Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

12.09.2017: Sprzeciw wobec niszczenia pamięci historycznej

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Potępiamy przymusową zmianę nazw ulic oraz coraz częstsze przypadki dewastacji i likwidacji pomników upamiętniających bohaterów walk z faszyzmem. Ostatnim przykładem jest zburzenie 8 września Mauzoleum Armii Czerwonej w Trzciance. Zmiany nazw ulic oraz ataki na pomniki żołnierzy radzieckich i polskich, komunistycznej partyzantki a także działaczy ruchu robotniczego to rezultat narzuconej przez władze polityki historycznej. Realizujący ją Instytut Pamięci Narodowej kwestionuje nawet fakt wyzwolenia ziem polskich w latach 1944-1945.

Sprzeciwiamy się ustawie dekomunizacyjnej, narzucającej zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej oraz likwidację pomników i miejsc pamięci uznanych za promujące komunizm. W wielu miejscowościach mieszkańcy niemal jednogłośnie wypowiadali się przeciwko zmianom patronów ulic, czemu dawali wyraz podczas konsultacji społecznych. Ze względu na ten opór wiele samorządów powstrzymało się od dekomunizacji.

Ustawa dekomunizacyjna oraz tryb jej wprowadzania pokazują jak niewiele dla rządzących znaczy opinia społeczeństwa. W ramach tej ustawy od 2 września wojewodowie uzyskali możliwość narzucenia nowych nazw ulic, tam gdzie organy samorządowe nie dokonały zmian. Stanowi to bezprawną ingerencję w kompetencje władz lokalnych, więc decyzje wojewodów powinny zostać zaskarżone do sądów administracyjnych. Tym bardziej, że to mieszkańcy będą ponosić koszty i inne konsekwencje zmian, nawet gdy się im sprzeciwiali.

Głównym obiektem ustawowego ataku stali się patroni biorący udział w walce z nazistami, którzy stanowią aż 2/3 spośród listy postaci do dekomunizacji sporządzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Polityka historyczna władz prowadzi do zastąpienia tych patronów promowanymi przez IPN antykomunistami. Elementem tej polityki jest również zrównywanie komunizmu z faszyzmem, które pośrednio prowadzi do wybielania tego drugiego. Sprzyja to także popularności nacjonalistycznych haseł. Celem takiej polityki jest nie tylko kształtowanie wizji historii, ale także agresywnych antykomunistycznych postaw, głównie wśród młodzieży.

W tej sytuacji konieczny jest opór wobec fałszowania historii. Najskuteczniejszym sposobem przeciwstawienia się ustawie dekomunizacyjnej jest szeroki, społeczny sprzeciw. W wielu miastach trwają kampanie w obronie nazw ulic oraz pomników. KPP wyraża poparcie dla prowadzących je środowisk lokalnych oraz wzywa wszystkich swoich członków i sympatyków do uczestnictwa w tego typu działaniach.

Źródło: 12.09.2017 Brzask