Rozdział VII: Terenowe organy Partii

Oddział 1

Postanowienia Ogólne

Art. 36. Terenowymi organami Partii są:

1) Ogólne Zebrania Organizacji Okręgowych, Rejonowych i Kół,

2) Rejonowe i Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze,

3) Okręgowe Komitety Wykonawcze, Rejonowe Komitety Wykonawcze, przewodniczący Kół (Komitety Wykonawcze Kół),

4) Okręgowe Komisje Statutowo-Rewizyjne,

5) Okręgowe Sądy Koleżeńskie.

Art. 37. 1. Komitety wykonawcze terenowych jednostek organizacyjnych wykonują uchwały Zjazdu oraz organów wyższego szczebla.

 1. Komitety wykonawcze organizacji terenowych organizują pracę zebrań ogólnych lub konferencji sprawozdawczo-wyborczych tych organizacji oraz pełnią w nich władzę wykonawczą.

Oddział 2

Organy Okręgu

Art. 38. 1. Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą zwołuje Okręgowy Komitet

Wykonawczy co 2 lata.

 1. Okręgowy Komitet Wykonawczy zwołuje Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą przed upływem 2 lat od zamknięcia poprzedniej Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na wniosek ponad połowy członków okręgu.
 2. Okręgowy Komitet Wykonawczy może zwołać Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą w każdej chwili, jeżeli uzna, że istnieją po temu ważne powody.

Art. 39. 1. Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza dokonuje wyboru:

1) Okręgowego Komitetu Wykonawczego, Okręgowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,

2) delegatów na Zjazd, jeżeli odbywa się bezpośrednio przed Zjazdem.

 1. Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza może uchwalić plan pracy dla Okręgowego Komitetu Wykonawczego lub zobowiązać go do podjęcia określonych działań.

Art. 40. 1. Delegaci na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą wybierani są przez Rejonowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze spośród członków należących do właściwych organizacji rejonowych.

 1. Okręgowy Komitet Wykonawczy ustala liczbę delegatów przypadających na każdy rejon po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, w sposób zapewniający proporcjonalną do ilości członków reprezentację każdego rejonu.

Art. 41. 1. Ogólne Zebranie Organizacji Okręgowej tworzą członkowie Organizacji Okręgowej.

 1. Ogólnemu Zebraniu Organizacji Okręgowej przysługują w stosunku do Okręgowego Komitetu Wykonawczego przysługują takie same prawa co Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej.

Art. 42. 1. Okręgowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do organizacji terenowych działających w jej okręgu przysługują wszystkie uprawnienia, jakie Statut przewiduje dla Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do Krajowego Komitetu Wykonawczego.

 1. Na Okręgowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do Okręgowego Komitetu Wykonawczego oraz Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej lub Ogólnego Zebrania Organizacji Okręgowej ciążą wszystkie obowiązki, jakie Statut przewiduje dla Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej w stosunku do Krajowego Komitetu Wykonawczego oraz Zjazdu.
 2. Okręgowe Sądy Koleżeńskie funkcjonują na terenie okręgu według takich samych zasad jak Krajowy Sąd Koleżeński. Rozpoznają one sprawy nie zastrzeżone dla Krajowego Sądu Koleżeńskiego w jego regulaminie. Szczegółowe zasady funkcjonowania Okręgowych Sądów Koleżeńskich określają regulaminy tych sądów uchwalane przez ich skład i zatwierdzane przez Krajowy Sąd Koleżeński.

Oddział 3

Organy Rejonu

Art. 43. Rejonową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą zwołuje Rejonowy Komitet Wykonawczy co 2 lata, bezpośrednio przed planowanym odbyciem się Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej.

Art. 44. W Rejonowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Organizacji Rejonowej.

Art. 45. 1. Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza dokonuje wyboru:

1) Rejonowego Komitetu Wykonawczego,

2) delegatów na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą.

 1. Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza może uchwalić plan pracy dla Rejonowego Komitetu Wykonawczego lub zobowiązać go do podjęcia określonych działań.

Art. 46. 1. Ogólne Zebranie Organizacji Rejonowej tworzą członkowie Rejonu.

 1. Ogólnemu Zebraniu Organizacji Rejonowej przysługują w stosunku do Rejonowego Komitetu Wykonawczego takie same prawa jak Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej.

Oddział 4

Organy Koła

Art. 47. 1. Organem Koła jest Ogólne Zebranie Koła.

 1. Ogólne Zebranie Koła wybiera spośród członków Koła przewodniczącego.
 2. Ogólne Zebranie Koła może również wybrać Komitet Wykonawczy Koła.
 3. Przewodniczący Koła jest w przypadku wyboru Komitetu Wykonawczego Koła również przewodniczącym tego komitetu.
 4. Ogólne Zebranie Koła odbywa się przynajmniej raz w każdym kwartale.

6 . Kadencja przewodniczącego koła i Komitetu Wykonawczego Koła wynosi dwa lata.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: