Wspólne stanowisko partii komunistycznych w sprawie przestępczego ataku USA na Bliskim Wschodzie

Partie Komunistyczne i Robotnicze potępiają nowy przestępczy atak zbrojny USA na terytorium innego kraju, na międzynarodowym lotnisku w Iraku, który został dokonany na rozkaz Trumpa. Doprowadził on do ofiar, wśród których znaleźli się urzędnicy Iraku oraz irański generał. Stanowiło to rażące naruszenie prawa międzynarodowego oraz suwerenności Iraku.

Potępiamy wezwania USA do dalszego wzrostu zaangażowania NATO na Bliskim Wschodzie, a także sankcje wobec Iranu, które zwiększają ryzyko eskalacji globalnego konfliktu w szerszym regionie.

Ostra konkurencja w zakresie kontroli rynków, źródeł energii i sposobów jej transportu jest bardzo niebezpieczna dla ludzi.

Preteksty stosowane przez USA, NATO i UE w celu „wybielenia” nowego imperialistycznego ataku zostały również wykorzystane w wojnach imperialistycznych przeciwko Jugosławii, Afganistanowi, Irakowi, Syrii i Libii. Stanowią one prowokacje przeciwko ludzkości. Ponownie wyrażamy naszą solidarność z Iranem i Irakiem, potępiamy nieludzkie sankcje wobec narodu irańskiego oraz wszelkie obce ingerencje w obu krajach.

Popieramy prawo narodów Iranu i Iraku do walki i dochodzenia ich żądań przeciwko antyludzkiej polityce, potępiamy środki represji i domagamy się ich natychmiastowego zaprzestania.

Wyrażamy nasz żal z powodu tragicznej straty, związanej z katastrofą ukraińskiego samolotu.

Wyrażamy naszą solidarność z narodami, które stają w obliczu imperialistycznych ataków.

Wzywamy narody całego świata, aby zdecydowanie potępiły nową zbrodnię imperialistyczną, aby domagały się od rządów swoich krajów braku wspierania, zaangażowania w imperialistyczne plany, aby zamknęły wszystkie bazy wojskowe dla tego rodzaju ataków ze strony USA i NATO, we wszystkich krajach.

Komunistyczna Partia Argentyny
Komunistyczna Partia Armenii
Komunistyczna Partia Australii
Partia Pracy Austrii
Komunistyczna Partia Bangladeszu
Brazylijska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii
Nowa Partia Komunistyczna Wielkiej Brytanii
Komunistyczna Partia Bułgarii
Komunistyczna Partia Kanady
Komunistyczna Partia Chile
Socjalistyczna Partia Robotnicza Chorwacji
AKEL, Cypr
Partia Komunistyczna w Danii
Komunistyczna Partia Ekwadoru
Egipska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Finlandii
Komunistyczna Partia Grecji
Komunistyczna Partia Indii [marksistowska]
Partia Tudeh, Iran
Komunistyczna Partia Izraela
Partia Komunistyczna (Włochy)
Węgierska Partia Robotnicza
Jordańska Partia Komunistyczna
Socjalistyczny Ruch Kazachstanu
Libańska Partia Komunistyczna
Partia Socjalistyczna (Litwa)
Komunistyczna Partia Malty
Komunistyczna Partia Meksyku
Nowa Partia Komunistyczna Niderlandów
Komunistyczna Partia Norwegii
Komunistyczna Partia Pakistanu
Palestyńska Partia Komunistyczna
Palestyńska Partia Ludowa
Paragwajska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Polski
Rumuńska Partia Socjalistyczna
Partia Komunistyczna Federacji Rosyjskiej
Związek Partii Komunistycznych – Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii
Komuniści Serbii
Syryjska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii
Komuniści Katalonii
Komunistyczna Partia Suazi
Komunistyczna Partia Szwecji
Komunistyczna Partia Turcji
Komunistyczna Partia Ukrainy
Związek Komunistów Ukrainy
Partia Komunistyczna USA
Partia Komunistów USA

Boliwia nie jest sama!

Zamach stanu w Boliwii spotkał się z międzynarodowym potępieniem. Partie komunistyczne z krajów Ameryki Łacińskiej wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem, pod którym do tej pory podpisało się kilkanaście partii.

Osądzono w nim związane z zamachem stanu akty agresji, potępiono prześladowania oraz porwania działaczy społecznych oraz politycznych partii MAS oraz Komunistycznej Partii Boliwii, dokonywane przez grupy paramilitarne.0

Wezwano do zorganizowania międzynarodowej akcji wyrażających sprzeciw wobec zamachu stanu oraz Światowego Dnia Solidarności z Republiką Boliwii.

red., 12 listopada 2019 r.

OŚWIADCZENIE PARTII KOMUNISTYCZNEJ (WŁOCHY) W SPRAWIE WYDARZEŃ W BOLIWII

Partia Komunistyczna (Partito Comunista, Włochy) zdecydowanie potępia zamach stanu w Boliwii, przeprowadzony przez siły prawicowe i armię przy wsparciu USA oraz wyraża solidarność z boliwijskim ludem pracującym i prezydentem Moralesem, zmuszonym do rezygnacji pod groźbą rozpętania wojny domowej przez burżuazyjną opozycję.

Działania podejmowane podczas prezydentury Moralesa, która trwała 14 lat i została potwierdzona w ostatnich wyborach, zapoczątkowały wychodzenie z nędzy i zacofania przez ludność Boliwii, nadając jej godność i akceptowalne warunki życia, dzięki nacjonalizacji strategicznych sektorów gospodarki i polityce mającej na celu zaspokojenie potrzeb mas ludowych, otwarcie kontrastującej z interesami ponadnarodowych monopoli i boliwijskiej burżuazji, wspieranej przez amerykańskich imperialistów.

Wydarzenia w Boliwii są częścią wznowionej imperialistycznej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu przywrócenie kontroli nad krajami Ameryki Łacińskiej, poprzez zacieśnienie blokady przeciwko Kubie, destabilizację Wenezueli, Salwadoru i Nikaragui, po brutalne represje przeciw ludowi w Ekwadorze i Chile.

Imperializm i boliwijska burżuazja depczą wolę narodu, wyrażoną poprzez demokratyczne głosowanie w ostatnich wyborach, w które potwierdziło prezydenta Moralesa jako głowę państwa. Lekcja, którą musimy wyciągnąć z tych wydarzeń, polega na tym, że w ramach porządku burżuazyjnego wybory nie mają znaczenia, ponieważ burżuazja jest gotowa zaprzeczyć jakiejkolwiek zasadzie demokratycznej w imię ochrony zysku kapitału, jak w wielu wypadkach pokazała historia.

Jak uczył nas Lenin i Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa, tylko poprzez zastąpienie państwa burżuazyjnego proletariackim możliwe jest zagwarantowanie rozwoju na korzyść mas pracujących. Niestosowanie tej zasady jest głównym ograniczeniem procesów rewolucyjnych rozpoczętych w Ameryce Łacińskiej w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Wyrażamy naszą solidarność i wsparcie dla towarzyszy z Komunistycznej Partii Boliwii, rewolucjonistów, boliwijskich robotników i prezydenta Moralesa, aby nasilili walkę z burżuazją i imperializmem, w przekonaniu, że lud Boliwii będzie miał siłę odeprzeć imperialistyczny atak i rozpocząć marsz w kierunku socjalizmu.

Rzym, 11.11.2019 BIURO POLITYCZNE KOMITETU CENTRALNEGO PARTII KOMUNISTYCZNEJ (WŁOCHY)

Stanowisko Organizacji Komunistycznej z Niemiec (Kommunistische Organisation)

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Polski rząd od dawna próbuje zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski (KPP) oraz chce zabronić wszelkiej działalności komunistycznej. Wielokrotnie zarówno członkowie KPP jak i redaktorzy gazety „Brzask” byli stawiani przed sądem pod absurdalnymi zarzutami, niezależnie od statusu prawnego ich partii i publikacji. Nowe prawo uchwalone przez polski parlament ma na celu dalsze zrównywanie komunizmu z faszyzmem oraz kolejne kryminalizowanie działalności komunistycznej.

Wszystko to na tle stale rosnącej antykomunistycznej retoryki rządu i partii burżuazyjnych w Polsce oraz coraz odważniejszych fałszerstw polskiej historii. Wspomnienia o społecznych, gospodarczych i politycznych osiągnięciach socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wciąż zachowane w pamięci starszych pokoleń Polski, są aktywnie usuwane.

Młode pokolenia są wychowywane w kłamstwie, że socjalistyczna Polska była reżimem i terrorem, który uciskał klasę robotniczą. Historyczny rewizjonizm polskich (i innych) nacjonalistów, faszystów, liberalnych antykomunistów oraz kościoła katolickiego jest doktryną państwową. Ci, którzy wspominają o odpowiedzialności niektórych Polaków w Holokauście – jest to udowodniony i dobrze udokumentowany fakt historyczny – spotykają się z latami więzienia. Chociaż miliony Żydów oraz Polaków zostały zamordowanych przez niemieckich faszystów podczas II wojny światowej i chociaż to Armia Czerwona, której żołnierze stali ramię w ramię z polskimi komunistami i antyfaszystami, często płacąc za to wysoką cenę, aby uwolnić Polskę od faszyzmu, to i tak dzisiaj faszyści są wspierani przez polski rząd, podczas gdy komuniści są prześladowani.

Unia Europejska zdecydowanie popiera reakcyjne rządy w Europie Wschodniej i innych krajach w ich próbach kryminalizacji organizacji, działań i symboli komunistycznych. To pokazuje, że UE nie jest bliska bycia „demokratycznym projektem pokoju”, jak twierdzi, ale raczej jest instrumentem korporacji przeciwko narodom Europy. To, że faszyzm jest niczym innym jak najpaskudniejszą twarzą kapitalizmu, próbuje się ukryć za pomocą nienaukowych, niedemokratycznych teorii „totalitaryzmu” lub „dwóch skrajności” komunizmu i faszyzmu, albo poprzez stawianie Stalina i Hitlera na równi ze sobą.

Antykomunizm jest zbrodniczym pojęciem, w imieniu którego miliony ludzi zostało zamordowanych w XX wieku, a coraz więcej praw demokratycznych jest niszczonych.

Prześladowanie naszych polskich towarzyszy po raz kolejny pokazuje, że burżuazyjna „demokracja” jest tylko fasadą dla rządów kapitału i że prawa walczących z kapitalizmem zawsze można odebrać według uznania klasy rządzącej. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania prześladowań antykomunistycznych w Polsce i zniesienia wszelkich przepisów antykomunistycznych!

Solidarność z towarzyszami z Komunistycznej Partii Polski!

12.08.2019r.

Życzenia Komunistycznej Partii Grecji dla V Zjazdu KPP

Drodzy Towarzysze,

Greccy Komuniści przesyłają najszczersze, bratnie życzenia dla V Zjazdu Komunistycznej Partii Polski i wyrażają szczerą internacjonalistyczną solidarność z Waszą partią w walce o interesy polskiego ludu.

KKE rozumie trudne warunki, w których działacie i będzie stać u waszego boku, potępia antykomunizm i polityczne procesy przeciwko waszym członkom, redakcji gazety, a także wszelkie antykomunistyczne prawa uchwalane przez parlament.

Wyrażamy całkowity i zdecydowany sprzeciw wobec tego reakcyjnego aktu prawnego.

Wyrażamy niezachwianą solidarność w walce z narastającą antykomunistyczną kampanią polskich władz. Starają się one narzucać antykomunistyczne prawa, represje i zakaz działalności komunistycznej, upowszechnić oburzające niszczenie antyfaszystowskich pomników.

Myślą, że w ten sposób wypaczą prawdę historyczną i zrównają komunizm z faszystowskim monstrum.

Ich dotychczasowe wysiłki nie przyniosły skutku! Antykomunistyczne represje zostały w waszym kraju wykorzystane do zaprezentowania solidarności partii komunistycznych i robotniczych oraz ze strony Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej, której założycielami były nasze partie. Proletariacka solidarność jest potężną bronią, którą trzeba wykorzystywać.

KKE głęboko ceni wsparcie i solidarność ze strony KPP oraz wartościowe poparcie waszej partii przeciwko zniszczeniu pomnika Nikosa Belojanisa, greckiego komunistycznego bohatera.

Antykomunizm, antyradzieckość i antyspołeczna propaganda, przyjęcie coraz bardziej reakcyjnych pozycji przez parlamenty narodowe i międzynarodowy sojusz kapitalistyczny – Unię Europejską, dowodzą, że kapitaliści nie czują się pewni. Są zajęci słabym tempem odbudowy rozwoju kapitalistycznego, który zaostrza antagonizmy między imperializmami.

Tworzą się warunki dla nowego kapitalistycznego kryzysu, nowych imperialistycznych wojen o kontrolę nad zasobami naturalnymi, materiałami oraz rynkami, a także drogami przesyłu energii.

Plany potężnych monopoli rozwijają się w południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego, na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie wraz z niedawnymi interwencjami USA, NATO i UE mającymi na celu zabezpieczenie ich interesów, szczególnie przeciwko Rosji i Chinom.

W Grecji w wynik europejskich i krajowych wyborów pokazał niezadowolenie ludu z rządów Syrizy, które kontynuowały antyspołeczną politykę poprzednich rządów PASOKu i Nowej Demokracji. Jednak to niezadowolenie pchnęło lud do powrotu do starych, zużytych rozwiązań rządowych proponowanych przez PASOK i Nową Demokrację.

Wynik KKE dowodzi, że jest ona stabilną siłą broniącą interesów ludu. 300 tysięcy głosów i 15 osobowy klub w krajowym parlamencie oraz 2 członków Parlamentu Europejskiego, przyczynią się do wzmocnienia klasy pracującej i walki ludu przeciwko problemom, którym stawia czoła.

W trudnych warunkach polaryzacji, szantażu i dylematów, fakt, że KKE kroczyła ramię w ramię z tysiącami ludzi głosujących wcześniej na Syrizę lub Pasok czy inne partie, pokazując, że coraz więcej ludzi z klasy pracującej ceni politykę KKE, słucha uważnie naszych postulatów i pozytywnie ocenia działania na rzecz ludowego kontrataku.

Jednakże ruch klasy pracującej w naszym kraju musi przejść fazę większej dynamiki oraz masowego kontrataku. Jest to częściowo wynik niszczącego wpływu Syrizy na świadomość ruchu pracowniczego i ludu w Grecji, mającego na celu manipulowanie pracownikami, chwalenie imperialistycznych sojuszy takich jak UE i NATO oraz złudzeń, że kapitalizm może zostać ucywilizowany.

Dotkliwa antyspołeczna polityka rządu Syrizy i ANEL to typowy przykład działań socjaldemokracji służącej kapitałowi oraz imperialistycznym sojuszom.

Kryminalna organizacja Złoty Świt została wykluczona z greckiego parlamentu. To pozytywna wiadomość, KKE miała w tym swój wielki wkład poprzez konsekwentną walkę z faszyzmem oraz kapitalizmem, który tworzy faszyzm.

Jednocześnie nasza partia jest gotowa dołożyć wszelkich wysiłków do walki z nacjonalistycznymi, prawicowymi nastrojami oraz pojawiającymi się i nasilającymi działaniami grup skrajnej prawicy.

Drodzy Towarzysze,

Wiemy, że stoimy w obliczu negatywnego układu sił w Grecji i w Europie. Jednakże historyczne doświadczenie pokazuje, że nie ma statycznych, niezmiennych sytuacji. Układ sił zmienia się, na rzecz tego działamy z całych sił. Aby wzmocnić walkę klasy pracującej i jej sojusz z warstwami ludowymi, wzmocnić antykapitalistyczne i antymonopolistycze działania, obalić burżuazyjną władzę i zastąpić ją władzą klasy pracującej, socjalizmem, aby opuścić UE, NATO oraz wszelkie inne imperialistyczne sojusze.

Ta linia może wzmocnić walkę partii komunistycznych poprzez wzmocnienie łączności z klasą pracującą, z ludem i młodzieżą, aby zakorzenić się w fabrykach, na uniwersytetach i lokalnych społecznościach oraz prowadzić walkę o aktualne i nowoczesne potrzeby ludu.

Wierząc w naszą wizję świata, marksizm-leninizm, w rewolucyjną walkę klasy pracującej, mając głębokie przekonanie że kapitalistyczne barbarzyństwo to ślepa uliczka dla ludów, w 100 lat od powstania Międzynarodówki Komunistycznej, odważnie stwierdzamy: Naszą przyszłością nie jest kapitalizm, lecz nowy świat, socjalizm!

Z gorącym, braterskim pozdrowieniem
Wydział Spraw Międzynarodowych KC KKE

V Zjazd KPP w Bytomiu

W przededniu 75. rocznicy Manifestu PKWN, 21 lipca w Bytomiu obradował V Zjazd Komunistycznej Partii Polski. W Zjeździe uczestniczyło kilkudziesięciu delegatów z organizacji terenowych KPP oraz przedstawiciel Komunistycznej Partii Grecji Lefteris Nikolaou, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Kilka innych zagranicznych partii komunistycznych m.in. z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Danii oraz Czech przesłało życzenia dla Zjazdu.

Zjazd obradował w trudnym dla partii okresie. Nie ustają szykany i prześladowania. Proces działaczy KPP i redakcji czasopisma „Brzask” wszedł w nowy etap – Sąd Okręgowy w Katowicach przychylił się do wniosku prokuratury odwołującego się od uniewinniającego wyroku i po raz kolejny skierował sprawę do rozpatrzenia w pierwszej instancji.

Nasila się prowadzona przez władze kampania zakłamywania historii, eliminowania z przestrzeni publicznej, programów edukacyjnych i świadomości obywateli wszystkiego, co ma jakikolwiek pozytywny związek z PRL, wyzwoleniem Polski przez Ludowe Wojsko Polskie i Armię Czerwoną, rewolucyjnymi i lewicowymi tradycjami polskiego ruchu robotniczego.

Można spodziewać się, że wkrótce poziom represyjności działań władz wzrośnie jeszcze bardziej, co zapowiada wprowadzenie zmian w art. 256 Kodeksu Karnego, penalizujących propagowanie ideologii komunistycznej, użycie komunistycznych symboli i zrównujące komunizm z faszyzmem. W tej sytuacji zasadniczym celem debaty podczas zjazdu było przedyskutowanie stanowiska partii wobec obecnych i nadchodzących zagrożeń.

Delegaci jednomyślnie uznali, że partia nie może stosować antycypacyjnej autocenzury i w jakikolwiek sposób dokonywać modyfikacji swojego statutu i innych dokumentów programowych, na przykład rezygnując z otwartego głoszenia swojego przywiązania do marksizmu-leninizmu.

Zjazd opowiedział się za zachowaniem dotychczasowej linii politycznej partii oraz kontynuowaniem walki z represjami ze strony władz. Delegaci przyjęli sprawozdanie z krajowej i międzynarodowej działalności partii w ostatnich 4 latach oraz udzielili absolutorium dotychczasowemu kierownictwu – Krajowemu Komitetowi Wykonawczemu oraz organom kontrolnym.

Przewodniczącym KKW KPP ponownie wybrany został Krzysztof Szwej. Wybrano także 7 osobowy Krajowy Komitet Wykonawczy oraz inne statutowe organy Partii.

W przyjętej podczas Zjazdu uchwale oceniono, że obecna sytuacja międzynarodowa zagraża pokojowi na świecie, zwłaszcza poprzez „rosnące ryzyko poważnego konfliktu zbrojnego, w związku z groźbami kierowanymi wobec Iranu”. Polska wraz „z takimi krajami jak Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia, zamieniana jest w zaplecze Flanki Wschodniej” NATO.

Zwrócono uwagę także na fakt iż: „Dotychczas wszelka opozycja w sprawach dotyczących podstawowych kierunków polityki rządu była skutecznie odsuwana od życia politycznego i marginalizowana. Obecnie nie ma już miejsca w ogóle. Na wszystkich, którzy kwestionują politykę rządu, zwłaszcza zagraniczną, spada nie tylko potępienie i eliminacja ze środków przekazu, ale otwarte, brutalne represje. Podkreślono, że: „Zagrożona została poważnie zasada niezawisłości sądów.”

Zjazd potępił praktykę sądowo-prokuratorskiego prześladowania Komunistycznej Partii Polski oraz „trwający od lat proces karny mający na celu nie tylko prześladowanie działaczy naszej partii, ale także zastraszenie opinii publicznej”.

Podczas dyskusji o działaniach ugrupowania w przyszłości postulowano m.in. rozszerzenie działalności informacyjnej KPP w internecie, zwiększenie częstotliwości wydawania partyjnego pisma „Brzask” oraz propagowanie idei komunistycznych innymi sposobami.

red.

Komuniści o sytuacji w Sudanie

Ponad 50 partii komunistycznych i robotniczych, w tym KPP, wystąpiło ze wspólnym stanowiskiem wspierającym walkę ludu Sudanu o pokój, demokrację, prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną.

W wyniku trwających od czterech miesięcy masowych protestów, które rozpoczęły się 19 grudnia ub. r., obalony został prezydent Omar al-Bashir, sprawujący dyktatorską władzę od 30 lat. 11 kwietnia władzę przejęła Tymczasowa Rada Wojskowa (MTC), która wprowadziła stan wyjątkowy oraz zapowiedziała przekazanie władzy cywilom dopiero za 2 lata.

Sudańczycy odmawiają uznania władz tymczasowych, mających powiązania z dotychczasowym reżimem. MTC został natomiast uznany przez Stany Zjednoczone, Arabię Saudyjską, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Partie komunistyczne potępiły spotkanie wysłannika USA Stevena Koutsisa z Mohammadem Hamdanem Daglo, zastępcą szefa MTC, w kompleksie pałacu prezydenckiego w Chartumie. Daglo jest dowódcą Sił Szybkiego Wsparcia, składających się zasadniczo z niesławnego Janjaweedmilitii, który przez piętnaście lat sprawował terror w Darfurze i jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości, wymordowanie dziesiątek tysięcy ludzi.

Siły na rzecz Wolności i Przemian, w tym Sudańska Partia Komunistyczna, wezwały do dalszych masowych działań w celu pokrzyżowania planów USA i ich regionalnych reakcyjnych sojuszników.

Zagraniczne partie komunistyczne zadeklarowały poparcie dla masowych ulicznych protestów ludzi pracy pod hasłem „Wolność, pokój i rewolucja to wybór ludu” oraz walki Sudańskiej Partii Komunistycznej oraz koalicji „Siły na rzecz Wolności i Zmian”.

red.

Wspólna deklaracja 61 partii komunistycznych i robotniczych

Potępiamy imperialistyczną interwencję w Wenezueli. Solidarność z ludem Wenezueli!

My, komunistyczne i robotnicze partie świata, zdecydowanie potępiamy imperialistyczne plany, agresywną politykę zastraszania prowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Unię Europejską i sprzymierzone z nimi ośrodki władzy w Ameryce Łacińskiej, które starają się usunąć z urzędu legalnie i prawomocnie wybranego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, podporządkować naród tego kraju ich imperialistycznym interesom, a następnie rozkraść zasoby naturalne.

Po nieudanej prowokacji, przygotowanej przez Stany Zjednoczone w dniu 23 lutego, w której wykorzystano marionetkę imperialistów Guaido, na granicy z Kolumbią pod przykrywką ‚pomocy humanitarnej’ przygotowywane są nowe scenariusze przewrotu lub nawet imperialistycznych działań wojennych.

W tym samym czasie kontynuują wszelkie starania w kierunku zorganizowania kolejnych prowokacji, dających powód do dalszej eskalacji interwencji.

Zdecydowanie potępiamy każdy scenariusz przewrotu i imperialistycznego ataku militarnego Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników!

Stwierdzamy iż sprzeciwi się im nie tylko naród Wenezueli ale też wszystkie partie komunistyczne oraz robotnicze, klasa robotnicza i wszystkie ruchy mas ludowych na świecie!

Zdecydowanie potępiamy oświadczenia Johna Boltona, doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, według którego rząd USA stosuje doktrynę Monroe, która traktuje całą Amerykę Łacińską jako wyłączną strefę jego interesów.

Ameryka Łacińska należy tylko do zamieszkujących ją narodów!

Wierni zasadom proletariackiego internacjonalizmu, wyrażamy naszą solidarność z ludem Wenezueli. Tylko naród Wenezueli może podejmować decyzje związane z wewnętrzną polityką jego kraju.

Wyrażamy solidarność z Komunistyczną Partią Wenezueli, Komunistyczną Młodzieżą Wenezueli i innymi antyimperialistycznymi siłami Wenezueli, które walczą w trudnych warunkach, w obronie interesów ludu.

Precz z imperializmem!!

Lud zwycięży!!

KPP potępia próbę zamachu stanu w Wenezueli i solidaryzuje się z PSUV i Wenezuelczykami

Komunistyczna Partia Polski potępia próbę zamachu stanu w Wenezueli, wspieranego przez USA i ich sojuszników oraz ich ingerencję w wewnętrzne sprawy tego kraju.

Jedynym legalnym prezydentem Wenezueli pozostaje wybrany w demokratycznych wyborach 20 maja 2018 roku Nicolas Maduro, który zachowuje poparcie ze strony klasy pracującej. Samozwańczy „tymczasowy prezydent” Guaidó jest marionetką sił imperialistycznych i łamie prawo.

Zagraniczne siły destabilizują sytuację w Wenezueli,tworzą warunki do imperialistycznej agresji. Działają w interesie międzynarodowych monopoli dążących do uzyskania dostępu do złóż ropy naftowej. W tej sytuacji decyzja Nicolasa Maduro o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z USA była słuszna.

Wyrażamy solidarność z ludem Wenezueli i Komunistyczną Partią Wenezueli, broniącą legalnego prezydenta i walczącą z obcą interwencją. 

Komunistyczna Partia Polski, 26 stycznia 2019 r.

The Communist Party of Poland condems the attempt of the coup d’etat taking place in Venezuela and supported by the US and their allies and their intervention in the internal affairs of the country.

The only legal president of Venezuela is Nicolas Maduro, who was elected in democratic elections on 20th of May 2018 and has support of the Venezuelan working class. The self-proclaimed „interim president” Guaidó is acting against the law as a puppet of the imperialist powers.

Foreign powers destabilise Venezuela trying to pave way for the imperialist aggression. The reasons for their actions are interests of the international monopolies trying to gain access to oil. In these circumstances Nicolas Maduro’s decision to cut diplomatic ties with the US was right.

We express our solidarity with the Venezuelan people and the Communist Party of Venezuela who defend the legal president and oppose external intervention.

CP of Poland, 26 January 2019

#Venezuela #SolidaridadConVenezuela #MaduroPresidenteLegitimo #MaduroPresidente #HandsOffVenezuela #Communist

60. rocznica zwycięstwa rewolucji na Kubie

Komunistyczna Partia Polski przekazuje najszczersze życzenia z okazji 60. rocznicy zwycięstwa Rewolucji Kubańskiej – 1 stycznia 1959 roku.

Zwycięstwo Rewolucji Kubańskiej to zwycięstwo wyzyskiwanych i przykład sukcesu zbudowanego dzięki determinacji rewolucjonistów.

Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos i wielu innych dowódców partyzanckich poprowadzili kubański lud do walki z dyktaturą. Pomimo wszelkich przeciwności pokonali armię Fulgencio Batisty i obalili dyktatora.

Partyzanci wspierani przez lud osiągnęli zwycięstwo nad o wiele silniejszym przeciwnikiem. 350 rewolucjonistów, przed wkroczeniem do Hawany, pokonało 3,5 tysiąca żołnierzy wspieranych przez pociąg pancerny.

Nowa Kuba wprowadziła nieznane wcześniej reformy. Nie służyła już kapitalistom, lecz skierowała wszelkie środki na pomoc potrzebującym. Pomimo bezprawnej blokady ze strony USA, udało jej się wyeliminować analfabetyzm, podnieść poziom edukacji, ulepszyć system ochrony zdrowia i inwestować w rozwój nauki.

Rewolucyjna Kuba nie tylko zmieniła swój system ekonomiczny, ale także wspierała ruchy narodowowyzwoleńcze i postępowe na całym świecie. Obecnie jest krajem eksportującym profesjonalne kadry, wspomagające kraje rozwijające się w budowie systemów ochrony zdrowia i edukacji.

Kuba stoi zdecydowanie na drodze do socjalizmu i stawia czoła wyzwaniom takim jak wprowadzenie nowej konstytucji oraz wybory prezydenckie. Jesteśmy pewni, że kubański lud zachowa dziedzictwo rewolucji i zdecydowanie sprzeciwi się próbom zewnętrznej ingerencji w sprawy Kuby.

Doceniamy wkład Kuby w rozwój międzynarodowego ruchu komunistycznego i przykład rewolucyjnej siły oraz zdecydowania, jaki stanowi.

Oświadczenie Nowej Komunistycznej Partii Jugosławii – Ręce precz od KPP [PL] [SR]

RĘCE PRECZ OD KPP!

Proces sądowy przeciw Komunistycznej Partii Polski, mający na celu jej delegalizację jak również zakaz wszelkiej działalności propagującej ideologię komunistyczną, przebiega z niesłabnącą zaciekłością. 

W ciągu ostatnich pięciu lat kilkakrotnie próbowano na drodze sądowej zakazać działalności KPP a także wszelkiej „komunizującej” działalności. Polskie władze już wcześniej ograniczyły zakres swobód w kwestii prawa do strajków i zgromadzeń publicznych, zaś zakaz działalności KPP byłby dopełnieniem tego antypracowniczego pakietu.

Oczywistym jest, że za wszystkim tym stoją burżuazyjne struktury rządowe, nie kryjące swoich antykomunistycznych przekonań, które dodatkowo podniesiono do rangi polityki państwowej.

W ostatnim roku doszło do wielu przypadków erupcji niezadowolenia społecznego, połączonych z dużą mobilizacją zarówno wśród pracowników jak i studentów. Struktury władzy nie pozostały obojętne. Władza otwarcie pogwałciła autonomię uniwersytetu poprzez wtargnięcie policji na konferencję poświęconą dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa. Jednocześnie władze „spuściły z łańcucha” grupy nacjonalistyczno-neofaszystowskie, które w warunkach niezadowolenia społecznego znalazły posłuch u części ludności, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy są słusznie niezadowoleni ze swojego położenia społeczno-ekonomicznego.

Większość obywateli Polski nie jest nastawiona antykomunistycznie. Wielu wciąż pamięta czasy lepszego bezpieczeństwa socjalnego, braku bezrobocia i przestrzegania praw pracowniczych i lokatorskich. Dlatego główny nacisk propagandy antykomunistycznej skierowany jest do ludzi młodych, którym się tę truciznę serwuje poprzez system edukacji jak i centra propagandowe takie jak Instytut Pamięci Narodowej, który pełni rolę państwowego organu w walce z „totalitarnym komunizmem” poprzez demonizację przeszłości, jej nienaukowe objaśnianie i otwartą antykomunistyczną histerię.

Proces sądowy przeciw KPP jest częścią szerokiej krajowej strategii, wchodzącej w skład polityki UE, która poprzez konkretne ustawy i propagandę zrównuje komunizm z nazizmem, jako dwie twarze totalitaryzmu. Obrona KPP jest czymś więcej niż obroną prawa do istnienia jednej partii, jest to walka o zachowanie szerszych praw demokratycznych i pracowniczych, w tym prawa do zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, który co oczywiste, nie zabezpiecza interesów szerokich mas polskiego społeczeństwa.

Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii z wielką uwagą śledzi wydarzenia w Polsce i wyraża braterską i internacjonalistyczną solidarność z towarzyszami z KPP, głęboko wierząc, że mimo wielu przeszkód, zwycięstwo socjalizmu jest nieuniknione.

Niech żyje Komunistyczna Partia Polski!

Sekretariat NKPJ 
Belgrad, 13.12.2018

DALJE RUKE OD KP POLJSKE!

Sudski proces protiv Komunističke partije Poljske koji ima za cilj njenu zabranu, kao i zabranu bilo kakve aktivnosti koja propagira komunističku ideologiju, nastavljen je nesmanjenom žestinom.

U proteklih pet godina u više navrata pokušano da je se sudskim putem zabrani rad KP Poljske i isto primeni na sve „subverzivne komunističke“ aktivnosti. Vlada Poljske je ranijim zakonskim rešenjima već ograničila niz sloboda kada su u pitanju radnički štrajkovi i okupljanja građana, a zabranom KPP bi se ceo antiradnički paket mera zaokružio. Jasno da iza svega stoje buržoaske, vladajuće, strukture koje ne kriju svoje antikomunističko raspoloženje koje su podigli nizom poteza na rang državne politike.

U proteklih godinu dana došlo je do više izliva socijalnog nezadovoljstva, boljeg organizovanja i povezivanja radnika u različitim sektorima privrede, kao i studenata. Odgovor vladajućih struktura nije izostao. Vlast je otvoreno prekršila autonomiju Univerziteta upadom policije na tribinu posvećenu 200-toj godišnjici rođenja Karla Marksa. Istovremeno, vlast je sa „lanca“ pustila nacionalističke-neofašističke grupe koje su u uslovima socijalnog nezadovoljstva zadobile podršku jednog dela poljskog stanovništva, posebno mladih, koji su opravdano nezadovoljni svojim socijalno-ekonomskim položajem u društvu.

Većina građana Poljske nije antikomunistički raspoloženo, mnoge generacije sećaju se vremena veće socijalne sigurnosti i boljem pristupu radu, radničkim i stambenim pravima. Stoga je sva pažnja antikomunističke propagande okrenuta upravo ka mladim generacijama kojima se ovaj otrov servira kroz obrazovni sistem i propagandne centre kao što je Institut za nacionalno sećanje koji je preuzeo ulogu državnog organa u borbi protiv „totalitarnog komunizma“ kroz demonizaciju prošlosti, njeno nenaučno tumačenje i otvorenu antikomunističku histeriju.

Sudski proces protiv KPP deo je šire nacionalne strategije koja se uklapa u politiku EU koja nizom konkretnih zakona i propagandom otvoreno izjednačava komunizam i nacifašizam kao dva lica totalitarizma. Odbrane KP Poljske više je od odbrane prava na postojanje jedne partije, to je borba za očuvanje širih demokratskih i radničkih prava, kao i prava na promenu socijalno-ekonomskog sistema koji očigledno ne može da zadovolji interese širokih narodnih slojeva Poljske.

Nova komunistička partija Jugoslavije sa velikom zabrinutošću prati događaje u Poljskoj i izražava bratsku i internacionalnu solidarnost sa drugovima iz KP Poljske sa čvrstim uverenjem da i pored svih prepreka pobeda socijalizma biti neminovna.

Živela KP Poljske!

Sekretarijat NKPJ, Beograd, 13.12.2018

Źródło: NKPJ.ORG.RS

KPP solidaryzuje się z Gilets Jaunes i apeluje – zakładajmy żółte kamizelki na znak solidarności

Komunistyczna Partia Polski wyraża solidarność wobec protestujących, zorganizowanych spontanicznie i samorzutnie jako Żółte Kamizelki (Gilets Jaunes), którzy walczą o bezpieczeństwo, o wiązanie końca z końcem, o trochę oszczędności dla siebie na starość i o przyszłość dla swoich dzieci.

Do takiej radykalizacji nastrojów społecznych doprowadzili kapitaliści, nie licząc się ze społeczeństwem. Demonstracje i starcia to ostateczność (o strajkach i ruchu Gilets Jaunes dowiesz się więcej TUTAJ).

Francja niejednokrotnie udowodniła, że stanowi awangardę walki o prawa pracownicze i społeczne przeciwko wyzyskowi kapitalistycznemu. Z ogromną sympatią i życzliwością trzymamy mocno kciuki dla wszystkich Gilets Jaunes, aby ich postulaty i żądania zostały spełnione.

Komunistyczna Partia Polski apeluje do wszystkich swoich towarzyszy, sympatyków i ludzi dobrej woli w Polsce i poza Polską. Wyraźmy nasze poparcie, solidarność i jedność z Gilets Jaunes, nosząc na sobie żółte kamizelki. Byłby to mały, ale znaczący i symboliczny gest poparcia i solidarności z naszej strony[1].

W tych trudnych dniach i w nadchodzący weekend (8-9 grudnia) łączymy się z głosem ludu francuskiego, pracującej młodzieży, z bezdomnymi, bezrobotnymi, nowymi biednymi, imigrantami dla świata bez kapitalistycznego wyzysku.

Niech żyje międzynarodowa solidarność!

Vivat la France! Je suis Gilets Jaunes!

[1] Żółta kamizelka odblaskowa, ochronna, BHP kosztuje na rynku polskim ok. 6-10 zł (czasem mniej, czasem więcej) i nie stanowi zatem znaczącego uszczerbku na naszych budżetach domowych.

Apel XX Międzynarodowego Spotkania Partii Komunistycznych i Robotniczych [PL] [ENG] [RUS] [ESP] [ARAB] [POR]

Partie komunistyczne i robotnicze wzywają do opracowania wspólnych i zbieżnych działań w następnym okresie na następujących głównych osiach:

1) Przeciwko imperialistycznej wojnie, interwencjom i militaryzacji

2) Bronić historii ruchu komunistycznego i wartości internacjonalizmu proletariackiego

3) Aby wzmocnić solidarność międzynarodową z walczącymi narodami, które borykają się z okupacją, groźbami i interwencjami imperialistycznymi

4) Wielostronna solidarność klasowa z walką robotników o prawa pracownicze, społeczne, związkowe – przeciwko ofensywie kapitalizmu

5) Prawa kobiet i emancypacja

6) Walka o wolność polityczną i związkową oraz o prawa demokratyczne przeciwko siłom faszystowskim, reżimom reakcyjnym, rasizmowi, ksenofobii, fanatyzmowi religijnemu i uciskowi społecznemu

Przeciwko imperialistycznej wojnie, interwencjom i militaryzacji

Działania przeciwko NATO – którego 70. rocznica przypada 4 kwietnia 2019 r. – oraz UE, która jest dalej zmilitaryzowana przez PESCO i inne mechanizmy.

Przeciwko broni nuklearnej i zagranicznym bazom wojskowym, wykorzystując rocznicę nuklearnego holokaustu w Hiroszimie – Nagasaki (6 i 9 sierpnia) po 80 latach od wybuchu II wojny światowej (1 września).

Bronić historii ruchu komunistycznego i wartości internacjonalizmu proletariackiego

Wielostronne wydarzenia z okazji 100. rocznicy Międzynarodówki Komunistycznej (2 marca), działania przeciwko antykomunizmowi, prześladowania i zakazy partii komunistycznych i robotniczych.

Wykorzystanie 102. rocznicy październikowej Rewolucji Socjalistycznej, aby podkreślić osiągnięcia socjalizmu i pogłębić dyskusję teoretyczną i działania praktyczne przeciwko kapitalizmowi i jego wyzyskującemu, uciskającemu, agresywnemu, drapieżnemu i nieludzkiemu charakterowi.

Aby wzmocnić solidarność międzynarodową z walczącymi narodami, które borykają się z okupacją, groźbami i interwencjami imperialistycznymi

Wzmocnienie internacjonalistycznej solidarności i walki domagającej się zakończenia amerykańskiej blokady przeciwko Kubie oraz interwencji i gróźb przeciwko boliwariańskiej Wenezueli.

Wspierać walkę narodu palestyńskiego pod koniec okupacji i samostanowienia, ustanawiając narodowe, niezależne państwo ze Wschodnią Jerozolimą jako swoją stolicą, zgodnie z rezolucjami ONZ, wspierając opór Palestyńczyków i potępiając politykę kryminalną Izraela.

Potępić imperialistyczne interwencje na Półwyspie Koreańskim i wyrazić solidarność z narodem koreańskim za niezależne i pokojowe zjednoczenie.

Wyrażać solidarność z uchodźcami i wszystkimi narodami stojącymi przed okupacją, interwencją i blokadami imperializmu.

Wielostronna solidarność klasowa z walką robotników o prawa pracownicze, społeczne, związkowe – przeciwko ofensywie kapitału.

Rozwój działań walki w miejscach pracy, w szczególności w Międzynarodowym Dniu Robotniczym 1 maja, podkreślając awangardową rolę komunistów.

Prawa kobiet i emancypacja

Rozwój działań walczących w dniu 8 marca, Międzynarodowego Dnia Kobiet, w obronie praw kobiet i ich pełnej równości w pracy i życiu.

Walka o wolność polityczną i związkową oraz o prawa demokratyczne przeciwko siłom faszystowskim, reżimom reakcyjnym, rasizmowi i ksenofobii, fanatyzmowi religijnemu i uciskowi społecznemu.

Rozwój działań walki w dniu zwycięstwa ludu nad faszyzmem-nazizmem.

Rozwój działań na rzecz ochrony środowiska

Wersje angielska, rosyjska, hiszpańska, arabska i portugalska

The Communist and Workers’ parties call for the development of common and convergent actions in the next period along these main axes:

Against imperialist war, interventions and militarization.

Actions against NATO – whose 70th anniversary is on April 4, 2019 – and the EU, which is being further militarized with PESCO and other mechanisms. Against nuclear weapons and foreign military bases, utilizing the nuclear holocaust anniversary in Hiroshima – Nagasaki (on August 6 and 9) and the 80 years since the start of the Second World War (on September 1).

To defend the history of the communist movement and the values of proletarian internationalism

Multi-faceted events for the 100th anniversary of the Communist International (on March 2), actions against anti-communism, persecutions and bans of Communist and Workers’ Parties. Utilization of the 102nd anniversary of the October Socialist Revolution to highlight the achievements of socialism and deepen the theoretical discussion and practical action against capitalism and its exploitative, oppressive, aggressive, predatory and inhuman nature.

To strengthen Internationalist Solidarity with the struggling peoples, which face occupation, imperialist threats and interventions

To strengthen internationalist solidarity and struggle demanding the end of the US blockade against Cuba and the interventions and threats against Bolivarian Venezuela.  To support the struggle of Palestinian people for the end of the occupation and self-determination, establishing a national, independent state with East Jerusalem as its capital, in accordance with the UN resolutions, supporting the resistance of the Palestinian people and condemning the criminal policy of Israel. To denounce imperialist interventions in the Korean Peninsula and express solidarity with the Korean people for independent and peaceful reunification. To express solidarity with refugees and with all peoples facing occupation, intervention and blockades by imperialism.

Multi-faceted class solidarity with workers’ struggles for labor, social, trade union rights, against the offensive of capital.

Development of actions of struggle in workplaces and in particular on International Workers’ Day on May 1st, highlighting the vanguard role of the communists.

For Women’s Rights and Emancipation

Development of actions of struggle on March 8, International Women’s Day, to defend women’s rights and their full equality in work and life.

Struggle for political and trade union freedoms and democratic rights against fascist forces, reactionary regimes, racism and xenophobia, religious fanaticism and social oppression.

Development of actions of struggle on the day of the People’s Victory over Fascism-Nazism.

Development of actions to protect the environment

Коммунистические и рабочие партии призывают к проведению совместной и схожей деятельности в последующий период по следующим основным направлениям: 

Против империалистической войны, интервенций и милитаризации.

Деятельность против НАТО, который 4 апреля 2019 года отмечает свое 70-летие, и против ЕС, который все больше милитаризируется путем создания PESCO и других механизмов. Воспользовавшись годовщиной со дня ядерной катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, 6 и 9 августа соответственно, и 70-летием со дня начала 2-й мировой войны – 1-го сентября провести мероприятия против ядерного оружия и иностранных военных баз.

В защиту истории коммунистического движения и ценностей пролетарского интернационализма.

Разнообразные мероприятия, приуроченные к 100-летию Коммунистического Интернационала 2 марта, акции протеста против антикоммунизма, преследований и запретов коммунистических и рабочих партий. Использование 102-й годовщины Октябрьской социалистической революции для демонстрации достижений социализма, а также для углубления теоретической дискуссии и практической деятельности против капитализма и его эксплуататорского, угнетающего, агрессивного, грабительского и бесчеловечного характера.

Укреплять интернациональную солидарность с народами, борющимися против оккупации, империалистических угроз и интервенций.

Укреплять интернациональную солидарность и борьбу, требуя прекращения блокады США против Кубы, вмешательств и угроз против Боливарианской Венесуэлы. Поддерживать борьбу палестинского народа за прекращение оккупации и за самоопределение путем создания национального независимого палестинского государства  со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с резолюцией ООН,  а также поддерживать сопротивление палестинского народа, осуждая преступную политику Израиля.  Осуждение империалистических интервенций на Корейском полуострове и солидарность с корейским народом в борьбе за независимое и мирное воссоединение страны. Солидарность с беженцами и всеми народами, борющимися против оккупации, интервенции и блокады со стороны империализма. 

Всесторонняя классовая солидарность с борьбой трудящихся за трудовые, социальные, профсоюзные права, против нападок капитала.

Проведение акций протеста на рабочих местах, в частности, в Международный день труда – 1 мая, выделяя и подчеркивая авангардную роль коммунистов.

За права и эмансипацию женщин.

Проведение акций к Международному женскому дню 8 марта, в защиту прав женщин и за полное равноправие в работе и жизни. 

Борьба за политические и профсоюзные свободы и демократические права, против фашистских сил, реакционных режимов, расизма и ксенофобии, религиозного фанатизма и социального угнетения.

Проведение акций в День Великой победы народов над фашизмом и нацизмом.

Проведение акций в защиту окружающей среды. 

Los partidos comunistas y obreros hacen un llamamiento por el desarrollo de acciones conjuntas y convergentes durante el próximo período en los siguientes ejes principales:

Contra la guerra imperialista, las intervenciones y la militarización.

Acciones contra la OTAN, que cumple su 70 aniversario el 4 de abril de 2019, y la UE, que se militariza más con la PESCO y otros mecanismos. Contra las armas nucleares y las bases militares extranjeras, a ocasión del aniversario del holocausto nuclear en Hiroshima-Nagasaki los días 6 y 9 de agosto y el 80 aniversario desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre.

Por la defensa de la historia del movimiento comunista y de los valores del internacionalismo proletario,

Actos multifacéticos para el centenario de la Internacional Comunista – 2 de marzo, acciones contra el anticomunismo, las persecuciones y prohibiciones de partidos comunistas y obreros. Aprovechar el 102 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre para proyectar los logros del socialismo y profundizar el debate teórico y la acción práctica contra el capitalismo y su naturaleza explotadora, opresiva, agresiva, depredadora e inhumana.

Fortalecer la solidaridad internacionalista con los pueblos en lucha, en confrontación con la ocupación, las amenazas y las intervenciones imperialistas.

Fortalecimiento de la solidaridad y la lucha internacionalista reivindicando  el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y de las intervenciones y amenazas contra  Venezuela bolivariana. Apoyamos el derecho del pueblo palestino por el fin de la ocupación y autodeterminación con el establecimiento de un estado nacional e independiente, con su capital en Jerusalén este, en aplicación de las resoluciones respectivas de las Naciones Unidas, apoyando a la resistencia del pueblo palestino y condenando la política criminal de Israel. Denuncia de  las intervenciones imperialistas en la Península Coreana y solidaridad con el pueblo coreano por una reunificación independiente y pacífica. Solidaridad con los refugiados y con todos los pueblos que enfrentan la ocupación, la intervención y los bloqueos del imperialismo.

Solidaridad clasista en todos los aspectos con las luchas de los trabajadores por derechos laborales, sociales y sindicales, contra el ataque del capital.

Desarrollo de acciones militantes en los centros de trabajo, en particular el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, resaltando el papel de vanguardia de los comunistas.

Por los derechos y la emancipación de las mujeres.

Desarrollo de acciones de lucha el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para la defensa de los derechos de las mujeres y su plena igualdad en el trabajo y en la vida.

Lucha por las libertades políticas y sindicales, por los derechos democráticos contra las fuerzas fascistas, los regímenes reaccionarios, el racismo y la xenofobia, el fanatismo religioso y la opresión social.

Desarrollo de acciones militantes el Día de la Victoria de los Pueblos contra el nazi-fascismo.

Desarrollo de acciones para la protección del medio ambiente.

هذا و تدعو الأحزاب الشيوعية والعمالية لتطوير نشاطات مشتركة ومتقاربة في الفترة المقبلة، على المحاور الأساسية التالية:

 

ضد الحرب الإمبريالية، و التدخلات والعسكرة.

إجراء نشاطات ضد حلف شمال الاطلسي- التي تصادف الذكرى اﻠ70لتأسيسه في  4نيسان\أبريل 2019- و ضد الاتحاد الأوروبي الذي تجري عسكرته على نحو أبعد عبر التعاون المنظم الدائم ( الجيش الأوروبي المشترك) وغيرها من الآليات. و ضد الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية، مع استخدام ذكرى المحرقة النووية في هيروشيما – ناغازاكي في 6و 9آب\أغسطس، و ذكرى مرور 80  عاما منذ بداية  الحرب العالمية الثانية في1أيلول\ سبتمبر.

من أجل الدفاع عن تاريخ الحركة الشيوعية وقيم الأممية البروليتارية

إقامة تظاهرات متعددة اﻷشكال للإحتفال بالذكرى السنوية المئوية للأممية الشيوعية  في 2آذار\مارس، و نشاطات ضد معاداة الشيوعية وحملات الملاحقة والحظر ضد الأحزاب الشيوعية والعمالية. اغتنام الذكرى اﻠ102لثورة أكتوبر الاشتراكية لعرض انجازات الاشتراكية وتعميق النقاش النظري والنشاط العملي ضد الرأسمالية و ضد طبيعتها الإستغلالية و اﻹستبدادية و العدوانية المتوحشة اللاإنسانية.

تعزيز التضامن الأممي مع الشعوب المكافحة التي تواجه الإحتلال والتهديدات والتدخلات الإمبريالية

تعزيز التضامن الأممي والنضال مع المطالبة بوضع حد لحصار الولايات المتحدة ضد كوبا والتدخلات والتهديدات ضد  فنزويلا البوليفارية. إننا ندعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء اﻹحتلال و تقرير المصير و إقامة دولة وطنية فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس الشرقية، تطبيقاً لقرارات اﻷمم المتحدة ذات الصلة، كما و ندعم مقاومة الشعب الفلسطيني مع إدانتنا لسياسة إسرائيل الإجرامية. إدانة التدخلات الإمبريالية في شبه الجزيرة الكورية والتضامن مع الشعب الكوري من أجل إعادة توحيد كوريا بنحو مستقل وسلمي. التضامن مع اللاجئين ومع كل الشعوب التي تواجه الاحتلال والتدخل والحصار من قبل الإمبريالية.

تضامن طبقي كامل الأوجه مع نضالات العمال من أجل الحقوق العمالية و الاجتماعية والنقابية، ضد هجمة  رأس المال.

تطوير نشاطات كفاحية في مواقع العمل، و تحديداً في يوم العمال العالمي في 1أيار\مايو مع إبراز الدور الطليعي للشيوعيين

من أجل حقوق المرأة و تحررها

تطوير نشاطات كفاحية يوم 8آذار\مارس، يوم المرأة العالمي، للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الكاملة في العمل والحياة.

النضال من أجل الحريات السياسية والنقابية والحقوق الديمقراطية ضد القوى الفاشية، و الأنظمة الرجعية، و ضد والعنصرية و رهاب الأجانب والتعصب الديني والاضطهاد الاجتماعي.

تطوير نشاطات كفاحية في يوم نصر الشعوب على النازية – الفاشية.

تطوير نشاطات من أجل حماية البيئة.

Os partidos comunistas e operários fazem um chamamento pelo desenvolvimento de ações conjuntas e convergentes durante o próximo período nos seguintes eixos principais:

Contra a guerra imperialista, as intervenções e a militarização.

Ações contra a NATO, que completa seu 70º aniversário em 4 de abril de 2019, e a União Europeia, que se militariza mais com a PESCO e outros mecanismos. Contra as armas nucleares e as bases militares estrangeiras, por ocasião do aniversário do holocausto nuclear em Hiroshima-Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto e o 80º aniversário do início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro.

Em defesa da história do movimento comunista e dos valores do internacionalismo proletário.

Atos multifacéticos pelo centenário da Internacional Comunista – 2 de março, ações contra o anticomunismo, as perseguições e proibições de partidos comunistas e operários. Aproveitar o 102º aniversário da Revolução Socialista de Outubro para projetar as conquistas do socialismo e aprofundar o debate teórico e a ação prática contra o capitalismo e sua natureza exploradora, opressiva, agressiva, depredadora e inumana.

Fortalecer a solidariedade internacionalista com os povos em luta, em confrontação com a ocupação, as ameaças e as intervenções imperialistas.

Fortalecimento da solidariedade e da luta internacionalista reivindicando o fim do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba e das intervenções e ameaças contra a Venezuela bolivariana. Apoiamos o direito do povo palestino pelo fim da ocupação e pela autodeterminação com o estabelecimento de um Estado nacional e independente, com sua capital em Jerusalém Leste, em aplicação das resoluções respectivas das Nações Unidas, apoiando a resistência do povo palestino e condenando a política criminosa de Israel. Denúncia das intervenções imperialistas na Península Coreana e solidariedade com o povo coreano por uma reunificação independente e pacífica. Solidariedade com os refugiados e com todos os povos que enfrentam a ocupação, a intervenção e os bloqueios do imperialismo.

Solidariedade classista em todos os aspetos com as lutas dos trabalhadores por direitos trabalhistas, sociais e sindicais, contra o ataque do capital.

Desenvolvimento de ações militantes nos centros de trabalho, em particular o Dia Internacional dos Trabalhadores, o 1º de maio, ressaltando o papel de vanguarda dos comunistas.

Pelos direitos e a emancipação das mulheres.

Desenvolvimento de ações de luta em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, pela defesa dos direitos das mulheres e sua plena igualdade no trabalho e na vida.

Luta pelas liberdades políticas e sindicais, pelos direitos democráticos contra as forças fascistas, os regimes reacionários, o racismo e a xenofobia, o fanatismo religioso e a opressão social.

Desenvolvimento de ações militantes no Dia da Vitória dos Povos contra o nazi-fascismo.

Desenvolvimento de ações para a proteção do meio ambiente.

Źródło: Solidnet

Rezolucja solidarności z Komunistyczną Partią Polski

Od dzisiaj na całym świecie przed placówkami dyplomatycznymi Polski odbywają się protesty solidarności z KPP. Będziemy na bieżąco w miarę naszych możliwości informować o bieżącym stanie rzeczy na naszych stronach. Pod koniec listopada towarzysze i towarzyszki zebrani z całego świata w Atenach przyjęli rezolucję solidarności z naszą Partią.


76 partii komunistycznych i robotniczych, uczestniczących w Międzynarodowym Spotkaniu Partii Komunistycznych i Robotniczych w Atenach, potępia eskalację antykomunistycznej kampanii przeciwko Komunistycznej Partii Polski, prowadzoną przez polskie władze.

Antykomunistyczny proces przeciwko KPP będzie kontynuowany 7 grudnia br. Polskie władze, wspierane przez UE, od prawie 3 lat prowadzą postępowanie sądowe przeciwko działaczom KPP oraz redaktorom pisma „Brzask”, przeprowadzając przesłuchania nawet w domach aktywistów KPP. Oskarżonym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek rządu, grupa robocza w polskim parlamencie zasugerowała zmiany prawa mające na celu wprowadzenie zakazu symboli komunistycznych, nikczemnie zrównując je z faszystowskimi, fałszując historię i obrażając pamięć ludu. Podkreślamy, że dotyczące tego prawo w 2009 roku wprowadziło zakaz symboli komunistycznych, jednak, w wyniku protestów, w 2011 roku zostało zniesione i uznane za niekonstytucyjne.

Te niebezpieczne działania trwają w czasie gdy Trybunał Konstytucyjny (kontrolowany przez polskie władze), na wniosek jednej z reakcyjnych organizacji, „zamierza zbadać” sprawę legalności działania Komunistycznej Partii Polski.

Te skoncentrowane działania polskich władz oraz UE pokazują, iż ich celem jest przeszkodzenie w zorganizowanej walce komunistów i ludów z kapitalistycznym barbarzyństwem.

Precz z antykomunizmem i zastraszaniem polskich komunistów!

Żądamy natychmiastowego wstrzymania procesów i zniesienia zakazów działania KPP.

Wzywamy do międzynarodowej mobilizacji oraz solidarności z polskimi komunistami 3 grudnia przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Sygnatariusze

Komunistyczna Partia Albanii
Algierska Partia na rzecz Demokracji i Socjalizmu
Komunistyczna Partia Argentyny
Komunistyczna Partia Australii
Komunistyczna Partia Austrii
Demokratyczna Postępowa Trybuna, Bahrajn
Komunistyczna Partia Białorusi
Komunistyczna Partia Belgii
Komunistyczna Partia Boliwii
Komunistyczna Partia Brazylii
Brazylijska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Brytanii
Nowa Komunistyczna Partia Brytanii
Komunistyczna Partia Bułgarii
Partia Bułgarskich Komunistów
Komunistyczna Partia Kanady
Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji
Komunistyczna Partia Kuby
Postępowa Partia Ludzi Pracy – AKEL, Cypr
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Komunistyczna Partia w Danii
Siła Rewolucji, Republika Dominikany 
Komunistyczna Partia Ekwadoru
Komunistyczna Partia Estonii
Komunistyczna Partia Finlandii
Niemiecka Partia Komunistyczna 
Komunistyczna Partia Grecji
Węgierska Partia Robotnicza
Komunistyczna Partia Indii
Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
Partia Tudeh, Iran
Komunistyczna Partia Iraku
Komunistyczna Partia Kurdystanu–Iraku
Komunistyczna Partia Irlandii
Robotnicza Partia Irlandii
Komunistyczna Partia Izraela
Partia Komunistyczna, Włochy
Partia Włoskich Komunistów
Jordańska Partia Komunistyczna
Socjalistyczny Ruch Kazachstanu
Partia Komunistów Kirgistanu
Laotańska Ludowa Partia Rewolucyjna
Libańska Partia Komunistyczna 
Partia Socjalistyczna, Litwa
Komunistyczna Partia Luksemburga
Komunistyczna Partia Macedonii
Partia Kongresu na rzecz Niepodległości Madagaskaru
Komunistyczna Partia Malty
Komunistyczna Partia Meksyku
Nepalska Partia Komunistyczna
Nowa Komunistyczna Partia Holandii
Komunistyczna Partia Norwegii
Palestyńska Partia Komunistyczna
Palestyńska Partia Ludowa
Komunistyczna Partia Pakistanu
Komunistyczna Partia Paragwaju
Rumuńska Partia Socjalistyczna
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Komuniści Serbii
Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii
Komunistyczna Partia Słowacji
Południowoafrykańska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii
Komunistyczna Partia Sri Lanki
Komunistyczna Partia Sudanu
Komunistyczna Partia Suazi
Komunistyczna Partia Szwecji
Syryjska Partia Komunistyczna 
Komunistyczna Partia Turcji
Partia Pracy (EMEP), Turcja
Komunistyczna Partia Ukrainy
Związek Komunistów Ukrainy
Komunistyczna Partia USA
Komunistyczna Partia Wenezueli

Z faszyzmem się nie negocjuje!

Dzień 11 listopada po raz kolejny jest okazją do promowania militaryzmu i nacjonalizmu. W Warszawie władze państwowe maszerują wspólnie z nacjonalistami. W ten sposób biało-czerwonymi barwami przykrywa ksenofobię, rasizm i faszyzm. Podsycając nastroje nacjonalistyczne odwraca uwagę od problemów społecznych. Państwo znów oferuje obywatelom symbole narodowe zamiast realnej pomocy.

Przed półwieczem Polska Ludowa na tysiąclecie państwa polskiego zbudowała ponad 1000 szkół, w roku 2018 władze w ramach obchodów stulecia niepodległości promują marsz nacjonalistów i pseudokibiców w kraju rosnących dysproporcji społecznych, w którym znaczna część obywateli żyje w nędzy.

Przypominamy, że faszyzm i nacjonalizm są z założenia sprzeczne z zasadami demokracji. Wszędzie gdzie do władzy dochodzili nacjonaliści oznaczało to masowe represje oraz degradację społeczną, a w rezultacie wojnę.

Z faszystami się nie negocjuje, faszystów się zwalcza.

Nigdy więcej faszyzmu!

Nigdy więcej wojny!

KPP, 11 listopada 2018 r.


Dawna Warszawa „Paryżem Północy”?

7 listopada w warszawskim Cafe Kryzys przy ul. Wilczej 30, odbyło się spotkanie dotyczące różnic między wizerunkiem przedwojennej Warszawy we współczesnych publikacjach a rzeczywistością.

Robert Nowak z Kolektywu Syrena, który pisze obecnie książkę o powojennej odbudowie Warszawy, omówił sytuację społeczną w stolicy przed 1939 rokiem. Miasto było wówczas gęsto zaludnione i chaotycznie zabudowane. W wielu budynkach brakowało dostępu do podstawowych instalacji sanitarnych.

Tworzony obecnie wizerunek Warszawy jako „Paryża Północy” został oparty na wspomnieniach przedstawicieli przedwojennych elit żyjących w enklawach bogactwa. Taka narracja jest też przyjmowana z okazji 100-lecia niepodległości.

Robert Nowak porównał sytuację mieszkańców przedwojennej i powojennej Warszawy. Przed 1939 rokiem ci, którzy napływali do miasta w poszukiwaniu pracy nie mieli szans na awans społeczny. Często zasilali rzeszę bezrobotnych w tym zamieszkujących ziemianki i baraki w miejscach takich jak Annopol. Po wojnie zmieniło się to. Warszawiacy doświadczyli ogromnego awansu i poprawy sytuacji.

Podczas spotkania prezentowano zdjęcia przedwojennej Warszawy oraz plany urbanistyczne. Prelegent skrytykował pojawiającą się w niektórych prawicowych publikacjach tezę o „celowym zniszczeniu” dawnej Warszawy podczas powojennej odbudowy. Jego zdaniem przedwojenne kamienice były najczęściej nie do odtworzenia między innymi ze względu na ich niskie standardy.

Kłam tezie o zniszczeniu zadaje także odbudowa Starego Miasta dokonana przez Biuro Odbudowy Stolicy na podstawie przedwojennych planów i rysunków.

red.

Zapraszamy do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji „Znaki Pamięci – 2018”

Komunistyczna Partia Polski jako współorganizator akcji „Znaki Pamięci – 2018” przyłącza się do apelu.

Zapraszamy do udziału w III Edycji Ogólnopolskiej Akcji poszukiwań historycznych miejsc, pomników i grobów postaci zasłużonych dla miast, regionów i środowisk – ocalając je od zapomnienia.

Porządkujmy miejsca pamięci, zapalajmy symboliczne znicze, oddając szacunek utrwalonym przez poprzednie pokolenia miejscom dziejowych, historycznych wydarzeń.

Zapalajmy symboliczne znicze w miejscach, gdzie jeszcze niedawno stały pomniki, obeliski i tablice pamiątkowe. Dla wielu osób to część historii, która powinna zostać na swoim miejscu, jako symbol przeszłości i upamiętnienie ludzi oraz wydarzeń.

Nie pozwólmy o nich zapomnieć! Nie pozwólmy zniszczyć wspomnień!

Włączajmy się i zachęcajmy innych do organizowanych kwest, mających chronić zabytkowe groby i pomniki od zniszczenia, likwidacji i zapomnienia.

Upamiętniajmy symbolicznie nazwy zmienionych ulic, placów czy zlikwidowanych pomników. Prosimy o nadsyłanie zdjęć miejsc pamięci narodowej; miejsc, gdzie jeszcze niedawno stały pomniki przypominające o przeszłości, o ludziach i ich losach.

Wprowadzajmy na forach internetowych zdjęcia i opisy miejsc Pamięci Pokoleniowej, dokumentujmy to wszystko, co znika z naszego krajobrazu, a winno pozostawać w naszej pamięci i trafić do przyszłych pokoleń.

Dołącz do nas!

Fotorelacje z prowadzonej akcji prześlij na adresy e-mail: gadaczek@op.pl, z.imielski@wp.pl, mariangrocholski@interia.pl, rybak.73@interia.pl, Kszwej@wp.pl

PS: Może uda się Wam odwiedzić miejsca, gdzie były pomniki i obeliski a zostały zburzone (może są zdjęcia jak wyglądały), umieścić w przekazach elektronicznych i przesłać na powyższe maile. Prosimy o zdjęcia miejsc po zniszczonych pomnikach. Proponujemy umieszczać w tych miejscach zdjęcia zdewastowanych obiektów i znicze pod nimi.

Organizatorzy, Dąbrowa Górnicza, listopad 2018

KPP i WFTU wyrażają poparcie dla strajkujących pracowników PLL LOT

Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla pracowników PLL LOT w walce o godne warunki zatrudnienia oraz o podwyżkę płac. 

Kilkadziesiąt odwołanych lotów, tysiące poszkodowanych pasażerów oraz straty liczone w milionach złotych – to efekt bezkompromisowej walki między zarządem PLL LOT a związkami zawodowymi. Walki, w której do soboty żadna ze stron nie chciała odpuścić.

Strajk zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, który został wybrany spośród zarządów dwóch reprezentatywnych związków zawodowych: Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego na czele z Moniką Żelazik oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, którego przewodniczącym jest Adam Rzeszot.

Akcja strajkowa trwa od czwartku (zawieszona do poniedziałku do godz. 14:00 w związku z pracami nad porozumieniem). Strajk polega na dobrowolnym, powszechnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących pracowników. Głównym punktem sporu między związkami zawodowymi a władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010 roku. Wówczas stare zasady dot. wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi, ramowymi – zdaniem związków – mniej korzystnymi dla pracowników.

Monika Żelazik była stewardessą przez 25 lat. W maju tego roku została zwolniona. Dzisiaj mówi się o niej, że jest wrogiem numer jeden prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego. W połowie czerwca Monika Żelazik odwołała się od decyzji sądu pracy i złożyła pozew przeciwko przewoźnikowi. Sąd jeszcze nie rozpatrzył sprawy, ale Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, że Żelazik została zwolniona z naruszeniem ustawy o związkach zawodowych. Jak sama w wywiadzie dla tvn24 mówiła: Zwolnienie działacza związkowego to jest taki moment dla wszystkich, który mówi o tym, że jest źle w spółce. Ludzie zobaczyli po prostu prawdziwą twarz człowieka, który zaczął ich mobbingować, straszyć. Związkowcy domagali się przede wszystkim przywrócenia do pracy Moniki Żelazik, która została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Chcieli także przywrócenia do pracy 67 osób, które prezes Milczarski zwolnił dyscyplinarnie w poniedziałek. 

W oświadczeniu napisano, że Bartosz Piechota, oddelegowany do zarządu spółki do prowadzenia negocjacji ze związkowcami, złożył w piątek deklarację „o woli pracodawcy przywrócenia do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) Moniki Żelazik, przewodniczącego Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adama Rzeszota, oraz pozostałych 66 pracowników spółki zwolnionych z powodu strajku, który rozpoczął się 18 października 2018 roku”. Ponadto oświadczenie zawiera „deklarację o cofnięciu udzielonej 3 października 2018 r. kary nagany kpt. Adamowi Rzeszotowi, jak również cofnięcie roszczeń pieniężnych kierowanych do pracowników, którzy brali udział w strajku”. W efekcie strajk związkowców został zawieszony do poniedziałku do godz. 14. Strony spotkają się tego dnia, o godz. 8, w celu kontynuowania negocjacji.

Powrót zwolnionych pracowników, to nie jedyne postulaty. Związkowcy domagają się także powrotu regulaminu wynagrodzeń sprzed ośmiu lat. Na wypłatę stewardessy i pilota składa się podstawa godzinowa, wylatane nadgodziny oraz diety przysługujące z tytułu podróży. Regulamin z 2010 roku zapewniał wysoką podstawę niezależnie od wylatanych godzin, ale kryzys finansowy w spółce sprawił, że w 2013 roku ówczesny zarząd obniżył gwarantowaną pensję. Adwokat Zbigniew Roman wskazał, że związek zawodowy i pracownicy twierdzą, że w tej chwili ta sytuacja jest zupełnie inna w związku z tym powinno się przywrócić korzystne dla nich zasady. Zarząd broni jednak obecnego regulaminu, twierdząc że warunki na rynku i duża liczba połączeń pozwala na wylatanie bardzo dobrej pensji.

Obecnie pensja stewardessy, zależnie od stażu, waha się między 2500-4000 zł za 45 lub mniej przelatanych godzin. 46. i każda kolejna jest dodatkowo płatna. Podobne zasady dotyczą pilotów, różni się tylko kwota. Taki regulamin płac, z małymi różnicami, obowiązuje pracowników zarówno na etatach jak i umowach cywilno-prawnych. Bo w LOT istnieją różne formy zatrudnienia, co jest kolejną kością niezgody między zarządem a związkowcami. W 2013 roku powstały dwie spółki-córki Polskich Linii Lotniczych LOT: LOT Crew oraz LOT Cabin Crew. Pierwsza podpisuje umowy z pilotami, a druga z personelem pokładowym – na zasadach business to business (B2B). Umowa B2B to nic innego jak umowa typu firma-firma. W takiej sytuacji osoba prowadząca działalność gospodarczą najczęściej wystawia swojemu zleceniodawcy fakturę VAT. Mimo że prezes PLL LOT Rafał Milczarski twierdzi inaczej: Nie mamy żadnych umów śmieciowych, my mamy współpracę z podmiotami gospodarczymi, które na rzecz LOT Crew i LOT Cabin Crew, które są naszymi spółkami-córkami wykonują usługi.

Oprócz tego związkowcy żądają dymisji właśnie prezesa Rafała Milczarskiego, który stoi na czele narodowego przewoźnika od dwóch lat. 

Niestety nie wszystkie związki zawodowe poparły strajk pracowników PLL LOT. Skandalicznie zachował się w tej sytuacji NSZZ Solidarność, który broni interesów kapitalistów i Zarządu PLL LOT, a nie pracowników.

Polskie Linie Lotnicze LOT należą do Polskiej Grupy Lotniczej, która w 100 proc. należy do Skarbu Państwa. Z danych przewoźnika wynika, że w sumie w firmie pracuje około 1,3 tys. stewardes i 700 pilotów. Spółka zatrudnia około 3 tys. pracowników.

Źródła: tvn24bis.plpulsHR.plradiomaryja.pl, tvn24.pl

Światowa Federacja Związków Zawodowych solidarna z pracownikami Polskich Linii Lotniczych LOT

Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU), bojowa federacja zrzeszająca 95 milionów pracowników ze 130 krajów na 5 kontynentach, wyraża solidarność z pracownikami Polskich Linii Lotniczych LOT, którzy podjęli strajk domagając się lepszych warunków pracy i opierają się próbom zastraszenia podejmowanym przez dyrekcję.

W szczególności personel kabinowy oraz piloci LOT żądają podwyżek płac, a także przywrócenia do pracy kolegów zwolnionych za udział w strajku i protestach.

Tak jak cały światowy klasowy ruch związkowy popieramy walkę kolegów i koleżanek z PLL LOT. Stanowczo potępiamy lokaut oraz zastraszanie i dzielenie pracowników przez zarząd LOT. Wolność związków zawodowych musi być respektowana. Wzywamy odpowiedzialne osoby do natychmiastowego przywrócenia do pracy zwolnionych i spełnienia uzasadnionych żądań pracowniczych!

Sekretariat WFTU

Sprzeciw Komunistycznej Partii Polski wobec zniszczenia pomnika Żołnierzy Radzieckich [PL] [ENG]

18 października rozpoczęła się rozbiórka pomnika żołnierzy radzieckich w warszawskim Parku Skaryszewskim. Pomnik upamiętniał miejsce, w którym pochowano żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas wyzwalania warszawskiej Pragi. W ramach narzuconej przez PiS wizji historii niszczone są miejsca związane z wyzwoleniem Polski, co dzieje się wbrew opinii lokalnych mieszkańców.

Żadna z głównych partii politycznych nie sprzeciwiła się prowadzonej przez PiS polityce historycznej. Decyzję o rozbiórce podjęli miejscy urzędnicy. Pokazuje to, że rządząca w stolicy Platforma nie umie lub nie chce przeciwstawić dekomunizacji i niszczeniu miejsc pamięci.


Sprzeciw Komunistycznej Partii Polski wobec zniszczenia pomnika Żołnierzy Radzieckich

Komunistyczna Partia Polski wyraża oburzenie z powodu zniszczenia pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej zlokalizowanego w warszawskim Parku Skaryszewskim. Pomnik wzniesiono w miejscu, w którym pochowani zostali żołnierze polegli we wrześniu 1944 roku podczas wyzwalania warszawskiej Pragi.

Mieszkańcy dzielnicy od lat uznawali monument za nieodłączny element krajobrazu parku i w ogromnej większości opowiadali się za jego pozostawieniem. Był to ostatni pomnik upamiętniający wyzwolenie Warszawy zlokalizowany poza cmentarzem-mauzoleum żołnierzy radzieckich.

Polskie władze od wielu lat przepisują i fałszują historię, utworzono w tym celu specjalną instytucję – Instytut Pamięci Narodowej. Służy temu również ustawa dekomunizacyjna zmuszająca samorządy do usuwania pomników symbolizujących komunizm, w tym upamiętniających żołnierzy radzieckich. Nie da się jednak ukryć, że w latach 1944-1945 Polskę wyzwalała Armia Czerwona wraz z walczącymi u jej boku żołnierzami Wojska Polskiego. W trakcie walk o wyzwolenie terenów obecnej Polski zginęło ponad 600 tysięcy żołnierzy radzieckich. Polacy zawdzięczają im ratunek przed fizyczną eliminacją przez niemieckich nazistów.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi o przeniesieniu pomnika doprowadzono do zniszczenia monumentu. Decyzję o demontażu podjęli urzędnicy warszawskiego ratusza, czyli ludzie powiązani z Platformą Obywatelską.

Pokazuje to, że tak zwana ”demokratyczna opozycja” nie sprzeciwia się PiSowskiemu przepisywaniu historii. Samorządy innych miast sprzeciwiające się dyktatowi władz umiały znaleźć rozwiązania prawne aby uratować miejsca pamięci od likwidacji.

Niszczenie pomników jest wyrazem barbarzyństwa, który można porównać do działań talibów czy Państwa Islamskiego usuwających wszelkie pamiątki historyczne i zabytki nie pasujące do ich światopoglądu. Prawdy historycznej nie da się zniszczyć przy pomocy młota pneumatycznego.


Protest of the Communist Party of Poland against destruction of the Soviet soldiers’ monument in Warsaw

The Communist Party of Poland wishes to express its utmost indignation at the destruction of the monument commemorating the soldiers of the Red Army situated in the Skaryszewski Park in Warsaw.

The monument was erected on the site where soldiers fallen in 1944 during the liberation of Prague district were buried. The inhabitants of this district have regarded this monument as an integral part of the Park for years and the overwhelming majority of them wished to preserve it. It has been the last monument commemorating the liberation of Warsaw outside the cemetery-mausoleum of Soviet soldiers.

The authorities of Poland have been rewriting and falsifying the history. A special institution for this purpose was established – the Institute of National Remembrance. To meet these ends the special „decommunization bill” which obliges local self-government authorities to eradicate all monuments related to the communism, including the monuments of Soviet soldiers, was adopted.

Nevertheless, it is not possible to hide the obvious fact that in 1944-1945 Poland was liberated by the Red Army together with the soldiers of the Polish Army fighting by its side. During the campaign which brought the liberation of the territory of present-day Poland more than 600 thousand Soviet soldiers perished. To them, Polish people owe the rescue from the planned total physical extermination by the German Nazis.

Contrary to previous declarations of the intent to move the monument to a different site it was demolished. The decision of the demolition was taken by the officials of the Warsaw’s City Hall i.e. people affiliated to the Civic Platform. It demonstrates clearly that so-called „democratic opposition” does not object the policy of the writing history anew of the ruling party PiS. The self-government in other cities and towns which opposed the pressure on the destruction of commemorative monuments and other similar sites were able to find the appropriate means to save them from it.

The destruction of monuments is an example of barbarity which can be compared to what Talibs or Islamic State were doing, removing all historical relics not fitting to their ideology. But the historical truth can not be pushed into oblivion with the use of the pneumatic hammer.

Jak się zachować w czasie wyborów samorządowych?

Do wszystkich naszych towarzyszy i sympatyków!

Źródło: pkw.gov.pl

Zachęcamy do wspierania takich lokalnych komitetów wyborczych i kandydatów o charakterze postępowym lub lewicowym (lub głosowania na takie lokalne komitety wyborcze i kandydatów), których programy wyborcze są spójne lub zbieżne z celami i programem naszej Partii.

Nasza Partia, Partia Komunistyczna, Komunistyczna Partia Polski, w obliczu postępującej faszyzacji kraju akceptuje stanowisko budowania szerokiego i jednolitego frontu ludowego i antyfaszystowskiego z wszystkimi wartymi uwagi politycznymi siłami lewicowymi, około-lewicowymi i postępowymi.

Wyrażanie indywidualnego poparcia dla poszczególnych komitetów wyborczych powinno być uwarunkowane tym, że poszczególne komitety wyborcze:

  • postulują transparentność prowadzenia księgowości i rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego,

  • postulują ograniczenie zbyt nadmiernego kredytowania na wydatki gminne; budżety lokalne są „od ludu dla ludu i przez lud”, składają się z naszych podatków i winny stanowić niejako „zwrot podatku” w postaci konkretnych działań wsparcia, pomocy i rozwoju gmin; kredytowanie powinno być stosowane w razie wyjątkowej potrzeby jako ostateczność a nie w interesach spekulantów bankowych i prywatnych kredytodawców,

  • postulują przeprowadzanie rzetelnych i otwartych audytów wewnętrznych w urzędach gmin, miast lub powiatów,

  • kładą nacisk na odbudowę więzi społecznych, zwłaszcza w kontekście rozwoju wspólnot sąsiedzkich i sąsiedli,

  • wspierają rozwój spółdzielni,

  • postulują tworzenie wzorcowych relacji na linii pracodawca – pracownik w zakładach, spółkach i urzędach gminy,

  • kandydaci na radnych (gminnych, dzielnicowych, powiatowych lub do sejmików wojewódzkich), prezydentów, burmistrzów i wójtów mają (powinni mieć) nienaganną opinię, tj. prezentują ze sobą takie poglądy i wartości, niekoniecznie lewicowe, ale postępowe, które nie stoją w zasadniczej sprzeczności z poglądami i ideami komunistycznymi,

  • kandydaci na radnych, prezydentów, burmistrzów i wójtów nie powinni ubiegać się o mandaty tylko dla stanowisk i pensji (nie są tzw. „chorągiewkami na wietrze” czy „nie idą dla kasy”), ale powinni się ubiegać o mandaty, aby zmieniać samorządy, by gminy zmieniały się na lepsze z korzyścią dla jej mieszkańców; to powinni być prawdziwi mężowie stanu, altruiści, którzy mają siły, by walczyć w interesie i w imieniu nie tylko swoich wyborców, ale w imieniu całej wspólnoty gminnej lub powiatowej i wszystkich jej mieszkańców.

Równie ważne jest stanowisko lokalnego komitetu lub kandydata w kwestii historycznej, zwłaszcza jakie ma stanowisko w sprawie tzw. dekomunizacji.

Nie popieramy lokalnego komitetu lub kandydata, który zajmuje stanowisko antykomunistyczne i popiera dekomunizację!

Niektóre ugrupowania polityczne (zwłaszcza te mające rodowód z kontrrewolucyjnego ruchu Solidarności), wyrażające swój negatywny stosunek do władzy ludowej z lat 1944-1989, zazwyczaj popierają dekomunizację i zajmują stanowisko antykomunistyczne.

Należy rozważyć także czy nasz głos na dany lokalny komitet wyborczy lub kandydata taktycznie i moralnie będzie głosem użytecznym dla gminy i dla nas.

Należy rozważyć strukturę organizacyjną, kadry i zasoby danego komitetu lokalnego lub kandydata:

  • czy posiada wystarczające siły i szanse do zbudowania w przyszłych organach jednostek samorządu terytorialnego znaczącą siłę polityczną (zdolną do zajmowania stanowisk, reprezentowania swoich wyborców, przedkładania w imieniu wyborców petycji lub projektów uchwał),

  • czy jest zdolny być konkretną opcją polityczną, niezależnie czy u władzy, czy w opozycji, ale nietworzącą sojuszów z siłami nam nieprzychylnymi lub wprost wrogimi.

Ważne jest również, jakie środowiska i figury poszczególne komitety wyborcze koncentrują na swoich listach.

Przekreślić należy taką listę, na której znajdują się byli lub obecni, zamaskowani lub jawni faszyści, nacjonaliści czy apologeci obecnego reżimu polityczno-gospodarczego, zwłaszcza neoliberalizmu lub po prostu prawicowi populiści (np. korwiniści, działacze Kukiz’15 czy narodowcy). Nie głosujmy również na partie prawicowe takie jak PiS/Zjednoczona Prawica.

Miarą każdego człowieka jest jego człowieczeństwo. Cenne są dla nas, komunistów, wartości humanistyczne, przestrzeganie i szanowanie praw człowieka i obywatela.

Warto przyjrzeć się kandydatom i lokalnym komitetom, jaki mają stosunek do mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych, do uchodźców i imigrantów. Jaki jest stosunek kandydatów i lokalnych komitetów wyborczych do tolerancji i świeckości państwa.

Rasizmowi, szowinizmowi, nietolerancji, ksenofobii i klerykałom mówimy NIE!

Musimy mieć zawsze i wszędzie na uwadze antykapitalizm i prosocjalizm!

Zachęcamy Was także do korzystania z programowej pomocy w postaci manifestu komunistycznego z 21 lutego 2018 r. dostępnego na naszej stronie.

red.

List Portugalskiej Partii Komunistycznej do polskiej ambasady

13 lipca 2018 r. Portugalska Partia Komunistyczna wystosowała list do Ambasady RP w Lizbonie, którego treść przytaczamy poniżej:

Do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
Jego Ekscelencja Jacek Junosza Kisielewski
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Portugalska Partia Komunistyczna pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw w związku z aktami prześladowań i represji ze strony polskich władz przeciwko przywódcom Komunistycznej Partii Polski, a także przeciwko innym polskim antyfaszystom i demokratom.

Takie akty, włącznie z postępowaniem sądowym oraz podjęciem arbitralnych działań mających na celu zamknięcie publikacji i mediów, stanowią przykład poważnego naruszenia demokratycznych praw, wolności i gwarancji w Polsce.

Podobnie, demonstracje państwowego przyzwolenia dla reakcyjnych sił o charakterze neofaszystowskim i antydemokratycznym oraz promowanie antykomunizmu i ksenofobii są przyczyną wielkiego niepokoju i powodem jednoznacznego potępienia.

Zgodnie ze swoim dziedzictwem walki o wolność i demokrację, PCP będzie nadal prowadzić swój protest przeciwko próbom ograniczenia wolności i działalności politycznej komunistów i wszystkich tych, którzy walczą o demokrację, postęp społeczny i socjalizm, w szczególności poprzez działania wspólne ze wszystkimi, którzy wyrazili swoje oburzenie i potępienie antykomunistycznej i antydemokratycznej eskalacji w Polsce.

Ufamy, że potraktujecie tę sprawę z największą uwagą.

Sekretariat Komitetu Centralnego
Portugalskiej Partii Komunistycznej

Stanowisko Sekretariatu Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej przeciwko Szczytowi NATO w Brukseli

W dniach 11-12 lipca w Brukseli odbył się szczyt głów państw NATO, z niebezpiecznym planem działania na koszt społeczeństw.

Poprzednie szczyty tego typu były wykorzystywane do wprowadzania reakcyjnej polityki oraz zapraszania nowych członków do NATO. W ostatnich latach NATO przedstawiło propozycję stworzenia wielostronnych formacji militarnych wokół granic Rosji, nowych sił szybkiego reagowania w imię imperializmu, szerszej kooperacji z UE pomimo rosnącej rywalizacji USA z UE w sprawie przeznaczania przez kraje członkowskie 2% PKB na wydatki zbrojeniowe.

Zeszłoroczne spotkanie zbiegło się z kontrowersyjnym włączeniem do Sojuszu Czarnogóry, dokonanym wbrew woli Czarnogórców, a także intencjami rozszerzenia euroatlantyckiej kontroli na Zachodnie Bałkany i Morze Czarne, wyrażanymi w przygotowywanym akcesie Macedonii, a także Ukrainy i Gruzji.

Porozumienie rządów greckiego i macedońskiego jest przepustką do przyjęcia Macedonii, która wspiera niebezpieczne plany EU-NATO na Bałkanach.

Od rozwiązania ZSRR, NATO stopniowo rozszerza się w Europie i poza nią, wbrew deklaracjom o obronie stabilności pogłębia sprzeczności między imperialistyczne i ośmiela stowarzyszone państwa graniczne, bez względu na to czy należą do Sojuszu, do nasilania antyspołecznej polityki.

Rządy związane z NATO były w stanie prowadzić politykę podsycania konfliktów etnicznych na przykład na Bałkanach, w krajach bałtyckich, Gruzji, na Ukrainie, aby służyć interesom monopoli oraz ich dążeniu do kontrolowania zasobów naturalnych, szlaków komunikacyjnych i rynków.

Państwa członkowskie NATO niedawno zobowiązały się do przeznaczania 20% wydatków wojskowych na zakup wyposażenia, gwarantując znaczące wpływy dla monopoli. Kolumbia, deklarując się niedawno jako „globalny partner” NATO, przyczyniła się nie tylko do wzmocnienia przyczółków USA w Ameryce Południowej, ale także stworzyła nowe perspektywy dla monopoli na rynkach środkowo i południowoamerykańskich.

Obecna konkurencja w ramach imperialistycznego sojuszu jest znacząca. W praktyce przejawia się w wojnie handlowej głównie między USA i innymi członkami Sojuszu. W tym kontekście intensyfikacja militaryzacji UE i jej Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obronności oraz „strategia międzynarodowa” wprowadzają niebezpieczne plany takie jak Stała Współpraca Strukturalna (PESCO), Europejska Inicjatywa Interwencyjna i tak zwana Mobilność Militarna w ramach współpracy z NATO, ale również wspomagającą imperialistów z UE w niezależnym narzucaniu ich interesów za granicami – na kontynencie afrykańskim i Bliskim Wschodzie, które są głównymi obszarami zaangażowania wojskowego UE i jej państw członkowskich.

W świetle tych zmian jasne jest, że sojusze imperialistyczne stają się coraz bardziej chwiejne, nie mogą być stałe, a kapitalizm, na którym się opierają jest coraz bardziej reakcyjny i niebezpieczny. Powtarzający się burżuazyjny mit UE jako projektu pokojowego w rzeczywistości okazał się czymś zupełnie odwrotnym.

Wzmocnijmy walkę przeciwko imperialistycznej wojnie, UE, NATO i wszystkim imperialistycznym sojuszom!

Zlikwidujmy system wyzysku tworzący konflikty, kryzysy, emigrację i wyzysk!

Niech żyje socjalizm!

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej