Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Statut partii


Komunistyczna Partia Polski

Dąbrowa Górnicza, lipiec 2002 r.

Komunistyczna Partia Polski jest partią marksistowsko-leninowską nawiązującą do najlepszych patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji polskiego ruchu robotniczego. Źródło swej działalności ideowo-programowej upatruje w idei komunistycznej, w niej bowiem widzi przyszłość świata. Dopiero komunizm uwolni ludzkość od niepewności jutra, od strachu przed wojnami, od nędzy i poniżenia. Położy kres panowaniu wyzyskiwaczy nad ludźmi pracy, panowaniu narodów silniejszych nad słabszymi. Jego realizacja zapewni materialny i duchowy rozkwit ludzkości. Przewodnią ideą Komunistycznej Partii Polski jest zbudowanie ustroju wolnego od wyzysku człowieka pracy najemnej i zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej niepodległości i pełnej suwerenności. Komunistyczna Partia Polski opowiada się za wszechstronną współpracą i współdziałaniem z organizacjami lewicowymi w Polsce i na całym świecie, stoi na stanowisku jedności ruchu robotniczego i przeciwstawia się wszelkim działaniom rozbijającym tę jedność.

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1. Komunistyczna Partia Polski, zwana dalej również Partią, jest partią polityczną,

działającą w ramach porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. 1. Terenem działania Partii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Siedzibą Partii jest Dąbrowa Górnicza.

Art. 3. 1. Do reprezentowania Partii na zewnątrz, w tym wobec organów państwowych, sądowych oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Partii uprawnieni są członkowie Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego jednoosobowo.

 1. Do reprezentowania organizacji terenowych Partii na ich terenie działania uprawnieni są:

1) członkowie prezydiów Okręgowych Komitetów Wykonawczych w granicach upoważnienia udzielonego przez Krajowy Komitet Wykonawczy,

2) przewodniczący Rejonowych Komitetów Wykonawczych i Kół Partii w granicach upoważnienia udzielonego przez właściwy terenowo Okręgowy Komitet Wykonawczy.

Art. 4. Partia realizuje swoje cele poprzez wszelkie dozwolone prawem działania, a w szczególności:

1) zdobywanie poparcia społecznego za pomocą działalności informacyjnej i propagandowej,

2) wyrażanie swojego stanowiska poprzez publikację swoich oświadczeń, udział w zgromadzeniach publicznych i ich organizowanie,

3) działalność jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,

4) prowadzenie kampanii wyborczych i uczestnictwo w wyborach do Parlamentu i organów samorządu terytorialnego.

5) współpracę z innymi organizacjami i uczestnictwo w porozumieniach z nimi.

Art. 5. 1. Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków.

 1. Do prowadzenia swoich spraw Partia może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Nabycie i utrata członkostwa

Art. 6. Członkiem Partii może zostać tylko ten, kto:

1) jest obywatelem polskim i ukończył 18 lat,

2) wykazuje się nienaganną postawą moralną,

3) akceptuje zasady programowe Partii i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnianie jej celów,

4) nie należy do innej partii politycznej,

5) nie jest objęty zakazem przynależności do partii politycznych wynikającym z przepisów prawa.

Art. 7. 1. Przyjęcie w poczet członków następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po złożeniu przez nią pisemnej deklaracji członkostwa.

 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje:

1) właściwe miejscowo Koło, Organizacja Rejonowa, Organizacja Okręgowa,

2) właściwy miejscowo komitet wykonawczy każdego szczebla,

3) Okręgowe i Rejonowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze,

4) Zjazd.

 1. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowana osoba może ponownie zwrócić o przyjęcie w poczet członków nie wcześniej niż po upływie jednego roku od podjęcia powyższej uchwały.

Art. 8. Członkostwo ustaje z chwilą:

1) złożenia rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka,

3) utraty obywatelstwa polskiego,

4) trwałej utraty zdolności do czynności prawnych,

5) podjęcia przez odpowiedni komitet wykonawczy lub Organizację Rejonową uchwały o wykluczeniu z Partii,

6) likwidacji Partii.

Art. 9. 1. Organizacja Okręgowa, Rejonowa, Koło, lub terenowo właściwy komitet wykonawczy każdego szczebla podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 8 pkt. 5, w stosunku do członka, który:

1) dopuszcza się rażącego naruszenia Statutu,

2) działa na szkodę Partii,

3) dopuszcza się czynu powodującego utratę zaufania.

 1. Organizacja Okręgowa, Rejonowa, Koło lub terenowo właściwy komitet wykonawczy każdego szczebla może również podjąć uchwałę, o której mowa w art.8 pkt. 5, w stosunku do członka, który:

1) uporczywie uchyla się od wykonywania swoich statutowych obowiązków,

2) zachowuje się niezgodnie z zasadami etyki i normami życia partyjnego w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt. 3.

 1. Członkowie Rejonowych i Okręgowych Komitetów Wykonawczych oraz Krajowego Komitetu Wykonawczego mogą zostać wykluczeni jedynie za zgodą tych komitetów.
 2. Od uchwały o wykluczeniu wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

Art. 10. Członek Partii ma prawo do:

1) uczestniczenia w kształtowaniu programu Partii, omawiania na zebraniach i w organie prasowym Partii zagadnień dotyczących jej programu i polityki,

2) bycia wybieranym do władz Partii wszystkich szczebli i uczestniczenia w ich wybieraniu na zasadach określonych w Statucie,

3) oceniania na zebraniach pracy wszystkich organów Partii oraz każdego członka,

4) zwracania się z pytaniami i oświadczeniami do organów Partii wszystkich szczebli oraz uzyskiwania od nich informacji o działalności jednostek organizacyjnych Partii,

5) bycia obecnym na posiedzeniach organów Partii, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego indywidualnej działalności lub postawy.

Art. 11. 1. Członek Partii ma obowiązek:

1) brać czynny udział w życiu Partii, uczestniczyć w wykonywaniu uchwał jej organizacji i organów,

2) być wiernym i oddanym zasadom obowiązującym w Partii, w szczególności przestrzegać Statutu.

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) dbać o dobre imię Partii wykazując się nienaganną postawą etyczną,

5) dbać o ścisłą więź ze społeczeństwem i wyjaśniać sens działalności Partii,

6) rozpowszechniać czasopisma, broszury, ulotki i inne materiały redagowane i wydawane przez Partię,

7) pozyskiwać sympatyków dla Partii i zwolenników jej polityki,

8) chronić polityczną i organizacyjną jedność Partii.

 1. Właściwe miejscowo komitety wykonawcze wszystkich szczebli mogą zwolnić członka od obowiązku opłacania składek lub zmniejszyć ich wysokość, jeżeli przemawia za tym jego szczególna sytuacja osobista lub majątkowa. Krajowy Komitet Wykonawczy może ustalić szczegółowe zasady dokonywania ulg i zwolnień od opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Ogólne zasady funkcjonowania Partii i wyboru jej władz, centralizm demokratyczny

Art. 12. 1. Wszystkie struktury Partii opierają swoje działania na zasadach jawności i demokracji wewnątrzpartyjnej.

 1. Wszystkie władze Partii wybierane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Liczba zgłaszanych kandydatów nie może być ograniczona. Wybranymi są ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 3. Zjazd i Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze dokonują wyboru władz spośród swoich delegatów.
 4. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów może określać regulamin obrad.
 5. Komitety wykonawcze, komisje statutowo-rewizyjne i sądy koleżeńskie mogą uzupełniać swój skład przez dokooptowanie członków w liczbie nie przekraczającej łącznie jednej trzeciej pierwotnego składu. Dokooptowani mogą być tylko członkowie, którzy uzyskali rekomendację właściwych terenowo organizacji niższego szczebla i Kół.
 6. Komitety wykonawcze wybierają spośród swoich członków prezydia, w tym osoby pełniące funkcje przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydia organizują pracę tych komitetów i realizują zadania powierzone im w Statucie lub uchwałach komitetu.

Art. 13. 1. Uchwały wszystkich władz Partii są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

 1. Zjazd, Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze, komitety wykonawcze, komisje

statutowo-rewizyjne są uprawnione do podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

Art. 14. 1. Wszystkie organy i jednostki organizacyjne mogą wydawać uchwały wyrażające ich stanowisko we wszelkich sprawach.

 1. Organy mogą wydawać uchwały o charakterze organizacyjnym, jeżeli Statut tak stanowi.
 2. Uchwały organów niższego szczebla nie mogą być sprzeczne z uchwałami organów wyższego szczebla.
 3. Uchwała, która nie spowodowała trwałych konsekwencji prawnych lub organizacyjnych może być w każdej chwili uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał.

Art. 15. 1. Podjęcie uchwał dotyczących Statutu lub programu powinno być poprzedzone dyskusją. Organizacje i komitety wykonawcze wszystkich szczebli obowiązane są umożliwić wszystkim członkom Partii udział w dyskusji i prezentację swojego stanowiska.

 1. Działalność mająca na celu podważanie jedności organizacyjnej Partii i demokracji wewnątrzpartyjnej jest niedopuszczalna.

Art. 16. Wszystkie komitety wykonawcze obowiązane są do regularnego składania sprawozdań ze swej działalności przed organami, które dokonały ich wyboru.

Art. 17. Komitety wykonawcze niższego szczebla są obowiązane do wykonywania uchwał podejmowanych przez odpowiednie komitety wykonawcze wyższego szczebla.

Art. 18. Kadencja centralnych organów Partii trwa cztery lata, a kadencja organów organizacji terenowych 2 lata.

Rozdział V

Struktura organizacyjna Partii

Art. 19. 1. Struktura organizacyjna Partii zbudowana jest według zasady terytorialnej.

 1. Przynależność członka do organizacji terenowej ustala się według jego miejsca zamieszkania, długotrwałego pobytu lub wykonywania określonego rodzaju działalności.

Art. 20. 1. Organizacjami terenowymi Partii są:

1) Organizacje Okręgowe,

2) Organizacje Rejonowe,

3) Koła.

Art. 21. 1. Teren działania Partii dzieli się na okręgi. Sposób podziału na okręgi i ich ilość ustala Zjazd lub Krajowy Komitet Wykonawczy w zależności od potrzeb organizacyjnych i po zasięgnięciu opinii odpowiednich organizacji terenowych. Okręgi znosi Zjazd lub Krajowy Komitet Wykonawczy.

 1. Sposób podziału na rejony i ich ilość ustalają właściwe terenowo okręgowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze lub Okręgowe Komitety Wykonawcze w zależności od potrzeb organizacyjnych po zasięgnięciu opinii odpowiednich organizacji terenowych. Rejony znoszą właściwe terenowo okręgowe konferencje sprawozdawczowyborcze lub okręgowe komitety wykonawcze.
 2. Koło Partii tworzą co najmniej trzy osoby. Koła powoływane są przez właściwe terenowo Okręgowe lub Rejonowe Komitety Wykonawcze. Koła znoszone są przez właściwe terenowo Okręgowe Komitety Wykonawcze.
 3. W uzasadnionych względami organizacyjnymi przypadkach właściwe terenowo Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze lub Okręgowe Komitety Wykonawcze mogą odstąpić od podziału okręgu na rejony przyznając Kołom poszczególne uprawnienia Organizacji Rejonowych.

Rozdział VI

Centralne organy Partii

Oddział 1. Zjazd i Konferencje

Art. 22. 1. Najwyższą władzą Partii jest Zjazd.

 1. Do wyłącznych kompetencji Zjazdu należy:

1) ustalenie programu oraz planu działania Partii,

2) dokonywanie zmian w Statucie Partii,

3) dokonywanie wyborów do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

4) rozpatrywanie sprawozdań dotyczących działalności organów wymienionych w pkt. 3 i podejmowanie uchwał dotyczących ich pracy.

5) nadawanie tytułu „Honorowy Przewodniczący Komunistycznej Partii Polski”.

Art. 23. 1. Zjazd jest zwoływany przez Krajowy Komitet Wykonawczy co 4 lata.

 1. Zjazd jest zwoływany przez Krajowy Komitet Wykonawczy przed upływem 4 lat przed od zamknięcia obrad poprzedniego Zjazdu na wniosek co najmniej połowy Okręgowych Komitetów Wykonawczych.
 2. Zjazd może zostać zwołany przez Krajowy Komitet Wykonawczy przed upływem 4 lat od zamknięcia obrad poprzedniego Zjazdu, jeżeli uzna on, że istnieją po temu ważne przyczyny.
 3. Zjazd zwoływany jest przez Krajową Komisję Statutowo-Rewizyjną w przypadkach określonych w art. 32 ust. 5.

Art. 24. 1. Delegaci na Zjazd wybierani są przez Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze spośród delegatów na te konferencje.

 1. Krajowy Komitet Wykonawczy ustala liczbę delegatów przypadających na okręg po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Okręgowego Komitetu Wykonawczego, w sposób zapewniający proporcjonalną do ilości członków reprezentację Organizacji Okręgowej.
 2. Krajowy Komitet Wykonawczy określa czas, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zjazdu ogłaszając je nie później niż na 30 dni przed otwarciem Zjazdu.

Art. 25. 1. Między Zjazdami Krajowy Komitet Wykonawczy może zwoływać Konferencje.

 1. W skład Konferencji wchodzą delegaci na Zjazd.
 2. Konferencja ocenia pracę Krajowego Komitetu Wykonawczego. Konferencja może zajmować stanowiska na temat ważnych zagadnień dotyczących działalności Partii.
 3. Krajowy Komitet Wykonawczy obowiązany jest uwzględniać w swojej pracy uchwały Konferencji.

Oddział 2. Krajowy Komitet Wykonawczy

Art. 26. 1. Krajowy Komitet Wykonawczy jest najwyższym organem wykonawczym Partii.

 1. Krajowy Komitet Wykonawczy wykonuje uchwały Zjazdu, w oparciu o przyjęty plan pracy, wykorzystując opinie organizacji terenowych.
 2. Do zadań Krajowego Komitetu Wykonawczego należy w szczególności:

1) sprawowanie politycznego i organizacyjnego kierownictwa Partii,

2) reprezentacja Partii na zewnątrz,

3) organizowanie współpracy z partiami zagranicznymi.

4) nadawanie tytułu „Honorowy Członek Komunistycznej Partii Polski”.

Art. 27. 1. Krajowy Komitet Wykonawczy sprawuje nadzór nad pracą organizacji terenowych.

 1. Krajowy Komitet Wykonawczy może rozwiązać każdą organizację terenową lub komitet wykonawczy niższego szczebla w przypadku nieprzestrzegania przez nie Statutu lub programu Partii.

Art. 28. 1. Krajowy Komitet Wykonawczy wybiera spośród swoich członków Prezydium, w tym: Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 1. Prezydium wykonuje uchwały Krajowego Komitetu Wykonawczego.
 2. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał dla Krajowego Komitetu Wykonawczego,

2) prowadzenie racjonalnej gospodarki majątkiem i finansami Partii,

3) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Partii, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań majątkowych.

4) powoływanie i odwoływanie zespołów redakcyjnych wydawnictw prasowych Partii.

5) wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez Krajowy Komitet Wykonawczy.

Oddział 3. Krajowa Komisja Statutowo-Rewizyjna

Art. 29. 1. Centralnym organem kontrolnym Partii jest Krajowa Komisja Statutowo-Rewizyjna, zwana dalej Komisją.

 1. Do kompetencji Komisji należy:

1) kontrola działalności Krajowego Komitetu Wykonawczego i jego Prezydium pod względem zgodności ze Statutem Partii i uchwałami Zjazdu,

2) kontrola działalności organów terenowych Partii pod względem zgodności ze Statutem i uchwałami organów wyższego szczebla,

3) badanie gospodarki finansowej Partii pod względem prawidłowości i racjonalności.

Art. 30. 1. Członkowie Komisji mają prawo być obecni na posiedzeniach każdego komitetu wykonawczego.

 1. Przedstawiciel Komisji powinien być obecny na posiedzeniach Krajowego Komitetu Wykonawczego.
 2. Komisja powinna być informowana o terminach i miejscach posiedzeń Krajowego Komitetu Wykonawczego.
 3. Komisja ma prawo wglądu do dokumentów dotyczących finansów Partii.

Art. 31. 1. Komisja przedstawia Zjazdowi sprawozdanie z całego okresu swojej pracy.

 1. Komisja przynajmniej raz w roku przedstawia Krajowemu Komitetowi Wykonawczemu informację o wynikach kontroli organizacji terenowych.
 2. W sprawozdaniach ze swojej działalności Komisja informuje o wszystkich stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach.

Art. 32. 1. Stwierdzając nieprawidłowości w pracy Krajowego Komitetu Wykonawczego lub jego Prezydium Komisja niezwłocznie informuje o tym Krajowy Komitet Wykonawczy.

 1. Jeżeli nieprawidłowości w pracy organów wynikają z rażących zaniedbań konkretnego członka Partii, Komisja może skierować do odpowiedniego organu wniosek o jego wykluczenie.
 2. Stwierdzając powtarzające się nieprawidłowości w pracy organów Komisja może skierować wniosek do Krajowego Komitetu Wykonawczego o podjęcie działań w celu zapobieżenia im na przyszłość.
 3. Stwierdzając powtarzające się rażące nieprawidłowości w pracy Krajowego Komitetu Wykonawczego lub jego Prezydium Komisja zobowiązuje Krajowy Komitet Wykonawczy do zwołania Zjazdu w trybie określonym w art. 23 ust. 3 statutu.
 4. Krajowy Komitet Wykonawczy może odrzucić wniosek Komisji, o którym mowa w przepisie ustępu poprzedniego jedynie większością 2/3 oddanych głosów w terminie nie przekraczającym 30 dni od jego wpłynięcia. Jeżeli Krajowy Komitet Wykonawczy nie odrzuci wniosku Komisji, obowiązany jest zwołać Zjazd w terminie do 90 dni od wpłynięcia wniosku Komisji. W przypadku niezwołania Zjazdu w tym terminie Komisja zwołuje Zjazd.

Oddział 4. Krajowy Sąd Koleżeński

Art. 33. Krajowy Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem jest organem powołanym do rozpatrywania indywidualnych spraw członków Partii wynikających z odwołań od uchwał organów, w tym uchwał o wykluczeniu członka Partii.

Art. 34. 1. Sąd rozpatruje sprawę dążąc do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd wydaje orzeczenie uchylające dotychczasową uchwałę, zmieniające ją lub utrzymujące w mocy.

 1. Wydając rozstrzygnięcie utrzymujące w mocy uchwałę Sąd może zmienić jej uzasadnienie.
 2. W razie uchylenia przez Sąd uchwały o wykluczeniu członka Partii, podjęcie ponownej uchwały o wykluczeniu tego samego członka na tej samej podstawie jest niedopuszczalne.

Art. 35. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sądu ustala jego regulamin.

Rozdział VII

Terenowe organy Partii

Oddział 1. Postanowienia Ogólne

Art. 36. Terenowymi organami Partii są:

1) Ogólne Zebrania Organizacji Okręgowych, Rejonowych i Kół,

2) Rejonowe i Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze,

3) Okręgowe Komitety Wykonawcze, Rejonowe Komitety Wykonawcze, przewodniczący Kół (Komitety Wykonawcze Kół),

4) Okręgowe Komisje Statutowo-Rewizyjne,

5) Okręgowe Sądy Koleżeńskie.

Art. 37. 1. Komitety wykonawcze terenowych jednostek organizacyjnych wykonują uchwały Zjazdu oraz organów wyższego szczebla.

 1. Komitety wykonawcze organizacji terenowych organizują pracę zebrań ogólnych lub konferencji sprawozdawczo-wyborczych tych organizacji oraz pełnią w nich władzę wykonawczą.

Oddział 2. Organy Okręgu

Art. 38. 1. Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą zwołuje Okręgowy Komitet

Wykonawczy co 2 lata.

 1. Okręgowy Komitet Wykonawczy zwołuje Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą przed upływem 2 lat od zamknięcia poprzedniej Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na wniosek ponad połowy członków okręgu.
 2. Okręgowy Komitet Wykonawczy może zwołać Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą w każdej chwili, jeżeli uzna, że istnieją po temu ważne powody.

Art. 39. 1. Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza dokonuje wyboru:

1) Okręgowego Komitetu Wykonawczego, Okręgowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

2) delegatów na Zjazd, jeżeli odbywa się bezpośrednio przed Zjazdem.

 1. Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza może uchwalić plan pracy dla Okręgowego Komitetu Wykonawczego lub zobowiązać go do podjęcia określonych działań.

Art. 40. 1. Delegaci na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą wybierani są przez Rejonowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze spośród członków należących do właściwych organizacji rejonowych.

 1. Okręgowy Komitet Wykonawczy ustala liczbę delegatów przypadających na każdy rejon po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, w sposób zapewniający proporcjonalną do ilości członków reprezentację każdego rejonu.

Art. 41. 1. Ogólne Zebranie Organizacji Okręgowej tworzą członkowie Organizacji Okręgowej.

 1. Ogólnemu Zebraniu Organizacji Okręgowej przysługują w stosunku do Okręgowego Komitetu Wykonawczego przysługują takie same prawa co Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej.

Art. 42. 1. Okręgowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do organizacji terenowych działających w jej okręgu przysługują wszystkie uprawnienia, jakie Statut przewiduje dla Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do Krajowego Komitetu Wykonawczego.

 1. Na Okręgowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do Okręgowego Komitetu Wykonawczego oraz Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej lub Ogólnego Zebrania Organizacji Okręgowej ciążą wszystkie obowiązki, jakie Statut przewiduje dla Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do Krajowego Komitetu Wykonawczego oraz Zjazdu.
 2. Okręgowe Sądy Koleżeńskie funkcjonują na terenie okręgu według takich samych zasad jak Krajowy Sąd Koleżeński. Rozpoznają one sprawy nie zastrzeżone dla Krajowego Sądu Koleżeńskiego w jego regulaminie. Szczegółowe zasady funkcjonowania Okręgowych Sądów Koleżeńskich określają regulaminy tych sądów uchwalane przez ich skład i zatwierdzane przez Krajowy Sąd Koleżeński.

Oddział 3. Organy Rejonu

Art. 43. Rejonową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą zwołuje Rejonowy Komitet Wykonawczy co 2 lata, bezpośrednio przed planowanym odbyciem się Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej.

Art. 44. W Rejonowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Organizacji Rejonowej.

Art. 45. 1. Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza dokonuje wyboru:

1) Rejonowego Komitetu Wykonawczego,

2) delegatów na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą.

 1. Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza może uchwalić plan pracy dla Rejonowego Komitetu Wykonawczego lub zobowiązać go do podjęcia określonych działań.

Art. 46. 1. Ogólne Zebranie Organizacji Rejonowej tworzą członkowie Rejonu.

 1. Ogólnemu Zebraniu Organizacji Rejonowej przysługują w stosunku do Rejonowego Komitetu Wykonawczego takie same prawa jak Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej.

Oddział 4. Organy Koła

Art. 47. 1. Organem Koła jest Ogólne Zebranie Koła.

 1. Ogólne Zebranie Koła wybiera spośród członków Koła przewodniczącego.
 2. Ogólne Zebranie Koła może również wybrać Komitet Wykonawczy Koła.
 3. Przewodniczący Koła jest w przypadku wyboru Komitetu Wykonawczego Koła również przewodniczącym tego komitetu.
 4. Ogólne Zebranie Koła odbywa się przynajmniej raz w każdym kwartale.

6 . Kadencja przewodniczącego koła i Komitetu Wykonawczego Koła wynosi dwa lata.

Rozdział VIII

Majątek Partii i jej Fundusze

Art. 48. Majątek Partii powstaje ze:

1) składek członkowskich,

2) darowizn,

3) zapisów,

4) spadków,

5) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,

6) obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa,

7) dochodów pochodzących ze zbywania należących do Partii składników majątkowych,

8) sprzedaży tekstu Statutu i programu Partii oraz przedmiotów symbolizujących Partię i wydawnictw popularyzujących działalność Partii,

9) wykonywania odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego,

10) kredytów bankowych zaciąganych na cele statutowe,

11) dotacji i subwencji udzielanych w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Art. 49. 1. Wysokość składek członkowskich określa Krajowy Komitet Wykonawczy.

 1. Krajowy Komitet Wykonawczy może uzależnić wysokość składek członkowskich od dochodów poszczególnych członków.

Art. 50. 1. Zbierania składek od członków dokonują organizacje terenowe.

 1. Połowę wpływów z zebranych składek organizacje terenowe przekazują Krajowemu Komitetowi Wykonawczemu.
 2. Sposób podziału kwoty pozostałej z wpływów z zebranych składek pomiędzy organizacje terenowe poszczególnych szczebli ustala Okręgowy Komitet Wykonawczy po zasięgnięciu opinii Rejonowych Komitetów Wykonawczych i Kół.

Art. 51. 1. Zgodnie z zasadą określoną w przepisach artykułu poprzedniego dzielone są przekazane organizacjom terenowym środki pieniężne pochodzące z darowizn, zapisów i spadków, których sposobu wykorzystania darczyńca lub spadkodawca nie określił inaczej.

 1. O sposobie wykorzystania środków niepieniężnych, uzyskanych w sposób określony w ust. 1 decyduje Krajowy Komitet Wykonawczy w porozumieniu z właściwym Okręgowym Komitetem Wykonawczym.

Art. 52. 1. Dochody z majątku, którym dysponują organizacje terenowe lub komitety, w tym dochody o których mowa w art. 48 pkt 8 i 9 stanowią wpływy tych organizacji lub komitetów.

Art. 53.. Dochody z dotacji i subwencji, o których mowa w art. 48 pkt. 11 stanowią wpływy Krajowego Komitetu Wykonawczego.

Art. 54. 1. Wszystkie organizacje terenowe mogą samodzielnie decydować o wykorzystaniu środków którymi dysponują.

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Skarbnik Krajowego Komitetu Wykonawczego, Skarbnicy Okręgowych Komitetów Wykonawczych oraz inni pełnomocnicy w granicach umocowania udzielonego przez Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego.

Art. 55. 1. Roczne sprawozdania finansowe Kół podlegają zatwierdzeniu przez właściwe terenowo Rejonowe Komitety Wykonawcze.

 1. Rejonowe Komitety Wykonawcze sporządzają roczne sprawozdania finansowe Organizacji Rejonowych obejmujące działalność finansową tych komitetów oraz działających na terenie rejonu Kół i przekazują je do zatwierdzenia właściwym terenowo Okręgowym Komitetom Wykonawczym.
 2. Okręgowe Komitety Wykonawcze sporządzają roczne sprawozdania finansowe Organizacji Okręgowych obejmujące działalność finansową tych komitetów oraz działających na ich terenie organizacji rejonowych i po dokonaniu ich oceny przez właściwe terenowo Okręgowe Komisje Statutowo-Rewizyjne przekazują je do zatwierdzenia Krajowemu Komitetowi Wykonawczemu w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
 3. Krajowy Komitet Wykonawczy sporządza roczne sprawozdanie finansowe Partii, obejmujące działalność finansową tego komitetu oraz wszystkich Organizacji Okręgowych i przekazuje je do zatwierdzenia Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej.

Art. 56. Krajowy Komitet Wykonawczy tworzy Fundusz Wyborczy Partii i Fundusz Ekspercki na zasadach określonych przepisami prawa.

Rozdział IX

Symbole Partii

Art. 57. 1. Godłem Partii jest znak sierpa i młota.

 1. Sztandar Partii jest koloru czerwonego. Z jednej jego strony umieszczone jest hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”, z drugiej nazwa Partii lub jej skrót. Na środku znajduje się godło Partii w kolorze złotym.
 2. Hymnem Partii jest „Międzynarodówka”.
 3. Skrót nazwy Partii brzmi: KPP.

Rozdział X

Zmiany w statucie, likwidacja Partii

Art. 57. 1. Do dokonywania zmian w Statucie, w tym zmiany nazwy Partii, uprawniony jest Zjazd.

 1. Zjazd dokonuje zmian w Statucie większością co najmniej 2/3 głosów obecnych delegatów.

Art. 58. 1. Zjazd może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Partii lub połączeniu jej z innymi partiami większością 2/3 głosów obecnych delegatów.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Partii Zjazd wyznacza likwidatorów (likwidatora) oraz określa cel, na który ma zostać przeznaczony majątek pozostały po likwidacji Partii.