Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

15.10.2017: Przeciwko reakcyjnej polityce edukacyjnej

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Przeciwko reakcyjnej polityce edukacyjnej – stanowisko Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej

Europejska Inicjatywa Komunistyczna, która zrzesza 29 partii komunistycznych i robotniczych, podkreśla wagę kwestii edukacji szkolnej oraz uniwersyteckiej, dotyczącej nauczycieli, rodziców oraz całego społeczeństwa. Edukacja powinna być prawem, a nie towarem i przywilejem dla nielicznych.

W rzeczywistości system oświaty w kapitalizmie nie zapewnia prawdziwej wiedzy i jest bardzo kosztowny. Stanowi on odbicie oraz wzmocnienie dominującej ideologii, na której opiera się społeczeństwo.

Misją kapitalistycznego systemu edukacji jest ideologiczne przygotowywanie przyszłych pracowników tak aby zasymilowali się już w młodym wieku z systemem wyzysku oraz dostosowali się do potrzeb komercjalizacji oraz monopoli. W społeczeństwie kapitalistycznym systemy oświaty to kluczowe narzędzia utrzymania społeczeństwa klasowego, działające w interesie rządzącej klasy kapitalistycznej odpowiadającej za wyzysk.

Reakcyjne reformy promowane przez UE i burżuazyjne rządy, wzmacniają przenikanie biznesu do wszystkich etapów systemu edukacji. Państwowe wydatki są redukowane, postępuje komercjalizacja oświaty, a wyniki oraz tematyka badań są kontrolowane przez biznes.

Antynaukowe, a nawet obskuranckie teorie dotyczące natury i społeczeństwa, takie jak próba dyskredytowania oraz ukrycia teorii ewolucji, czy reprodukowanie nierówności mężczyzn i kobiet, które dominują w systemie oświaty, fragmentaryczna wiedza i „umiejętności”, przeszkadzają w rozwoju krytycznego myślenia oraz naukowego rozumowania.

Zgromadzone doświadczenie dowodzi, że wprowadzany jest plan kooptacji i przekształcenia dzieci z klasy pracującej i ludu w zwolenników UE i NATO poprzez dedykowane programy oraz sponsorowane projekty lekcji, propagujące „wartości” kapitału oraz jego organizacji.
W każdym kraju klasa pracująca i rodziny z ludu oraz ich dzieci ponoszą poważne konsekwencje antyspołecznej linii politycznej burżuazyjnych rządów. Trwa i nasila się niedobór nauczycieli i infrastruktury.

System edukacji w kapitalizmie ma głęboko klasowy charakter, a jego celem jest produkowanie pracowników, którzy nie będą kwestionować systemu wyzysku. Trucizna antykomunizmu pojawia się w wielu podręcznikach. Socjalizm oraz teoria ruchu komunistycznego są zniekształcane oraz zniesławiane, podobnie jak historia walki ruchu robotniczego. Dokonywana jest pokrętna i ahistoryczna próba zrównania komunizmu z faszystowska bestią.

W tym roku świętujemy 100. rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej, która zapoczątkowała wyższą formę organizacji społeczeństwa – socjalizm, znosząc kapitalistyczny wyzysk ludzkości. Radykalne wymazywanie tragicznego dziedzictwa analfabetyzmu, zagwarantowanie dobrej jakościowo oraz bezpłatnej edukacji dla wszystkich, rozwój teorii i praktyki edukacyjnej oraz eliminacja bezrobocia to jedne z wielkich osiągnięć socjalizmu. Problemy związane z infrastrukturą edukacyjną, zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania studentów itp., które w kapitalizmie pozostają niezaspokojone, zostały rozwiązane przez socjalizm.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna kładzie nacisk na potrzebę intensyfikacji walki przeciwko reakcyjnym zmianom promowanym przez imperialistyczne ośrodki oraz burżuazyjne rządy, przeciwko chronicznemu niedofinansowaniu edukacji, fałszowaniu historii, czy promocji antynaukowych teorii w szkołach.

Wzywamy uczniów szkół, studentów, ich rodziców i nauczycieli oraz ruchy pracownicze do wspólnych z komunistami wystąpień, do nasilenia walki o prawo dzieci do prawdziwej edukacji, zgodnej z współczesnymi wymogami, takiej która stanie się środkiem do poprawiania jakości życia ludzkości, a nie narzędziem prowadzenia kapitalistycznego wyzysku oraz pomnażania zysków klasy burżuazyjnej.

Źródło: 15.10.2017 Brzask