Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Jak się zachować w czasie wyborów samorządowych?

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Do wszystkich naszych towarzyszy i sympatyków!

Źródło: pkw.gov.pl

Zachęcamy do wspierania takich lokalnych komitetów wyborczych i kandydatów o charakterze postępowym lub lewicowym (lub głosowania na takie lokalne komitety wyborcze i kandydatów), których programy wyborcze są spójne lub zbieżne z celami i programem naszej Partii.

Nasza Partia, Partia Komunistyczna, Komunistyczna Partia Polski, w obliczu postępującej faszyzacji kraju akceptuje stanowisko budowania szerokiego i jednolitego frontu ludowego i antyfaszystowskiego z wszystkimi wartymi uwagi politycznymi siłami lewicowymi, około-lewicowymi i postępowymi.

Wyrażanie indywidualnego poparcia dla poszczególnych komitetów wyborczych powinno być uwarunkowane tym, że poszczególne komitety wyborcze:

  • postulują transparentność prowadzenia księgowości i rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego,

  • postulują ograniczenie zbyt nadmiernego kredytowania na wydatki gminne; budżety lokalne są „od ludu dla ludu i przez lud”, składają się z naszych podatków i winny stanowić niejako „zwrot podatku” w postaci konkretnych działań wsparcia, pomocy i rozwoju gmin; kredytowanie powinno być stosowane w razie wyjątkowej potrzeby jako ostateczność a nie w interesach spekulantów bankowych i prywatnych kredytodawców,

  • postulują przeprowadzanie rzetelnych i otwartych audytów wewnętrznych w urzędach gmin, miast lub powiatów,

  • kładą nacisk na odbudowę więzi społecznych, zwłaszcza w kontekście rozwoju wspólnot sąsiedzkich i sąsiedli,

  • wspierają rozwój spółdzielni,

  • postulują tworzenie wzorcowych relacji na linii pracodawca – pracownik w zakładach, spółkach i urzędach gminy,

  • kandydaci na radnych (gminnych, dzielnicowych, powiatowych lub do sejmików wojewódzkich), prezydentów, burmistrzów i wójtów mają (powinni mieć) nienaganną opinię, tj. prezentują ze sobą takie poglądy i wartości, niekoniecznie lewicowe, ale postępowe, które nie stoją w zasadniczej sprzeczności z poglądami i ideami komunistycznymi,

  • kandydaci na radnych, prezydentów, burmistrzów i wójtów nie powinni ubiegać się o mandaty tylko dla stanowisk i pensji (nie są tzw. „chorągiewkami na wietrze” czy „nie idą dla kasy”), ale powinni się ubiegać o mandaty, aby zmieniać samorządy, by gminy zmieniały się na lepsze z korzyścią dla jej mieszkańców; to powinni być prawdziwi mężowie stanu, altruiści, którzy mają siły, by walczyć w interesie i w imieniu nie tylko swoich wyborców, ale w imieniu całej wspólnoty gminnej lub powiatowej i wszystkich jej mieszkańców.

Równie ważne jest stanowisko lokalnego komitetu lub kandydata w kwestii historycznej, zwłaszcza jakie ma stanowisko w sprawie tzw. dekomunizacji.

Nie popieramy lokalnego komitetu lub kandydata, który zajmuje stanowisko antykomunistyczne i popiera dekomunizację!

Niektóre ugrupowania polityczne (zwłaszcza te mające rodowód z kontrrewolucyjnego ruchu Solidarności), wyrażające swój negatywny stosunek do władzy ludowej z lat 1944-1989, zazwyczaj popierają dekomunizację i zajmują stanowisko antykomunistyczne.

Należy rozważyć także czy nasz głos na dany lokalny komitet wyborczy lub kandydata taktycznie i moralnie będzie głosem użytecznym dla gminy i dla nas.

Należy rozważyć strukturę organizacyjną, kadry i zasoby danego komitetu lokalnego lub kandydata:

  • czy posiada wystarczające siły i szanse do zbudowania w przyszłych organach jednostek samorządu terytorialnego znaczącą siłę polityczną (zdolną do zajmowania stanowisk, reprezentowania swoich wyborców, przedkładania w imieniu wyborców petycji lub projektów uchwał),

  • czy jest zdolny być konkretną opcją polityczną, niezależnie czy u władzy, czy w opozycji, ale nietworzącą sojuszów z siłami nam nieprzychylnymi lub wprost wrogimi.

Ważne jest również, jakie środowiska i figury poszczególne komitety wyborcze koncentrują na swoich listach.

Przekreślić należy taką listę, na której znajdują się byli lub obecni, zamaskowani lub jawni faszyści, nacjonaliści czy apologeci obecnego reżimu polityczno-gospodarczego, zwłaszcza neoliberalizmu lub po prostu prawicowi populiści (np. korwiniści, działacze Kukiz’15 czy narodowcy). Nie głosujmy również na partie prawicowe takie jak PiS/Zjednoczona Prawica.

Miarą każdego człowieka jest jego człowieczeństwo. Cenne są dla nas, komunistów, wartości humanistyczne, przestrzeganie i szanowanie praw człowieka i obywatela.

Warto przyjrzeć się kandydatom i lokalnym komitetom, jaki mają stosunek do mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych, do uchodźców i imigrantów. Jaki jest stosunek kandydatów i lokalnych komitetów wyborczych do tolerancji i świeckości państwa.

Rasizmowi, szowinizmowi, nietolerancji, ksenofobii i klerykałom mówimy NIE!

Musimy mieć zawsze i wszędzie na uwadze antykapitalizm i prosocjalizm!

Zachęcamy Was także do korzystania z programowej pomocy w postaci manifestu komunistycznego z 21 lutego 2018 r. dostępnego na naszej stronie.

red.