Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Dołącz do KPP


Dołącz do nas

Dołącz do nas, działajmy wspólnie przeciwko reżimowi w obronie demokracji i wspólnych wartości!

Komunistyczna Partia Polski to ugrupowanie występujące po stronie klasy pracującej. Wspieramy walczących o prawa pracownicze, prawo do dachu nad głową, prawa kobiet, prawo do edukacji, darmowej służby zdrowia i innych usług publicznych.

Walczymy o świat, w którym środki produkcji będą społeczną własnością, a postęp nauki i techniki służyć będzie wszystkim, a nie, jak obecnie, zwiększał i tak ogromne zyski kapitalistów.

Walczymy o socjalizm, w którym każdy człowiek ma zagwarantowane warunki osobistego rozwoju, niezależnie od rasy narodowości, orientacji, religii czy poglądów, mając demokratyczne prawo do decydowania o swoim losie.

Bronimy pokoju występując przeciwko militaryzmowi. Sprzeciwiamy się niebezpiecznemu wyścigowi zbrojeń zwiększającemu groźbę wojny światowej. Walczymy przeciwko wszelkim formom imperializmu. Odrzucamy nacjonalizm, używany przez kapitalistów do podzielenia klasy pracującej i wykorzystywania walk różnych, tworzących ją grup etnicznych oraz narodowych.

Ideologicznie opieramy się na dorobku filozofii materialistycznej. Za najważniejsze uznajemy, że idee powinny służyć walce o wyzwolenie społeczne oraz odpowiadać na współczesne wyzwania społeczne i ekonomiczne. Idea nie jest doktryną i może się zmieniać wraz z postępem nauki odkrywającej nowe prawa przyrody i tworząc coraz doskonalsze narzędzia techniczne czy informatyczne, które mogą być używane tylko dla dobra ludzkości.

Przyłącz się do tej walki! Dołącz do KPP!

Działajmy wspólnie przeciwko władzy kapitału oraz wyzyskowi!

Prześlij online


  1. Pobierz deklarację członkowską, wypełnij formularz deklaracji członkowskiej zgodnie z podanymi instrukcjami. Upewnij się, że wprowadziłeś wszystkie wymagane informacje i są one prawdziwe.
  2. Przygotuj zdjęcie, bądź zrób zdjęcie w formacie 45×35 mm, podobne do tego, którego używasz we wniosku o dowód osobisty.
  3. Dokumenty, które wypełniłeś na komputerze, podpisz profilem zaufanym.
  4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty na adres e-mail, który znajdziesz na stronie kontaktowej.

Prześlij pocztą tradycyjną


  1. Wydrukuj deklarację członkowską, wypełnij formularz deklaracji członkowskiej zgodnie z podanymi instrukcjami. Upewnij się, że wprowadziłeś wszystkie wymagane informacje i są one prawdziwe.
  2. Przygotuj zdjęcie, bądź zrób zdjęcie w formacie 45×35 mm, podobne do tego, którego używasz we wniosku o dowód osobisty.
  3. Przygotuj dokumenty do wysłania. Jeśli potrzebujesz kopii dokumentów, zrób ich ksero.
  4. Umieść wypełnione dokumenty, zdjęcia w kopercie i wyślij koperte na podany adres pocztowy, który znajdziesz na stronie kontaktowej.

Pytania i odpowiedzi

Możesz wspomóc partię finansowo poprzez wpłaty od osób fizycznych w postaci składek członkowskich, darowizn, spadków lub zapisów. Wpłata musi być dokonana tylko na konto bankowe partii. Wpłaty może dokonać tylko obywatel Polski, mający stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Aby dołączyć do partii jest wymagany pełnoletni wiek i obywatelstwo polskie.

Fotografię prześlij do nas w formacie 45×35 mm - bądź format podobny do używanego we wniosku o dowód osobisty. Możesz również wysłać zdjęcie w postaci elektronicznej (nawet skan) o dowolnym formacie pliku graficznego.

Znajdziesz ją na podstronie nazwanej deklaracja członkowska oraz w stopce strony.