Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Sprzeciw Komunistycznej Partii Polski wobec zniszczenia pomnika Żołnierzy Radzieckich [PL] [ENG]

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


18 października rozpoczęła się rozbiórka pomnika żołnierzy radzieckich w warszawskim Parku Skaryszewskim. Pomnik upamiętniał miejsce, w którym pochowano żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwalania warszawskiej Pragi. W ramach narzuconej przez PiS wizji historii niszczone są miejsca związane z wyzwoleniem Polski, co dzieje się wbrew opinii lokalnych mieszkańców.

Żadna z głównych partii politycznych nie sprzeciwiła się prowadzonej przez PiS polityce historycznej. Decyzję o rozbiórce podjęli miejscy urzędnicy. Pokazuje to, że rządząca w stolicy Platforma nie umie lub nie chce przeciwstawić dekomunizacji i niszczeniu miejsc pamięci.


Sprzeciw Komunistycznej Partii Polski wobec zniszczenia pomnika Żołnierzy Radzieckich

Komunistyczna Partia Polski wyraża oburzenie z powodu zniszczenia pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej zlokalizowanego w warszawskim Parku Skaryszewskim. Pomnik wzniesiono w miejscu, w którym pochowani zostali żołnierze polegli we wrześniu 1944 roku podczas wyzwalania warszawskiej Pragi.

Mieszkańcy dzielnicy od lat uznawali monument za nieodłączny element krajobrazu parku i w ogromnej większości opowiadali się za jego pozostawieniem. Był to ostatni pomnik upamiętniający wyzwolenie Warszawy zlokalizowany poza cmentarzem-mauzoleum żołnierzy radzieckich.

Polskie władze od wielu lat przepisują i fałszują historię, utworzono w tym celu specjalną instytucję – Instytut Pamięci Narodowej. Służy temu również ustawa dekomunizacyjna zmuszająca samorządy do usuwania pomników symbolizujących komunizm, w tym upamiętniających żołnierzy radzieckich. Nie da się jednak ukryć, że w latach 1944-1945 Polskę wyzwalała Armia Czerwona wraz z walczącymi u jej boku żołnierzami Wojska Polskiego. W trakcie walk o wyzwolenie terenów obecnej Polski zginęło ponad 600 tysięcy żołnierzy radzieckich. Polacy zawdzięczają im ratunek przed fizyczną eliminacją przez niemieckich nazistów.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi o przeniesieniu pomnika doprowadzono do zniszczenia monumentu. Decyzję o demontażu podjęli urzędnicy warszawskiego ratusza, czyli ludzie powiązani z Platformą Obywatelską.

Pokazuje to, że tak zwana ”demokratyczna opozycja” nie sprzeciwia się PiSowskiemu przepisywaniu historii. Samorządy innych miast sprzeciwiające się dyktatowi władz umiały znaleźć rozwiązania prawne aby uratować miejsca pamięci od likwidacji.

Niszczenie pomników jest wyrazem barbarzyństwa, który można porównać do działań talibów czy Państwa Islamskiego usuwających wszelkie pamiątki historyczne i zabytki nie pasujące do ich światopoglądu. Prawdy historycznej nie da się zniszczyć przy pomocy młota pneumatycznego.


Protest of the Communist Party of Poland against destruction of the Soviet soldiers’ monument in Warsaw

The Communist Party of Poland wishes to express its utmost indignation at the destruction of the monument commemorating the soldiers of the Red Army situated in the Skaryszewski Park in Warsaw.

The monument was erected on the site where soldiers fallen in 1944 during the liberation of Prague district were buried. The inhabitants of this district have regarded this monument as an integral part of the Park for years and the overwhelming majority of them wished to preserve it. It has been the last monument commemorating the liberation of Warsaw outside the cemetery-mausoleum of Soviet soldiers.

The authorities of Poland have been rewriting and falsifying the history. A special institution for this purpose was established – the Institute of National Remembrance. To meet these ends the special „decommunization bill” which obliges local self-government authorities to eradicate all monuments related to the communism, including the monuments of Soviet soldiers, was adopted.

Nevertheless, it is not possible to hide the obvious fact that in 1944-1945 Poland was liberated by the Red Army together with the soldiers of the Polish Army fighting by its side. During the campaign which brought the liberation of the territory of present-day Poland more than 600 thousand Soviet soldiers perished. To them, Polish people owe the rescue from the planned total physical extermination by the German Nazis.

Contrary to previous declarations of the intent to move the monument to a different site it was demolished. The decision of the demolition was taken by the officials of the Warsaw’s City Hall i.e. people affiliated to the Civic Platform. It demonstrates clearly that so-called „democratic opposition” does not object the policy of the writing history anew of the ruling party PiS. The self-government in other cities and towns which opposed the pressure on the destruction of commemorative monuments and other similar sites were able to find the appropriate means to save them from it.

The destruction of monuments is an example of barbarity which can be compared to what Talibs or Islamic State were doing, removing all historical relics not fitting to their ideology. But the historical truth can not be pushed into oblivion with the use of the pneumatic hammer.