Ulica im. Edwarda Gierka we francuskim mieście Auby

W przeddzień święta narodowego Francji, rocznicy zburzenia Bastylii, 13 lipca w mieście Auby  jednej z ulic uroczyście nadano imię Edwarda Gierka. Jednomyślną decyzją rady miejskiej uhonorowano polskiego komunistę, związanego w młodości z górniczym regionem Nord-Pas-de-Calais. O nadanie nazwy ulicy wnioskowało między innymi polonijne Stowarzyszenie Przyjaciół Edwarda Gierka oraz organizacje komunistyczne. Edward Gierek pracował jako górnik i zamieszkiwał z rodziną w miasteczku Leforest w regionie Nord Pas-de-Calais od roku 1931 do 1934 kiedy został wydalony z Francji za działalność związkową i udział w strajku górników.

Na uroczystość zaproszona zastała między innymi delegacja KPP. Poniżej wystąpienie okolicznościowe wygłoszone w imieniu naszej partii:

Komunistyczna Partia Polski dziękuje władzom Auby oraz wszystkim środowiskom, dzięki którym możliwe było nadanie ulicy w Auby imienia Edwarda Gierka. Wasza postawa jest przykładem internacjonalizmu oraz międzynarodowej solidarności. Jest to bardzo ważna inicjatywa, zwłaszcza dziś, gdy w Polsce władze fałszują historię i usuwają wszystkie pamiątki związane z Polską Ludową oraz ruchem robotniczym w ramach tak zwanej „dekomunizacji”.

Edward Gierek pozostaje w pamięci polskiego społeczeństwa jako ten, który podczas dekady swoich rządów przyczynił się do ogromnego rozwoju technologicznego kraju oraz zamożności jego mieszkańców. Lata 1970-1980 to czas największego uprzemysłowienia. Powstawały zakłady pracy, kopalnie, drogi szybkiego ruchu, czy nowe połączenia kolejowe. Przemysł nastawiono na zaspokajanie najważniejszych potrzeb konsumpcyjnych ludzi pracy. Poprawiły się również warunki zatrudnienia. Nieznane były zjawiska bezrobocia, bezdomności oraz wykluczenia społecznego. Społeczeństwo zyskało również szeroki dostęp do bezpłatnego szkolnictwa, w tym na poziomie uniwersyteckim. Dekada rządów Gierka została przerwana dopiero przez skutki międzynarodowego kryzysu, które dla kraju takiego jak Polska były wówczas nie do uniknięcia. Pomimo to inwestycje z czasów Gierka przetrwały do okresu restauracji kapitalizmu i zostały zniszczone dopiero przez tak zwane przemiany gospodarcze. Wiele z nich, takich jak centralna magistrala kolejowa ze Śląska na północ Polski, Huta Katowice, osiedla mieszkaniowe, szkoły, czy budynki użyteczności publicznej przetrwało do dzisiaj.

Pomimo wszelkich przeciwności przypominamy o tym oraz kontynuujemy walkę o sprawiedliwość społeczną. KPP pozostaje partią klasową odwołującą się do postulatów ruchu robotniczego. Wiele z naszych ostrzeżeń przed niszczycielskim charakterem kapitalizmu, potwierdziło się. Przestrzegaliśmy przed społecznymi skutkami reform oraz ich ogromnymi kosztami. Dziś, z gorzką satysfakcją, możemy powiedzieć, że mieliśmy rację. Nowe inwestycje nie służą już społeczeństwu, jak za czasów Polski Ludowej, lecz pomnażaniu dochodów kapitalistów. Programy budowy mieszkań zastąpiła spekulacja na rynku mieszkaniowym oraz bezdomność. Obecna Polska jest krajem ogromnych nierówności społecznych, nieznanych w okresie Polski Ludowej.

Dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Pomimo najszczerszych chęci przedstawiciele kierownictwa KPP nie mogą w niej uczestniczyć. Ma to związek z procesem politycznym jaki wytoczono KPP oraz redakcji partyjnego pisma „Brzask” za rzekome propagowanie totalitaryzmu. Wczoraj odbywało się kolejne posiedzenie sądu w naszej sprawie, dlatego nie byliśmy w stanie dotrzeć dziś do Auby. Ten trwający ponad 2 i pół roku proces jest elementem antykomunistycznej polityki władz oraz narastających represji politycznych.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników i uczestniczki dzisiejszej uroczystości. Ze swojej strony zapewniamy, że wytrwamy w walce o sprawiedliwość społeczną i zachowanie pamięci o ludziach takich jak Edward Gierek.


Na portalu katowicedzis.pl umieszczono taką notkę prasową:

Zero głosów przeciwnych

Jak widać są jeszcze ludzie, którzy szanują byłego pierwszego sekretarza KC PZPR. Szanują nie za to, że był liderem partyjnym. Szanują za to, że otworzył Polskę na świat. Za to, że był górnikiem. Za to, że łączył. Za to, że budował.

Jak na jednego z przywódców bloku wschodniego, Gierek był nietypowy. Nie mówił po rosyjsku. Za to po francusku – jak po polsku. Dał ludziom paszporty. Umożliwił Ślązakom kontakty z rodzinami w Niemczech. Wielu ma mu za złe i to, że zezwolił Ślązakom na wyjazd do Niemiec.

Wszyscy znamy wady tamtego ustroju. Czy funkcjonujący w tamtej rzeczywistości Gierek zasłużył na szacunek? Nawet Jarosław Kaczyński w 2010 r. mówił o nim tak: „opozycję jakoś tam tolerował, a nie zamykał do więzienia”, „chciał siły Polski”.

Mówił również: „Działał w takich okolicznościach, jakie wtedy były, ale to, że chciał uczynić z Polski kraj ważny – w tamtym kontekście, w tamtych okolicznościach – to była bardzo dobra strona jego działania, jego osobowości, jego poglądów, wskazująca na to, że był komunistycznym, ale jednak patriotą”.

To się jednak zmieniło i Edward Gierek został uznany za symbol komunizmu. Tymczasem we Francji jest uznawany za postać tak bardzo godną szacunku, że od niedawna ma tam swoją ulicę.

Une rue Edward-Gierek znajduje się w mieście Auby. Rada gminy była w tym względzie jednomyślna. Nikt nie głosował przeciw. Nikt się nie wstrzymał.

Auby znajduje się w regionie Nord-Pas-de-Calais, partnerskim dla woj. śląskiego. Porozumienie o współpracy zawarto w 1999 r. w Katowicach.

Źródło – katowicedzis.pl z 13.07.2018, dostęp dnia: 14.07.2018 11:30

red.

Ogólnopolska konferencja komunistów w Bytomiu

9 czerwca bardzo wielu towarzyszy i towarzyszek z całego kraju spotkało się na nieformalnym spotkaniu roboczym w Bytomiu, aby skoordynować działania i wysiłki w walce z rosnącą falą antykomunizmu i faszyzmu w Polsce. Krajowy Komitet Wykonawczy reprezentował jego przewodniczący, tow. Krzysztof Szwej. 

Przewodniczący KKW zreferował sytuację prawno-organizacyjną i finansową partii oraz podzielił się aktualnościami związanymi z procesem sądowym toczącym się przeciwko redakcji „Brzasku”.

W związku z tym procesem zebrani w Bytomiu towarzysze zaproponowali, aby unowocześnić logotyp Brzasku. Przedstawiono kilka projektów, które wkrótce zostaną przedstawione na łamach biuletynu. Redakcja prosi wszystkich swoich czytelników oraz działaczy i sympatyków partii, aby – jeśli zechcą lub mają inną propozycję logotypu – nadsyłali swoje propozycje przez cały okres letni tak, aby plenum Krajowego Komitetu Wykonawczego we wrześniu mogło podjąć najbardziej racjonalną i sensowną decyzję w sprawie unowocześnienia logotypu Brzasku (czy unowocześniać, a jeśli tak, to którą propozycję z nadesłanych na adres redakcji oraz z tych, które towarzysze zaproponowali w Bytomiu).

Bardzo wzruszający był też apel towarzysza seniora Józefa Gawlika, współzałożyciela Brzasku, o koordynację działań i wysiłków wszystkich działaczy partyjnych, zjednoczonych, aktywnych i zaangażowanych, a nie podzielonych i skłóconych! Podkreślił również, że warunkiem niezbędnym jest wydawanie partyjnego organu prasowego jakikolwiek by on nie był. Kwestia logotypu czy nazwa jest rzeczą drugorzędną. Absolutnym priorytetem jest wznowić i wydawać biuletyn Partii, który jest niezbędny dla żywotności samej Partii.

Bardzo wielu towarzyszy zgodziło się w dyskusji n.t. propozycji nowego logotypu Brzasku, że nie wolno ulegać presji antykomunistom i że trzeba zawsze i wszędzie bronić symbolu sierpa i młota – symbolu jedności chłopów i robotników.

Zebrani w Bytomiu towarzysze skorzystali z okazji, by na ręce przewodniczącego KKW złożyć propozycję przeorganizowania struktur terenowych Partii poprzez zmianę nazw i obszarów Okręgów do czterech dużych (zasada 4:4) w związku z rosnącą falą dyskryminacyjną polskiego ruchu komunistycznego, a co za tym idzie podejmowanymi przez reżim próbami rozbicia naszej partii. To jest bardzo rozsądna inicjatywa w sytuacji nadchodzących wyborów nowych władz w dotychczasowych strukturach terenowych. Wg Statutu Partii KKW posiada stosowne ku temu narzędzia, aby przeorganizować struktury terytorialne.

Kadencje dotychczasowych władz obecnych Okręgów kończą się w 2018 r. a na wiosnę 2019 r. jest planowany V Zjazd Partii. W grudniu b.r. czekają nas wybory we wszystkich organach terytorialnych. Nowe władze i nowe Okręgi działałyby od momentu wygaśnięcia mandatu poprzednich władz okręgowych (na przełomie grudnia i stycznia).

Propozycja przeorganizowania struktury terenowej wg zasady 4:4 koncentruje się na powołaniu 4 dużych okręgów: Północnego (zachodnio-pomorskie, pomorskie, mazursko-warmińskie, kujawsko-pomorskie), Zachodniego (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie), Południowego (opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie) i Wschodniego (mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie).

Wielce budujące było to, że bardzo wielu towarzyszy, którzy dotarli na nieformalne spotkanie robocze w Bytomiu, jest zaangażowanych i aktywnych w działalność społeczną i pozarządową w swoich miejscach zamieszkania i pracy; na szczególną zaś uwagę zasługuje zwłaszcza ich udział w rozmaite akcje i inicjatywy na rzecz świeckości państwa.

Towarzysze złożyli również na ręce przewodniczącego KKW prośbę o stanowisko Partii wobec nadchodzących wyborów samorządowych, który obiecał, że na najbliższym plenum Krajowego Komitetu Wykonawczego ta sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Zaproponowano również, aby działacze i sympatycy naszej partii angażowali się w odbudowywanie więzi społecznych (nader często naderwanych i nierzadko zerwanych po kontrrewolucji z 1989 r.) na poziomie lokalnym poprzez wspieranie i tworzenie warunków powstania (odtworzenia) spontanicznych sąsiedli – wspólnot sąsiedzkich i osiedlowych – które po wojnie w Polsce socjalistycznej prężnie się rozwijały, a które zostały uśmiercone w Polsce kapitalistycznej.

Trzeba działać aktywnie w miarę swoich sił i możliwości w terenie np. metodą organizowania się Alinskiego, tj. metodą angażowania klas ludowych. Polega ona w pierwszej kolejności na wnikaniu oddolnych działaczy w lokalne środowisko, a następnie – na poznawaniu problemów trapiących mieszkańców poprzez wizyty w domach czy indywidualne spotkania, aby dzięki temu móc sformułować konkretne żądania do opracowania strategii działania (planowanie spotkań przygotowawczych, razem obmyślanie wspólnych i innowacyjnych akcji i oryginalnych sposobów lobbowania, dbając jednocześnie o bodźce dla współpracujących wolontariuszy, aby zagwarantować ich zaangażowanie). Należy skupiać się na kampanii, które można wygrać i które muszą wypływać z problemów bezpośrednio dotykających mieszkańców takie jak np. eksmisje, zamknięcie szkoły, ograniczenie dostępu do usług zdrowotnych, likwidacja linii autobusowej czy przystanku autobusowego, likwidacja drzew i zieleni pod miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych itp. Przykład brytyjskiego ruchu społecznego Momentum, zorganizowanego spontanicznie przez sympatyków Jeremy’ego Corbyn’a, który wzmacnia wpływy socjaldemokratów z partii laburzystowskiej w społeczeństwie, dowodzi o skuteczności i efektywności tej metody.

red.

Wspólny apel w sprawie wyborów w Turcji

My, niżej podpisane partie komunistyczne i robotnicze, całkowicie potępiamy, fait accompli, decyzję rządu tureckiego o uniemożliwieniu Komunistycznej Partii Turcji udziału w wyborach parlamentarnych 24 czerwca jako jednej z partii kandydackich. 

Wzywamy wszystkich obywateli Turcji do niegłosowania między tym czy innym aktorem porządku kapitalistycznego. Zachęcamy wszystkich obywateli do głosowania na niezależnych kandydatów platformy „TEN PORZĄDEK SPOŁECZNY MUSI SIĘ ZMIENIĆ” („THIS SOCIAL ORDER MUST CHANGE”) i wzniesienia flagi socjalizmu w czasie wyborów i po wyborach. Nie pozwólcie burżuazji trzymać waszej przyszłości w jej rękach!

Wyrażamy nasze braterskie poparcie i solidaryzujemy się z wszystkimi niezależnymi kandydatami, którzy biorą udział w tych wyborach w ramach platformy TSOMC (THIS SOCIAL ORDER MUST CHANGE). Ta lista wyborcza wzięła na siebie odpowiedzialność, by służyć narodowi tureckiemu jako źródło nadziei i głosu dla tureckiej klasy robotniczej.

Solidnet, 22.05.2018

Partie, które dotychczas wsparły apel:

 • Algerian Party for Democracy and Socialism (PADS)
 • Communist Party of Brazil
 • Communist Party of Britain
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers’ Party
 • Communist Party of India
 • Communist Party of India (Marxist)
 • TUDEH Party of Iran
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party (Italy)
 • Jordanian Communist Party
 • Socialist Movement of Kazakhstan
 • Lebanese Communist Party
 • Communist Party of Luxembourg
 • Communist Party of Mexico
 • Communist Party of Poland
 • New Communist Party of the Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Palestinian Communist Party
 • Palestinian Peoples Party
 • Philippine Communist Party [PKP-1930]
 • Russian Communist Workers Party
 • Communist Party of Russian Federation
 • South African Communist Party
 • Communist Party of Spain
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of Sweden
 • Syrian Communist Party
 • Communist Party of Ukraine
 • Communist Party of Venezuela

link do wersji angielskiej

red.

Oświadczenie w sprawie wycofania się USA z pokojowego porozumienia z Iranem

My niżej podpisane partie komunistyczne i robotnicze, potępiamy decyzję administracji Trumpa – idącej w sukurs całej międzynarodowej opinii publicznej – polegającej na zerwaniu podpisanego w 2015 r. porozumienia na rzecz wspólnego kompleksowego planu działania (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPoA) i związanymi z nią wszystkimi jej negatywnymi skutkami.

Wycofanie się USA w dniu 8 maja 2018 r. z JCPoA, podpisanego przez 5 członków Rady Bezpieczeństwa i Niemców (tzw. Grupa P5+1) z Iranem zdecydowanie zwiększyło napięcia w regionie i zwiększyło groźbę nowej i niszczycielskiej wojny na Bliskim Wschodzie.

Potępiamy również ponowne nałożenie sankcji gospodarczych i handlowych na Iran, co stanowi nielegalne naruszenie postanowień międzynarodowego porozumienia, ratyfikowanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zarówno ONZ, jak i MAEA, skrytykowały wycofanie się USA z JCPoA i potwierdziły, ze Iran wywiązał się i wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, wynikających z tegoż porozumienia.

Działania i polityki administracji amerykańskiej w stosunku do Iranu były – i nadal są – skoordynowane z działaniami rządów Izraela i Arabii Saudyjskiej. Niedawna agresja militarna przeciwko Syrii, w tym zwłaszcza ataki bombowe przeprowadzone przez Izrael, zwiększyła ryzyko wybuchu kolejnej wojny.

My, niżej podpisane strony, obawiamy się, że jeśli obecny przebieg eskalacji agresji ze strony USA  i ich sojuszników na Bliskim Wschodzie nie zostanie natychmiast ograniczony i odwrócony, to nowa potencjalna i katastrofalna w skutkach wojna, której skutki są nieprzewidywalne dla globalnego pokoju i stabilności, stanowi realne i prawdziwe widmo.

Nasze partie zdecydowanie potępiają wszelkie ataki wojskowe na Iran oraz potępiają stosowanie sankcji ekonomicznych jako narzędzie na zagłodzenie ludzi tego kraju i na zmuszenie ich do poddania się. Uważamy ponadto, że działania administracji amerykańskiej będą mieć katastrofalny wpływ na nieustającą walkę narodu irańskiego o pokój, suwerenność, sprawiedliwość społeczną i o prawa człowieka i obywatela.

Przyszłość Iranu i jego ustroju niepokoi samych Irańczyków, którzy kategorycznie sprzeciwiają się jakiejkolwiek zagranicznej interwencji zbrojnej w ich ojczyźnie.

Sygnatariusze tego oświadczenia wzywają wszystkie siły międzynarodowe, prowadzące kampanię na rzecz pokoju i rozbrojenia nuklearnego do potępiania polityki konfrontacyjnej amerykańskiej administracji i jej izraelskich sojuszników, która stoi w sprzeczności z deklaracjami wyłożonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych. Wszystkie te siły powinny prowadzić takie kampanie, aby żaden rząd na świecie nie popierał jakichkolwiek sankcji wobec Iranu i nie ulegał presji USA.

Solidnet, 28.05.2018

Strony, które popierają oświadczenie:

 • Communist Party of Albania
 • PADS (Algeria)
 • Communist Party of Azerbaijan
 • Communist Party of Austria
 • Party of Labour of Austria
 • Communist Party of Australia
 • Communist Party of Bangladesh
 • Workers Party of Belgium
 • Communist Party of Brazil
 • Communist Party of Bohemia and Moravia (Czech Republic)
 • Communist Party of Britain
 • Communist Party of Canada
 • Socialist Workers’ Party of Croatia
 • AKEL of Cyprus
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Denmark
 • Egyptian Communist Party
 • Communist Party of Estonia
 • French Communist Party
 • Communist Party of Finland
 • German Communist Party
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers Party
 • Communist Party of India
 • Communist Party of India (Marxist)
 • Tudeh Party of Iran
 • Iraqi Communist Party
 • Communist Party of Kurdistan-Iraq
 • Communist Party of Ireland
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party of Israel
 • Communist Party, Italy
 • Communist Refoundation Party, Italy
 • Jordanian Communist Party
 • Social Movement of Kazakhstan
 • Lebanese Communist Party
 • Communist Party of Mexico
 • New Communist Party of Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Peoples’ Party of Palestine
 • Palestinian Communist Party
 • Philippines Communist Party [PKP-1930]
 • Communist Party of Poland
 • Portuguese Communist Party
 • Romanian Socialist Party
 • Communist Party of Russian Federation
 • Union of Communist Parties – CPSU
 • Russian Communist Workers Party
 • New Communist Party of Yugoslavia
 • South African Communist Party
 • Communist Party of Spain
 • Communist Party of peoples of Spain
 • Communist Party of Sweden
 • Syrian Communist Party
 • Syrian Communist Party [Unified]
 • Sudanese Communist Party
 • Communist Party of Turkey
 • Communist Party of Ukraine
 • Communist Party USA
 • Communist Party of Venezuela

link do oświadczenia w języku angielskim

red.

Precz z dyrektywą, która cenzuruje internet i zagraża wolności słowa!

Komunistyczna Partia Polski ocenia negatywnie dyrektywę Komisji Europejskiej o prawach autorskich i o jednolitym rynku cyfrowym, która zagraża wolności słowa i unicestwi swobodny przepływ informacji w internecie.

Komunistyczna Partia Polski wzywa wszystkich ludzi do wystąpienia przeciwko cenzurze w internecie!

W roku 2010 próbowano już potajemnie przeforsować jedną transatlantycką umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi – ACTA, czyli wielostronne porozumienie koncernów i producentów m.in. muzyki, filmów i książek, które miało chronić interesy korporacji, ograniczając swobodny rozwój innowacyjnych rozwiązań, w tym oprogramowania open-source, jak również utrudniając dostęp do leków w krajach rozwijających się ze względu na przepisy dot. zaostrzenia kontroli granicznych czy dając nowe możliwości wymiany informacji między organami ścigania z różnych państw, ograniczających swobodny obrót danymi osobowymi i niemożnością ich ochrony.

W efekcie olbrzymiego oporu społecznego przeciwko ACTA, który miał swój początek właśnie w Polsce, potajemne konszachty między Komisją Europejską a rządem USA zakończyły się klęską. Czołowi politycy UE porzucili i odżegnali się od ACTA. Kapitaliści nadal jednak próbują przeforsować koncepcję ACTA tylko że w innej formule.

Dziś Komisja Europejska uzyskała poparcie rządów krajów UE i prezydencji bułgarskiej dla wdrożenia dyrektywy o prawach autorskich i o jednolitym rynku cyfrowym. Jeśli ta dyrektywa wejdzie w życie, to nie będzie można publicznie dzielić się linkami, a każde zdjęcie i film będą sprawdzane przed wrzuceniem do sieci. Mali wydawcy i twórcy treści znikną i pozostaną tylko internetowi giganci. Znikną też memy.

Najgroźniejsze są artykuły 11 i 13. Art. 11 mówi o zakazie udostępniania skrótów wiadomości i artykułów na portalach społecznościowych, w agregatorach linków czy w aplikacjach newsowych. Nie wolno będzie bezpłatnie dzielić się linkami, którym zawsze towarzyszą krótkie podsumowania (tzw. snippet). Udostępnianie tych snippetów ma być płatne! O negatywnym efekcie swobodnego przepływu informacji i wolności wypowiedzi artykułu 11 wypowiada się – co znamienne – wielu naukowców i wydawców. 

Artykuł 13 mówi natomiast o wprowadzeniu rozwiązań, które przez przeciwników nazywane są „automatami cenzurującymi”. W obecnej formie przepisy w art. 13 przewidują, że właściciele stron internetowych, na które użytkownicy mogą wrzucać obrazy, wideo i muzykę, będą musieli automatycznie sprawdzać każdy materiał jeszcze przed jego wrzuceniem. Wszystko po to, by upewnić się, że nie narusza praw autorskich. Np. chcąc wrzucić nagranie z koncertu, mając jednocześnie włączoną usługę reklam na swoim kanale wideo, algorytmy będą musiały usunąć to nagranie i ukraść nasz zysk z reklam korporacji, która jest właścicielem praw autorskich. Przypadek muzyka zespołu Against Miracle of Sound, któremu YouTube zablokowało jego wideo, na którym wykonuje własny utwór, nie będzie już odosobniony.

NIE DLA CENZURY W INTERNECIE!

NIE DLA DYREKTYWY O PRAWACH AUTORSKICH I JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM!

NIE DLA EUROPEJSKIEGO ACTA 2.0!

NIE DLA ARTYKUŁU 11!

NIE DLA ARTYKUŁU 13!

red.

KPP potępia atak armii Izraela na Palestynę

My towarzysze i towarzyszki z Komunistycznej Partii Polski potępiamy masakrę Palestyńczyków w Strefie Gazy, za którą odpowiedzialność moralną i karną ponosi Izrael i jego wojska okupacyjne i wzywamy społeczność międzynarodową oraz rząd Polski (jako członka Rady Bezpieczeństwa) do powołania komisji śledczej w sprawie zbrodni ludobójstwa na narodzie palestyńskim. Ze smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o śmierci wolontariuszki Czerwonego Półksiężyca Razan al-Najjar, która w jednym z wywiadów przekazała swoje przesłanie do świata: „Bez broni możemy zrobić wszystko” („Without weapons we can do anything”).

red.

Stanowisko partii komunistycznych i robotniczych na świecie w sprawie krwawego ataku Izraela na Palestynę

Partie komunistyczne i robotnicze zdecydowanie potępiają atak armii Izraela na terytorium palestyńskim, w Strefie Gazy, który zakończył się krwawą rzezią. Żołnierze izraelscy z zimną krwią zamordowali nieuzbrojonych demonstrantów, mężczyzn, kobiety i dzieci.

Prowokująca decyzja administracji Trumpa o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy i uznania de facto tego miasta, jako stolicy Izraela, nawet wbrew ogólnemu oburzeniu opinii międzynarodowej, zniosło granice dla agresywności Izraela, który kontynuuje nielegalną okupację Palestyny i masakrę Palestyńczyków.

Rządy krajów, które odcinają się od tych wydarzeń „to nie nasza sprawa”, które identyfikują ofiary ze sprawcami, ponoszą współodpowiedzialność; np. takie stanowisko UE, które wzywa ludność palestyńską do tego, aby „wszystkie strony wykazały się powściągliwością” w czasie kiedy morduje się Palestyńczyków, i które wzywa Palestynę do poprawienia stosunków z Izraelem, jest nie do przyjęcia.

Partie komunistyczne i robotnicze wyrażają solidarność i poparcie dla Palestyńczyków oraz ich walki na rzecz własnego, niezależnego i suwerennego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Kontynuujemy naszą walkę i wzywamy wszystkie narody do wzmożonych demonstracji pokojowych przeciwko morderczej interwencji wojskowej Izraela na terytoriach palestyńskich i do wywierania nacisków społecznych aby rząd amerykański cofnął swoją decyzję o przeniesieniu swojej ambasady do Jerozolimy.

16 maja 2018 r. (link do wersji angielskiej)

Sygnatariusze stanowiska:

 • Communist Party of Albania
 • PADS
 • Communist Party of Australia
 • Party of Labour of Austria
 • DPT Bahrain
 • Communist Party of Bangladesh
 • Communist Party of Wallonia-Brussels (Belgium)
 • Brazilian Communist Party
 • Communist Party of Britain
 • New Communist Party of Britain
 • Communist Party of Canada
 • Socialist Workers Party of Croatia
 • AKEL
 • Communist Party of Bohemia & Moravia
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Esthonia
 • Communist Party of Finland
 • Unified Communist Party of Georgia
 • German Communist Party
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers Party
 • Tudeh Party of Iran
 • Communist Party of Ireland
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party of Israel
 • Communist Party (Italy)
 • Socialist Movement of Kazakhstan
 • Socialist Party of Latvia
 • Communist Party of Luxembourg
 • Communist Party of Malta
 • Communist Party of Mexico
 • New Communist Party of the Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Palestinian Communist Party
 • Palestinian People’s Party
 • Paraguayan Communist Party
 • Communist Party of Poland
 • Portuguese Communist Party
 • Philippine Communist Party [PKP 1930]
 • Romanian Socialist Party
 • Communist Party of the Russian Federation
 • Union of Communist Parties  – CPSU
 • Russian Communist Workers Party
 • Communist Party of the Soviet Union
 • New Communist Party of Yugoslavia
 • Party Communists of Serbia
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of Sri Lanka
 • Communist Party of Swaziland
 • Communist Party of Sweden
 • Communist Party of Turkey
 • Communist Party of Ukraine
 • Union of Communists of Ukraine
 • Communist Party of Venezuela
 • Communist Party USA
 • Union of Communists in Bulgaria
 • Communist Workers’ Party (Finland)
 • Communist Revolutionary Party of France
 • Revolutionary Party COMMUNISTES, France
 • Socialist People’s Front (m)
 • Communist Party of Puerto Rico
 • JVP Sri Lanka
 • Galizan Peoples Union

Potępienie imperialistycznej agresji wobec Syrii

Światowa Rada Pokoju stanowczo potępia dzisiejszy poranny kryminalny nalot imperialistów USA, Wielkiej Brytanii i Francji przeciwko Syrii. Bombardowanie syryjskich celów pod pretekstem użycia broni chemicznej przez armię syryjską na wschodzie stolicy, którego nigdy nie potwierdzono, miało miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak Syria zwyciężyła nad uzbrojonymi najemnikami we wschodniej części Ghouta i ewakuacji obszaru, który zaczął powracać do względnej normalności.

Ten pochopny imperialistyczny atak ponad 100 pociskami przez USA, Brytanię i Francję, roszczącymi sobie rolę „prokuratorów, sędziów i egzekutorów”, stanowi prowokację wobec miłującej pokój przytłaczającej większości narodów świata, oraz podkreśla prawdziwy cel imperialistów, którym jest realizacja ich planu „Nowego Bliskiego Wschodu”, kontrola źródeł i szlaków transportu energii, stref wpływu i rynków oraz gwałtowna zmiana rządów i ustanowienie przyjaznych reżimów.

Światowa Rada Pokoju nigdy nie miała najmniejszych wątpliwości co do celów imperialistów na Bliskim Wschodzie. Zwracamy szczególną uwagę, że obecny atak rakietowy na Syrię był tolerowany i wspierany przez NATO i UE, organizmy, które przed atakiem i po nim w swoich pierwszych oświadczeniach zgadzają się z kontekstem, duchem i treścią barbarzyńskiego imperialistycznego ataku.

Światowa Rada Pokoju wyraża stanowczą solidarność i poparcie dla Syryjczyków, którzy przez siedem lat byli skonfrontowani z imperialistycznymi planami i wzywa członków oraz przyjaciół Światowej Rady Pokoju do mobilizacji i potępiania agresji wobec Syrii oraz do bycia czujnym na ewentualne przyszłe ataki.

Nie dla imperialistycznej agresji w Syrii!

Nie dla wojen imperialistycznych!

Niech żyje międzynarodowa solidarność narodów!

Światowa Rada Pokoju 
Ateny, 14 kwietnia 2018 r

28.02.2018: Oświadczenie ECI w obronie KPP

OŚWIADCZENIE SEKRETARIATU EUROPEJSKIEJ INICJATYWY KOMUNISTYCZNEJ PRZECIWKO PRZEŚLADOWANIOM KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI I JEJ CZŁONKÓW

Wznowienie antykomunistycznego procesu przeciwko KPP i jego członkom zostało zaplanowane na 1 marca.

To jest proces sądowy, który ciągnie się już 2 lata, z prowokacyjnym oskarżeniem o „szerzenie propagandy komunistycznej” w miesięczniku „Brzask” i na stronie KPP, za co grozi kara więzienia do 2 lat.

Polskie władze, które zainicjowały ten proces, próbują zdelegalizować KPP. Nowe prawo dot. dekomunizacji zostało wprowadzono po to, aby usunąć pomniki i nazwy ulic, które kojarzą się lub są związane z historią ruchów robotniczego i komunistycznego. Te antykomunistyczne metody [którymi polskie władze się posługują] są częścią większego procesu pisania historii na nowo.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna stanowczo potępia te niedopuszczalne prześladowania wobec Komunistycznej Partii Polski i wobec jej członków. Represje te są tylko elementem antykomunistycznych środków i zakazów rządów burżuazyjnych popieranych przez kilka krajów UE i aktywnie promowanych w oficjalnej ideologii antykomunistycznej Unii Europejskiej. Działania te są częścią prowokacyjnej i antyhistorycznej propagandy, która traktuje komunizm jako totalitaryzm i fałszuje, zrównując komunizm z potworem faszyzmu, faszyzmu stworzonego właśnie przez kapitalizm i jego barbarzyństwo.

Te restrykcje i zakazy, dotyczące Partii Komunistycznych, symboli komunistycznych, prawnemu ograniczaniu aktywności komunistów, represji ruchu robotniczego, są tylko kolejnymi cechami zintensyfikowanego ataku na prawa klasy pracowniczej i innych warstw ludowych.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna żąda:

 • Natychmiastowego zaprzestania ataku na prawa klasy robotniczej (pracowniczej) i innych warstw ludowych.

 • Zniesienia wszystkich praw antykomunistycznych i reakcyjnych podstaw i ram prawnych w Polsce i we wszystkich krajach, w których Partie Komunistyczne są prześladowane.

 • Solidarności z komunistami i klasowo zorientowanym ruchem pracowniczym Polski od wszystkich partii i organizacji, uznających się za postępowe!

Europejska Inicjatywa Komunistyczna oświadcza:

 • Antykomunizm i zakazy nie wygrają!

 • Nasze partie nasilą protesty w naszych krajach przeciwko machinacjom polskiego rządu i polskich władz.

 • Ręce precz od komunistów!

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej 20/02/2018

WERSJA ANGIELSKA/ ENGLISH VERSION

STATEMENT OF THE EUROPEAN COMMUNIST INITIATIVE SECRETARIAT AGAINST THE ANTICOMMUNIST PERSECUTIONS OF THE COMMUNIST PARTY OF POLAND AND ITS CADRES

The repetition of the anticommunist trial against the CP of Poland and its cadres is scheduled for March 1st.

It is a trial that has been continuing for the last two years, with the provocative accusation of “propaganda of communist ideology” in the newspaper “Brzask” and the website of the CP of Poland, with threats of sentences of up to two years in prison.

The Polish authorities, which set up this trial, are attempting to outlaw the CP of Poland. A new law on de-communisation was also introduced to remove monuments and the names of the streets associated with the history of the workers’ and communist movement. These anti-communist measures are created as part of a process of rewriting history.

The European Communist Initiative condemns and denounces such unacceptable persecutions against the CP of Poland and its cadres. These repressions are part of the anti-communist measures and prohibitions of the bourgeois governments endorsed by various EU countries and actively promoted under the official anti-communist ideology of the EU. These acts are part of the provocative and anti-historical propaganda regarding totalitarianism and the false attempts to equate communism with the monster of fascism, which is created by capitalism and its barbarity.

These restrictions and prohibitions at the expense of the Communist Parties and communist symbols, the limitation of the communists’ activity, the repression of the labour movement are yet another feature of the intensification of the attack against the rights of the working class and the other popular strata.

The European Communist Initiative demands:

 • An immediate cessation of all persecutions against the CP of Poland, its members and cadres.

 • The abolition of all anti-communist laws and the reactionary legislative framework in Poland and in all countries where Communist Parties are persecuted.

 • Solidarity with the communists and the class-oriented labour movement of Poland!

The European Communist Initiative declares:

 • Anti-communism and the prohibitions will not succeed!

 • Our parties will escalate the protests in our countries against the machinations of the Polish government and authorities.

 • Hands off the communists!

The Secretariat of the European Communist Initiative
20/2/2018

31.01.2018: Protest we Francji w obronie KPP

27 stycznia przed polską ambasadą w Paryżu odbył się protest przeciwko represjom wobec Komunistycznej Partii Polski oraz trwającemu od dwóch lat procesowi redakcji „Brzasku”. Pikietę zorganizował Międzynarodowy Komitet Solidarności Klasowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Edwarda Gierka oraz Centrum Odrodzenia Komunistycznego we Francji – PRCF.

Przedstawiciel PRCF przypomniał: ”27 stycznia mija kolejna rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz przez Armię Czerwoną. Nasi towarzysze działają w warunkach, coraz wyraźniejszej kryminalizacji ruchu komunistycznego (…), ataku na wszystkie swobody demokratyczne. Nasi towarzysze stają przed sądem za wyrażanie swoich poglądów. W tym samym czasie faszyści, pod ochroną policji, demonstrują na ulicach Warszawy, za przyzwoleniem klerykalno-faszystowskiej kliki Kaczyńskiego. Komuniści zostali postawieni przed wymiarem sprawiedliwości, który z dnia na dzień znajduje się coraz bardziej pod kontrolą polskich władz. Wyraźne jest, że UE poza kilkoma gestami, całkowicie przyzwala na tę sytuację. Ten proces faszyzacji ma na celu narzucenie ludowi polityki klasy wielkiego kapitału. Jasno stwierdzamy Unia Europejska – zarówno Macron jak i Kaczyński, Merkel jak i Orban, znajdują się w centrum niszczenia niezależności narodowej, a także zdobyczy demokratycznych i społecznych (…). Pomimo stawiania czoła represjom komuniści się nie ugną, nie opuszczą głów. (…) Stwierdzamy – faszyzm nie przejdzie! Niech żyje KPP, niech żyje solidarność międzynarodowa!”

W pikiecie uczestniczyła też przedstawicielka KPP, która opowiedziała o sytuacji członków partii sądzonych za ”propagowanie totalitarnego systemu”, a także przedstawiła na czym polega niszczenie pamięci o ruchu robotniczym w Polsce.

Kilkudziesięciu uczestników protestu wznosiło hasła ”Solidarność z KPP!”, ”Kaczyński faszysta, niech żyje partia komunistyczna!”.
Polski ambasador we Francji odmówił spotkania się z delegacją protestujących oraz przyjęcia petycji przeciwko represjom politycznym w Polsce, tłumacząc się napiętym terminarzem.

red.

22.01.2018: Oświadczenie TKP: Ręce precz od Syrii!

Oświadczenie Komunistycznej Partii Turcji TKP

Jakikolwiek jest powód dla którego rząd AKP i jego lider deklaruje chęć ”zmówienia modłów w Damaszku” odnosząc się do dzisiejszej operacji, służy on planom imperialistycznym, mającym na celu podzielenie Syrii w myśl różnych interesów. Syria musi być oczyszczona z imperialistycznych projektów, interesów oraz konfliktów między wielkimi potęgami oraz siłami regionalnych fundamentalizmów. Syryjski lud tego dokona.

Po rozpętaniu wojny domowej, podsycanej przez działania imperialistów, zaktywizowały się wszystkie reakcyjne siły regionu. Syria zmieniła się w arenę krwawych igrzysk dużych i małych graczy w regionie.

Militarna operacja w Syrii, rozpoczęta przez rząd AKP, który dąży do włączenia swoich ekonomicznych i politycznych planów do imperialistycznych projektów, a jednocześnie od początku stawia sobie poważne cele w ramach tych projektów, nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek interesem narodowym i bezpieczeństwem Turcji.

USA i jego sojusznicy stanowią zagrożenie dla Turcji i ludów regionu. Jednak Turcja jako członek NATO, której rząd nie kwestionuje militarnej obecności sojuszu, ale spiera się co do zagrożenia w Syrii, wykazuje wyraźną hipokryzję.

W Syrii istnieje wiele grup terrorystycznych. Wolna Armia Syryjska /FSA/, z którą obecnie Turcja współpracuje militarnie, to jedna z tych grup. Przez lata FSA była wspierana przez USA, a obecnie skłoniono ją do walki z PYD, która jest inną grupą wspieraną przez USA.
Podczas gdy syryjskie państwo mówi ”nie jesteście mile widziani”, jakikolwiek byłby tego powód, rząd AKP i jego lider, chcący ”zmówić modły w Damaszku” twierdzi w związku z dzisiejszą operacją, że jest ona ”zgodna z prawami międzynarodowymi”, a służy imperialistycznym planom podziału Syrii zgodnie z różnymi interesami.

Nasz lud nie da się oszukać heroiczną czy nacjonalistyczną demagogią. Syria musi być oczyszczona z imperialistycznych projektów, interesów oraz konfliktów między wielkimi potęgami oraz siłami regionalnych fundamentalizmów. Syryjski lud tego dokona.
Komitet Centralny TKP – 21.01.2018.

29.12.2017: PCP w obronie KPP

Portugalska Partia Komunistyczna potępia prześladowcze działania polskich władz przeciwko Komunistycznej Partii Polski

W związku ze wznowieniem procesu prowadzonego przez władze polskie przeciwko Komunistycznej Partii Polski i jej bojownikom pod zarzutem promowania ideologii komunistycznej, Portugalska Partia Komunistyczna wyraża najwyższe potępienie i żądanie zakończenia działań prześladowczych i antydemokratycznych.

Działania te wpisują są w próbę reakcyjnego fałszowania historii, w sposób okrutny i niedopuszczalny dążącą do zrównania faszyzmu i komunizmu, zbagatelizowania zbrodni nazistowsko-faszystowskich i odpowiedzialności wielkich kapitalistycznych mocarstw – które utorowały drogę hordom Hitlera i wybuchowi II wojny światowej – i wymazaniu wkładu komunistów, Związku Radzieckiego i systemu socjalistycznego w klęskę hitlerowsko-faszystowskich projektów oraz głównych osiągnięć demokratycznych i postępowych w XX wieku.

PCP nie może nie wskazać znaczenia rosnących praktyk i koncepcji antydemokratycznych obecnych nie tylko w kilku krajach UE, ale także alarmująco manifestujących się w ramach samych instytucji UE.

Portugalska Partia Komunistyczna podjęła inicjatywę wyrażenia za pośrednictwem swoich posłów w Parlamencie Europejskim potępienia represyjnych środków i aktów politycznych prześladowań przeprowadzonych przez polskie władze przeciwko komunistom, antyfaszystom i innym demokratom w Polsce, mając na uwadze, że takie środki i akty mają miejsce gdy w Polsce rośnie rasizm i ksenofobia, symbole antyfaszystowskiej walki i zwycięstwa nad nazistowskim faszyzmem są niszczone, a prawa demokratyczne, polityczne, społeczne i gospodarcze są atakowane.

23.12.2017: Oświadczenie Socjalistycznego Frontu Ludowego w obronie KPP

Oświadczenie Socjalistycznego Frontu Ludowego (marksistowskiego)

dotyczące faszyzacji i prześladowań antykomunistycznych w Polsce

Ostatnio w Polsce widzimy niepokojące procesy: wraz ze znacznym wzrostem napięć międzynarodowych, szczególnie po rozpoczęciu zamieszek na Ukrainie, pojawia się nie tylko nigdy wcześniej nie widziana histeria militarystyczna, ale także propaganda agresywnego szowinizmu, a także polityczne prześladowania, skierowane przeciwko dysydentom, które są niezgodne z międzynarodowymi normami praw człowieka.

Co roku w Warszawie odbywają się parady tysięcy faszystów, w których już jawnie pojawiają się hasła sprzyjające aneksji ziem Lwowa i Wilna, a zatem widzimy narastającą falę szowinistycznego nacjonalizmu. Wszystko to, zamaskowane pod pretekstem rzekomego obcego zagrożenia z Rosji, jest wykorzystywane do podżegania międzynarodowych i międzypaństwowych niepokojów, do demonizacji i oczerniania antysystemowych postaci i organizacji opozycyjnych.

W parze z tym idzie kampania antykomunizmu typu jaskiniowego, który przejawia się poprzez cyniczne fałszowanie historii. Zabytki poświęcone Armii Czerwonej, a także antyfaszystowskim partyzantom są niszczone na podstawie tzw. ustawy o dekomunizacji. Co więcej, prowadzona jest sprawa karna przeciwko legalnie działającej Komunistycznej Partii Polski (KPP), której celem jest jej delegalizacja, zastraszenie jej członków i przywódców poprzez wyroki więzienia za promowanie ideologii komunistycznej.

Wszystko to jest zdecydowanie sprzeczne z zasadami Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka. Miejmy też na uwadze, że w innych krajach europejskich istnieją partie komunistyczne działające w granicach prawa; nawet w Parlamencie Europejskim są posłowie komunistyczni. Tymczasem w Polsce, podobnie jak na Litwie i w wielu innych krajach europejskich, funkcjonuje polityka drakońskiego antykomunizmu, która przypomina bardziej niemiecki faszyzm, a nie zasady wolności słowa i wypowiedzi, deklarowane przez Zachodnie demokracje.
W związku z tym my, socjaliści z Litwy, członkowie i zwolennicy SFL(m), wyrażamy naszą solidarność z działaczami KPP, którzy dzisiaj staną przed sądem, jednocześnie potępiając wzrost tendencji antydemokratycznych i profaszystowskich w Polsce. Apelujemy do rządu polskiego, żądając od niego cofnięcia inkwizycyjnej „Ustawy o dekomunizacji” i powstrzymania prześladowań polskich komunistów, a także innych dysydentów.

Komitet SFL(m)

Wilno, 27 listopada 2017 r.

22.12.2017: O represjach KPP w polskich mediach

Represjami wobec KPP zainteresował się portal Strajk.eu. Autor tekstu krytykuje działania władz oraz bierną postawę niektórych organizacji lewicowych. Podkreśla również, że trwa walka w obronie KPP.

Polski portal Strajk.eu o represjach wobec KPP, Piotr Nowak „Trwają represje wobec komunistów. Działacze KPP ciągani po sądach. Partii grozi delegalizacja” (21.12.2017)

22 stycznia odbędzie się kolejna rozprawa redaktorów komunistycznego pisma „Brzask”, których pisowskie organy ścigania oskarżają o „propagowanie idei totalitarnych”. Jednocześnie Prokuratura Krajowa prowadzi czynności, które mogą doprowadzić do delegalizacji Komunistycznej Partii Polski.

– Prowadzimy analizę dotyczącą wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją działalności KPP – zapowiedziała wiosną bieżącego roku prokurator Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, dodając również, że PK zwróciła się już do wszystkich jednostek prokuratury w kraju o informacje, które będzie można wykorzystać w postępowaniu w sprawie KPP.

Co się wydarzyło do tej pory? Czynności utknęły w martwym punkcie. Najwidoczniej nawet prokuratorzy Zbigniewa Ziobry mają problem ze zebraniem wiarygodnego materiału, który mógłby służyć jako podstawa do delegalizacji KPP. Pomruki zniecierpliwienia dobiegają ze strony drobnych organizacji reakcyjnej prawicy. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wydało oświadczenie, w którym domaga się wykreślenie w rejestru partii politycznych ugrupowania, „którego istnienie jest hańbą dla niepodległej Polski”.

Co na to polska lewica? Niebezpieczną i antydemokratyczną zapowiedź delegalizacji KPP kompletnie zignorowała Partia Razem, jednak zważywszy na ostatnie, antykomunistyczne komunikaty władz tej partii, nie powinno to nikogo dziwić. Krzepiącym akcentem są wypowiedzi rzeczniczki prasowej SLD Anny Marii Żukowskiej, która napisała, że „Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nie przyklaśnie zamykaniu ust siostrzanym – nawet, jeśli to ideowo dalekie kuzynki – partiom lewicowym” oraz zapowiedziała aktywny sprzeciw jej partii przeciwko zapędom Ziobry. Interwencję u władz OPZZ zapowiedział również doradca tej centrali Piotr Szumlewicz. Na uznanie zasługuje postawa działaczy Pracowniczej Demokracji czy Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, którzy również nie zamierzają przypatrywać się bezradnie, jak PiS rozpoczyna demontaż lewicy w Polsce.

Wyrazy solidarności spływają również z zagranicy. Jak informują działacze KPP, 27 listopada w Berlinie Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP) zorganizowała pikietę przed polską ambasadą, w której uczestniczyli także członkowie Komunistycznej Partii Turcji (TKP), Komunistycznej Partii Grecji (KKE) oraz Komunistycznej Partii Chile (CCP). Demonstranci przynieśli transparent ”Precz z prześladowaniami komunistów w Polsce”. Rozdawano ulotki opisujące sytuację w Polsce oraz stwierdzające, że komuniści odpowiedzą na prześladowania międzynarodową solidarnością. Przypomniano wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych potępiające działania polskich władz dążących do delegalizacji KPP oraz prowadzących antykomunistyczną politykę przepisywania historii i usuwania pomników czy naw ulic związanych z komunizmem oraz ruchem robotniczym. Podobne akcje odbyły się również pod polskimi placówkami dyplomatycznymi w Turcji, Austrii, Grecji i Rosji.

– Chcą nas zdelegalizować w ramach walki politycznej. PiS walczy ze wszystkim, co lewicowe, a słowo „komunizm” dla tych ludzi to symbol największego zła. Chciałem jednak zauważyć, że to, co robi PiS, to jest totalitaryzm w klasycznej formie: jedna partia, jeden wódz, jedna religia – powiedział „Gazecie Wyborczej” Krzysztof Szwej, lider KPP. Komunista z Dąbrowy Górniczej zauważył też przytomnie, że w naszym kraju swobodnie funkcjonują partie monarchistyczne także zaprzeczają wartościom demokratycznym. – Ich jednak jakoś nikt nie chce likwidować – akcentuje Szwej.

To jednak nie koniec problemów. Od 2015 roku pion śledczy IPN wespół z prokuraturą prowadzi postępowanie wobec grupie redaktorów pisma „Brzask”. – Dostaliśmy analizę, z której wynikało, że publikowane w „Brzasku” treści propagowały jednak system totalitarny – twierdzą śledczy. Aby udowodnić to, co z góry zostało założone, powołano biegłego sądowego – politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tego samego, który pod koniec 2015 r. orzekł, że „Brzask” propaguje system totalitarny.

W 2016 roku trzech działaczy zostało skazanych w trybie nakazowym. O wyroku dowiedzieli się z mediów. Nikt ich nie wzywał na rozprawę, nie mieli możliwości złożenia wyjaśnień. Werdykt zapadł w oparciu wyłącznie o zgromadzony materiał dowodowy. Komuniści mieli zapłacić grzywnę oraz grabić trawniki w ramach kapitalistycznego czynu społecznego. Od bezczelnej decyzji złożyli odwołanie. W czerwcu ubiegłego roku sąd odwoławczy skierował sprawę do ponownego. Pierwsza rozprawa odbyła się 27 listopada, kolejna zaplanowana jest na 22 stycznia.

Polscy komuniści nie zamierzają jednak składać broni. Będą walczyć, zarówno przed wymiarem sprawiedliwości, jak również za pomocą środków masowego komunikowania. „Oskarżenie działaczy KPP o promowanie totalitarnego ustroju państwa jest kolejną próbą zrównywania komunizmu z faszyzmem i zakazania w ten sposób działalności komunistycznej”

 

17.12.2017: Komunistyczna Partia Ukrainy dołącza się do protestu w obronie KPP

Komunistyczna Partia Ukrainy wzięła udział w międzynarodowej akcji solidarności z polskimi komunistami, którzy podlegają sądowym prześladowaniom ze strony polskich władz.

28 listopada 2017 grupa komunistów na czele z sekretarzem KC Komunistycznej Partii Ukrainy, przewodniczącym Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy, G. W. Bujko zebrała się w pobliżu budynku Ambasady RP na Ukrainie w Kijowie, aby zaprotestować przeciwko antykomunistycznej polityce polskich władz, które przy jawnym poparciu przez Unię Europejską, wykorzystują antykomunizm w oficjalnej ideologii, ostentacyjnie organizują ściganie sądowe Komunistycznej Partii Polski i wszystkich jej członków, doprowadzając do postępowań karnych za same idee komunistyczne.

Uczestnicy pikiety przekazali ambasadorowi Polski, apel Komunistycznej Partii Ukrainy pt. „Nie! – dla politycznych i sądowych prześladowań komunistów!” następującej treści:

„Komunistyczna Partia Ukrainy jest głęboko zaniepokojona doniesieniami o prześladowaniach politycznych i sądowych, którym podlega Komunistyczna Partia Polski. Przedstawiono jej bezpodstawne oskarżenia i przygotowuje kolejne orzeczenie sądu o przestępstwie dokonanym przez komunistów za pośrednictwem środków masowego przekazu, polegającym na promowaniu swojej wizji sytuacji w społeczeństwie i perspektyw jej rozwoju.

Jest to naruszenie art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 10 i 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, standardów europejskiej demokracji w zakresie wolności słowa, dostępu do informacji, jej odbioru i rozpowszechniania.

Komunistyczna Partia Ukrainy wzywa polskie władze do natychmiastowego zaprzestania politycznego i sądowego prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Wyrażamy solidarność z polskimi komunistami w ich walce o prawa ludu pracującego kraju.
Komunistyczna Partia Ukrainy
28 listopada 2017 r.

Komunistyczna Partia Ukrainy domaga się natychmiastowego zaprzestania polityki podwójnych standardów i wszelkich form naruszania demokratycznych praw i wolności, prześladowań za działalność polityczną komunistów, przedstawicieli lewicowych sił opozycyjnych i organizacji publicznych, nie tylko w Polsce oraz innych państwach członkowskich UE, ale także na Ukrainie.

10.12.2017: Protest TKP w Ankarze w obronie KPP

28 listopada Komunistyczna Partia Turcji (TKP) zorganizowała zgromadzenie przed polską ambasadą w Ankarze, by zaprotestować przeciwko antykomunistycznym atakom prowadzonym przez polski rząd.

TKP protestowała przeciwko polityce polskiego rządu sądowego ścigania członków Komunistycznej Partii Polski pod zarzutem „propagowania ideologii komunistycznej”.

Gdy partie komunistyczne na całym świecie organizowały podobne protesty przeciwko rządowi polskiemu, turecka policja próbowała zapobiec protestom przed ambasadą polską w Ankarze.

Protestujący członkowie TKP odczytali oświadczenie stwierdzające, że „Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa, której setną rocznicę niedawno upamiętniliśmy, jest największym historycznym krokiem w kierunku położenia kresu wyzyskowi człowieka. Rewolucja Październikowa, ustanowienie socjalizmu oraz równości i oświecenia, będących jej pokłosiem przeszły do historii jako niezwykłe doświadczenie”.

„System imperialistyczny zawsze był wrogo usposobiony do socjalizmu i dołożył wszelkich starań, by zniszczyć Związek Radziecki. Atak niemieckiego faszyzmu na Związek Radziecki w 1941 r. jest najbardziej przerażającym z tych działań zarazem najbardziej barbarzyńską masakrą w historii. Historia udokumentowała również niewysłowione mordy popełniane przez nazistów w Polsce” – zauważyli członkowie TKP w swoim oświadczeniu.

„Od lat dziewięćdziesiątych dezintegracja socjalistycznego frontu przeciwko siłom kontrrewolucyjnym w Związku Radzieckim i Europie utorowała drogę okresowi reakcji, który rozpoczął się wraz z rozpadem socjalizmu. Wzrost faszyzmu i rasizmu jest najbardziej charakterystyczną cechą tego okresu. Obecnie w różnych krajach Europy trwa proces zakazywania oraz kryminalizacji organizacji komunistów i ich działalności politycznej przez obecne rządy.”

Stwierdzając, że „jesteśmy zmartwieni tym, że Polska jest jednym z wiodących krajów promujących antykomunistyczne praktyki „, oświadczenie TKP podkreśla również, że „obawiamy się, iż w Polsce usuwane są ślady socjalistycznego dziedzictwa, a historia jest świadomie wypaczana; komuniści są zrównywani z faszystami, KPP odmawia się prawa do działalności politycznej i organizowania się, komuniści są ścigani i skazywani za działalność polityczną … Protestujemy przeciw tej sytuacji.”

08.12.2017: KPFR w obronie KPP

W ramach międzynarodowej kampanii przeciwko represjom za działalność komunistyczną w Polsce wzięli udział także działacze KPRF, którzy 28 listopada protestowali przed konsulatem RP w Kaliningradzie, a 29 listopada przed ambasadą w Moskwie. Rosyjscy komuniści zażądali od rządu Polski natychmiastowego powstrzymania prześladowań Komunistycznej Partii Polski i jej członków.

Zwrócili także uwagę na nasilenie antykomunistycznej polityki władz w zakresie przepisywania historii, usuwania pomników i przemianowywania ulic związanych z komunizmem, ruchem robotniczym i zwycięstwem nad faszyzmem.

07.12.2017: RKPR-PZPR w obronie KPP

W poniedziałek, 27 listopada, działacze Rosyjskiej Komunistycznej Partii Robotniczej i Rewolucyjnego Komsomołu, wchodzących w skład Rosyjskiego Zjednoczonego Frontu Robotniczego (ROT Front), zorganizowali pikietę pod Konsulatem Generalnym RP w Petersburgu.

Akcja miała na celu wsparcie naszych towarzyszy z Komunistycznej Partii Polski, którzy byli poddawanych represjom za ich działalność polityczną, a także wyrażenie protestu przeciwko antykomunistycznej, pro-faszystowskiej działalności polskich władz, co wyraża się w szczególności w rozbiórce pomników żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Polskę od nazistowskich najeźdźców.

Uczestnicy akcji próbowali rozwinąć transparent, by stanąć z nim przy drzwiach konsulatu, ale nie mogli tego od razu zrobić, ponieważ przybyli policjanci, którzy zażądali dokumentów i przez ponad pół godziny weryfikowali prawdziwość sądzenia naszych towarzyszy i przypadki administracyjnych prześladowań. W tym samym czasie do budynku konsulatu podjechały trzy samochody policyjne, chociaż naszych towarzyszy było tylko trzech. Ostatecznie jednak pikietowanie zakończyło się sukcesem. Również pracownicy konsulatu otrzymali list od Komitetu Leningradzkiego ROT Frontu, skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z żądaniem powstrzymania prześladowań naszych towarzyszy i antykomunistycznej polityki przypominającej ponure czasy faszyzmu.

Wyrażamy solidarność z naszymi polskimi towarzyszami i oświadczamy: wszelkie próby burżuazji, by metodami faszystowskimi opóźnić swój nieunikniony historyczny koniec, są skazane na niepowodzenie. Ludzie pracy wszystkich krajów są w stanie zbudować nowe, sprawiedliwe społeczeństwo, co pokazały w ostatnim stuleciu narody radziecki i polski.

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Faszyzm nie przejdzie!

Komitet Leningradzki RKPR-KPZR

04.12.2017: Protest DKP w obronie KPP w Berlinie

27 listopada w Berlinie Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP) zorganizowała pikietę przed polską ambasadą, w której uczestniczyli także członkowie Komunistycznej Partii Turcji (TKP), Komunistycznej Partii Grecji (KKE) oraz Komunistycznej Partii Chile (CCP).

Demonstranci przynieśli transparent ”Precz z prześladowaniami komunistów w Polsce”. Rozdawano ulotki opisujące sytuację w Polsce oraz stwierdzające, że komuniści odpowiedzą na prześladowania międzynarodową solidarnością.

Przypomniano wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych potępiające działania polskich władz dążących do delegalizacji KPP oraz prowadzących antykomunistyczną politykę przepisywania historii i usuwania pomników czy naw ulic związanych z komunizmem oraz ruchem robotniczym.

01.12.2017: Protest KKE w Atenach w obronie KPP

27 listopada Komunistyczna Partia Grecji (KKE) zorganizowała protest przed polską ambasadą w Atenach. Zebrani trzymali transparent ”Ręce precz od polskich komunistów”. Zgromadzeniu przewodził członek KC KKE, eurodeputowany Kostas Papadakis. Delegacja KKE przekazała ambasadzie RP list potępiający proces członków KPP:

„Do rządu Polski

Do ambasady RP w Atenach

w poniedziałek 27 listopada został wznowiony proces przeciwko członkom KPP, który trwa od ponad 2 lat w oparciu o zarzut ”propagowania ideologii komunistycznej” w gazecie ”Brzask” i na stronie internetowej KPP. Działaczom KPP grożą 2 lata więzienia.

KKE potępia i oskarża te antykomunistyczne działania i prześladowania, wszelkie formy zakazywania komunistycznej symboliki oraz propagowania idei komunizmu. Te prześladowania nie mogą być sankcjonowane poparciem ze strony reakcyjnej Unii Europejskiej i podobnymi działaniami w innych krajach UE.

Działania polegające na zakazywaniu oraz ograniczaniu działalności komunistów następują jednocześnie z antyspołeczną polityką i atakami na prawa oraz zdobycze klasy robotniczej.

Stanowią część propagandy o ”totalitarnych reżimach” promującej ahistoryczne zrównywanie komunizmu z faszystowską bestią, hodowaną przez system kapitalistyczny.

W tym samym czasie prowokacyjnie honorowani są nazistowscy kolaboranci i ich polityczni potomkowie.
Historię napisał lud, nie można jej przepisać.

Komunistyczna Partia Grecji:
– potępia antyspołeczne, antypracownicze i antydemokratyczne działania polskiego rządu,
– domaga się natychmiastowego wycofania zarzutów wobec KPP, jej członków i działaczy,
– wyraża solidarność z polskimi komunistami i ruchem klasowym!
Antykomunizm i represje wobec ruchów pracowniczych, niszczenie prawdy historycznej zapisanej krwią ludu, nie przejdą!
Ręce precz od komunistów!”