Partia

Komunistyczna Partia Polski (KPP)

ang. Communist Party of Poland (CPP)

jest działającą w Polsce partią komunistyczną i robotniczą.

Doktryną Partii jest marksizm – leninizm.

Godłem Partii jest znak sierpa i młota.

Sztandar Partii jest koloru czerwonego, a na nim mieści się hasło:  Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Godło Partii oraz skrót jej nazwy są w kolorze złotym.

Hymnem Partii jest Międzynarodówka.

Partia działa w celu urzeczywistnienia najlepiej pojętych interesów i dążeń politycznych klasy pracowniczej miast i wsi polskich.

Komunistyczna Partia Polski jest jedyną reprezentacją polityczną ludzi pracy, walczącą przeciwko ich społecznemu i ekonomicznemu wykluczaniu.

Komunistyczna Partia Polski reprezentuje interesy i dążenia robotników, chłopów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, handlu i usług oraz tych wszystkich, którzy nie mogą dzisiaj w pełni korzystać z efektów własnej pracy, którzy są skazani na wyzysk i poniżenie.

Podstawowym zadaniem Komunistycznej Partii Polski jest przygotowanie klasy pracowniczej do wspólnej i świadomej walki o wyeliminowanie wszelkiego wyzysku poprzez budowę społeczeństwa bezklasowego w ramach ustroju socjalistycznego.

Oficjalnym biuletynem prasowym Komunistycznej Partii Polski jest Brzask.

Komunistyczna Partia Polski jest polską partią polityczną w rozumieniu ustawy o partiach politycznych, zarejestrowaną 9 października 2002 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz zarejestrowaną w wykazie partii wpisanych do ewidencji partii politycznych Państwowej Komisji Wyborczej.

Komunistyczna Partia Polski jest w pełni legalną działającą partią polityczną, równą w prawach wobec innych organizacji partyjnych.

W polskim systemie prawnym można bez przeszkód propagować komunizm nietotalitarny. Konstytucja III RP nie zakazuje komunizmu i dopuszcza istnienie komunistycznych organizacji politycznych, jeśli nie odwołują się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania. Więcej TUTAJ.