Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W rocznicę czechosłowackiej rewolucji 1948-2018

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


My, towarzysze i towarzyszki z Komunistycznej Partii Polski pragniemy pogratulować narodom Czechów i Słowaków oraz Komunistycznej Partii Czech i Moraw – jako kontynuatorce Komunistycznej Partii Czechosłowackiej –  z wielkiego zwycięstwa pokojowej rewolucji proletariackiej z 1948 r. z okazji jej 70. rocznicy.

Masy pracujące tylko wtedy zwyciężą w walce klas o swoją lepszą przyszłość, jeśli będą stanowić powszechny ruch społeczny i pracowniczy!

Masy pracujące tylko wtedy zwyciężą w walce klas o swoją lepszą przyszłość, kiedy na czele ruchu antyfaszystowskiego staną komuniści!

Masy pracujące tylko wtedy zwyciężą w walce klas o swoją lepszą przyszłość, kiedy będą wspierane przez związki zawodowe i inteligencję!

Masy pracujące tylko wtedy zwyciężą w walce klas o swoją lepszą przyszłość, kiedy będą zintegrowane i zorganizowane w jedną klasę, klasę pracowniczą!

21 lutego tysiące robotników i studentów ruszyło na praski rynek. Wieczorem dołączyły do nich milicje ludowe i komitety rewolucyjne, które uformowały się w całym kraju (wówczas Czechosłowacji), podczas gdy związki zawodowe wysyłały swoich przedstawicieli do prezydenta Edvard Benesa z żądaniami respektowania woli ludu i sformowania nowego rządu, ale tym razem prawdziwie socjalistycznego. 23 lutego – ponad 2,5 miliona robotników rozpoczęło strajk generalny a komitety rewolucyjne okupowały biura w całym kraju. 25 lutego plac Wacława wypełnił się masami ludzi, którzy zagrozili szturmem na praski zamek, jeśli prezydent odmówiłby ustąpienia. Benes wieczorem skapitulował i spełnił rewolucyjne postulaty, formułując rząd socjalistyczny, na czele którego stanął przywódca komunistów Klement Gottwald.

Czechosłowacka Partia Komunistyczna liczyła 138 tysięcy członków i była zaraz po WKP(b) najliczniejszą partią komunistyczną na świecie w owym czasie, wspieraną przez cały ruch związkowy i lewicową inteligencję.

Czechosłowacja była rozwiniętym państwem kapitalistycznym, silnie uprzemysłowionym i dzięki temu spełniała podręcznikowe warunki rewolucji socjalistycznej wyrażone przez Marksa i Engelsa (Komunistyczna Partia Czechosłowacji nie miała dylematu budowania socjalizmu w sytuacji ledwie rozpoczętej budowy kapitalizmu jak komuniści w Rosji carskiej).

Czechosłowacki ruch komunistyczny był ruchem masowym i dzięki temu, że komuniści objęli przywództwo w walce antyfaszystowskiej, poparcie dla nich jeszcze bardziej się zwiększyło.

Czechosłowacka rewolucja socjalistyczna z 1948 r. stanowi jedną z najlepszych lekcję z historii powszechnej ruchów komunistycznych i robotniczych, obok lekcji Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej w Rosji z 1917 r., o tym, w jaki sposób najlepiej podążać drogą do socjalizmu i komunizmu; czyli integrować pracowników i organizować ich w masowy ruch społeczny i pracowniczy oraz walczyć o ich prawa zawsze i wszędzie. Komunistyczna Partia Czechosłowacji w latach 40. XX wieku była zaiste przewodnią siłą narodów czechosłowackich.

red.