Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

17.12.2017: Komunistyczna Partia Ukrainy dołącza się do protestu w obronie KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Ukrainy wzięła udział w międzynarodowej akcji solidarności z polskimi komunistami, którzy podlegają sądowym prześladowaniom ze strony polskich władz.

28 listopada 2017 grupa komunistów na czele z sekretarzem KC Komunistycznej Partii Ukrainy, przewodniczącym Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy, G. W. Bujko zebrała się w pobliżu budynku Ambasady RP na Ukrainie w Kijowie, aby zaprotestować przeciwko antykomunistycznej polityce polskich władz, które przy jawnym poparciu przez Unię Europejską, wykorzystują antykomunizm w oficjalnej ideologii, ostentacyjnie organizują ściganie sądowe Komunistycznej Partii Polski i wszystkich jej członków, doprowadzając do postępowań karnych za same idee komunistyczne.

Uczestnicy pikiety przekazali ambasadorowi Polski, apel Komunistycznej Partii Ukrainy pt. „Nie! – dla politycznych i sądowych prześladowań komunistów!” następującej treści:

„Komunistyczna Partia Ukrainy jest głęboko zaniepokojona doniesieniami o prześladowaniach politycznych i sądowych, którym podlega Komunistyczna Partia Polski. Przedstawiono jej bezpodstawne oskarżenia i przygotowuje kolejne orzeczenie sądu o przestępstwie dokonanym przez komunistów za pośrednictwem środków masowego przekazu, polegającym na promowaniu swojej wizji sytuacji w społeczeństwie i perspektyw jej rozwoju.

Jest to naruszenie art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 10 i 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, standardów europejskiej demokracji w zakresie wolności słowa, dostępu do informacji, jej odbioru i rozpowszechniania.

Komunistyczna Partia Ukrainy wzywa polskie władze do natychmiastowego zaprzestania politycznego i sądowego prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Wyrażamy solidarność z polskimi komunistami w ich walce o prawa ludu pracującego kraju.
Komunistyczna Partia Ukrainy
28 listopada 2017 r.

Komunistyczna Partia Ukrainy domaga się natychmiastowego zaprzestania polityki podwójnych standardów i wszelkich form naruszania demokratycznych praw i wolności, prześladowań za działalność polityczną komunistów, przedstawicieli lewicowych sił opozycyjnych i organizacji publicznych, nie tylko w Polsce oraz innych państwach członkowskich UE, ale także na Ukrainie.