87. rocznica mordu politycznego na Henryku Gradowskim (1909-1932)

W 87. rocznicę mordu politycznego dokonanego w 1932 roku przez policję II RP na 23 letnim działaczu Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Komunistycznej Partii Polski – Henryku Gradowskim, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze w miejscu, w którym został zastrzelony. Postać Gradowskiego przypomnieliśmy na tabliczce z jego wizerunkiem.

Henryk Gradowski urodził się w 1909 roku. Pochodził z rodziny robotniczej. Podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale Przyrodniczo-Matematycznym, a następnie na Wydziale Prawa. Uczestniczył w działaniach Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), zapewniającej pomoc prawną i finansową ofiarom prześladowań politycznych.

W nocy z 14 na 15 stycznia 1932 roku do mieszkania jego rodziny, znajdującego się nieopodal pl. Zawiszy, wkroczyła policja, poszukująca materiałów partyjnych. Gradowski został wyprowadzony i według oficjalnej wersji wydarzeń zastrzelony podczas próby ucieczki. Od razu pojawiły się wątpliwości czy nie został zabity z zimną krwią. Władze starały się ukryć to zdarzenie. Już po kilku dniach doszło do pogrzebu zamordowanego, który odbył się nocą, aby uniknąć protestów.

W 1957 roku w miejscu śmierci Gradowskiego ustawiony został kamień pamiątkowy, usunięty w sierpniu 2005 roku, pomimo licznych protestów. Od tego czasu, w rocznicę śmierci Gradowskiego przypominamy Jego postać.

red.

Pisowska delegalizacja KPP wkrótce. Następni są Razem, a za nimi kolejni, aż zostanie tylko PiS

Poszukiwanie „zwolenników totalitaryzmu” może uderzyć w każdego, kto dla obecnej władzy jest niewygodny. Od dawna przewidywaliśmy, że rządzący nie poprzestaną na dążeniu do likwidacji KPP. Następna w kolejce do delegalizacji stanęła partia Razem. Jej liderzy sądzili, że oportunizm i odcinanie się od komunizmu, uchroni ich przed represjami. Grozili pozwami sądowymi za określanie tej partii mianem komunistycznej, a nawet przyłączyli się do antykomunistycznej nagonki.

Dziś po raz kolejny potwierdza się fakt, że antykomunizm zawsze prowadzi do represji oraz likwidowania swobód demokratycznych.

Pomimo tego kontynuujemy naszą działalność. Idea walki klasowej i komunizmu jest bowiem dla rządzących kapitalistów groźniejsza niż jakakolwiek drobnomieszczańska opozycja.

Prokuratura krajowa rozpoczęła właśnie dochodzenie przeciwko Partii Razem czy ta partia polityczna nie propaguje czasem komunizmu. O prześwietleniu tej organizacji powiadomił zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand w piśmie do posła Roberta Warwasa z PiS, który pytał się, jakie partie są sprawdzane. Okazało się, że na razie prokuratura prześwietla dwie partie: Razem i KPP. Przy okazji wszczęcia dochodzenia przeciwko Razem dowiadujemy się, że służby Ziobry znalazły już dowody, by zdelegalizować KPP.

Zastępca prokuratora generalnego stwierdził:

Nadmieniam, że w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. pochodzącym od Stowarzyszenia Koliber i Stowarzyszenia Młoda Prawica, organizacje te domagały się ponadto podjęcia działań w celu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności celów i działalności partii politycznej Partia Razem. W tym zakresie prowadzone są obecnie czynności w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej.

Dodatkowo w tym samym piśmie stwierdził, że droga do delegalizacji KPP jest otwarta. Prześwietlanie Komunistycznej Partii Polski trwa od 25 listopada 2016 r.

Ujawnione dotychczas okoliczności sprawy zdają się dawać asumpt ewentualności skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jednak ostateczna decyzja w tym przedmiocie jeszcze nie zapadła.

Źródło: Jacek Gądek, „Prokuratura sprawdza, czy Partia Razem propaguje komunizm i czy ją zdelegalizować. ‚Absurd’.”, [w:] Gazeta.pl, 09.03.2018 11:45, dostęp dnia 09.03.2018 17:58.

Źródło: PN, „Prokuratura sprawdza czy socjaldemokraci to komuniści. Na celowniku również KPP”, [w:] Strajk.eu, 09.03.2018, dostęp dnia 11.03.2018 16:34

Polskie prawo nie przewiduje żadnych sankcji i kar za propagowanie komunizmu, posiadanie symboli komunistycznych i zrzeszania się w organizacje komunistyczne, co podkreśla w swoim artykule Krzysztof Pacewicz z OKOPRESS.

red.

Komunistyczna Partia Polski w odpowiedzi redaktorowi Marcinowi Pietraszewskiemu z „Gazety Wyborczej”

W piątek – 7 lipca 2017 roku  na łamach opiniotwórczej „Gazety Wyborczej” (strona 11 numeru) zamieszczony został tekst dotyczący Komunistycznej Partii Polski (KPP) autorstwa red. Marcina Pietraszewskiego.

Jego tytuł brzmiał :„Ziobro i kanapowi komuniści”.

Należy domniemywać, iż w zamyśle autora taki właśnie tytuł miał być bardzo śmieszny i przy okazji bardzo zabawny. Wyczuwalne jest tu jednak zupełnie coś innego. Mianowicie nie wiadomo czym podyktowane kpina, ironia i najzwyklejsza w świecie złośliwość.Szanowny Pan Redaktor „odkrywczo” stwierdził w swoim tekście m.in., że: „Komunistyczna Partia Polski (…) uważa się za kontynuatora PZPR”.

Otóż tytułem koniecznego wyjaśnienia chciałbym w tej kwestii zauważyć, iż w Statucie KPP (Dąbrowa Górnicza, lipiec 2002 r., s. 1) wyraźnie zostało podkreślone i to na samym już początku, że Komunistyczna Partia Polski (KPP) jest partią „nawiązującą do najlepszych patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji polskiego ruchu robotniczego”.

Zatem niczym niepodparte stwierdzenie Szanownego Pana Redaktora, iż KPP „uważa się za kontynuatora PZPR” uznać należy ni mniej ni więcej, ale za bardzo grube nadużycie czy wręcz całkowite nieporozumienie.

Zachęcam w tym miejscu Pana Redaktora M. Pietraszewskiego do należytego poszerzenia stanu wiedzy (bo naprawdę warto !!!) w kwestii wyjątkowo bogatych i chlubnych tradycji polskiego ruchu robotniczego. Szczerze zachęcam jako członek KPP!

Oczywiście dla jasności i rozwiania wszelkich wątpliwości chciałbym nadmienić, iż  wątek PZPR – u pojawił na łamach naszego partyjnego programu z 2015 roku tylko w jednym miejscu i tylko jeden raz!!!

Cytuję:  „Na początku lat 90. XX w. w Polsce nastąpiło przywrócenie stosunków kapitalistycznych, których istotą było szybkie przejęcie zakładów przemysłowych, państwowych gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorstw, w okresie Polski Ludowej należących do całego społeczeństwa jako rezultat jego pracy, przez grupę nowych właścicieli. (…) Wybory parlamentarne, z którymi wiązano nadzieję, okazały się polem manipulacji. Celowe wyeliminowanie życia politycznego w zakładach pracy i ordynacja wyborcza sprawiły, że decydujący wpływa na ich wyniki zaczęły wywierać środki masowego przekazu. Te zaś, zostały poddane całkowitej kontroli zwolenników nowego kierunku politycznego. Znaczną rolę odegrało opanowanie lewicy przez siły, które wprawdzie wywodziły się z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jednak od początku faktycznie popierały tak zwaną transformację ustrojową zmierzającą wprost do kapitalizmu”. I tyle w kwestii PZPR – u Szanowny Panie Redaktorze!!!

Ponadto w tekście Szanownego Pana Redaktora znalazła się uwaga następująca : „KPP (…) głosi hasła antykapitalistyczne i antyimperialistyczne, dąży do wprowadzenia socjalizmu oraz przejęcia władzy politycznej i ekonomicznej przez proletariat”. Odnosząc się do kwestii władzy politycznej chciałbym zacytować w tym miejscu następującą bardzo ważną i wymowną w swojej treści uwagę, która zamieszczona została w naszym partyjnym piśmie („Brzask”, Październik 2011 r., Nr 10/225, s. 12. ): Aby nie dopuścić do największego zagrożenia dla demokracjipowstawania grup skupiających władzę i naturalnie dążących do jedynowładztwa jednostek, powinna obowiązywać bezwzględna i nieuznająca żadnych wyjątków zasada kadencyjności władzy. Na każdym kierowniczym, politycznym stanowisku tylko jedna kadencja. Z całej historii wynika, że doraźne uzasadnione bieżącą sytuacją odstępstwa od tej zasady doprowadzały do zwyrodnienia i upadku ustrojów demokratycznych. Systemu kolegialnego i rotacyjnego (co miesiąc czy kwartał ktoś inny) już próbowano, i wyniki były nie najlepsze, przynajmniej w gospodarce. Powyżej wzmiankowana kadencja to okresy kilkuletnie. Przez głosowanie załogi określać się będzie długofalowe plany, zmiany strukturalne, dystrybucję środków, sprawy socjalne i politykę przedsiębiorstwa”.

Jako członek KPP chciałbym Szanownemu Panu Redaktorowi zwrócić tu także uwagę tytułem koniecznego wyjaśnienia, iż w naszym aktualnie obowiązującym programie zatwierdzonym na IV Zjeździe KPP (Dąbrowa Górnicza, 28 marca 2015 r.) wyeksponowano cztery zasadnicze motywy:

  • demokratyczny („demokracja oznacza system, w którym decydujące zdanie należy do większości – do ludu (…), demokracja musi być realizowana na co dzień, w szczególności w zakładach pracy, w samorządach, w najbliższym otoczeniu.”),
  • patriotyczny,
  • wolnościowy,
  • antydyktatorski (antytotalitarny ściśle połączony z żelazną zasadą całkowitego potępienia i odrzucenia w całej rozciągłości stosowania jakiejkolwiek przemocy w życiu społecznym i politycznym).

We wstępie naszego programu z 2015 r. z naciskiem podkreślamy, że :

„Najważniejszym zadaniem Komunistycznej Partii Polski jest przygotowanie ludzi pracy do wspólnej i świadomej walki o wyeliminowanie wyzysku poprzez budowę bezklasowego, demokratycznego społeczeństwa w ramach ustroju socjalistycznego. W działaniach tych pragniemy zjednoczyć miliony robotników, chłopów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, handlu i usług. Tych wszystkich, którzy nie mogą dzisiaj w pełni korzystać z efektów własnej pracy, którzy skazani zostali na wyzysk i poniżenia. Pragniemy, aby Polska stała się ojczyzną ludzi pracy i wszystkich obywateli, krajem suwerennym i wolnym od wyzysku. Pragniemy współdziałać z klasą robotniczą i ludźmi pracy wszystkich krajów oraz wszystkimi miłującymi pokój narodami świata. Opowiadamy się za równością, pokojową współpracą i prawem wszystkich narodów do samostanowienia.”

W Statucie Komunistycznej Partii Polski (Dąbrowa Górnicza, lipiec 2002 r., strona 1. dokumentu) podkreśla się także z naciskiem, że : „Przewodnią ideą Komunistycznej Partii Polski jest zbudowanie ustroju wolnego od wyzysku człowieka pracy najemnej i zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej niepodległości i pełnej suwerenności”.

Na stronie 2. Statutu partyjnego (Rozdział I – Przepisy ogólne) w artykule 1. czytamy z kolei, że : „Komunistyczna Partia Polski, zwana dalej również Partią, jest partią polityczną działającą w ramach porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”.

W artykule 4. natomiast podkreśla się, że : „Partia realizuje swoje cele poprzez wszelkie dozwolone prawem działania, a w szczególności:

  1. zdobywanie poparcia społecznego za pomocą działalności informacyjnej i propagandowej,
  2. wyrażanie swojego stanowiska poprzez publikację swoich oświadczeń, udział w zgromadzeniach publicznych i ich organizowanie,
  3. działalność jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,
  4. prowadzenie kampanii wyborczych i uczestnictwo w wyborach do Parlamentu i organów samorządu terytorialnego,
  5. współpracę z innymi organizacjami i uczestnictwo w porozumieniu z nimi.”

Współcześnie istniejąca i działająca szczerze demokratyczna i patriotyczna KPP nie ma w propagowanej przez siebie warstwie ideologicznej absolutnie nic wspólnego z żadnym, jakimkolwiek totalitaryzmem. Podkreślam – absolutnie nic !!!

Jako członkowie KPP nie propagujemy żadnego totalitaryzmu !!! ŻADNEGO !!!

Dla antytotalitarnej, demokratycznej i patriotycznej KPP bardzo ważnym punktem odniesienia jest treść cały czas aktualnej Uchwały II Zjazdu Komunistycznej Partii Polski z 9 grudnia 2006 roku.

Oto jej pełna treść :

Celem KPP jest Rzeczpospolita niepodległa. Kraj wolnych ludzi. Wolnych od lęku przed jutrem. Wolnych od lęku o chleb powszedni i dach nad głową. Wolnych od wymuszanego entuzjazmu i marnotrawstwa pracy. Wolnych od licencji, koncesji, koterii, korupcji i fiskalizmu. Wolnych od lęku przed sąsiadami – i z osiedla i znad Łaby, czy Pregoły. Wolnych od kłamstw masowego przekazu. Wolnych od autocenzury i demokracji dla wybranych. Wolnych od moralności na pokaz okrywającej pazerność i obłudę. Wolnych w swych inicjatywach i innowacjach. Wolnych w wyborze formy i dziedziny aktywności zawodowej, kierunku badań naukowych. Wolnych obywateli wolnego raju w Europie wolnych narodów.

Celem KPP jest Rzeczpospolita praworządna. Kraj jasnych obowiązków i przestrzeganych praw. Państwo – obrońca. Tych, którzy Polskę budują i utrzymują. Karzący topór dla tych, którzy Polskę okradają z dorobku pokoleń i z owoców codziennej pracy. Jej obywateli. Państwo prawa stojącego na straży sprawiedliwości, a nie łupów i przywilejów. Państwo niezależnego od zamożności, równego, prawa do obrony i dochodzenia sprawiedliwości. Państwo prawa do udziału wszystkich obywateli w życiu publicznym na równych zasadach, na bieżąco, a nie raz na cztery lata przez kilka minut pod histerycznym wrzaskiem sprzedajnych mediów. Prawa do równego dostępu do wolnego rynku idei i poglądów. Rzeczpospolita prawa do prawdy, szacunku i minimum egzystencji.

Celem KPP jest Rzeczpospolita sprawiedliwa. Wspólne państwo współodpowiedzialnych obywateli dobrowolnie wyrzekających się części indywidualnego dobra na korzyść bliźnich – mniej zdolnych choć wytrwałych, mniej efektywnych choć pracowitych, pilnych  i zdolnych choć mniej zamożnych. Państwo gdzie nie ginie wysiłek i talent dziecka gorzej sytuowanych rodziców. Państwo, gdzie nie ma na co liczyć pasożyt i lump. Państwo opiekuńcze dla niezamożnych, upośledzonych i chorych, nie z własnej winy. Państwo wolne od obowiązków wobec leni i utracjuszy. Państwo chroniące wzrost zamożności, a potępiające rozrzutność. Państwo, gdzie przestępca nie uniknie kary, ale gdzie po jej odbyciu ma szansę uczciwie żyć. Rzeczpospolita jak dobra matka – surowa i troskliwa.  Rzeczpospolita to dom, w którego budowie biorą udział wszyscy. Jedni jako budowniczowie i twórcy, inni jako kombinatorzy i cwaniacy. Rzecz w tym, by dom nasz rozbudowywał się i umacniał. Tymczasem bywa, że nie tylko kradną nam budulec, ale i wyszarpują go z fundamentów na pokraczne pałacyki i garaże. I na to zgody nie ma.

Rzeczpospolita przetrwa, gdy będzie domem dla większości swoich obywateli. Rzeczpospolita upadnie, gdy stanowić będzie skupisko rezydencji dla mniejszości, w których większość będzie mogła być co najwyżej źle karmioną, źle opłacaną i jeszcze gorzej traktowaną służbą.

Jedyną miarą postępu ekonomicznego ludzkości jest jednoczesny wzrost poziomu życia towarzyszący wzrostowi zakresu ludzkiej wolności – w pierwszym rzędzie wzrostowi ilości czasu wolnego od konieczności pracy na utrzymanie.

Tymczasem ustrój, w którym żyjemy, podsuwając oczom coraz to nowe błyskotki, ku uciesze próżnych i szybko zamożnych, ukrywa za nimi i za coraz większymi hałdami towarzyszących im śmieci, pozbawianie wolności, a szczególnie wolnego czasu dla siebie, dla bliskich, dla spraw publicznych.

Zdaniem możnych tego świata mają oni władać i mieć się dobrze. Reszta ma zasuwać i nie mieć czasu nawet na myślenie, motywowana czy to nadzieją na dział w resztkach ze świata zamożnych, czy – coraz częściej – lekiem przed głodem lub eksmisją.

Jesteśmy komunistami, bo chcemy być po właściwej stronie. Bycie po właściwej stronie to, to dzięki czemu każda chwila życia ma sens. Jesteśmy komunistami, bo nie zgadzamy się na świat kierujący się zasadami, przy których wyścig szczurów i prawo dżungli to pozytywne wzorce racjonalności i uczciwości. Jesteśmy komunistami, bo wiemy i mamy na to dowody, że ludzie muszą żyć  gorzej niż zwierzęta, że zamiast brać udział w wojnie wszystkich ze wszystkimi, rywalizacji próżnych i pazernych, mogą żyć w zgodzie, pokoju, wzajemnie się wspierając i budując, zamiast niszczyć.

Jesteśmy komunistami, bo nie przestaliśmy być ludźmi”.

Współcześnie istniejąca Komunistyczna Partia Polski  jest ugrupowaniem szczerze demokratycznym, równościowym i w związku z tym konsekwentnie, otwarcie potępiającym wszelką przemoc oraz ściśle związane z nią wszelkie dyktatorskie i totalitarne, antyludzkie, brutalne formy sprawowania władzy.

Potępiamy także wszelką głupotę, bezmyślność, chciwość, ludzkie prostactwo, prymitywizm, rasizm, ksenofobię i wszelkie formy dyskryminacji człowieka.

Potępiamy wszystko to co ewidentnie obraża ludzką inteligencję i zaprzecza zdrowemu rozsądkowi.

Mamy pełną świadomość jako członkowie KPP czym jest godność człowieka, jak wielką ma ona wartość, i że absolutnie nie wolno nikomu jej deptać ani tym bardziej poniżać !!!

W uchwalonym na IV Zjeździe KPP (28 marca 2015 r., Dąbrowa Górnicza) Programie Komunistycznej Partii Polski (aktualnie obowiązującym!) z naciskiem podkreślamy, że : „Priorytetowym zadaniem jest przeciwstawienie się odradzającym się tendencjom faszystowskim, ksenofobicznym i homofobicznym, w brutalny sposób zawłaszczającym przestrzeń publiczną. Państwo nie może być bezsilne wobec prób zastraszania, nakłaniania do przemocy czy wobec retoryki nienawiści i rasizmu. Należy bronić praw do swobody wypowiedzi, wyrażania swoich poglądów, odmienności i do protestu. Niedopuszczalne jest zakazywanie lub ograniczanie przez państwo z powodów ideologicznych działalności partii politycznych. Ulica powinna być miejscem, w którym można swobodnie demonstrować siłę argumentów, a nie argument siły”.

Ryszard Rauba (KPP)

Zmarł Towarzysz Marian Indelak

marian-indelak-czb
 W nocy 16 stycznia 2017 roku w Dąbrowie Górniczej zmarł Nasz nieodżałowany Towarzysz, Kolega i Przyjaciel – MARIAN INDELAK.
Towarzysz Marian od najmłodszych lat swojego życia był związany z rewolucyjnym ruchem robotniczym i komunistycznym.
Jeszcze podczas hitlerowskiej okupacji jako pracownik Huty Bankowej aktywnie sprzeciwiał się nazistowskim najeźdźcom. Był świadkiem egzekucji w 1942 roku swoich najbliższych kolegów, współpracowników i współbojowników o wolność i socjalizm – 10-ciu robotników Huty Bankowej. Członek Związku Walki Młodych, Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aktywny działacz społeczny, wielokrotnie nagradzany przez władze Polski Ludowej. Honorowy obywatel Dąbrowy Górniczej. Po przewrocie kapitalistycznym w 1989 roku – współzałożyciel, sekretarz i skarbnik Związku Komunistów Polskich „PROLETARIAT”, a następnie w 2002 roku Komunistycznej Partii Polski. Jeden z założycieli i wieloletni redaktor pisma obu partii „Brzask”. Organizator obchodów rocznic Wyzwolenia miasta, Święta Pracy czy 22-go Lipca.
Współczesny ruch komunistyczny w Polsce stracił jednego z najważniejszych działaczy i bojowników o Sprawiedliwość Społeczną, a młode pokolenie swój wzór i autorytet do naśladowania prawdziwego oddania się sprawie Partii, Ojczyzny i społeczeństwa.
ŻEGNAMY SIĘ TOWARZYSZU MARIANIE ! NASZA WALKA O LEPSZE JUTRO TRWA !
TWA PRACA I ODDANIE NAM SŁUŻY ZA WZÓR !
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
Dawid Hajder
KPP Brzeszcze