Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Krótkie sprawozdanie ze spotkania komunistów czeskich, niemieckich i polskich 31.08.2019 r. na Okraju u stóp Karkonoszy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Było to wielkie wydarzenie międzynarodowe, w którym wzięło 150-200 uczestników z Czech, głównie organizacji i okręgów przygranicznych, Niemiec, w tym z Berlina, Drezna, Lipska, Torgau i wielu innych miejsc.

Z Polski było kilku przedstawicieli SLD-Lewica z Lubania, którzy od kilku lat utrzymują kontakty z okręgiem Liberec a Komunistyczną Partię Polski reprezentował niżej podpisany, który zabrał głos.

Spotkanie prowadził tow. J.Ondracek, głos zabierali przedstawicieli organizacji okręgowych KPCM z Hradec Kralove, Liberec i innych. Wystąpienie polityczne miał poseł na Sejm Republiki Czeskiej tow. Z.Ondracek. Towarzysze czescy mówili o sytuacji polityczno-gospodarczej w Republice, zagrożeniach wewnętrznych i międzynarodowych. Podkreślali konieczność budowy nowego frontu lewicy wobec odradzania się faszyzmu.

Z.Wiktor przekazał pozdrowienia od naszej Partii, Przewodniczącego i Sekretarz naszej KPP i życzył czeskim komunistom wielu dalszych sukcesów w walce z kapitalizmem i o socjalizm.

Jednocześnie naświetlił sytuację polityczną w Polsce, wskazując na zagrożenia odradzającego się faszyzmu i niebezpieczeństwo wojny. Więcej uwagi poświecił sądowemu procesowi politycznemu przeciwko liderom naszej partii (art. 256/1 kk), co daje się odczytać jako początek procesu delegalizacji KPP w Polsce.

Zebrani wielokrotnie dawali wyrazy sympatii i poparcia dla naszej Partii, co potwierdzone było oklaskami.

Generalnie było wiele pytań i wyrazów solidarności.

Spotkanie na Okraju było ważnym wydarzeniem pogłębiania współpracy i poparcia między naszymi partiami. Czest Prace!

Zbigniew Wiktor, 3.IX.2019 r.