Partia

Komunistyczna Partia Polski (KPP)

ang. Communist Party of Poland (CP of Poland)

jest działającą w Polsce partią komunistyczną i robotniczą.

Doktryną Partii jest marksizm – leninizm.

Godłem Partii jest znak sierpa i młota.

Sztandar Partii jest koloru czerwonego, a na nim mieści się hasło:  Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Godło Partii oraz skrót jej nazwy są w kolorze złotym.

Hymnem Partii jest Międzynarodówka.

Logo Komunistycznej Partii Polski:

Partia działa w celu urzeczywistnienia najlepiej pojętych interesów i dążeń politycznych klasy robotniczej oraz pracującego chłopstwa i inteligencji.

Komunistyczna Partia Polski jest jedyną reprezentacją polityczną ludzi pracy, walczącą przeciwko ich wykluczaniu społeczno – ekonomicznego.

Partia reprezentuje interesy i dążenia robotników, chłopów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, handlu i usług oraz tych wszystkich, którzy nie mogą dzisiaj w pełni korzystać z efektów własnej pracy, skazani na wyzysk i poniżenie.

Podstawowym zadaniem Partii jest przygotowanie klasy robotniczej do wspólnej i świadomej walki o wyeliminowanie wszelkiego wyzysku poprzez budowę społeczeństwa bezklasowego w ramach ustroju socjalistycznego.

Partia wydaje własne pismo pt. Brzask

Rozdz. 1, Art. 13 Konstytucji z 1997 roku:

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

  • Istnienie partii i organizacji komunistycznych w Polsce i ich działania są w Polsce legalne dopóty, dopóki nie odwołują się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk, a także których program lub działalność nie zakłada lub  nie dopuszcza nienawiści rasowej, narodowościowej, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo nie przewiduje utajnienia struktur lub członkostwa.
  • Komunistyczna Partia Polski nie odwołuje się w swoim programie do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także jej program lub działalność nie zakłada nienawiści rasowej, narodowościowej, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, a jej struktury i członkostwo są jawne.
  • Głoszenie poglądów komunistycznych, kolportowanie i używanie symboli komunistycznych oraz zrzeszanie się w różnego typu organizacje komunistyczne jest w pełni dozwolone i legalne, jeśli w ich materii propagowanie ustroju komunistycznego nie łączy się z propagowaniem totalitaryzmu.

Komunistyczna Partia Polski jest polską partią polityczną, zarejestrowaną 9 października 2002 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz – w wykazie partii wpisanych do ewidencji partii politycznych Państwowej Komisji Wyborczej.

Komunistyczna Partia Polski jest legalnie działającą partią polityczną w Polsce, równą w prawach wobec innych organizacji partyjnych.