Rozdział I: Przepisy ogólne

Art. 1. Komunistyczna Partia Polski, zwana dalej również Partią, jest partią polityczną,

działającą w ramach porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. 1. Terenem działania Partii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Siedzibą Partii jest Dąbrowa Górnicza.

Art. 3. 1. Do reprezentowania Partii na zewnątrz, w tym wobec organów państwowych, sądowych oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Partii uprawnieni są członkowie Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego jednoosobowo.

  1. Do reprezentowania organizacji terenowych Partii na ich terenie działania uprawnieni są:

1) członkowie prezydiów Okręgowych Komitetów Wykonawczych w granicach upoważnienia udzielonego przez Krajowy Komitet Wykonawczy,

2) przewodniczący Rejonowych Komitetów Wykonawczych i Kół Partii w granicach upoważnienia udzielonego przez właściwy terenowo Okręgowy Komitet Wykonawczy.

Art. 4. Partia realizuje swoje cele poprzez wszelkie dozwolone prawem działania, a w szczególności:

1) zdobywanie poparcia społecznego za pomocą działalności informacyjnej i propagandowej,

2) wyrażanie swojego stanowiska poprzez publikację swoich oświadczeń, udział w zgromadzeniach publicznych i ich organizowanie,

3) działalność jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,

4) prowadzenie kampanii wyborczych i uczestnictwo w wyborach do Parlamentu i organów samorządu terytorialnego.

5) współpracę z innymi organizacjami i uczestnictwo w porozumieniach z nimi.

Art. 5. 1. Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków.

  1. Do prowadzenia swoich spraw Partia może zatrudniać pracowników.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: