Rozdział III: Prawa i obowiązki członków

Art. 10. Członek Partii ma prawo do:

1) uczestniczenia w kształtowaniu programu Partii, omawiania na zebraniach i w organie prasowym Partii zagadnień dotyczących jej programu i polityki,

2) bycia wybieranym do władz Partii wszystkich szczebli i uczestniczenia w ich wybieraniu na zasadach określonych w Statucie,

3) oceniania na zebraniach pracy wszystkich organów Partii oraz każdego członka,

4) zwracania się z pytaniami i oświadczeniami do organów Partii wszystkich szczebli oraz uzyskiwania od nich informacji o działalności jednostek organizacyjnych Partii,

5) bycia obecnym na posiedzeniach organów Partii, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego indywidualnej działalności lub postawy.

Art. 11. 1. Członek Partii ma obowiązek:

1) brać czynny udział w życiu Partii, uczestniczyć w wykonywaniu uchwał jej organizacji i organów,

2) być wiernym i oddanym zasadom obowiązującym w Partii, w szczególności przestrzegać Statutu.

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) dbać o dobre imię Partii wykazując się nienaganną postawą etyczną,

5) dbać o ścisłą więź ze społeczeństwem i wyjaśniać sens działalności Partii,

6) rozpowszechniać czasopisma, broszury, ulotki i inne materiały redagowane i wydawane przez Partię,

7) pozyskiwać sympatyków dla Partii i zwolenników jej polityki,

8) chronić polityczną i organizacyjną jedność Partii.

  1. Właściwe miejscowo komitety wykonawcze wszystkich szczebli mogą zwolnić członka od obowiązku opłacania składek lub zmniejszyć ich wysokość, jeżeli przemawia za tym jego szczególna sytuacja osobista lub majątkowa. Krajowy Komitet Wykonawczy może ustalić szczegółowe zasady dokonywania ulg i zwolnień od opłacania składek członkowskich.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: