проведение акций в День Великой победы народов над фашизмом и нацизмом.

Проведение акций в защиту окружающей среды. 

Los partidos comunistas y obreros hacen un llamamiento por el desarrollo de acciones conjuntas y convergentes durante el próximo período en los siguientes ejes principales:

Contra la guerra imperialista, las intervenciones y la militarización.

Acciones contra la OTAN, que cumple su 70 aniversario el 4 de abril de 2019, y la UE, que se militariza más con la PESCO y otros mecanismos. Contra las armas nucleares y las bases militares extranjeras, a ocasión del aniversario del holocausto nuclear en Hiroshima-Nagasaki los días 6 y 9 de agosto y el 80 aniversario desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre.

Por la defensa de la historia del movimiento comunista y de los valores del internacionalismo proletario,

Actos multifacéticos para el centenario de la Internacional Comunista – 2 de marzo, acciones contra el anticomunismo, las persecuciones y prohibiciones de partidos comunistas y obreros. Aprovechar el 102 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre para proyectar los logros del socialismo y profundizar el debate teórico y la acción práctica contra el capitalismo y su naturaleza explotadora, opresiva, agresiva, depredadora e inhumana.

Fortalecer la solidaridad internacionalista con los pueblos en lucha, en confrontación con la ocupación, las amenazas y las intervenciones imperialistas.

Fortalecimiento de la solidaridad y la lucha internacionalista reivindicando  el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y de las intervenciones y amenazas contra  Venezuela bolivariana. Apoyamos el derecho del pueblo palestino por el fin de la ocupación y autodeterminación con el establecimiento de un estado nacional e independiente, con su capital en Jerusalén este, en aplicación de las resoluciones respectivas de las Naciones Unidas, apoyando a la resistencia del pueblo palestino y condenando la política criminal de Israel. Denuncia de  las intervenciones imperialistas en la Península Coreana y solidaridad con el pueblo coreano por una reunificación independiente y pacífica. Solidaridad con los refugiados y con todos los pueblos que enfrentan la ocupación, la intervención y los bloqueos del imperialismo.

Solidaridad clasista en todos los aspectos con las luchas de los trabajadores por derechos laborales, sociales y sindicales, contra el ataque del capital.

Desarrollo de acciones militantes en los centros de trabajo, en particular el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, resaltando el papel de vanguardia de los comunistas.

Por los derechos y la emancipación de las mujeres.

Desarrollo de acciones de lucha el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para la defensa de los derechos de las mujeres y su plena igualdad en el trabajo y en la vida.

Lucha por las libertades políticas y sindicales, por los derechos democráticos contra las fuerzas fascistas, los regímenes reaccionarios, el racismo y la xenofobia, el fanatismo religioso y la opresión social.

Desarrollo de acciones militantes el Día de la Victoria de los Pueblos contra el nazi-fascismo.

Desarrollo de acciones para la protección del medio ambiente.

هذا و تدعو الأحزاب الشيوعية والعمالية لتطوير نشاطات مشتركة ومتقاربة في الفترة المقبلة، على المحاور الأساسية التالية:

 

ضد الحرب الإمبريالية، و التدخلات والعسكرة.

إجراء نشاطات ضد حلف شمال الاطلسي- التي تصادف الذكرى اﻠ70لتأسيسه في  4نيسان\أبريل 2019- و ضد الاتحاد الأوروبي الذي تجري عسكرته على نحو أبعد عبر التعاون المنظم الدائم ( الجيش الأوروبي المشترك) وغيرها من الآليات. و ضد الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية، مع استخدام ذكرى المحرقة النووية في هيروشيما – ناغازاكي في 6و 9آب\أغسطس، و ذكرى مرور 80  عاما منذ بداية  الحرب العالمية الثانية في1أيلول\ سبتمبر.

من أجل الدفاع عن تاريخ الحركة الشيوعية وقيم الأممية البروليتارية

إقامة تظاهرات متعددة اﻷشكال للإحتفال بالذكرى السنوية المئوية للأممية الشيوعية  في 2آذار\مارس، و نشاطات ضد معاداة الشيوعية وحملات الملاحقة والحظر ضد الأحزاب الشيوعية والعمالية. اغتنام الذكرى اﻠ102لثورة أكتوبر الاشتراكية لعرض انجازات الاشتراكية وتعميق النقاش النظري والنشاط العملي ضد الرأسمالية و ضد طبيعتها الإستغلالية و اﻹستبدادية و العدوانية المتوحشة اللاإنسانية.

تعزيز التضامن الأممي مع الشعوب المكافحة التي تواجه الإحتلال والتهديدات والتدخلات الإمبريالية

تعزيز التضامن الأممي والنضال مع المطالبة بوضع حد لحصار الولايات المتحدة ضد كوبا والتدخلات والتهديدات ضد  فنزويلا البوليفارية. إننا ندعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء اﻹحتلال و تقرير المصير و إقامة دولة وطنية فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس الشرقية، تطبيقاً لقرارات اﻷمم المتحدة ذات الصلة، كما و ندعم مقاومة الشعب الفلسطيني مع إدانتنا لسياسة إسرائيل الإجرامية. إدانة التدخلات الإمبريالية في شبه الجزيرة الكورية والتضامن مع الشعب الكوري من أجل إعادة توحيد كوريا بنحو مستقل وسلمي. التضامن مع اللاجئين ومع كل الشعوب التي تواجه الاحتلال والتدخل والحصار من قبل الإمبريالية.

تضامن طبقي كامل الأوجه مع نضالات العمال من أجل الحقوق العمالية و الاجتماعية والنقابية، ضد هجمة  رأس المال.

تطوير نشاطات كفاحية في مواقع العمل، و تحديداً في يوم العمال العالمي في 1أيار\مايو مع إبراز الدور الطليعي للشيوعيين

من أجل حقوق المرأة و تحررها

تطوير نشاطات كفاحية يوم 8آذار\مارس، يوم المرأة العالمي، للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الكاملة في العمل والحياة.

النضال من أجل الحريات السياسية والنقابية والحقوق الديمقراطية ضد القوى الفاشية، و الأنظمة الرجعية، و ضد والعنصرية و رهاب الأجانب والتعصب الديني والاضطهاد الاجتماعي.

تطوير نشاطات كفاحية في يوم نصر الشعوب على النازية – الفاشية.

تطوير نشاطات من أجل حماية البيئة.

Os partidos comunistas e operários fazem um chamamento pelo desenvolvimento de ações conjuntas e convergentes durante o próximo período nos seguintes eixos principais:

Contra a guerra imperialista, as intervenções e a militarização.

Ações contra a NATO, que completa seu 70º aniversário em 4 de abril de 2019, e a União Europeia, que se militariza mais com a PESCO e outros mecanismos. Contra as armas nucleares e as bases militares estrangeiras, por ocasião do aniversário do holocausto nuclear em Hiroshima-Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto e o 80º aniversário do início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro.

Em defesa da história do movimento comunista e dos valores do internacionalismo proletário.

Atos multifacéticos pelo centenário da Internacional Comunista – 2 de março, ações contra o anticomunismo, as perseguições e proibições de partidos comunistas e operários. Aproveitar o 102º aniversário da Revolução Socialista de Outubro para projetar as conquistas do socialismo e aprofundar o debate teórico e a ação prática contra o capitalismo e sua natureza exploradora, opressiva, agressiva, depredadora e inumana.

Fortalecer a solidariedade internacionalista com os povos em luta, em confrontação com a ocupação, as ameaças e as intervenções imperialistas.

Fortalecimento da solidariedade e da luta internacionalista reivindicando o fim do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba e das intervenções e ameaças contra a Venezuela bolivariana. Apoiamos o direito do povo palestino pelo fim da ocupação e pela autodeterminação com o estabelecimento de um Estado nacional e independente, com sua capital em Jerusalém Leste, em aplicação das resoluções respectivas das Nações Unidas, apoiando a resistência do povo palestino e condenando a política criminosa de Israel. Denúncia das intervenções imperialistas na Península Coreana e solidariedade com o povo coreano por uma reunificação independente e pacífica. Solidariedade com os refugiados e com todos os povos que enfrentam a ocupação, a intervenção e os bloqueios do imperialismo.

Solidariedade classista em todos os aspetos com as lutas dos trabalhadores por direitos trabalhistas, sociais e sindicais, contra o ataque do capital.

Desenvolvimento de ações militantes nos centros de trabalho, em particular o Dia Internacional dos Trabalhadores, o 1º de maio, ressaltando o papel de vanguarda dos comunistas.

Pelos direitos e a emancipação das mulheres.

Desenvolvimento de ações de luta em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, pela defesa dos direitos das mulheres e sua plena igualdade no trabalho e na vida.

Luta pelas liberdades políticas e sindicais, pelos direitos democráticos contra as forças fascistas, os regimes reacionários, o racismo e a xenofobia, o fanatismo religioso e a opressão social.

Desenvolvimento de ações militantes no Dia da Vitória dos Povos contra o nazi-fascismo.

Desenvolvimento de ações para a proteção do meio ambiente.

Źródło: Solidnet

Rezolucja solidarności z Komunistyczną Partią Polski

Od dzisiaj na całym świecie przed placówkami dyplomatycznymi Polski odbywają się protesty solidarności z KPP. Będziemy na bieżąco w miarę naszych możliwości informować o bieżącym stanie rzeczy na naszych stronach. Pod koniec listopada towarzysze i towarzyszki zebrani z całego świata w Atenach przyjęli rezolucję solidarności z naszą Partią.


76 partii komunistycznych i robotniczych, uczestniczących w Międzynarodowym Spotkaniu Partii Komunistycznych i Robotniczych w Atenach, potępia eskalację antykomunistycznej kampanii przeciwko Komunistycznej Partii Polski, prowadzoną przez polskie władze.

Antykomunistyczny proces przeciwko KPP będzie kontynuowany 7 grudnia br. Polskie władze, wspierane przez UE, od prawie 3 lat prowadzą postępowanie sądowe przeciwko działaczom KPP oraz redaktorom pisma „Brzask”, przeprowadzając przesłuchania nawet w domach aktywistów KPP. Oskarżonym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek rządu, grupa robocza w polskim parlamencie zasugerowała zmiany prawa mające na celu wprowadzenie zakazu symboli komunistycznych, nikczemnie zrównując je z faszystowskimi, fałszując historię i obrażając pamięć ludu. Podkreślamy, że dotyczące tego prawo w 2009 roku wprowadziło zakaz symboli komunistycznych, jednak, w wyniku protestów, w 2011 roku zostało zniesione i uznane za niekonstytucyjne.

Te niebezpieczne działania trwają w czasie gdy Trybunał Konstytucyjny (kontrolowany przez polskie władze), na wniosek jednej z reakcyjnych organizacji, „zamierza zbadać” sprawę legalności działania Komunistycznej Partii Polski.

Te skoncentrowane działania polskich władz oraz UE pokazują, iż ich celem jest przeszkodzenie w zorganizowanej walce komunistów i ludów z kapitalistycznym barbarzyństwem.

Precz z antykomunizmem i zastraszaniem polskich komunistów!

Żądamy natychmiastowego wstrzymania procesów i zniesienia zakazów działania KPP.

Wzywamy do międzynarodowej mobilizacji oraz solidarności z polskimi komunistami 3 grudnia przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Sygnatariusze

Komunistyczna Partia Albanii
Algierska Partia na rzecz Demokracji i Socjalizmu
Komunistyczna Partia Argentyny
Komunistyczna Partia Australii
Komunistyczna Partia Austrii
Demokratyczna Postępowa Trybuna, Bahrajn
Komunistyczna Partia Białorusi
Komunistyczna Partia Belgii
Komunistyczna Partia Boliwii
Komunistyczna Partia Brazylii
Brazylijska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Brytanii
Nowa Komunistyczna Partia Brytanii
Komunistyczna Partia Bułgarii
Partia Bułgarskich Komunistów
Komunistyczna Partia Kanady
Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji
Komunistyczna Partia Kuby
Postępowa Partia Ludzi Pracy – AKEL, Cypr
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Komunistyczna Partia w Danii
Siła Rewolucji, Republika Dominikany 
Komunistyczna Partia Ekwadoru
Komunistyczna Partia Estonii
Komunistyczna Partia Finlandii
Niemiecka Partia Komunistyczna 
Komunistyczna Partia Grecji
Węgierska Partia Robotnicza
Komunistyczna Partia Indii
Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
Partia Tudeh, Iran
Komunistyczna Partia Iraku
Komunistyczna Partia Kurdystanu–Iraku
Komunistyczna Partia Irlandii
Robotnicza Partia Irlandii
Komunistyczna Partia Izraela
Partia Komunistyczna, Włochy
Partia Włoskich Komunistów
Jordańska Partia Komunistyczna
Socjalistyczny Ruch Kazachstanu
Partia Komunistów Kirgistanu
Laotańska Ludowa Partia Rewolucyjna
Libańska Partia Komunistyczna 
Partia Socjalistyczna, Litwa
Komunistyczna Partia Luksemburga
Komunistyczna Partia Macedonii
Partia Kongresu na rzecz Niepodległości Madagaskaru
Komunistyczna Partia Malty
Komunistyczna Partia Meksyku
Nepalska Partia Komunistyczna
Nowa Komunistyczna Partia Holandii
Komunistyczna Partia Norwegii
Palestyńska Partia Komunistyczna
Palestyńska Partia Ludowa
Komunistyczna Partia Pakistanu
Komunistyczna Partia Paragwaju
Rumuńska Partia Socjalistyczna
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Komuniści Serbii
Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii
Komunistyczna Partia Słowacji
Południowoafrykańska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii
Komunistyczna Partia Sri Lanki
Komunistyczna Partia Sudanu
Komunistyczna Partia Suazi
Komunistyczna Partia Szwecji
Syryjska Partia Komunistyczna 
Komunistyczna Partia Turcji
Partia Pracy (EMEP), Turcja
Komunistyczna Partia Ukrainy
Związek Komunistów Ukrainy
Komunistyczna Partia USA
Komunistyczna Partia Wenezueli

XX Międzynarodowe Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych w Atenach 23-25 listopada

W dniach 23-25 listopada w Atenach odbyło się 20. Międzynarodowe Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych. Gospodarzem spotkania była Komunistyczna Partia Grecji (KKE) obchodząca właśnie 100. rocznicę powstania.

Delegacje 91 partii z całego świata, w tym Komunistycznej Partii Polski, debatowały o roli współczesnej klasy robotniczej, jej sojuszach oraz zadaniach partii komunistycznych i robotniczych w walce przeciwko wyzyskowi, imperialistycznym wojnom, o prawa ludzi pracy i narodów, o pokój i socjalizm.

Termin spotkania zbiegł się z obchodami 100-lecia działalności Komunistycznej Partii Grecji (KKE). Na 25 listopada zaplanowano główne rocznicowe wydarzenie polityczno-kulturalne, którego kluczowym elementem było wystąpienie sekretarza generalnego KKE Dimitrisa Koutsoumbasa.


Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Współczesna klasa pracująca i jej sojusze. Zadania jej politycznej awangardy – partii komunistycznych i robotniczych, w walce przeciwko wyzyskowi i imperialistycznym wojnom, o prawa pracowników i ludów, o pokój i socjalizm”. W wydarzeniu wzięły udział delegacje 90 partii z całego świata, w tym Komunistycznej Partii Polski.

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił sekretarz generalny KKE Dimitris Koutsoumbas. Reprezentanci zgromadzonych partii omawiali sytuację międzynarodową oraz prezentowali warunki panujące w swoich krajach, a w szczególności walki prowadzone przez pracowników i rolę partii komunistycznych. Podczas wystąpień poruszana była również kwestia sojuszy z innymi grupami wyzyskiwanymi, na przykład rolnikami, czy młodzieżą.

Zwracano uwagę na zaostrzającą się konkurencję między różnymi blokami krajów kapitalistycznych oraz liczne aspekty narastającego kryzysu kapitalizmu. Wielu delegatów podkreślało agresywny charakter współczesnego kapitalizmu. Plany NATO, Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej określono jako groźne dla pokoju na świecie. Tematem wielu wystąpień były między innymi imperialistyczne wojny w Syrii, Jemenie, Libii i na Ukrainie, a także narastający wyścig zbrojeń.

Zaostrzające się sprzeczności mogą prowadzić do kolejnych wojen o zasoby surowców, rurociągi czy nowe rynki zbytu. Oznacza to wyzwanie dla ruchu robotniczego oraz konieczność wzmocnienia walki z imperializmem, o pokój i rozbrojenie. Wymaga również sprzeciwienia się burżuazyjnym rządom służącym wielkiemu kapitałowi. Obecne wydarzenia pokazują, że walka o pokój, rozbrojenie, suwerenność ludów, poszerzenie demokratycznych praw i zaspokojenie społecznych potrzeb jest związana z dążeniem do obalenia kapitalizmu i wprowadzenia socjalizmu.

Partie uczestniczące w spotkaniu pozytywnie oceniły działania podjęte w 2017 roku w 100. rocznicę Rewolucji Październikowej oraz w 2018 roku w związku z 200. rocznicą urodzin Karola Marksa. Podkreślono rolę doświadczeń z historii Związku Radzieckiego i wprowadzanego w nim socjalizmu, stanowiącego alternatywę dla kapitalizmu.

Uczestnicy spotkania wyrazili solidarność z walką ludów Syrii, Palestyny, Kuby, Wenezueli, Cypru, Brazylii i Iranu zmagającymi się z imperialistycznymi atakami. Potępiono antykomunizm oraz ataki na prawa i swobody polityczne. Wyrażono poparcie dla komunistów, którzy stawiają czoła prześladowaniom w Polsce, na Ukrainie, w Sudanie, Kazachstanie i Pakistanie.

Określono także zadania na rok 2019, zarówno związane z przypadającymi w tym roku okrągłymi rocznicami, takimi jak 100 lecie utworzenia Międzynarodówki Komunistycznej, jak i bieżącymi problemami związanymi na przykład z militaryzmem, interwencjami zbrojnymi, działalnością NATO i zagranicznych baz wojskowych. Podkreślono konieczność obrony socjalistycznych osiągnięć, dyskusji o represyjnym charakterze kapitalizmu oraz aktywnego podejmowania działań w miejscach pracy na rzecz praw pracowniczych i swobody funkcjonowania związków zawodowych oraz pełnego równouprawnienia kobiet. Za ważne uznano także zaangażowanie w działalność antyfaszystowską, występowanie przeciwko rasizmowi, klerykalizmowi i reakcyjnym reżimom oraz na rzecz ochrony środowiska.

Reprezentanci wielu partii dziękowali Komunistycznej Partii Grecji za doskonałą organizację spotkania.

red.