Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Telekonferencja Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej na temat walki klas w warunkach pandemii i nowego kryzysu

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


10 maja 2020 r. z inicjatywy Komunistycznej Partii Grecji (KKE) odbyła się telekonferencja partii Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej pod hasłem: „Walka partii komunistycznych i robotniczych w warunkach pandemii i nowego kapitalistycznego kryzysu”.

Przemówienie wprowadzające podczas telekonferencji wygłosił Dimitris Koutsoumbas, Sekretarz Generalny KC KKE. W telekonferencji wzięły udział 24 partie komunistyczne i robotnicze z: Austrii, Bułgarii, Francji, Danii, Grecji, Włoch, Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, Łotwy, Białorusi, Litwy, Malty, Norwegii, Węgier, Ukrainy, Polski, Rosji, Serbii, Szwecji i Turcji.

Telekonferencja odbyła się kilka dni po obchodach Święta Pracy i 9 maja – 75. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, które w tym roku zostały uhonorowane przez partie w szczególnych okolicznościach. Partie Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej uhonorowały niezliczone ofiary walki robotniczej i antyfaszystowskie zwycięstwo narodów, kierowane przez Armię Czerwoną, naród radziecki oraz partię bolszewicką.

Podczas telekonferencji partie komunistyczne i robotnicze, które brały udział, wymieniły informacje dotyczące systemów opieki zdrowotnej oraz praw pracowniczych w krajach europejskich, działań rządów burżuazyjnych, UE i ataku ze strony kapitału.

Podczas dyskusji udowodniono, że pandemia Covid-19 ujawniła w krajach kapitalistycznych ogromne problemy systemów opieki zdrowotnej. Są one spowodowane długotrwałą antyspołeczną polityką niedofinansowania, niedostatecznego zatrudnienia i degradacji infrastruktury zdrowia publicznego na rzecz komercjalizacji oraz prywatyzacji ochrony zdrowia, wspierającej zyski monopoli.

Sytuacja w sektorze opieki zdrowotnej, opartym na kapitalistycznej rentowności, z jednej strony prowadzi do intensyfikacji pracy lekarzy i pielęgniarek, z drugiej nie jest w stanie zasadniczo zaspokoić współczesnych potrzeb profilaktyki i opieki zdrowotnej społeczeństwa, co potwierdza, że kapitalizm jest prawdziwym „wirusem”.

Ponadto obecna sytuacja uwypukliła sprzeczność interesów między krajami kapitalistycznymi, a monopolami, w sprawie patentu nowej szczepionki, leczenia i niezbędnych środków medycznych.

Partie Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej zaprezentowały swoje doświadczenia dotyczące następstw nowego kryzysu kapitalistycznego, który nastąpił po spowolnieniu gospodarczym, mającym miejsce w poprzednim okresie i nabiera wielkich rozmiarów w warunkach pandemii.

Potępiono atak kapitału odbywający się na wszystkich frontach i antypracownicze działania burżuazyjnych rządów, które jednocześnie zapewniają ogromne kwoty na wsparcie grup monopolistycznych.

Udowodniono, że istnieje ogólna tendencja do wzrostu bezrobocia, elastycznych form zatrudnienia, nowych środków antypracowniczych oraz zawieszania praw pracowniczych. Staje się jasne, że po raz kolejny klasa robotnicza i inne warstwy ludowe zapłacą za kryzys kapitalistyczny.

W tych okolicznościach przedstawiciele partii komunistycznych i robotniczych Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej omawiali stanowiska partii i ich działania na rzecz ochrony zdrowia ludzi oraz praw pracowniczych przed kapitalistyczną zapaścią.

Przede wszystkim podczas telekonferencji strony wyraziły serdeczne podziękowania dla lekarzy i pielęgniarek, personelu szpitali oraz innych placówek medycznych, którzy walczyli i nadal walczą z pandemią, napotykając ogromne trudności.

Partie Inicjatywy wyraziły również solidarność z osobami dotkniętymi pandemią Covid-19 i życzyły im szybkiego powrotu do zdrowia.

Ponadto wyrażono uznanie dla solidarności Kuby z najbardziej dotkniętymi pandemią krajami.

Strony zapowiedziały wzmożoną walkę o:

Natychmiastowe wzmocnienie publicznych systemów opieki zdrowotnej, rekrutację stałego personelu medycznego i pielęgniarskiego z pełnymi prawami, zaspokojenie wszystkich potrzeb w oddziałach intensywnej opieki (OIOM) i infrastruktury niezbędnej do pełnego funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej oraz badań medycznych.

Natychmiastowe zapewnienie przez państwo wszystkich niezbędnych środków ochrony (masek, rękawiczek, środków dezynfekujących itp.) i zwalczanie spekulacji nimi. Natychmiastowe zapewnienie wszystkich środków ochrony personelowi medycznemu, który bierze udział w tej bitwie.

Partie komunistyczne i robotnicze Europie zauważyły, że poprowadzą walkę z atakiem kapitału, który w obliczu nowego kryzysu przechodzi do powszechnych zwolnień i próbuje dalej niszczyć płace, godziny pracy, urlopy i inne prawa pracownicze. Wyraziły solidarność z klasowymi związkami zawodowymi, które walczą o to, by robotnicy nie ponosili konsekwencji kapitalistycznego kryzysu.

Wypowiadano się przeciwko imperialistycznym planom USA, NATO i UE, a także przeciwko sankcjom i środkom wykluczenia gospodarczego, które są przestępcze i utrudniają życie ludziom.

Partie uczestniczące w telekonferencji zauważyły, że obecna sytuacja pokazuje głęboką zapaść kapitalistycznego sposobu produkcji (kryzys, bezrobocie, zubożenie klasy robotniczej, komercjalizacja usług publicznych, takich jak ochrona zdrowia, wojny imperialistyczne itp.).

W tych okolicznościach hasło „Socjalizm lub barbarzyństwo” jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek.