Rozdział VIII: Majątek Partii i jej Fundusze

Art. 48. Majątek Partii powstaje ze:

1) składek członkowskich,

2) darowizn,

3) zapisów,

4) spadków,

5) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,

6) obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa,

7) dochodów pochodzących ze zbywania należących do Partii składników majątkowych,

8) sprzedaży tekstu Statutu i programu Partii oraz przedmiotów symbolizujących Partię i wydawnictw popularyzujących działalność Partii,

9) wykonywania odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego,

10) kredytów bankowych zaciąganych na cele statutowe,

11) dotacji i subwencji udzielanych w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Art. 49. 1. Wysokość składek członkowskich określa Krajowy Komitet Wykonawczy.

  1. Krajowy Komitet Wykonawczy może uzależnić wysokość składek członkowskich od dochodów poszczególnych członków.

Art. 50. 1. Zbierania składek od członków dokonują organizacje terenowe.

  1. Połowę wpływów z zebranych składek organizacje terenowe przekazują Krajowemu Komitetowi Wykonawczemu.
  2. Sposób podziału kwoty pozostałej z wpływów z zebranych składek pomiędzy organizacje terenowe poszczególnych szczebli ustala Okręgowy Komitet Wykonawczy po zasięgnięciu opinii Rejonowych Komitetów Wykonawczych i Kół.

Art. 51. 1. Zgodnie z zasadą określoną w przepisach artykułu poprzedniego dzielone są przekazane organizacjom terenowym środki pieniężne pochodzące z darowizn, zapisów i spadków, których sposobu wykorzystania darczyńca lub spadkodawca nie określił inaczej.

  1. O sposobie wykorzystania środków niepieniężnych, uzyskanych w sposób określony w ust. 1 decyduje Krajowy Komitet Wykonawczy w porozumieniu z właściwym Okręgowym Komitetem Wykonawczym.

Art. 52. 1. Dochody z majątku, którym dysponują organizacje terenowe lub komitety, w tym dochody o których mowa w art. 48 pkt 8 i 9 stanowią wpływy tych organizacji lub komitetów.

Art. 53.. Dochody z dotacji i subwencji, o których mowa w art. 48 pkt. 11 stanowią wpływy Krajowego Komitetu Wykonawczego.

Art. 54. 1. Wszystkie organizacje terenowe mogą samodzielnie decydować o wykorzystaniu środków którymi dysponują.

  1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Skarbnik Krajowego Komitetu Wykonawczego, Skarbnicy Okręgowych Komitetów Wykonawczych oraz inni pełnomocnicy w granicach umocowania udzielonego przez Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego.

Art. 55. 1. Roczne sprawozdania finansowe Kół podlegają zatwierdzeniu przez właściwe terenowo Rejonowe Komitety Wykonawcze.

  1. Rejonowe Komitety Wykonawcze sporządzają roczne sprawozdania finansowe Organizacji Rejonowych obejmujące działalność finansową tych komitetów oraz działających na terenie rejonu Kół i przekazują je do zatwierdzenia właściwym terenowo Okręgowym Komitetom Wykonawczym.
  2. Okręgowe Komitety Wykonawcze sporządzają roczne sprawozdania finansowe Organizacji Okręgowych obejmujące działalność finansową tych komitetów oraz działających na ich terenie organizacji rejonowych i po dokonaniu ich oceny przez właściwe terenowo Okręgowe Komisje Statutowo-Rewizyjne przekazują je do zatwierdzenia Krajowemu Komitetowi Wykonawczemu w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
  3. Krajowy Komitet Wykonawczy sporządza roczne sprawozdanie finansowe Partii, obejmujące działalność finansową tego komitetu oraz wszystkich Organizacji Okręgowych i przekazuje je do zatwierdzenia Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej.

Art. 56. Krajowy Komitet Wykonawczy tworzy Fundusz Wyborczy Partii i Fundusz Ekspercki na zasadach określonych przepisami prawa.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: