Oświadczenie Nowej Komunistycznej Partii Jugosławii – Ręce precz od KPP [PL] [SR]

RĘCE PRECZ OD KPP!

Proces sądowy przeciw Komunistycznej Partii Polski, mający na celu jej delegalizację jak również zakaz wszelkiej działalności propagującej ideologię komunistyczną, przebiega z niesłabnącą zaciekłością. 

W ciągu ostatnich pięciu lat kilkakrotnie próbowano na drodze sądowej zakazać działalności KPP a także wszelkiej „komunizującej” działalności. Polskie władze już wcześniej ograniczyły zakres swobód w kwestii prawa do strajków i zgromadzeń publicznych, zaś zakaz działalności KPP byłby dopełnieniem tego antypracowniczego pakietu.

Oczywistym jest, że za wszystkim tym stoją burżuazyjne struktury rządowe, nie kryjące swoich antykomunistycznych przekonań, które dodatkowo podniesiono do rangi polityki państwowej.

W ostatnim roku doszło do wielu przypadków erupcji niezadowolenia społecznego, połączonych z dużą mobilizacją zarówno wśród pracowników jak i studentów. Struktury władzy nie pozostały obojętne. Władza otwarcie pogwałciła autonomię uniwersytetu poprzez wtargnięcie policji na konferencję poświęconą dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa. Jednocześnie władze „spuściły z łańcucha” grupy nacjonalistyczno-neofaszystowskie, które w warunkach niezadowolenia społecznego znalazły posłuch u części ludności, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy są słusznie niezadowoleni ze swojego położenia społeczno-ekonomicznego.

Większość obywateli Polski nie jest nastawiona antykomunistycznie. Wielu wciąż pamięta czasy lepszego bezpieczeństwa socjalnego, braku bezrobocia i przestrzegania praw pracowniczych i lokatorskich. Dlatego główny nacisk propagandy antykomunistycznej skierowany jest do ludzi młodych, którym się tę truciznę serwuje poprzez system edukacji jak i centra propagandowe takie jak Instytut Pamięci Narodowej, który pełni rolę państwowego organu w walce z „totalitarnym komunizmem” poprzez demonizację przeszłości, jej nienaukowe objaśnianie i otwartą antykomunistyczną histerię.

Proces sądowy przeciw KPP jest częścią szerokiej krajowej strategii, wchodzącej w skład polityki UE, która poprzez konkretne ustawy i propagandę zrównuje komunizm z nazizmem, jako dwie twarze totalitaryzmu. Obrona KPP jest czymś więcej niż obroną prawa do istnienia jednej partii, jest to walka o zachowanie szerszych praw demokratycznych i pracowniczych, w tym prawa do zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, który co oczywiste, nie zabezpiecza interesów szerokich mas polskiego społeczeństwa.

Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii z wielką uwagą śledzi wydarzenia w Polsce i wyraża braterską i internacjonalistyczną solidarność z towarzyszami z KPP, głęboko wierząc, że mimo wielu przeszkód, zwycięstwo socjalizmu jest nieuniknione.

Niech żyje Komunistyczna Partia Polski!

Sekretariat NKPJ 
Belgrad, 13.12.2018

DALJE RUKE OD KP POLJSKE!

Sudski proces protiv Komunističke partije Poljske koji ima za cilj njenu zabranu, kao i zabranu bilo kakve aktivnosti koja propagira komunističku ideologiju, nastavljen je nesmanjenom žestinom.

U proteklih pet godina u više navrata pokušano da je se sudskim putem zabrani rad KP Poljske i isto primeni na sve „subverzivne komunističke“ aktivnosti. Vlada Poljske je ranijim zakonskim rešenjima već ograničila niz sloboda kada su u pitanju radnički štrajkovi i okupljanja građana, a zabranom KPP bi se ceo antiradnički paket mera zaokružio. Jasno da iza svega stoje buržoaske, vladajuće, strukture koje ne kriju svoje antikomunističko raspoloženje koje su podigli nizom poteza na rang državne politike.

U proteklih godinu dana došlo je do više izliva socijalnog nezadovoljstva, boljeg organizovanja i povezivanja radnika u različitim sektorima privrede, kao i studenata. Odgovor vladajućih struktura nije izostao. Vlast je otvoreno prekršila autonomiju Univerziteta upadom policije na tribinu posvećenu 200-toj godišnjici rođenja Karla Marksa. Istovremeno, vlast je sa „lanca“ pustila nacionalističke-neofašističke grupe koje su u uslovima socijalnog nezadovoljstva zadobile podršku jednog dela poljskog stanovništva, posebno mladih, koji su opravdano nezadovoljni svojim socijalno-ekonomskim položajem u društvu.

Većina građana Poljske nije antikomunistički raspoloženo, mnoge generacije sećaju se vremena veće socijalne sigurnosti i boljem pristupu radu, radničkim i stambenim pravima. Stoga je sva pažnja antikomunističke propagande okrenuta upravo ka mladim generacijama kojima se ovaj otrov servira kroz obrazovni sistem i propagandne centre kao što je Institut za nacionalno sećanje koji je preuzeo ulogu državnog organa u borbi protiv „totalitarnog komunizma“ kroz demonizaciju prošlosti, njeno nenaučno tumačenje i otvorenu antikomunističku histeriju.

Sudski proces protiv KPP deo je šire nacionalne strategije koja se uklapa u politiku EU koja nizom konkretnih zakona i propagandom otvoreno izjednačava komunizam i nacifašizam kao dva lica totalitarizma. Odbrane KP Poljske više je od odbrane prava na postojanje jedne partije, to je borba za očuvanje širih demokratskih i radničkih prava, kao i prava na promenu socijalno-ekonomskog sistema koji očigledno ne može da zadovolji interese širokih narodnih slojeva Poljske.

Nova komunistička partija Jugoslavije sa velikom zabrinutošću prati događaje u Poljskoj i izražava bratsku i internacionalnu solidarnost sa drugovima iz KP Poljske sa čvrstim uverenjem da i pored svih prepreka pobeda socijalizma biti neminovna.

Živela KP Poljske!

Sekretarijat NKPJ, Beograd, 13.12.2018

Źródło: NKPJ.ORG.RS

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: