Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP przeciwko uelastycznianiu form zatrudniania

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski zdecydowanie sprzeciwia się zwiększaniu wyzysku pracowników poprzez zastępowanie umów o pracę na etat zatrudnieniem na umowy czasowe lub cywilnoprawne, a często zmuszaniu pracownika do pracy bez jakiejkolwiek umowy. Nadużywanie tzw. elastycznych form zatrudnienia staje się normą. Niemal jedna trzecia Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Wielu jest również zmuszanych do samozatrudnienia, w związku z czym nie są nawet traktowani jak pracownicy.

Pod względem liczby umów na czas określony Polska przoduje w Unii Europejskiej. Obejmują one aż 27 procent zatrudnionych, prawie dwukrotnie więcej od średniej w Unii Europejskiej (14%). Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Na umowy czasowe zatrudnionych jest 65 proc. pracowników przed 30. rokiem życia i aż 85 proc. przed 24. rokiem.

Kapitaliści twierdzą, że uelastycznianie form zatrudnienia jest wymogiem niezbędnym do rozwoju gospodarki. Elementem ich propagandy jest również twierdzenie jakoby pracownicy sami woleli zawierać umowy cywilnoprawne lub na czas określony, jako dające im więcej swobody. W rzeczywistości z wszystkich raportów wynika, że większość ludzi pracy jest zmuszana do zaakceptowania tak zwanych umów śmieciowych. Zmiany takie są korzystne dla elit ekonomicznych, zwiększających przez to swoją kontrolę nad pracownikami oraz obchodzących prawo pracy. Bardziej elastyczne zatrudnienie wiąże się również z większym wyzyskiem, pogarszaniem warunków w miejscu pracy, a także problemami z wysokością, a nawet terminowością wypłaty wynagrodzeń.

Elastyczne formy zatrudnienia są wykorzystywane również do niszczenia solidarności ludzi pracy, ponieważ często ich elementem jest wprowadzanie elementów konkurencji między zatrudnionymi. Stanowi także sposób walki ze związkami zawodowymi.

KPP domaga się prawnego ograniczenia możliwości wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia do sytuacji w których są one rzeczywiście konieczne, takich jak na przykład prace sezonowe, wykonywane samodzielnie zlecenia, praca twórcza itp. Domagamy się również zmiany prawa, w myśl którego dopiero trzecia umowa zawierana z pracownikiem musi być umową na czas określony. Po umowie na okres próbny zatrudniający powinien mieć obowiązek zawarcia z pracownikiem umowy na czas nieokreślony.