Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

"Naród śląski"??

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Sąd Najwyższy uchylił w dniu 7. Grudnia br. prawomocną rejestrację „Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej”, orzekając jednocześnie, iż nie ma narodu śląskiego. Dążenie przez niektóre środowiska na Śląsku do autonomii regionu osłabia jedność oraz integralność państwa polskiego, co jest sprzeczne z konstytucją RP.

W świetle obowiązującego prawa nie można zarejestrować stowarzyszenia o takiej nazwie, ponieważ ustawa o mniejszościach narodowych, nie przewiduje narodowości śląskiej.

Sąd II instancji uznał jednak fakt, iż mimo że w ustawie nie ma narodowości śląskiej, nie oznacza jednak, iż jednak takiej narodowości faktycznie nie ma, podtrzymując zgłoszoną rejestrację sądową I instancji. Wobec powyższego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Kasację prokuratury sąd rozpoznał na swoim posiedzeniu niejawnym.

W komunikacie SN stwierdzono: „Nazwa stowarzyszenia nie może wprowadzać w błąd. Pojawiły się. np. w internecie artykuły zawierające konstatacje, iż sąd (I i II instancji) uznał istnienie narodu śląskiego. Nazwa, stowarzyszenia wprowadza więc w błąd, co może wywoływać dalej idące konotacje w aspekcie posługiwania się desygnatem naród, narodowość oraz mniejszość narodowa”. W konsekwencji, zdaniem sądu, mogłoby to doprowadzić do nieuzgodnionych preferencji wyborczych – organizacje mniejszości narodowych nie muszą przekraczać progu 5 % w wyborach do Sejmu.

Dalej SN dowodzi : „Szanując przekonanie Ślązaków o ich pewnej odrębności, wynikającej z kultury oraz regionalnej gwary, nie można jednak akceptować sugestii, iż tworzy się naród śląski, bądź już istnieje w liczbie kilkuset tysięcy osób, którzy zadekretowali taką przynależność w spisie powszechnym. Dążenie do uzyskania autonomii oraz poczucia jednego pełnego władztwa osób narodowości śląskiej na terenie Śląska (tak sąd interpretuje jeden z celów statutowych stowarzyszenia) należy ocenić jako dążenie do osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego. Co jest sprzeczne z zasadami wynikającymi z art.3 Konstytucji RP”. Artykuł ten stwierdza, iż Polska jest państwem jednolitym.

Opracował na podstawie protokółu SN J. Ł., Warszawa 2013-12-12