Rozdział VI: Centralne organy Partii

Oddział 1

Zjazd i Konferencje

Art. 22. 1. Najwyższą władzą Partii jest Zjazd.

 1. Do wyłącznych kompetencji Zjazdu należy:

1) ustalenie programu oraz planu działania Partii,

2) dokonywanie zmian w Statucie Partii,

3) dokonywanie wyborów do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

4) rozpatrywanie sprawozdań dotyczących działalności organów wymienionych w pkt. 3 i podejmowanie uchwał dotyczących ich pracy.

5) nadawanie tytułu „Honorowy Przewodniczący Komunistycznej Partii Polski”.

Art. 23. 1. Zjazd jest zwoływany przez Krajowy Komitet Wykonawczy co 4 lata.

 1. Zjazd jest zwoływany przez Krajowy Komitet Wykonawczy przed upływem 4 lat przed od zamknięcia obrad poprzedniego Zjazdu na wniosek co najmniej połowy Okręgowych Komitetów Wykonawczych.
 2. Zjazd może zostać zwołany przez Krajowy Komitet Wykonawczy przed upływem 4 lat od zamknięcia obrad poprzedniego Zjazdu, jeżeli uzna on, że istnieją po temu ważne przyczyny.
 3. Zjazd zwoływany jest przez Krajową Komisję Statutowo-Rewizyjną w przypadkach określonych w art. 32 ust. 5.

Art. 24. 1. Delegaci na Zjazd wybierani są przez Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze spośród delegatów na te konferencje.

 1. Krajowy Komitet Wykonawczy ustala liczbę delegatów przypadających na okręg po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Okręgowego Komitetu Wykonawczego, w sposób zapewniający proporcjonalną do ilości członków reprezentację Organizacji Okręgowej.
 2. Krajowy Komitet Wykonawczy określa czas, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zjazdu ogłaszając je nie później niż na 30 dni przed otwarciem Zjazdu.

Art. 25. 1. Między Zjazdami Krajowy Komitet Wykonawczy może zwoływać Konferencje.

 1. W skład Konferencji wchodzą delegaci na Zjazd.
 2. Konferencja ocenia pracę Krajowego Komitetu Wykonawczego. Konferencja może zajmować stanowiska na temat ważnych zagadnień dotyczących działalności Partii.
 3. Krajowy Komitet Wykonawczy obowiązany jest uwzględniać w swojej pracy uchwały Konferencji.

Oddział 2

Krajowy Komitet Wykonawczy

Art. 26. 1. Krajowy Komitet Wykonawczy jest najwyższym organem wykonawczym Partii.

 1. Krajowy Komitet Wykonawczy wykonuje uchwały Zjazdu, w oparciu o przyjęty plan pracy, wykorzystując opinie organizacji terenowych.
 2. Do zadań Krajowego Komitetu Wykonawczego należy w szczególności:

1) sprawowanie politycznego i organizacyjnego kierownictwa Partii,

2) reprezentacja Partii na zewnątrz,

3) organizowanie współpracy z partiami zagranicznymi.

4) nadawanie tytułu „Honorowy Członek Komunistycznej Partii Polski”.

Art. 27. 1. Krajowy Komitet Wykonawczy sprawuje nadzór nad pracą organizacji terenowych.

 1. Krajowy Komitet Wykonawczy może rozwiązać każdą organizację terenową lub komitet wykonawczy niższego szczebla w przypadku nieprzestrzegania przez nie Statutu lub programu Partii.

Art. 28. 1. Krajowy Komitet Wykonawczy wybiera spośród swoich członków Prezydium, w tym: Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 1. Prezydium wykonuje uchwały Krajowego Komitetu Wykonawczego.
 2. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał dla Krajowego Komitetu Wykonawczego,

2) prowadzenie racjonalnej gospodarki majątkiem i finansami Partii,

3) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Partii, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań majątkowych.

4) powoływanie i odwoływanie zespołów redakcyjnych wydawnictw prasowych Partii.

5) wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez Krajowy Komitet Wykonawczy.

Oddział 3

Krajowa Komisja Statutowo-Rewizyjna

Art. 29. 1. Centralnym organem kontrolnym Partii jest Krajowa Komisja Statutowo-Rewizyjna, zwana dalej Komisją.

 1. Do kompetencji Komisji należy:

1) kontrola działalności Krajowego Komitetu Wykonawczego i jego Prezydium pod względem zgodności ze Statutem Partii i uchwałami Zjazdu,

2) kontrola działalności organów terenowych Partii pod względem zgodności ze Statutem i uchwałami organów wyższego szczebla,

3) badanie gospodarki finansowej Partii pod względem prawidłowości i racjonalności.

Art. 30. 1. Członkowie Komisji mają prawo być obecni na posiedzeniach każdego komitetu wykonawczego.

 1. Przedstawiciel Komisji powinien być obecny na posiedzeniach Krajowego Komitetu Wykonawczego.
 2. Komisja powinna być informowana o terminach i miejscach posiedzeń Krajowego Komitetu Wykonawczego.
 3. Komisja ma prawo wglądu do dokumentów dotyczących finansów Partii.

Art. 31. 1. Komisja przedstawia Zjazdowi sprawozdanie z całego okresu swojej pracy.

 1. Komisja przynajmniej raz w roku przedstawia Krajowemu Komitetowi Wykonawczemu informację o wynikach kontroli organizacji terenowych.
 2. W sprawozdaniach ze swojej działalności Komisja informuje o wszystkich stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach.

Art. 32. 1. Stwierdzając nieprawidłowości w pracy Krajowego Komitetu Wykonawczego lub jego Prezydium Komisja niezwłocznie informuje o tym Krajowy Komitet Wykonawczy.

 1. Jeżeli nieprawidłowości w pracy organów wynikają z rażących zaniedbań konkretnego członka Partii, Komisja może skierować do odpowiedniego organu wniosek o jego wykluczenie.
 2. Stwierdzając powtarzające się nieprawidłowości w pracy organów Komisja może skierować wniosek do Krajowego Komitetu Wykonawczego o podjęcie działań w celu zapobieżenia im na przyszłość.
 3. Stwierdzając powtarzające się rażące nieprawidłowości w pracy Krajowego Komitetu Wykonawczego lub jego Prezydium Komisja zobowiązuje Krajowy Komitet Wykonawczy do zwołania Zjazdu w trybie określonym w art. 23 ust. 3 statutu.
 4. Krajowy Komitet Wykonawczy może odrzucić wniosek Komisji, o którym mowa w przepisie ustępu poprzedniego jedynie większością 2/3 oddanych głosów w terminie nie przekraczającym 30 dni od jego wpłynięcia. Jeżeli Krajowy Komitet Wykonawczy nie odrzuci wniosku Komisji, obowiązany jest zwołać Zjazd w terminie do 90 dni od wpłynięcia wniosku Komisji. W przypadku niezwołania Zjazdu w tym terminie Komisja zwołuje Zjazd.

Oddział 4

Krajowy Sąd Koleżeński

Art. 33. Krajowy Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem jest organem powołanym do rozpatrywania indywidualnych spraw członków Partii wynikających z odwołań od uchwał organów, w tym uchwał o wykluczeniu członka Partii.

Art. 34. 1. Sąd rozpatruje sprawę dążąc do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd wydaje orzeczenie uchylające dotychczasową uchwałę, zmieniające ją lub utrzymujące w mocy.

 1. Wydając rozstrzygnięcie utrzymujące w mocy uchwałę Sąd może zmienić jej uzasadnienie.
 2. W razie uchylenia przez Sąd uchwały o wykluczeniu członka Partii, podjęcie ponownej uchwały o wykluczeniu tego samego członka na tej samej podstawie jest niedopuszczalne.

Art. 35. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sądu ustala jego regulamin.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: