Rozdział IV: Ogólne zasady funkcjonowania Partii i wyboru jej władz

Art. 12. 1. Wszystkie struktury Partii opierają swoje działania na zasadach jawności i demokracji wewnątrzpartyjnej.

 1. Wszystkie władze Partii wybierane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Liczba zgłaszanych kandydatów nie może być ograniczona. Wybranymi są ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 3. Zjazd i Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze dokonują wyboru władz spośród swoich delegatów.
 4. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów może określać regulamin obrad.
 5. Komitety wykonawcze, komisje statutowo-rewizyjne i sądy koleżeńskie mogą uzupełniać swój skład przez dokooptowanie członków w liczbie nie przekraczającej łącznie jednej trzeciej pierwotnego składu. Dokooptowani mogą być tylko członkowie, którzy uzyskali rekomendację właściwych terenowo organizacji niższego szczebla i Kół.
 6. Komitety wykonawcze wybierają spośród swoich członków prezydia, w tym osoby pełniące funkcje przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydia organizują pracę tych komitetów i realizują zadania powierzone im w Statucie lub uchwałach komitetu.

Art. 13. 1. Uchwały wszystkich władz Partii są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

 1. Zjazd, Okręgowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze, komitety wykonawcze, komisje

statutowo-rewizyjne są uprawnione do podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

Art. 14. 1. Wszystkie organy i jednostki organizacyjne mogą wydawać uchwały wyrażające ich stanowisko we wszelkich sprawach.

 1. Organy mogą wydawać uchwały o charakterze organizacyjnym, jeżeli Statut tak stanowi.
 2. Uchwały organów niższego szczebla nie mogą być sprzeczne z uchwałami organów wyższego szczebla.
 3. Uchwała, która nie spowodowała trwałych konsekwencji prawnych lub organizacyjnych może być w każdej chwili uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał.

Art. 15. 1. Podjęcie uchwał dotyczących Statutu lub programu powinno być poprzedzone dyskusją. Organizacje i komitety wykonawcze wszystkich szczebli obowiązane są umożliwić wszystkim członkom Partii udział w dyskusji i prezentację swojego stanowiska.

 1. Działalność mająca na celu podważanie jedności organizacyjnej Partii i demokracji wewnątrzpartyjnej jest niedopuszczalna.

Art. 16. Wszystkie komitety wykonawcze obowiązane są do regularnego składania sprawozdań ze swej działalności przed organami, które dokonały ich wyboru.

Art. 17. Komitety wykonawcze niższego szczebla są obowiązane do wykonywania uchwał podejmowanych przez odpowiednie komitety wykonawcze wyższego szczebla.

Art. 18. Kadencja centralnych organów Partii trwa cztery lata, a kadencja organów organizacji terenowych 2 lata.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: