77. rocznica Manifestu PKWN (1944-2021)

77 lat temu, 22 lipca 1944 r. w Chełmie ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Był to istotnie dokument o wielkim znaczeniu społecznym i politycznym. Był zapowiedzią powstania Polski Ludowej.

Manifest zapowiadał reformę rolną, wywłaszczenie bez odszkodowań obszarników oraz niemieckich kolaborantów a także rozdzielenie ziemi pomiędzy miliony bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, którzy w ten sposób szansę na awans społeczny.

Manifest dał chłopom to, czego nie dały kolejne rządy przedwojennej II RP. Robotnikom manifest zapewnił podniesienie płacy, a także organizację ubezpieczeń społecznych na wypadek choroby, inwalidztwa, bezrobocia oraz ubezpieczenia na starość. Te mechanizmy nie były dla nich dostępne w przedwojennej Polsce.

Manifest zapowiadał również uchwalenie nowego, korzystnego dla robotników, prawa pracy. Zapowiedziano dążenie do uzyskania ziem zachodnich oraz Prus Wschodnich. Miały one być włączone do Polski po pokonaniu niemieckiego nazizmu.

Wydanie Manifestu PKWN stanowiło przełomowy moment w historii Polski – początek powojennej odbudowy, dokonanej społecznym wysiłkiem oraz poprawiającej byt milionów obywateli.

75 lat temu w Chełmie ogłoszono Manifest PKWN

75 lat temu, 22 lipca 1944 r. w Chełmie ogłoszony został manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Manifest miał ogromne znaczenie społeczne.

Zapowiadał między innymi reformę rolną. Wywłaszczenie bez odszkodowań obszarników oraz niemieckich kolaborantów oraz rozdzielenie ziemi pomiędzy miliony bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, którzy w ten sposób szansę na awans społeczny. Manifest dał chłopom to, czego nie dały kolejne rządy przedwojennej II RP. Robotnikom manifest zapewnił podniesienie płacy, a także organizację ubezpieczeń społecznych na wypadek choroby, inwalidztwa, bezrobocia oraz ubezpieczenia na starość. Te mechanizmy nie były dla nich dostępne w przedwojennej Polsce.

Manifest zapowiadał również uchwalenie nowego, korzystnego dla robotników, prawa pracy. Zapowiedziano dążenie do uzyskania ziem zachodnich oraz Prus Wschodnich. Miały one być włączone do Polski po pokonaniu niemieckiego nazizmu.

Wydanie Manifestu PKWN stanowiło przełomowy moment w historii Polski – początek powojennej odbudowy, dokonanej społecznym wysiłkiem oraz poprawiającej byt milionów obywateli.

red.


W 75 rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN świętujemy Dzień Odrodzenia Polski w Bytomiu, składając kwiaty pod pomnikiem żołnierzy polskich i radzieckich i oddając pamięć wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego wyzwolenia, odbudowy i rozwoju kraju, i tym którzy bronili nas przed Michnikami i Kaczyńskimi.

BB., 20 lipca 2019 r.

06.09.2017: Manifest PKWN i reforma rolna

Przypominamy o 73. rocznicy wydania przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) dekretu o reformie rolnej (6 września 1944–6 września 2017):
Mieczysław Gutkowski, „Nie będzie przepaści”, w: „Dziennik Łódzki”, Rok II, Łódź, piątek 6 września 1946 r., Nr 245 (432), s. 1.

„6 września mija 2 lata od chwili ogłoszenia dekretu P.K.W.N. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Jest to data o znaczeniu historycznym, data, która rozpoczyna nową erę w dziejach wsi polskiej. Pamiętamy doskonale, jak wyglądała do września 1939 r. wieś polska. 3,2 miliona rodzin chłopskich, czyli około 20 milionów ludzi gospodarowało na tej samej niemal powierzchni ziemi (56,2 proc. ziemi, czyli 21,3 milj. ha), co 19.000 rodzin obszarniczo–magnackich (43,8 proc. ziemi, tj. 16,6 milj. ha).

Nędza chłopa polskiego była przysłowiowa.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dochód przeciętnej rodziny chłopskiej, gospodarującej na 2 ha karłowatym gospodarstwie, wynosił zaledwie 340 zł. rocznie.

W tych warunkach nie do pomyślenia było, aby wieś polska stała się poważnym konsumentem wyrobów przemysłowych, aby w ogóle mogła żyć normalnie.

Zasadniczym krokiem ku poprawie warunków bytowania wsi i zbudowania zdrowych fundamentów polskiej gospodarki narodowej było przeprowadzenie reformy rolnej.

Nie zapominajmy o ciężkich stratach, jakie poniosła wieś polska w czasie wojny i okupacji, zwłaszcza w zakresie pogłowia koni, bydła i nierogacizny.

Również brak materiałów budowlanych i środków transportowych stanowił poważną przeszkodę dla odbudowy gospodarstw chłopskich.
Pomimo to chłop, czując się współgospodarzem w Odrodzonej Polsce, zabrał się z prawdziwie chłopską zaciętością do roboty i pokazał, co potrafi.
Zniknęła trapiąca naszą wieś zmora głodu ziemi i niesłychanego przeludnienia tejże ziemi.

Od razu półtora miliona ha ziemi znalazło się w chłopskich rękach.

W ciągu kilku miesięcy dokonał obóz demokratyczny tego, o co na próżno walczyła wieś polska w ciągu 20 lat.
Chłopi otrzymali też możność zagospodarowania 5 milionów ha doskonałego gruntu na Ziemiach Odzyskanych.

W ten sposób obok unarodowienia wielkiego przemysłu, reforma rolna stała się społecznym fundamentem Polski dzisiejszej, dla której najważniejszym problemem doby obecnej jest pełna odbudowa.

Obydwa te zagadnienia zazębiają się ściśle i trudno sobie wyobrazić dostateczną rozbudowę przemysłu bez przebudowy struktury wsi.
Jakich bowiem nabywców mógł znaleźć przedwrześniowy przemysł polski, jeżeli miliony chłopów cierpiały nędzę.

Nowoczesna postępowa wieś polska stanie się coraz bardziej poważnym nabywcą wyrobów przemysłowych i wpłynie na ich potanienie.
Rolnictwo nasze odbudowuje się dzisiaj szybciej dlatego, że chłop przestał być przedmiotem wyzysku.

Na wieś, do niedawna jeszcze ciemną i zacofaną przenikają powoli nowe metody pracy i niedaleki już jest ten moment, gdy chłop przy pomocy narzędzi rolniczych i nawozów sztucznych będzie otrzymywał znacznie większe plony, niż dotychczas.
Pocieszający jest też objaw, że już szereg wsi polskich zostało zelektryfikowanych.

W woj. łódzkim zelektryfikowano już kilkadziesiąt wsi.

Wieś, podnosząc znacznie swą stopę życiową, stanie się w coraz większej mierze odbiorcą wyrobów przemysłowych, które dotychczas były dla niej niedostępne.

W ten sposób dojdzie do zespolenia miast i wsi, które dotąd dzieliła przepaść.
Mieczysław Gutkowski”.

Materiał przesłał tow. Ryszard Rauba

Źródło: 06.09.2017 Brzask

Dziedzictwo manifestu PKWN w XXI wieku

22lipca7867

MANIFEST PKWN JEST DROGOWSKAZEM DLA NASZYCH MARZEŃ O WOLNEJ POLSCE ORAZ

DZIEDZICTWEM HISTORYCZNYM, DO KTÓREGO TREŚCI POWINNIŚMY SIĘ ODWOŁYWAĆ W WALCE O LEPSZĄ POLSKĘ.

70 LAT TEMU OGŁOSZONO MANIFEST PKWN.

CO DZISIAJ OZNACZA DLA NAS MANIFEST WOLNEJ POLSKI?

JAKIE PRZESŁANIE ZAWIERA W SOBIE DLA NAS MANIFEST PKWN Z 1944 ROKU?

MANIFEST PKWN TO POLSKIE DZIEDZICTWO WCIĄŻ AKTUALNE W XXI WIEKU.

Dyktatura ustanowiona w wyniku zamachu stanu Józefa Piłsudskiego została obalona we wrześniu 1939 roku, ale konstytucja sanacyjna – dopiero w 1944 roku. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – pierwszy w realiach wojennych podziemny parlament RP – rozpoczął swoją działalność na podstawie demokratycznej konstytucji Republiki Polskiej z 1921 r.

PKWN miał za cel skatalogowanie strat wojennych na terytorium RP i przygotowanie planu odbudowy ojczyzny, tak aby Polacy mogli wieść stabilne i godne życie po zakończeniu działań wojennych, zorganizowanie na nowo administracji polskiej, utworzenie służb porządkowych i zapewniających bezpieczeństwo obywatelom a także zabezpieczenie mienia przed szabrownikami, a przede wszystkim PKWN miał przeprowadzić powszechną reformę rolną i wyzwolenie chłopów z resztek feudalnych i kapitalistycznych oraz uspołecznienie środków produkcji przemysłowej.

PKWN ogłosił, że ustawodawstwo niemieckie, a zwłaszcza obowiązujące zakazy hitlerowskie na terytorium Polski zostaną zniesione i podkreślała wybitną rolę inicjatywy prywatnej na ożywienie gospodarcze kraju.

Ponadto wprowadzono powszechny obowiązek edukacji szkolnej. Postanowiono o natychmiastowej odbudowie polskich szkół i otoczeniu specjalną opieką ludzi nauki.

Do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, należeli nie tylko komuniści z PPR, ale także socjaliści, socjaldemokraci i demokraci.

Od 1 sierpnia 1944 roku PKWN obrał za tymczasową siedzibę Lublin z uwagi na trwające walki z okupantem niemieckim o Warszawę. Znaczna część Generalnej Guberni była już wyzwolona, mimo trwających w terenie walk i potyczek.

II Armia Polska w walce z hitlerowskim okupantem walczyła ramię w ramię z żołnierzami tak z Armii Czerwonej jak i Armii Krajowej, gdyż żołnierz polski niezależnie z jakiej formacji wojskowej i jaką tułaczkę przeżył chciał walczyć i walczył o wyzwolenie z niewoli hitlerowskiej swojej Ojczyzny.

Dzisiaj Manifest PKWN z 22 lipca 1944 roku jest drogowskazem naszych marzeń o Polsce i walce o:

– stabilizację i bezpieczeństwo socjalne obywateli,

– uspołecznienie środków produkcji przemysłowej,

– zapewnienie pracy i godnej pensji pracownikom, robotnikom i rolnikom,

– polskie szkoły, w których uczyć się będzie samodzielnego, krytycznego i kreatywnego myślenia i pisania, a także oczytania, rozumienia zjawisk w skali makro i mikro oraz liczenia,

– walkę z nienawiścią, zawiścią i podziałami narodowymi i rasowymi

– a przede wszystkim by w Polsce ważniejszym od kapitału, pieniędzy i bezdusznych przepisów prawnych był człowiek, byli ludzie i by zawsze i wszędzie sprzeciwiać się zbrodniczej ideologii faszystowskiej.

 

Z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski

życzymy wszystkim Polakom i Polkom

Godnej pracy i płacy, bezpieczeństwa socjalnego, stabilizacji życiowej i spełnienia marzeń o lepszej Polsce!

22 lipca – Manifest Wolnej Polski

PKWN_Manifest

MANIFEST POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO

(Dz.U. z 1944 r. nr l – załącznik)

 

Do narodu polskiego! Polacy w kraju i na emigracji! Polacy w niewoli niemieckiej!
   R o d a c y!

Wybiła godzina wyzwolenia. Armia Polska obok Armii Czerwonej przekroczyła Bug. Żołnierz polski bije się na naszej ziemi ojczystej. Nad umęczoną Polskę powiały znów biało-czerwone sztandary.
Naród Polski wita żołnierza Armii Ludowej, zjednoczonego z żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR. Wspólny jest wróg, wspólna walka i wspólne sztandary.

Zjednoczeni ku chwale Ojczyzny w jednym Wojsku Polskim pod wspólnym dowództwem wszyscy żołnierze polscy pójdą obok zwycięskiej Czerwonej Armii do dalszych walk o wyzwolenie Kraju.
Pójdą poprzez Polskę całą po pomstę nad Niemcami, aż polskie sztandary nie załopocą na ulicach stolicy butnego prusactwa, na ulicach Berlina.
   R o d a c y!

Naród walczący z okupantem niemieckim o wolność i niepodległość stworzył swą reprezentację, swój podziemny parlament – Krajową Radę Narodową. Weszli do Krajowej Rady Narodowej reprezentanci stronnictw demokratycznych – ludowcy, demokraci, socjaliści, członkowie PPR i innych organizacji. Podporządkowały się Krajowej Radzie Narodowej organizacje Polonii zagranicznej i w pierwszym rzędzie Związek Patriotów Polskich i stworzona przezeń Armia.
Krajowa Rada Narodowa, powołana przez walczący naród, jest jedynym legalnym źródłem władzy w Polsce.
Emigracyjny „rząd” w Londynie i jego delegatura w Kraju jest władzą samozwańczą, władzą nielegalną. Opiera się na bezprawnej faszystowskiej konstytucji z kwietnia 1935 roku. „Rząd” ten hamował walkę z okupantem hitlerowskim, swą awanturniczą polityką pchał Polskę ku nowej katastrofie.
W chwili wyzwolenia Polski, w chwili gdy sojusznicza Armia Czerwona i wraz z nią Wojsko Polskie wypędzając okupanta z Kraju, w tym momencie musi powstać legalny ośrodek władzy, który pokieruje walką narodu o ostateczne wyzwolenie.

Dlatego Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament narodu polskiego, powołała

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

 

jako legalną tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej.

Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego działają na podstawie konstytucji z 17 marca 1921 roku, jedynie obowiązującej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie. Podstawowe założenia konstytucji z 17 marca 1921 r. obowiązywać będą aż do zwołania wybranego w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym, tajnym i stosunkowym Sejmu Ustawodawczego, który uchwali, jako wyraziciel woli narodu, nową konstytucję.
   R o d a c y!

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego za naczelne swe zadania uważa wzmożenie udziału narodu polskiego w walce o zmiażdżenie Niemiec hitlerowskich.

Wybiła godzina odwetu na Niemcach za męki i cierpienia, za spalone wsie, za zburzone miasta, zniszczone kościoły i szkoły, za łapanki, obozy i rozstrzeliwania, za Oświęcim, Majdanek, Treblinkę, za wymordowanie getta.

  R o d a c y!

Sojusznicza Armia Czerwona swym bohaterstwem i ofiarnością zadała miażdżące ciosy Niemcom hitlerowskim. Armia Czerwona jako armia wyzwoleńcza wkroczyła do Polski.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa ludność i wszystkie podległe mu władze do jak najściślejszego współdziałania z Czerwoną Armią i najwydatniejszej dla niej pomocy. Jak najwydatniejszy udział Polaków w wojnie zmniejszy cierpienia narodu i przyspieszy koniec wojny.

Chwytajcie za broń! Bijcie Niemców wszędzie, gdzie ich napotkacie! Atakujcie ich transporty, udzielajcie informacji, pomagajcie żołnierzom polskim i sowieckim! Na terenach wyzwolonych wypełniajcie karnie nakazy mobilizacyjne i śpieszcie do szeregów Wojska Polskiego, które pomści klęskę wrześniową i wraz z armiami Narodów Sprzymierzonych zgotuje Niemcom nowy Grunwald!

Stawajcie do walki o wolność Polski, o powrót do Matki-Ojczyzny starego polskiego Pomorza i Śląska Opolskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp do morza, o polskie słupy graniczne nad Odrą!
Stawajcie do walki o Polskę, której nigdy już nie zagrozi nawała germańska, o Polskę, której zapewniony będzie trwały pokój i możność twórczej pracy, rozkwit kraju!

Historia i doświadczenia obecnej wojny dowodzą, że przed naporem germańskiego imperializmu ochronić może tylko zbudowanie wielkiej słowiańskiej tamy, której podstawą będzie porozumienie polsko-sowiecko-czechosłowackie.
Przez 400 lat miedzy Polakami i Ukraińcami, Polakami i Białorusinami, Polakami i Rosjanami trwał okres nieustannych konfliktów ze szkodą dla obydwu stron. Teraz nastąpił w tych stosunkach historyczny zwrot. Konflikty ustępują przyjaźni i współpracy, dyktowanej przez obopólne życiowe interesy. Przyjaźń i bojowa współpraca, zapoczątkowana przez braterstwo broni Wojska Polskiego z Armią Czerwoną, winny przekształcić się w trwały sojusz i w sąsiedzkie współdziałanie po wojnie.

Krajowa Rada Narodowa i powołany przez nią Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego uznają, że uregulowanie granicy polsko-radzieckiej powinno nastąpić w drodze wzajemnego porozumienia.
Granica wschodnia powinna być linią przyjaznego sąsiedztwa, a nie przegrodą między nami a naszymi sąsiadami, i powinna być uregulowana zgodnie z zasadą: ziemie polskie – Polsce, ziemie ukraińskie, białoruskie i litewskie – Radzieckiej Ukrainie, Białorusi i Litwie. Trwały sojusz z naszymi bezpośrednimi sąsiadami, ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją, będzie podstawową zasadą zagranicznej polityki polskiej, realizowanej przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.

Braterstwo broni, uświęcone wspólnie przelaną krwią w walce z niemiecką agresją, jeszcze bardziej pogłębi przyjaźń i utrwali sojusz z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Polska dążyć będzie do zachowania tradycyjnej przyjaźni i sojuszu z odrodzoną Francją, jak również do współpracy z wszystkimi demokratycznymi państwami świata.

Polska polityka zagraniczna będzie polityką demokratyczną i opartą na zasadach zbiorowego bezpieczeństwa.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ustalać będzie systematycznie straty, zadane narodowi polskiemu przez Niemców, i poczyni kroki dla zapewnienia Polsce należnych jej odszkodowań.
   R o d a c y!

W imieniu Krajowej Rady Narodowej Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego obejmuje władzę na wyzwolonych terenach Polski. Ani chwili na ziemi polskiej, uwolnionej od najazdu niemieckiego, nie może działać żadna inna administracja prócz polskiej. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego sprawuje władzę poprzez Wojewódzkie, Powiatowe, Miejskie i Gminne Rady Narodowe i przez upełnomocnionych swych przedstawicieli. Tam, gdzie Rady Narodowe nie istnieją, demokratyczne organizacje obowiązane są natychmiast powołać je do życia, włączając w ich skład cieszących się zaufaniem ludności Polaków-patriotów, niezależnie od ich poglądów politycznych.

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego nakazuje natychmiastowe rozwiązanie organów administracji okupantów.

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego nakazuje natychmiastowe rozwiązanie tzw. granatowej policji.

Rady Narodowe tworzą niezwłocznie podlegającą im Milicję Obywatelską, której zadaniem będzie utrzymanie porządku i bezpieczeństwa.

Zadaniem niezawisłych sądów polskich będzie zapewnić szybki wymiar sprawiedliwości. Żaden niemiecki zbrodniarz wojenny, żaden zdrajca narodu nie może ujść kary.
   R o d a c y!

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, przystępując do odbudowy państwowości polskiej, deklaruje uroczyście przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, równości wszystkich obywateli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości, wolności organizacji politycznych, zawodowych, prasy, sumienia. Demokratyczne swobody nie mogą jednak służyć wrogom demokracji. Organizacje faszystowskie, jako antynarodowe, tępione będą z całą surowością prawa.
   R o d a c y!

Kraj wyniszczony i wygłodzony czeka na wielki wysiłek twórczy całego narodu. Krzywdy, zadane przez okupantów, muszą być jak najprędzej naprawione. Własność, zrabowana przez Niemców poszczególnym obywatelom, chłopom, kupcom, rzemieślnikom, drobnym i średnim przemysłowcom, instytucjom i kościołowi, będzie zwrócona prawowitym właścicielom. Majątki niemieckie zostaną skonfiskowane. Żydom po bestialsku tępionym przez okupanta zapewniona zostanie odbudowa ich egzystencji oraz prawne i faktyczne równouprawnienie.

Majątek narodowy, skoncentrowany dziś w rękach państwa niemieckiego oraz poszczególnych kapitalistów niemieckich, a więc wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, bankowe, transportowe oraz lasy, przejdą pod Tymczasowy Zarząd Państwowy. W miarę regulowania stosunków gospodarczych nastąpi przywrócenie własności.
   R o d a c y!

Aby przyspieszyć odbudowę Kraju i zaspokoić odwieczny pęd chłopstwa polskiego do ziemi, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia na terenach
wyzwolonych szerokiej reformy rolnej.

W tym celu utworzony zostanie Fundusz Ziemi, podległy Resortowi Rolnictwa i Reform Rolnych. W skład tego funduszu wejdą wraz z martwym i żywym inwentarzem i budynkami ziemie niemieckie, ziemie zdrajców narodu oraz ziemie gospodarstw obszarniczych o powierzchni ponad 50 ha, a na terenach przyłączonych do Rzeszy – w zasadzie o powierzchni ponad 100 ha. Ziemie niemieckie i ziemie zdrajców narodu zostaną skonfiskowane. Ziemie gospodarstw obszarniczych przejęte zostaną przez Fundusz Ziemi bez odszkodowania, zależnego od wielkości gospodarstwa, lecz za zaopatrzeniem dla byłych właścicieli. Ziemianie, mający zasługi patriotyczne w walce z Niemcami, otrzymują wyższe zaopatrzenie. Ziemie skupione przez Fundusz Ziemi, z wyjątkiem przeznaczonych na gospodarstwa wzorowe, rozdzielone zostaną między chłopów małorolnych, średniorolnych, obarczonych licznymi rodzinami, drobnych dzierżawców oraz robotników rolnych. Ziemia rozdzielona przez Fundusz Ziemi za (minimalną) opłatą stanowić będzie na równi z dawniej posiadaną ziemią własność indywidualną. Fundusz Ziemi będzie tworzył nowe gospodarstwa względnie dopełniał gospodarstwa małorolne, biorąc za podstawę normę 5 ha użytków rolnych średniej jakości dla średniolicznej rodziny. Gospodarstwa, które nie będą mogły otrzymać tej normy na miejscu, będą miały prawo do udziału w przesiedleniu przy pomocy państwa na tereny z wolną ziemią, zwłaszcza na ziemie wywindykowane od Niemiec.
   R o d a c y!

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego stawia przed sobą jako bezpośrednie zadanie natychmiastową poprawę bytu szerokich rzesz narodu.

Kontyngenty, zabierające chłopu całą jego krwawicę, będą natychmiast zniesione. Dla potrzeb armii i aprowizacji miast na czas wojny na podstawie polskiej ustawy o świadczeniach wojennych
zostaną wprowadzone ściśle ustalone świadczenia w naturze, wydatnie zmniejszające ciężary wsi w stosunku do kontyngentów niemieckich.

Płace robotnicze i pracownicze, utrzymywane przez Niemców przymusowo na poziomie przedwojennym, zostaną ustawowo podniesione do norm, zapewniających minimum egzystencji.
Natychmiast rozpocznie się odbudowa i rozbudowa instytucji Ubezpieczeń Społecznych na wypadek choroby, inwalidztwa, bezrobocia oraz ubezpieczenia na starość. Instytucje Ubezpieczeń Społecznych oparte będą na zasadach demokratycznego samorządu. Wprowadzone zostanie nowoczesne prawodawstwo w dziedzinie ochrony pracy, rozpocznie się rozładowywanie nędzy mieszkaniowej.
Zniesione zostaną niemieckie znienawidzone zakazy, krępujące działalność gospodarczą, obrót handlowy między wsią i miastem. Państwo popierać będzie szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, również znajdzie poparcie państwa. Zapewnienie normalnej aprowizacji będzie jedną z podstawowych trosk.
  R o d a c y!

Jednym z najpilniejszych zadań Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego będzie na terenach oswobodzonych odbudowa szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. Przymus powszechnego nauczania będzie ściśle przestrzegany. Polska inteligencja zdziesiątkowana przez Niemców, a zwłaszcza ludzie nauki i sztuki, zostaną otoczeni specjalną opieką. Odbudowa szkół zostanie natychmiast podjęta.
   R o d a c y!

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dążyć będzie do najszybszego powrotu emigracji do kraju i podejmie kroki dla zorganizowania tego powrotu.

Jedynie dla agentów hitlerowskich i dla tych, którzy zdradzili Polskę we wrześniu 1939 r., granice Rzeczypospolitej będą zamknięte.
   R o d a c y!

Stoją przed nami gigantyczne zadania.

Będziemy je realizować dalej nieugięcie i zdecydowanie. Odrzucimy precz warchołów, agentów reakcji, którzy przez rozbijanie jedności narodowej, przez próby prowokowania walk między Polakami idą na rękę hitleryzmowi.

Zadanie wyzwolenia Polski, odbudowy państwowości, doprowadzenie wojny do zwycięskiego końca, uzyskanie dla Polski godnego miejsca w świecie, rozpoczęcie odbudowy zniszczonego kraju – oto nasze naczelne zadanie.

Nie można tych zadań urzeczywistnić bez jedności narodowej. Wykuwaliśmy tę jedność w ciężkiej walce podziemnej.

Powstanie Krajowej Rady Narodowej było wyrazem jej urzeczywistnienia. Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego jest dalszym krokiem na tej drodze.

    R o d a c y!

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa Was: Wszystko dla najprędszego wyzwolenia Kraju i rozbicia Niemców!
   P o l a c y!

Do walki! Do broni!

Niech żyje zjednoczone Wojsko Polskie, walczące o wolność Polski!

Niech żyje sprzymierzona Armia Czerwona, niosąca Polsce wyzwolenie!

Niech żyją nasi wielcy sojusznicy – Związek Radziecki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej!

Niech żyje jedność narodowa! Niech żyje Krajowa Rada Narodowa – reprezentacja walczącego narodu!
Nich żyje Polska wolna, silna, niepodległa, suwerenna i demokratyczna!

  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego