Struktury

Rozdz. V, art. 19. Statutu Partii stanowi, że struktura organizacyjna jest zbudowana wg zasady terytorialnej, a przynależność towarzysza/towarzyszki ustala się wg jego/jej miejsca zamieszkania, długotrwałego pobytu lub wykonywania pracy lub innej działalności.

W kolejnym artykule (rozdz. V, art. 20) Statut wymienia następujące organizacje terenowe Partii: organizacje Okręgowe (Okręgi), organizacje Rejonowe (Rejony) oraz Koła. Każda z w/w organizacji posiada statutowe organy.

W Okręgach funkcjonują Okręgowy Komitet Wykonawczy, Okręgowy Sąd Koleżeński oraz Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza.

W Rejonach zaś – Rejonowy Komitet Wykonawczy oraz Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza.

Koło posiada jeden organ – Zebranie Koła.

Krajowymi organami Partii są: Krajowy Komitet Wykonawczy, Krajowa Komisja Statutowo-Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński oraz Zjazd Delegatów.

Rozdz. V, art. 21 Statutu Partii stanowi o organizacji terenowej:

1. Teren działania Partii dzieli się na okręgi. Sposób podziału na okręgi i ich ilość ustala Zjazd lub Krajowy Komitet Wykonawczy w zależności od potrzeb organizacyjnych i po zasięgnięciu opinii odpowiednich organizacji terenowych. Okręgi znosi Zjazd lub Krajowy Komitet Wykonawczy.

2. Sposób podziału na rejony i ich ilość ustalają właściwe terenowo okręgowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze lub Okręgowe Komitety Wykonawcze w zależności od potrzeb organizacyjnych po zasięgnięciu opinii odpowiednich organizacji terenowych. Rejony znoszą właściwe terenowo okręgowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze lub okręgowe komitety wykonawcze.

3. Koło Partii tworzą co najmniej trzy osoby. Koła powoływane są przez właściwe terenowo Okręgowe lub Rejonowe Komitety Wykonawcze. Koła znoszone są przez właściwe terenowo Okręgowe Komitety Wykonawcze.

4. W uzasadnionych względami organizacyjnymi przypadkach właściwe terenowo Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze lub Okręgowe Komitety Wykonawcze mogą odstąpić od podziału okręgu na rejony przyznając Kołom poszczególne uprawnienia Organizacji Rejonowych.


Kontakt z władzami krajowymi – KLIKNIJ TUTAJ

Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego

Krzysztof Szwej – przewodniczący

Beata Karoń – sekretarz

Wojciech Marszałek – skarbnik

Kontakt z władzami okręgowymi przez podane poniżej adresy mailowe. Kontakt z władzami rejonowymi i kołami terenowymi przez właściwe terytorialnie Okręgi.

Okręg Północny

działający na obszarze województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego

Kontakt:

Okręg Zachodni

działający na obszarze województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Kontakt:

Okręg Wschodni

działający na obszarze województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Kontakt:

Okręg Południowy

działający na obszarze województw śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego

Kontakt:

Redakcja Pisma Komunistycznej Partii Polski „Brzask”

Krzysztof Szwej – redaktor naczelny

Beata Karoń

Kontakt: brzask@o2.pl