28.02.2018: Oświadczenie ECI w obronie KPP

OŚWIADCZENIE SEKRETARIATU EUROPEJSKIEJ INICJATYWY KOMUNISTYCZNEJ PRZECIWKO PRZEŚLADOWANIOM KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI I JEJ CZŁONKÓW

Wznowienie antykomunistycznego procesu przeciwko KPP i jego członkom zostało zaplanowane na 1 marca.

To jest proces sądowy, który ciągnie się już 2 lata, z prowokacyjnym oskarżeniem o „szerzenie propagandy komunistycznej” w miesięczniku „Brzask” i na stronie KPP, za co grozi kara więzienia do 2 lat.

Polskie władze, które zainicjowały ten proces, próbują zdelegalizować KPP. Nowe prawo dot. dekomunizacji zostało wprowadzono po to, aby usunąć pomniki i nazwy ulic, które kojarzą się lub są związane z historią ruchów robotniczego i komunistycznego. Te antykomunistyczne metody [którymi polskie władze się posługują] są częścią większego procesu pisania historii na nowo.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna stanowczo potępia te niedopuszczalne prześladowania wobec Komunistycznej Partii Polski i wobec jej członków. Represje te są tylko elementem antykomunistycznych środków i zakazów rządów burżuazyjnych popieranych przez kilka krajów UE i aktywnie promowanych w oficjalnej ideologii antykomunistycznej Unii Europejskiej. Działania te są częścią prowokacyjnej i antyhistorycznej propagandy, która traktuje komunizm jako totalitaryzm i fałszuje, zrównując komunizm z potworem faszyzmu, faszyzmu stworzonego właśnie przez kapitalizm i jego barbarzyństwo.

Te restrykcje i zakazy, dotyczące Partii Komunistycznych, symboli komunistycznych, prawnemu ograniczaniu aktywności komunistów, represji ruchu robotniczego, są tylko kolejnymi cechami zintensyfikowanego ataku na prawa klasy pracowniczej i innych warstw ludowych.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna żąda:

 • Natychmiastowego zaprzestania ataku na prawa klasy robotniczej (pracowniczej) i innych warstw ludowych.

 • Zniesienia wszystkich praw antykomunistycznych i reakcyjnych podstaw i ram prawnych w Polsce i we wszystkich krajach, w których Partie Komunistyczne są prześladowane.

 • Solidarności z komunistami i klasowo zorientowanym ruchem pracowniczym Polski od wszystkich partii i organizacji, uznających się za postępowe!

Europejska Inicjatywa Komunistyczna oświadcza:

 • Antykomunizm i zakazy nie wygrają!

 • Nasze partie nasilą protesty w naszych krajach przeciwko machinacjom polskiego rządu i polskich władz.

 • Ręce precz od komunistów!

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej 20/02/2018

WERSJA ANGIELSKA/ ENGLISH VERSION

STATEMENT OF THE EUROPEAN COMMUNIST INITIATIVE SECRETARIAT AGAINST THE ANTICOMMUNIST PERSECUTIONS OF THE COMMUNIST PARTY OF POLAND AND ITS CADRES

The repetition of the anticommunist trial against the CP of Poland and its cadres is scheduled for March 1st.

It is a trial that has been continuing for the last two years, with the provocative accusation of “propaganda of communist ideology” in the newspaper “Brzask” and the website of the CP of Poland, with threats of sentences of up to two years in prison.

The Polish authorities, which set up this trial, are attempting to outlaw the CP of Poland. A new law on de-communisation was also introduced to remove monuments and the names of the streets associated with the history of the workers’ and communist movement. These anti-communist measures are created as part of a process of rewriting history.

The European Communist Initiative condemns and denounces such unacceptable persecutions against the CP of Poland and its cadres. These repressions are part of the anti-communist measures and prohibitions of the bourgeois governments endorsed by various EU countries and actively promoted under the official anti-communist ideology of the EU. These acts are part of the provocative and anti-historical propaganda regarding totalitarianism and the false attempts to equate communism with the monster of fascism, which is created by capitalism and its barbarity.

These restrictions and prohibitions at the expense of the Communist Parties and communist symbols, the limitation of the communists’ activity, the repression of the labour movement are yet another feature of the intensification of the attack against the rights of the working class and the other popular strata.

The European Communist Initiative demands:

 • An immediate cessation of all persecutions against the CP of Poland, its members and cadres.

 • The abolition of all anti-communist laws and the reactionary legislative framework in Poland and in all countries where Communist Parties are persecuted.

 • Solidarity with the communists and the class-oriented labour movement of Poland!

The European Communist Initiative declares:

 • Anti-communism and the prohibitions will not succeed!

 • Our parties will escalate the protests in our countries against the machinations of the Polish government and authorities.

 • Hands off the communists!

The Secretariat of the European Communist Initiative
20/2/2018

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: