Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Stanowisko KPP w sprawie sytuacji w sądownictwie

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski potępia podporządkowywanie systemu sądownictwa interesom partii rządzącej, a także przejmowanie kontroli nad instytucjami takimi jak Trybunał Konstytucyjny czy prokuratury przez polityków PiS.

PiSowska reforma podporządkowuje sądy politycznym interesom rządzących. Atak na sędziów stanowi próbę zastraszenia kolejnej grupy zawodowej uznanej za zbyt niezależną od władzy. Częścią tej kampanii jest tworzenie nowej izby dyscyplinarnej mającej karać sędziów wydających wyroki uznane przez władzę za niewłaściwe.

Reforma nie znosi głównych patologii panujących w sądownictwie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wykorzystuje sprawowaną od czterech lat funkcję Prokuratora Generalnego do wywierania politycznych nacisków na prokuraturę. Jest to poważanie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, rozdziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Efektem działania Zbigniewa Ziobry oraz podporządkowanej mu prokuratury jest rosnąca liczba procesów politycznych, w tym oskarżenie członków redakcji pisma KPP – „Brzask” o „promowanie totalitarnego systemu państwa”. Pomimo dwukrotnego uniewinnienia oskarżonych, prokuratura korzysta z możliwości składania ciągłych odwołań, a proces zostanie wznowiony 3 marca bieżącego roku. Reforma sądownictwa proponowana przez PiS ma zagwarantować między innymi wydawanie przez zastraszonych sędziów, w podobnych procesach, wyroków korzystnych dla władz i zgodnych z ich politycznym zapotrzebowaniem.

Jesteśmy w pełni świadomi, że system sądownictwa wymaga gruntownej reformy, ponieważ jest obecnie jedną z podstaw dominacji klas posiadających. Zmiany powinny iść w kierunku lepszej dostępności pomocy prawnej dla niezamożnych oraz przyspieszenia postępowań, a także promowania prospołecznego podejścia do prawa. Aby to osiągnąć, konieczne jest ustanowienie demokratycznego systemu kontroli i zarządzania systemem sądownictwa, będącego jednym z organów władzy państwowej.

Niestety sytuacja ulega pogorszeniu. PiSowskie reformy spowodowały jeszcze większą przewlekłość procedur. Prokuratury nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czynności. Dla efektu statystycznego zajmują się nadmiernie błahymi i oczywistymi sprawiani. Częste są przypadki długotrwałego przetrzymywania w areszcie osób oskarżanych na podstawie pomówień, bez braku konkretnych dowodów. Usługi prawnicze są coraz droższe. Nowi sędziowie z politycznego nadania nie są też bardziej wrażliwi społecznie od dotychczasowych.

Taki stan rzeczy musi ulec zmianie!

Walczmy w obronie niezawisłości sądów i o demokratyzację systemu sądownictwa!