Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

O nas


Podstawowe informacje

Komunistyczna Partia Polski, KPP (ang. Communist Party of Poland, CPP) jest działającą w Polsce polską partią polityczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 9 października 2002 r. i wpisaną do ewidencji partii politycznych (nr 152).

Nazwa, skrót nazwy, symbol graficzny i biuletyn prasowy

Godłem Partii jest znak sierpa i młota. Sztandar Partii jest koloru czerwonego, a na nim mieści się hasło: Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Godło Partii oraz skrót jej nazwy są w kolorze złotym. Hymnem Partii jest Międzynarodówka. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej zgłoszonej do ewidencji w sposób określony w art. 11 tej samej ustawy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Oficjalnym biuletynem prasowym partii jest Brzask.

Kilka słów o partii i jej celach

Działamy w celu urzeczywistnienia najlepiej pojętych interesów i dążeń politycznych klasy pracowniczej miast i wsi polskich. Nasza organizacja jest jedyną reprezentacją polityczną ludzi pracy, walczącą przeciwko ich społecznemu i ekonomicznemu wykluczaniu, i reprezentuje interesy i dążenia robotników, chłopów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, handlu i usług oraz tych wszystkich, którzy nie mogą dzisiaj w pełni korzystać z efektów własnej pracy, którzy są skazani na wyzysk i poniżenie. Podstawowym zadaniem naszej partii jest przygotowanie klasy pracowniczej do wspólnej i świadomej walki o wyeliminowanie wszelkiego wyzysku poprzez budowę społeczeństwa bezklasowego w ramach ustroju socjalistycznego. Doktryną naszej partii jest marksizm-leninizm.

Członkostwo międzynarodowe

Aktualny stan prawny

Jako w pełni legalnie działająca w granicach stanowionego prawa nasza partia polityczna jest równą w prawach wobec innych organizacji partyjnych. Dnia 13 listopada 2020 r. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją celów i działalności partii politycznej (EwP 152). Sprawie nadano znak Pp 1/20.

W dniu 2 lutego 2021 r. Krajowy Komitet Wykonawczy przesłał do Trybunału Konstytucyjnego odpowiedź na ten wniosek, w której zawarł swoje stanowisko, nie uznając wniosku Ziobry. Jednocześnie wniesiono o orzeczenie, że cele i działalność partii politycznej (EwP 152) są zgodne z konstytucją. Zawnioskowano również o wyłączenie z udziału w rozpoznaniu ze sprawy 13 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a to przez wzgląd na dotyczące ich okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do ich bezstronności.