FAQ

REGULAMIN

§1) Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin strony internetowej kom-pol.org (zwany dalej także „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi na stronie internetowej kom-pol.org (zwanej dalej „Stroną”).

2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Komunistyczną Partię Polski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Trzeciego Maja, skr. poczt. 154, e-mail: cpofpoland@gmail.com, zwaną dalej „Partią”.

3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Strony artykułów, newsów, stanowisk, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4. Ze Strony mogą korzystać pełnoletni użytkownicy Internetu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Strony wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

5. Użytkownicy korzystający z Strony, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

6. Partia zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Strony w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

7. Partia nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Strony wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Partia zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.

8. Partia zastrzega sobie prawo moderowania Strony oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

9. Użytkownik korzystający z Strony nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Strony w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Partii prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

§2) Zasady korzystania z Strony

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Strony zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Strony wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Strony jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Strony do:
a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Strony) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowania przemocy i agresji;
e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszania praw wydawcy portalu;
j) umieszczania linków do prywatnych stron www;
k) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
l) rozpowszechniania danych teleadresowych;
m) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
n) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;
o) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.

4. Strona przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Partia apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Stronie wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.

6. Publikowanie na Stronie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Partii jest zabronione.

7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Strony. Partia zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Strony pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Strona przeznaczona jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników i Czytelników.

§3) Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Strony wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Stronie, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Storny Użytkownik upoważnia Partię do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

§4) Postanowienia końcowe

1. Partia nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Stronie, autorstwa innych niż Partii i redakcji.

2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Partii i osób trzecich za zamieszczenie na Stronie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Partia nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Strony. Partia zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Strony, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

4. Partia zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Stronie. Korzystanie z Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.

5. Partia dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Strony oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: cpofpoland@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.

7. Partia może czasowo zawiesić działalność Strony bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Partii.

8. Korzystanie z Strony jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

9. Partia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do formułowania roszczeń, ani nie rodzi uprawnień po stronie odbiorcy.

I. INFORMACJA O COOKIES:

1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne, w następujących celach:
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics;
– popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, google+.
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  o ochronie danych (dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Komunistyczną Partię Polski:

1. Administratorem danych osobowych jest Komunistyczna Partia Polski,  wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 152, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Trzeciego Maja, skrytka pocztowa 154, kom-pol.org, e-mail: cpofpoland@gmail.com

2. W przypadku zbierania i przetwarzania Państwa danych podstawą przetwarzania danych jest zgody osoby uprawnionej. Informacje o plikach cookies zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.

3. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej, a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z tym, że administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu. W zakresie plików cookies informacje zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.

4. Dane osobowe, w przypadku ich zbierania, przechowywane są przez administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

5. Każdy ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych oraz do przenoszenia danych.

Szczegółowo uprawnienia te obejmują następujące elementy:

a) Dostęp do danych:
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
• cele przetwarzania
• kategorie odnośnych danych osobowych;
• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
• w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
• informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
• informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
• informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

b) Żądanie sprostowania danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c) Żądanie usunięcia danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (patrz niżej) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (patrz niżej);
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Prawo żądania usunięcia danych nie ma  zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
– co do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
– co do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
– co z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
– co do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa do żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
– co do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

e) Prawo do sprzeciwu:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

6. Każdy ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

7. Każdy ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: