Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

NIE DLA CETA! Władza dla społeczeństw, a nie dla korporacji!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Międzynarodowe umowy o wolnym handlu stały się jednym z narzędzi wielkiego kapitału. Dają mu przywileje i przewagę nawet w stosunku do rządów państw. Umowa CETA, której ratyfikację planuje rząd RP, to jeden z takich właśnie niebezpiecznych, antyspołecznych układów międzynarodowych.

Traktaty o wolnym handlu to przejaw postępującej akumulacji kapitału. W 1992 roku USA, Kanada i Meksyk podpisały Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA), znoszący stawki celne między sygnatariuszami, zachowując stawki celne w handlu z krajami trzecimi. Tę strefę wolnego handlu kapitaliści chcą obecnie poszerzyć o Unię Europejską, negocjując transatlantyckie umowy o wolnym handlu Kanady z UE (CETA) oraz USA z UE (TTIP).

Obserwując mikro- i makroekonomiczne skutki NAFTA należy się spodziewać podobnych po CETA i TTIP. Transatlantyckie umowy o handlu zawierają klauzule (tzw. ISDS/ICS) o trybunale arbitrażowym, do którego mogą odwoływać się korporacje, jeśli przepisy w poszczególnych krajach są dla nich niekorzystne. CETA i TTIP dają więc wielkiemu kapitałowi możliwości pozywania rządów między innymi za obronę praw pracowniczych, czy środowiska naturalnego. Proces arbitrażu faworyzuje stronę korporacyjną, a ponadto nie zachowuje zasady wieloinstancyjności.

CETA i TTIP są także poważnym zagrożeniem dla praw konsumenckich. Amerykańskie koncerny spożywcze od dawna chcą wprowadzenia na rynek UE żywności modyfikowanej genetycznie. Nawet podpisanie umowy tylko z Kanadą może im to umożliwić, ponieważ wielkie korporacje posiadają swoje siedziby również w tym kraju. Jedyne co zyska UE na umowach z Kanadą i USA, jest to wzrost PKB o 0,008%. Najmniej skorzystają na nich Polska i Malta (zwłaszcza, że bilans zysków i strat w rolnictwie we wszystkich prognozach jest ujemny).

Umowy takie jak TTIP i CETA są negocjowane za zamkniętymi drzwiami przez lobbystów wielkich korporacji oraz kapitalistycznych polityków. Społeczeństwa nie są informowane ani o przebiegu rozmów, ani szczegółowych zapisach umów i ich przewidywanych skutkach.

W 2010 roku próbowano potajemnie przeforsować jedną transatlantycką umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi – ACTA. Wielostronne porozumienie koncernów i producentów m.in. muzyki, filmów i książek pod maską ochrony praw autorskich i własności intelektualnej twórców i artystów miało zniszczyć wolność słowa. ACTA ograniczała swobodny rozwój innowacyjnych rozwiązań, w tym oprogramowania open-source; prawo miało być korzystniejsze dla dużych korporacji, posiadających prawa do znanych marek, patentów i wytworów kultury. W efekcie oporu społecznego tajne uzgodnienia między Komisją Europejską a rządem USA zakończyły się klęską.

Rząd PiS, chwalący się rzekomą dbałością o „suwerenność” Polski, zdecydował w głosowaniu sejmowym, że decyzję czy podpisywać umowę CETA podejmą politycy, a nie społeczeństwo. PiS służy wielkiemu kapitałowi tak samo jak przedstawiciele poprzednich rządów.

Komunistyczna Partia Polska sprzeciwia się zniewalaniu społeczeństw i wspieraniu przez rządy państw wielkiego kapitału zagranicznego kosztem społeczeństw. Dlatego wzywamy członków i sympatyków KPP do włączenia się w protesty przeciwko Kanadyjsko-Europejskiemu Porozumieniu Handlowemu (CETA) oraz Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).