Rozdział II: Nabycie i utrata członkostwa

Art. 6. Członkiem Partii może zostać tylko ten, kto:

1) jest obywatelem polskim i ukończył 18 lat,

2) wykazuje się nienaganną postawą moralną,

3) akceptuje zasady programowe Partii i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnianie jej celów,

4) nie należy do innej partii politycznej,

5) nie jest objęty zakazem przynależności do partii politycznych wynikającym z przepisów prawa.

Art. 7. 1. Przyjęcie w poczet członków następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po złożeniu przez nią pisemnej deklaracji członkostwa.

  1. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje:

1) właściwe miejscowo Koło, Organizacja Rejonowa, Organizacja Okręgowa,

2) właściwy miejscowo komitet wykonawczy każdego szczebla,

3) Okręgowe i Rejonowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze,

4) Zjazd.

  1. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zainteresowana osoba może ponownie zwrócić o przyjęcie w poczet członków nie wcześniej niż po upływie jednego roku od podjęcia powyższej uchwały.

Art. 8. Członkostwo ustaje z chwilą:

1) złożenia rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka,

3) utraty obywatelstwa polskiego,

4) trwałej utraty zdolności do czynności prawnych,

5) podjęcia przez odpowiedni komitet wykonawczy lub Organizację Rejonową uchwały o wykluczeniu z Partii,

6) likwidacji Partii.

Art. 9. 1. Organizacja Okręgowa, Rejonowa, Koło, lub terenowo właściwy komitet wykonawczy każdego szczebla podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 8 pkt. 5, w stosunku do członka, który:

1) dopuszcza się rażącego naruszenia Statutu,

2) działa na szkodę Partii,

3) dopuszcza się czynu powodującego utratę zaufania.

  1. Organizacja Okręgowa, Rejonowa, Koło lub terenowo właściwy komitet wykonawczy każdego szczebla może również podjąć uchwałę, o której mowa w art.8 pkt. 5, w stosunku do członka, który:

1) uporczywie uchyla się od wykonywania swoich statutowych obowiązków,

2) zachowuje się niezgodnie z zasadami etyki i normami życia partyjnego w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt. 3.

  1. Członkowie Rejonowych i Okręgowych Komitetów Wykonawczych oraz Krajowego Komitetu Wykonawczego mogą zostać wykluczeni jedynie za zgodą tych komitetów.
  2. Od uchwały o wykluczeniu wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: