Ciąd dalszy walki z komunizmem

19 czerwca 2013 r. Senat RP jednogłośnie skierował senacki projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Sejmu RP, które to Komisje poparły wnioski i skierowały uprzednio do rozpatrzenia przez Senat (co uczynił).

Senacki projekt ustawy został napisany w ramach pozytywnej odpowiedzi Senatu na petycję Rady Miasta Jastrzębie Zdrój (XLII/563/2009 z dnia 28 maja 2009 r.) w sprawie uchwalenia ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów.

Projekt ustawy zakłada:
„- zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
zakaz propagowania ustrojów totalitarnych przez nazwy dróg, ulic, mostów, placów, a także obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
usunięcie z nazw dróg, ulic, mostów, placów, szkół i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych.”

Art. 1.  Nazwy dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów nie mogą propagować symboli nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub innego totalitarnego ustroju.”

Art. 2. 1.  Symbolem nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub innego totalitarnego ustroju są w szczególności:
1) nazwy państw totalitarnych;
2) nazwiska członków organów władzy państw totalitarnych, na szczeblu centralnym i lokalnym;
3) nazwy partii rządzących w państwach totalitarnych oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych partii na szczeblu krajowym i lokalnym;
4) nazwy organizacji młodzieżowych działających w państwach totalitarnych oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych partii na szczeblu krajowym i lokalnym;
5) nazwy formacji militarnych i paramilitarnych tworzonych przez państwa totalitarne;

6) nazwiska członków struktur kierowniczych Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) oraz Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform);
7) nazwy jednostek administracyjnych i organów administracji tworzonych w okresie okupacji ziem polskich przez Armię Czerwoną w latach 1919-1920 oraz nazwiska ich członków i funkcjonariuszy na szczeblu krajowym i lokalnym;
8) nazwa Generalne Gubernatorstwo, nazwiska członków Urzędu Generalnego Gubernatora oraz rządu Generalnego Gubernatorstwa, nazwiska urzędników pełniących kierownicze funkcje w administracji dystryktów i powiatów w Generalnym Gubernatorstwie;
9) nazwy Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej Partii Górnego Śląska, Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, Komunistycznego Związku Młodzieży w Polsce, Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, innych partii komunistycznych będących sekcjami Kominternu, ich jednostek organizacyjnych i terenowych oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych partii na szczeblu krajowym i lokalnym;

10) nazwy Gwardii Ludowej (utworzonej przez PPR) oraz Armii Ludowej;
11) nazwy innych organizacji i formacji zbrojnych funkcjonujących w latach 1939-1945, opowiadających się za uczynieniem z Polski lub jej części państwa o ustroju nazistowskim, faszystowskim, komunistycznym lub innym totalitarnym oraz nazwiska członków organów kierowniczych tych struktur na szczeblu krajowym i lokalnym;
12) nazwa Związku Patriotów Polskich;
13) nazwy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz Krajowej Rady Narodowej;
14) oznaczenia dat przypisanych do wydarzeń oznaczających sukcesy ustroju nazistowskiego, faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego;
15) nazwy organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.1)) oraz nazwiska ich funkcjonariuszy;

16) nazwiska osób symbolizujących udział w budowie i funkcjonowaniu ustroju nazistowskiego, faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego oraz czołowych ideologów ustrojów totalitarnych;
17) nazwiska osób odpowiedzialnych za stosowanie represji pod ochroną ustroju nazistowskiego, faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego.

Art. 2. 2.Państwami totalitarnymi, o których mowa w ust. 1, są w szczególności Polska Rzeczpospolita Ludowa, III Rzesza Niemiecka, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, jego poszczególne republiki i inne państwa komunistyczne.”

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji uznała m.in., że propagowanie symboliki totalitarnej jest demoralizującym dla społeczeństwa, i że państwo polskie powinno traktować na równi wszystkie ustroje totalitarne tak samo: zarówno faszystowskie, jak i komunistyczne.

Jednakże ta sama Komisja powołując się na art. 13 Konstytucji, która zakazuje:

istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa

stwierdza w swojej interpretacji, że:

Ustrojodawca zrównał więc ze sobą nazizm, faszyzm i komunizm„.

Komisja przypomina także o art. 256, par. 2 Kodeksu Karnego, który jej zdaniem „penalizuje rozpowszechnianie każdej symboliki totalitarnej, nie tylko komunistycznej„, mimo że ten artykuł został już zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny 19 lipca 2011 roku. Wyrok TK:
Art. 256 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w części obejmującej wyrazy: „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 konstytucji„.

Projekt ustawy* został przesłany do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie. Ten projekt ustawy de facto walczący z komunizmem i mono-ideologizujący społeczeństwo polskie jest niezgodny z Konstytucją RP oraz stoi w sprzeczności z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych Jerzy Bukowski, jak i cała prawica, pieją z zachwytu i wyrażają ogromną wdzięczność senatorom za przyjęcie tego projektu ustawy. Jak podaje za IPN w Polsce takich obiektów jest ok. 1000 i mając nadzieję, że przyjęcie tej ustawy będzie „symbolicznym zwycięstwem nad komunizmem„. Jerzy Bukowski najchętniej wysłałby wszystko co związane z komunizmem do muzeów i skansenów.

*kliknij w „Projekt ustawy”/ „Wyrok TK”, aby móc przeczytać cały tekst projektu/ wyrok Trybunału Konstytucyjnego w/s art. 256 KK w formacie PDF

Źródło: Niezależna.pl

Reklama

Jedna myśl na temat “Ciąd dalszy walki z komunizmem

  1. NIGDY NIE POZWOLIMY NA ZAMAZANIE KOMUNISTYCZNEJ HISTORII ! PORÓWNYWANIE WYZWOLICIELA (ZSRR) I PRL DO III RZESZY TO SKANDAL ! NAZIŚCI ZAKŁADALI ZAGŁADĘ WSZYSTKICH ŻYDÓW JAK I SŁOWIAN ! KOMUNIŚCI I LUDZIE LEWICY NIE POZWÓLMY NA TAKIE POCZYNANIA W KTÓRYCH PORÓWNUJE SIĘ SUWERENNE I WOLNE PAŃSTWO DO III RZESZY ! GDZIE ARMIA I GWARDIA LUDOWA, WALCZĄCE O WOLNĄ POLSKĘ MAJĄ ZOSTAĆ ZAPOMNIANE ! STOP KAPITALISTYCZNEJ PROPAGANDZIE ! ROZWIĄZAĆ IPN ! NIECH ŻYJE SOCJALIZM I KPP !

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: